Lag (2013:329) med vissa bestämmelser om skydd för personuppgifter vid polissamarbete och straffrättsligt samarbete inom Europeiska unionen

SFS nr
2013:329
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L4
Utfärdad
2013-05-23

Lagens syfte

1 § Genom denna lag genomförs rådets rambeslut 2008/977/RIF
av den 27 november 2008 om skydd av personuppgifter som
behandlas inom ramen för polissamarbete och straffrättsligt
samarbete (dataskyddsrambeslutet).

Lagens tillämpningsområde

2 § Denna lag gäller för behandling av personuppgifter i
verksamhet som har till syfte att förebygga, förhindra eller
upptäcka brottslig verksamhet, utreda eller beivra brott
eller verkställa straffrättsliga påföljder, om uppgifterna
inom ramen för polissamarbete eller straffrättsligt samarbete
görs eller har gjorts tillgängliga eller överförs eller har
överförts mellan en svensk myndighet och

1. en stat som är medlem i Europeiska unionen (EU),

2. Island, Norge, Schweiz eller Liechtenstein,

3. ett EU-organ, eller

4. ett EU-informationssystem.

När svenska myndigheter överför personuppgifter till eller
gör sådana uppgifter tillgängliga för dem som anges i första
stycket 1–4 gäller bara bestämmelserna i 3 och 9 §§, med de
begränsningar som följer av 4 §.

3 § Lagen gäller för sådan behandling av personuppgifter som
är helt eller delvis automatiserad. Lagen gäller även för
annan behandling av personuppgifter, om uppgifterna ingår i
en strukturerad samling av personuppgifter som är
tillgängliga för sökning eller sammanställning enligt
särskilda kriterier.

4 § Lagen gäller inte för sådan behandling av personuppgifter
som rör nationell säkerhet.

Lagen gäller inte heller för behandling av personuppgifter
som görs eller har gjorts tillgängliga eller överförs eller
har överförts genom

1. informationsutbyte som hänför sig till Schengens
informationssystem (SIS),

2. informationsutbyte genom Tullinformationssystemet (TIS),

3. uppgiftsutbyte med stöd av rådets beslut 2008/615/RIF av
den 23 juni 2008 om ett fördjupat gränsöverskridande
samarbete, särskilt för bekämpning av terrorism och
gränsöverskridande brottslighet (Prümrådsbeslutet), eller

4. åtkomst enligt rådets beslut 2008/633/RIF av den 23 juni
2008 om åtkomst till informationssystemet för viseringar
(VIS) för sökningar för medlemsstaternas utsedda myndigheter
och för Europol i syfte att förebygga, upptäcka och utreda
terroristbrott och andra grova brott.

Tillåtna ändamål för behandling av personuppgifter

5 § Personuppgifter som har erhållits enligt 2 § första
stycket får endast behandlas för andra ändamål än det som
uppgifterna först överfördes eller gjordes tillgängliga för,
om syftet med behandlingen är att

1. förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet,
utreda eller beivra brott eller verkställa straffrättsliga
påföljder,

2. vidta åtgärder i rättsliga eller administrativa
förfaranden med direkt anknytning till att förebygga,
förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet, utreda eller
beivra brott eller verkställa straffrättsliga påföljder,
eller

3. avvärja en omedelbar och allvarlig fara för allmän
säkerhet.

Personuppgifter får även behandlas för andra ändamål än dem
som anges i första stycket, om den som överfört eller gjort
uppgifterna tillgängliga har lämnat sitt medgivande eller den
som uppgifterna avser har samtyckt till det.

Personuppgifter får också behandlas för historiska,
vetenskapliga och statistiska ändamål.

Överföring av personuppgifter till enskilda

6 § Personuppgifter som har erhållits enligt 2 § första
stycket får överföras till enskilda om

1. den som överfört eller gjort uppgifterna tillgängliga har
medgett att de överförs,

2. överföringen är nödvändig för att

a) myndigheten ska kunna fullgöra en författningsreglerad
uppgift,

b) förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet,
utreda eller beivra brott eller verkställa straffrättsliga
påföljder,

c) avvärja en omedelbar och allvarlig fara för allmän
säkerhet, eller

d) förhindra att enskildas rättigheter allvarligt kränks,
och

3. inga berättigade intressen hos den som uppgifterna avser
hindrar att de överförs.

Första stycket gäller inte i fråga om uppgifter som lämnas
till enskilda vid handläggning av brottmål.

Överföring av personuppgifter till tredjeland eller
internationella organ

7 § Personuppgifter som har erhållits enligt 2 § första
stycket får, förutom till dem som anges i 2 § första stycket
1–4, överföras till tredjeland eller internationella organ.
Uppgifterna får dock endast överföras om

1. den som överfört eller gjort uppgifterna tillgängliga har
medgett att de överförs,

2. det är nödvändigt för att förebygga, förhindra eller
upptäcka brottslig verksamhet, utreda eller beivra brott
eller verkställa straffrättsliga påföljder,

3. mottagaren har ansvar för sådan verksamhet som anges i 2,
och

4. den stat där den mottagande myndigheten eller det
mottagande internationella organet finns har en adekvat
skyddsnivå för den avsedda personuppgiftsbehandlingen.

Om kravet på adekvat skyddsnivå enligt första stycket 4 inte
är uppfyllt, får personuppgifter ändå överföras i ett enskilt
fall om överföringen är motiverad av ett berättigat intresse
hos den som uppgifterna avser eller av ett särskilt viktigt
allmänt intresse eller om mottagaren i det enskilda fallet
tillhandahåller tillräckliga skyddsåtgärder för
personuppgifterna.

Om medgivande enligt första stycket 1 på grund av tidsbrist
inte kan utverkas i förväg, får personuppgifter ändå
överföras om det är nödvändigt för att avvärja en omedelbar
och allvarlig fara för allmän säkerhet. Detsamma gäller om
det är nödvändigt för att avvärja en omedelbar och allvarlig
fara för andra väsentliga intressen för Sverige eller annan
medlemsstat i Europeiska unionen.

Villkor om användningsbegränsningar

Villkor som ställs upp av andra stater eller EU-organ

8 § Om en svensk myndighet har erhållit uppgifter enligt 2 §
första stycket och det finns villkor som begränsar
möjligheten att använda uppgifterna, ska svenska myndigheter
följa villkoren oavsett vad som är föreskrivet i lag eller
annan författning.

Det som sägs i första stycket hindrar inte att uppgifter
behandlas efter utgången av en sådan tidsfrist för gallring
som angetts som villkor vid överföringen, om behandlingen
behövs för en pågående utredning, beivrande av brott eller
verkställighet av straffrättsliga påföljder. Uppgifterna ska
då gallras när de inte längre behövs för ett sådant
ändamål.
Villkor när svenska myndigheter överför uppgifter
eller gör uppgifter tillgängliga

9 § Om en svensk myndighet överför personuppgifter till eller
gör personuppgifter tillgängliga för någon av dem som anges i
2 § första stycket 1–4, ska myndigheten underrätta mottagaren
om de särskilda villkor som gäller för användningen av
uppgifterna. Villkoren får inte innebära andra begränsningar
än sådana som gäller vid överföring inom Sverige och får inte
heller strida mot en internationell överenskommelse som är
bindande för Sverige.

Övriga bestämmelser

10 § Bestämmelsen om jämkning av skadestånd i 48 § andra
stycket personuppgiftslagen (1998:204) gäller inte vid
behandling av personuppgifter enligt denna lag.

11 § Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer
meddelar ytterligare föreskrifter om skyddet av
personuppgifter enligt denna lag.

Övergångsbestämmelser

2013:329

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2013, men tillämpas inte
på uppgifter som överförts eller gjorts tillgängliga
tidigare.