Förordning (2013:343) med vissa bestämmelser om skydd för personuppgifter vid polissamarbete och straffrättsligt samarbete inom Europeiska unionen

SFS nr
2013:343
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L4
Utfärdad
2013-05-23

1 § Den som har överfört uppgifter till ett tredjeland eller
internationellt organ utan förhandsmedgivande enligt 7 §
tredje stycket lagen (2013:329) med vissa bestämmelser om
skydd för personuppgifter vid polissamarbete och
straffrättsligt samarbete inom Europeiska unionen, ska utan
dröjsmål informera den myndighet eller det organ som överfört
eller gjort uppgifterna tillgängliga för en svensk myndighet
om överföringen.

2 § Om en svensk myndighet har överfört uppgifter enligt 2 §
lagen (2013:329) med vissa bestämmelser om skydd för
personuppgifter vid polissamarbete och straffrättsligt
samarbete inom Europeiska unionen och det visar sig att
uppgifterna är felaktiga eller har överförts olovligen, ska
mottagaren omedelbart underrättas om detta.

3 § Om en svensk myndighet har fått personuppgifter som
omfattas av lagen (2013:329) med vissa bestämmelser om skydd
för personuppgifter vid polissamarbete och straffrättsligt
samarbete inom Europeiska unionen, och den myndighet eller
det organ som överfört eller gjort uppgifterna tillgängliga
har ställt som villkor att den som personuppgifterna avser
inte får informeras om personuppgiftsbehandlingen, får någon
sådan information inte lämnas utan att den som överfört eller
gjort uppgifterna tillgängliga medger det.

4 § Vid tillämpning av 8 § första stycket lagen (2013:329)
med vissa bestämmelser om skydd för personuppgifter vid
polissamarbete och straffrättsligt samarbete inom Europeiska
unionen ska en tidsfrist för gallring som angetts av den
myndighet eller det organ som överfört eller gjort
uppgifterna tillgängliga tillämpas bara om det skulle leda
till att uppgifterna bevaras kortare tid än vad som gäller
enligt svensk rätt.