Lag (2013:287) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister

SFS nr
2013:287
Departement/myndighet
Finansdepartementet V
Utfärdad
2013-05-16

1 kap. Inledande bestämmelser

1 § Denna lag kompletterar Europaparlamentets och rådets
förordning (EU) nr 648/2012 om OTC-derivat, centrala
motparter och transaktionsregister.

Termer och uttryck i denna lag har samma betydelse som i
förordning (EU) nr 648/2012.

Behörig myndighet

2 § Finansinspektionen är behörig myndighet enligt förordning
(EU) nr 648/2012.

2 kap. Clearingskyldighet, rapporteringsskyldighet och
riskbegränsning för OTC-derivat

Särskild avgift

1 § Finansinspektionen ska besluta att en särskild avgift ska
tas ut av den som åsidosätter sina skyldigheter enligt
förordning (EU) nr 648/2012 genom att

1. inte överlämna OTC-derivat för clearing hos central
motpart (artikel 4),

2. inte se till att uppgifter om derivatkontrakt rapporteras
till transaktionsregister (artikel 9),

3. inte underrätta Europeiska värdepappers- och
marknadsmyndigheten och Finansinspektionen om positioner i
OTC-derivat när dessa positioner överskrider relevanta
tröskelvärden (artikel 10), eller

4. inte införa lämpliga förfaranden och system för att mäta,
övervaka och begränsa operativa risker och kreditrisker
(artikel 11).

Den särskilda avgiften ska uppgå till lägst 5 000 kronor och
högst 50 miljoner kronor.

Särskild avgift tillfaller staten.

2 § En särskild avgift får bara tas ut om den som avgiften
gäller, inom två år från det att överträdelsen ägde rum, har
delgetts en upplysning om att frågan om särskild avgift har
tagits upp av Finansinspektionen.

3 § Om överträdelsen är ringa eller ursäktlig eller det
annars finns särskilda skäl, får en särskild avgift efterges
helt eller delvis.

4 § En särskild avgift ska betalas till Finansinspektionen
inom trettio dagar efter det att beslutet om att ta ut
avgiften har vunnit laga kraft eller den längre tid som anges
i beslutet.

5 §  Om den särskilda avgiften inte har betalats inom den tid
som anges i 4 §, ska Finansinspektionen lämna den obetalda
avgiften för indrivning.

Bestämmelser om indrivning finns i lagen (1993:891) om
indrivning av statliga fordringar m.m.

6 § Ett beslut om särskild avgift får verkställas enligt
utsökningsbalken, om avgiften inte har betalats inom den tid
som anges i 4 §.

7 § En särskild avgift faller bort i den utsträckning
verkställighet inte har skett inom fem år från det att
beslutet att ta ut avgiften vann laga kraft.

3 kap. Transaktionsregister

Handräckning

1 § Finansinspektionen får begära handräckning av
Kronofogdemyndigheten för att en kontroll på plats enligt
artikel 63 i förordning (EU) nr 648/2012 ska kunna
genomföras.

Vid handräckning gäller bestämmelserna i utsökningsbalken om
verkställighet av förpliktelser som inte avser
betalningsskyldighet eller avhysning. Om Finansinspektionen
begär det, ska Kronofogdemyndigheten inte i förväg underrätta
den hos vilken kontrollen ska genomföras.

Verkställighet

2 § Kronofogdemyndigheten är ansvarig myndighet för
äkthetskontroll enligt artikel 68 i förordning (EU) nr
648/2012.

Beslut om avgifter eller viten enligt förordningen får
verkställas enligt utsökningsbalken på samma sätt som en
svensk dom som har vunnit laga kraft, om inte något annat
följer av förordningen.

4 kap. Gemensamma bestämmelser

Tillsyn

1 § För tillsynen över att förordning (EU) nr 648/2012 följs
får Finansinspektionen förelägga

1. ett företag eller någon annan att tillhandahålla
uppgifter, handlingar, eller annat, och

2. den som förväntas kunna lämna upplysningar i saken att
inställa sig till förhör på tid och plats som inspektionen
bestämmer.

Första stycket gäller inte i den utsträckning
uppgiftslämnandet skulle strida mot den i lag reglerade
tystnadsplikten för advokater.

2 § Finansinspektionen får också förelägga den som har
åsidosatt sina skyldigheter enligt förordning (EU) nr
648/2012 att inom viss tid vidta en viss åtgärd för att komma
till rätta med situationen eller upphöra med ett visst
agerande.

3 § Ett föreläggande enligt denna lag får förenas med vite.

Avgifter till Finansinspektionen

4 § Finansinspektionen får ta ut avgifter för prövning av
ansökningar och anmälningar enligt förordning (EU) nr
648/2012.

För Finansinspektionens övervakning enligt denna lag ska
institut som står under inspektionens tillsyn betala en årlig
avgift.

Regeringen får meddela föreskrifter om avgifter enligt första
och andra styckena.

Överklagande

5 § Finansinspektionens beslut enligt denna lag och enligt
förordning (EU) nr 648/2012 får överklagas till allmän
förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till
kammarrätten.

6 § Finansinspektionen får bestämma att ett
beslut ska gälla omedelbart, om annat inte följer av
förordning (EU) nr 648/2012.

Övergångsbestämmelser

2013:287

1. Denna lag träder i kraft den 1 juni 2013.

2. Särskild avgift får tas ut endast för överträdelser som
har skett efter ikraftträdandet.