Lag (2013:311) om valfrihetssystem i fråga om tjänster för elektronisk identifiering

SFS nr
2013:311
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
2013-05-23

Inledande bestämmelser

1 § I denna lag finns bestämmelser om tillämpning av
valfrihetssystem i fråga om tjänster för elektronisk
identifiering.

Lagen gäller när en upphandlande myndighet har

1. beslutat att tillämpa valfrihetssystem i fråga om tjänster
för elektronisk identifiering av enskilda i myndighetens
elektroniska tjänster,

2. anslutit sig till ett system för säker elektronisk
identifiering som tillhandahålls av den myndighet som
regeringen bestämmer, och

3. uppdragit åt den myndighet som avses i 2 att i den
upphandlande myndighetens namn administrera
valfrihetssystemet enligt 3–14 §§, föra dess talan i samband
med mål om rättelse enligt 16 § och i förekommande fall vidta
rättelse enligt 17 §.

2 § Med valfrihetssystem avses i denna lag ett förfarande där
den enskilde har rätt att välja den leverantör som ska utföra
tjänsten och som en upphandlande myndighet har godkänt och
tecknat kontrakt med.

Termerna förfrågningsunderlag, kontrakt och upphandlande
myndighet har i denna lag samma betydelse som i lagen
(2007:1091) om offentlig upphandling.

3 § Den upphandlande myndigheten ska behandla leverantörer på
ett likvärdigt och icke-diskriminerande sätt. Den
upphandlande myndigheten ska iaktta principerna om öppenhet,
ömsesidigt erkännande och proportionalitet när den tillämpar
valfrihetssystem.

Annonsering och förfrågningsunderlag

4 § En upphandlande myndighet som har beslutat att inrätta
eller förändra ett valfrihetssystem ska annonsera på en
nationell webbplats som har upprättats för ändamålet.
Ansökningar ska löpande begäras in genom sådan annonsering.

Ett förfrågningsunderlag ska finnas tillgängligt på
webbplatsen tillsammans med annonsen.

5 § Grunderna för den ekonomiska ersättningen till en
leverantör ska framgå av förfrågningsunderlaget.

6 § Den upphandlande myndigheten får ställa särskilda villkor
för hur ett kontrakt ska fullgöras. Samtliga villkor ska
anges i annonsen om valfrihetssystemet eller i
förfrågningsunderlaget.

7 § I annonsen eller förfrågningsunderlaget ska det anges på
vilket sätt ansökan ska lämnas in.

I förfrågningsunderlaget ska det anges inom vilken tid den
upphandlande myndigheten kommer att besluta om godkännande.

Ansökan

8 § Leverantörer får lämna en ansökan var för sig eller
tillsammans med andra leverantörer. Den upphandlande
myndigheten får inte ställa upp villkor om att en grupp ska
ha en bestämd juridisk form för att få lämna en ansökan. Den
upphandlande myndigheten får dock begära att en grupp ska ha
en viss juridisk form när den har blivit tilldelad ett
kontrakt, om det behövs för att kontraktet ska kunna
fullgöras på ett godtagbart sätt.

9 § En sökande får vid behov åberopa andra företags
ekonomiska, tekniska och yrkesmässiga kapacitet i ansökan.
Sökanden ska genom att tillhandahålla ett åtagande från
företagen i fråga eller på annat sätt kunna visa att den
kommer att förfoga över nödvändiga resurser när kontraktet
ska fullgöras.

Uteslutning av sökande

10 § Den upphandlande myndigheten får utesluta en sökande
som

1. är i konkurs eller likvidation, är under tvångsförvaltning
eller är föremål för ackord eller tills vidare har inställt
sina betalningar eller är underkastad näringsförbud,

2. är föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation,
ackord eller annat liknande förfarande,

3. genom lagakraftvunnen dom är dömd för brott som avser
yrkesutövningen,

4. kan visas ha gjort sig skyldig till allvarligt fel i
yrkesutövningen,

5. inte har fullgjort sina åligganden avseende
socialförsäkringsavgifter eller skatt i hemlandet eller en
annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,
eller

6. i något väsentligt hänseende har låtit bli att lämna
upplysningar eller har lämnat felaktiga upplysningar som har
begärts med stöd av 11 §.

Om sökanden är en juridisk person, får sökanden uteslutas om
en företrädare för den juridiska personen har dömts för
sådant brott som avses i första stycket 3 eller har gjort sig
skyldig till sådant fel som avses i första stycket 4.

11 § Den upphandlande myndigheten får begära att sökanden
visar att det inte finns någon grund för att utesluta denne
med stöd av 10 § första stycket 1, 2 eller 5.

Den upphandlande myndigheten ska som bevis för att det inte
finns grund för att utesluta en sökande godta utdrag ur ett
officiellt register eller annan likvärdig handling när det
gäller ett förhållande som avses i 10 § första stycket 1
eller 2 och intyg från en behörig myndighet när det gäller
ett förhållande som avses i 10 § första stycket 5.

Om, i fråga om en sökande som inte är medborgare i eller
bosatt i Sverige, sådana handlingar eller intyg som avses i
andra stycket inte utfärdas i sökandens hemland eller
ursprungsland, eller inte omfattar samtliga de fall som avses
i 10 § första stycket 1, 2 och 5, får de ersättas med en
utsaga som har avgetts på heder och samvete eller av en
liknande försäkran. En sådan sökande får också föreläggas att
visa att det inte finns grund för att utesluta denne med stöd
av 10 § första stycket 3 eller andra stycket.

Om en sökande är registrerad i en officiell förteckning över
godkända tjänstetillhandahållare i ett land inom Europeiska
ekonomiska samarbetsområdet, ska den upphandlande myndigheten
utgå från att sökanden inte kan uteslutas som leverantör
enligt 10 § första stycket 1–5.

Godkännande av sökande och ingående av kontrakt

12 § Den upphandlande myndigheten ska godkänna samtliga
sökande som uppfyller kraven i annonsen och
förfrågningsunderlaget och som inte har uteslutits med stöd
av 10 §.

13 § Den som har ansökt om godkännande ska få del av
uppgifter som tillförs ärendet genom någon annan och få
tillfälle att yttra sig över uppgifterna innan ärendet
avgörs.

Ett slutligt beslut i ett ärende om godkännande enligt denna
lag ska innehålla skälen för beslutet. Ett beslut om att inte
godkänna en sökande ska även innehålla en upplysning om hur
man ansöker om rättelse.

Sökanden ska snarast underrättas om beslutet. En
underrättelse ska även lämnas när den upphandlande
myndigheten beslutar att avbryta inrättandet av ett
valfrihetssystem.

14 § När den upphandlande myndigheten har lämnat sitt
godkännande enligt 12 § ska den upphandlande myndigheten utan
dröjsmål teckna kontrakt med leverantören.

Information

15 § Den upphandlande myndigheten ska till enskilda lämna
information om samtliga leverantörer som den upphandlande
myndigheten har tecknat kontrakt med inom ramen för ett
valfrihetssystem. Informationen ska vara saklig, relevant,
jämförbar, lättförståelig och lättillgänglig.

Rättsmedel

16 § En leverantör som gör gällande att en upphandlande
myndighet har brutit mot en bestämmelse i denna lag, får
ansöka om rättelse hos allmän förvaltningsdomstol.

Endast den sökande som inte har godkänts får ansöka om
rättelse av beslut enligt 12 §.

En ansökan om rättelse ska vara skriftlig.

17 § Om den upphandlande myndigheten har brutit mot någon
bestämmelse i denna lag och detta har medfört att en
leverantör har lidit eller kan komma att lida skada, ska
rätten besluta att den upphandlande myndigheten ska vidta
rättelse.

18 § En ansökan om rättelse enligt 16 § ska göras hos den
förvaltningsrätt i vars domkrets den myndighet som avses i 1 §
andra stycket 2 har sin hemvist.

En ansökan enligt 16 § andra stycket ska ha kommit in till
förvaltningsrätten inom tre veckor från det att en upplysning
har lämnats enligt 13 § andra stycket.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätt.

19 § En upphandlande myndighet som inte har följt
bestämmelserna i denna lag ska ersätta sökanden för därigenom
uppkommen skada.

Talan om skadestånd ska väckas vid allmän domstol.

En skadeståndstalan som grundar sig på ett beslut att inte
godkänna en sökande ska väckas inom ett år från dagen för
beslutet. Väcks inte talan i tid, är rätten till skadestånd
förlorad.

20 § Bestämmelserna i 16–19 §§ om rättelse och skadestånd
gäller inte i fråga om information enligt 15 §.

21 § Ett beslut som denna lag är tillämplig på får inte
överklagas med stöd av 10 kap. kommunallagen (1991:900).

Tillsyn

22 § Den myndighet som regeringen bestämmer utövar tillsyn
över att denna lag följs.

Tillsynsmyndigheten får inhämta sådana upplysningar som är
nödvändiga för tillsynen från en upphandlande myndighet och
från den myndighet som avses i 1 § andra stycket 2.
Upplysningarna ska i första hand inhämtas genom ett
skriftligt förfarande. Om det på grund av materialets omfång,
brådska eller något annat förhållande är lämpligare, får
upplysningarna i stället inhämtas genom besök hos den
upphandlande myndigheten eller den myndighet som avses i 1 §
andra stycket 2.

En upphandlande myndighet och den myndighet som avses i 1 §
andra stycket 2 är skyldig att tillhandahålla de upplysningar
som tillsynsmyndigheten begär för sin tillsyn.