Lag (2013:315) om intelligenta transportsystem vid vägtransporter

SFS nr
2013:315
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
2013-05-23

Inledande bestämmelser

1 § Genom denna lag genomförs Europaparlamentets och rådets
direktiv 2010/40/EU av den 7 juli 2010 om ett ramverk för
införande av intelligenta transportsystem på
vägtransportområdet och för gränssnitt mot andra
transportslag.

Lagen innehåller allmänna bestämmelser om införande och
användning av intelligenta transportsystem vid transporter på
väg.

2 § Denna lag syftar till att främja att information,
kommunikation och infrastruktur som används i samt tjänster
som förmedlas genom intelligenta transportsystem för
transporter på väg och deras gränssnitt mot andra
transportslag uppfyller uppställda krav för att systemen ska
fungera gränsöverskridande inom Europeiska unionen.

3 § I denna lag betyder

väg: sådan väg, gata, torg och annan led eller plats som
allmänt används för trafik med motorfordon,

intelligenta transportsystem, ITS: system med informations-
och kommunikationsteknik som tillämpas för transporter på
väg, inbegripet infrastruktur, fordon och användare,
trafikledning och mobilitetshantering, samt för gränssnitt
mot andra transportslag,

ITS-tillämpning: operativt instrument för användningen av
ITS,

ITS-tjänst: tillhandahållandet av ITS-tillämpning inom ett
bestämt organisatoriskt och operativt område i syfte att
bidra till användarens säkerhet, effektivitet och komfort
samt att underlätta eller stödja transporter och resande,

vägdata: data om väginfrastruktur, inbegripet fasta vägmärken
eller annan reglering av trafiksäkerhetskaraktär,

vägtrafikdata: historiska data och realtidsdata om
vägtrafiken,

resedata: grundläggande data, till exempel tidtabeller för
allmänna transportmedel samt tariffer, som är nödvändiga för
att tillhandahålla multimodal reseinformation före och under
resan för att underlätta reseplanering, bokning och
anpassning av resan,

gränssnitt: en möjlighet till sammankoppling av interaktion
mellan system,

interoperabilitet: systemens och de underliggande
affärsprocessernas kapacitet att utbyta data och dela
information och kunskap, och

kompatibilitet: en anordnings eller ett systems allmänna
förmåga att utan ändring fungera tillsammans med en annan
anordning eller ett annat system.

Fordonstermerna i denna lag har samma betydelse som i lagen
(2001:559) om vägtrafikdefinitioner.

Tillämpningsområde

4 § Denna lag gäller ITS för transporter på väg.

Lagen gäller inte verksamhet som bedrivs av Försvarsmakten,
Försvarets materielverk, Totalförsvarets forskningsinstitut,
Försvarets radioanstalt och Säkerhetspolisen. Även annan
verksamhet som avser försvaret och den nationella säkerheten
får undantas från lagens tillämpningsområde.

5 § Lagen gäller för ITS-tillämpningar och ITS-tjänster som
ska kunna fungera gränsöverskridande inom Europeiska unionen
och som avser

1. användning av väg-, vägtrafik- och resedata,

2. trafikledning och hantering av godstransporter,

3. stöd för trafiksäkerhet och skydd av transporter, och

4. samverkan mellan fordon och transportinfrastruktur.

Krav på ITS

6 § ITS-tillämpningar och ITS-tjänster ska uppfylla de krav
om kompatibilitet och interoperabilitet som behövs för ITS.

7 § ITS-tillämpningar och ITS-tjänster ska uppfylla de krav
som behövs för

1. tillhandahållande av multimodala
reseinformationstjänster,

2. tillhandahållande av informationstjänster i realtid,

3. data vid kostnadsfritt tillhandahållande av
vägsäkerhetsrelaterad allmän trafikinformation,

4. tillhandahållande av ett system för fordonspositionering
vid trafikolycka knutet till larmcentral inom Europeiska
unionen,

5. tillhandahållande av informationstjänster för säkra och
skyddade parkeringsplatser för lastbilar och andra fordon i
kommersiell trafik, och

6. tillhandahållande av bokningstjänster för säkra och
skyddade parkeringsplatser för lastbilar och andra fordon i
kommersiell trafik.

8 § I personuppgiftslagen (1998:204), lagen (2003:389) om
elektronisk kommunikation och lagen (2001:558) om
vägtrafikregister finns bestämmelser om behandling av
personuppgifter och integritetsskydd.

I lagen (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från
den offentliga förvaltningen finns bestämmelser om
vidareutnyttjande av handlingar hos statliga och kommunala
myndigheter.

I produktansvarslagen (1992:18) finns bestämmelser om
skadeståndsansvar för produkter med säkerhetsbrister.

Bemyndiganden

9 § Regeringen får meddela föreskrifter om undantag från
lagens tillämpningsområde enligt 4 § andra stycket.
Regeringen får också meddela föreskrifter om undantag från
lagens tillämpningsområde som avser fordon.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om de krav som avses i 6 och 7 §§.

Övergångsbestämmelser

2013:315

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2013.

2. Lagen ska inte tillämpas på fordon som har typgodkänts
enligt fordonslagen (2002:574) eller tagits i bruk före
ikraftträdandet.