Förordning (2013:284) om bevakning ombord på svenskt fartyg

SFS nr
2013:284
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
2013-05-08
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:1287

Innehåll

1 § Denna förordning innehåller föreskrifter i anslutning
till lagen (2013:283) om bevakning ombord på svenskt
fartyg.

Tillståndsmyndighet

2 § Transportstyrelsen är tillståndsmyndighet enligt lagen
(2013:283) om bevakning ombord på svenskt fartyg.

Prövningen av en ansökan ska göras efter det att
Polismyndigheten har hörts. Förordning (2014:1287).

Ansökan

3 § En ansökan om tillstånd ska vara skriftlig.

Redaren ska tillsammans med ansökan ge in de handlingar och
uppgifter som behövs för att visa att bevakningsverksamheten
kommer att uppfylla de krav som ställs enligt lagen
(2013:283) om bevakning ombord på svenskt fartyg och de
föreskrifter som meddelats i anslutning till lagen.

4 § Tillståndsmyndigheten får begära in de ytterligare
handlingar och uppgifter som behövs för att pröva en ansökan
om tillstånd.

Beslut om tillstånd

5 § Ett beslut om tillstånd till bevakning ombord på svenskt
fartyg ska minst innehålla

1. redarens namn, adress, personnummer eller
organisationsnummer,

2. uppgift om det fartyg tillståndet avser,

3. uppgift om tillståndets giltighetstid och geografiska
giltighet,

4. de villkor som gäller för tillståndet, och

5. en upplysning om under vilka förutsättningar tillståndet
kan återkallas.

6 § Tillstånd får bara beviljas för sådana geografiska
områden som tillståndsmyndigheten, med ledning av kända
förhållanden, bedömer utgöra områden där det kan antas finnas
en risk för att fartyget kan utsättas för angrepp av
utomstående personer.

Tillståndet får även avse sådana angränsande geografiska
områden där beväpnad säkerhetspersonal kan tas ombord och
sättas i land.

Tillsyn

7 § Det följer av 7 § lagen (2013:283) om bevakning ombord på
svenskt fartyg att tillståndsmyndigheten utövar tillsyn över
att lagen, de föreskrifter som har meddelats i anslutning
till lagen och de beslut som har meddelats med stöd av lagen
följs.

Polismyndigheten och utlandsmyndigheterna ska lämna den
information som tillståndsmyndigheten behöver för att utöva
tillsynen. Förordning (2014:1287).

Bemyndiganden

8 § Tillståndsmyndigheten får meddela ytterligare
föreskrifter om bevakning som omfattas av lagen (2013:283) om
bevakning ombord på svenskt fartyg samt om tillstånd för och
tillsyn över bevakningen. Innan sådana föreskrifter meddelas
ska tillståndsmyndigheten höra Polismyndigheten.
Förordning (2014:1287).

9 § Tillståndsmyndigheten får meddela föreskrifter om
avgifter för prövning av en ansökan om tillstånd och för
tillsyn.