Lag (2013:330) om tystnadsplikt för anställda vid Europeiska polisbyrån

SFS nr
2013:330
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L4
Utfärdad
2013-05-23

1 § Den som är eller har varit verksam vid Europeiska
polisbyrån (Europol) i egenskap av ledamot i styrelsen eller
anställd, eller har ålagts tystnadsplikt med stöd av artikel
41.2 i rådets beslut 2009/371/RIF av den 6 april 2009 om
inrättande av Europeiska polisbyrån (Europol), får inte
obehörigen röja uppgifter som han eller hon fått kännedom om
på grund av verksamheten vid Europol.

I fråga om den som fått del av uppgifter som avses i första
stycket inom ramen för anställning eller uppdrag hos en
svensk myndighet ska i stället offentlighets- och
sekretesslagen (2009:400) tillämpas.