Förordning (2013:352) om anmälningsskyldighet vid utstationering av arbetstagare

SFS nr
2013:352
Departement/myndighet
Arbetsmarknadsdepartementet ARM
Utfärdad
2013-05-23

1 § Bestämmelser om anmälningsskyldighet vid utstationering
av arbetstagare finns i 10–20 §§ lagen (1999:678) om
utstationering av arbetstagare.

2 § Denna förordning är meddelad med stöd av följande
bemyndiganden:

– 4 §: 12 § första stycket lagen (1999:678) om utstationering
av arbetstagare, och

– 6 §: 15 § lagen (1999:678) om utstationering av
arbetstagare.

I övrigt stöder sig förordningen på 8 kap. 7 §
regeringsformen.

3 § En anmälan enligt lagen (1999:678) om utstationering av
arbetstagare ska göras skriftligen till Arbetsmiljöverket.
Anmälan får överföras elektroniskt till Arbetsmiljöverket.

4 § En anmälan om utstationering ska innehålla uppgifter om

1. arbetsgivarens namn, postadress och hemvist,

2. namn, personnummer eller, om sådant saknas, födelsedatum,
postadress, telefonnummer och e-postadress till en behörig
ställföreträdare för arbetsgivaren,

3. den typ av tjänst eller tjänster som ska utföras i
Sverige,

4. planerad tidsperiod för tjänstens eller tjänsternas
utförande i Sverige,

5. den eller de platser i Sverige där tjänsten eller
tjänsterna ska utföras, och

6. namn och personnummer eller, om sådant saknas,
födelsedatum för de arbetstagare som ska utstationeras till
Sverige.

5 § En anmälan om kontaktperson ska innehålla uppgifter om
kontaktpersonens

1. namn,

2. personnummer, eller om sådant saknas, födelsedatum,

3. postadress i Sverige,

4. telefonnummer, och

5. e-postadress.

6 § En arbetsgivare som ska betala sanktionsavgift enligt 14 §
första stycket lagen (1999:678) om utstationering av
arbetstagare eller som överträder bestämmelserna i 4 eller 5 §
denna förordning, ska betala en sanktionsavgift på 20 000
kronor.