Lag (2013:353) med instruktion för Partibidragsnämnden

SFS nr
2013:353
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L6
Utfärdad
2013-05-23

Uppgifter m.m.

1 § Bestämmelser om Partibidragsnämndens uppgifter finns i
lagen (1972:625) om statligt stöd till politiska partier och
lagen (2010:473) om statligt stöd till riksdagspartiernas
kvinnoorganisationer.

Nämnden är en myndighet under riksdagen.

Ledning

2 § Myndigheten leds av en nämnd.

Sammansättning

3 § Nämnden består av en ordförande och två övriga ledamöter.
De utses av riksdagsstyrelsen för en tid av sex år.
Ledamöterna ska vara eller ha varit ordinarie domare. Om en
ledamot av sjukdom eller annan orsak är förhindrad att utföra
sitt uppdrag, ska riksdagsstyrelsen utse en ersättare för den
tid som hindret varar.

Ledningens ansvar

4 § Nämnden ansvarar för verksamheten, om inte annat följer
av bestämmelser i lag.

Nämnden ska se till att verksamheten bedrivs effektivt och
enligt gällande rätt, att resultatet redovisas på ett
tillförlitligt och rättvisande sätt samt att nämnden
hushållar väl med statens medel.

Arbetsordning

5 § Nämnden ska besluta om en arbetsordning och i den meddela
de närmare föreskrifter som behövs om

1. nämndens organisation,

2. arbetsfördelning,

3. delegering av beslutanderätt,

4. handläggning av ärenden samt

5. formerna i övrigt för verksamheten.

Delegering

6 § Nämnden får i arbetsordningen eller genom särskilda
beslut lämna över rätten att fatta beslut eller vidta
åtgärder (delegering) i enlighet med vad som anges i andra
och tredje stycket.

Delegering till ordföranden, sekreteraren eller någon hos en
myndighet som utför kansligöromål för nämnden får avse

1. att vidta åtgärder och fatta beslut för att bereda ett
ärende och

2. att avgöra andra ärenden än de som avses i 1 och 5 §§, om
ärendena är av det slaget att de inte behöver prövas av
nämnden.

Delegering till den som nämnden bestämmer hos
Riksdagsförvaltningen eller hos någon annan myndighet som
utför kansligöromål för nämnden får ske när det gäller att ta
emot och registrera allmänna handlingar samt pröva frågor om
utlämnande av allmänna handlingar eller frågor som uppkommer
med anledning av överklaganden av nämndens beslut i sådana
frågor.

Ärendenas handläggning

7 § Nämnden sammanträder på kallelse av ordföranden.

8 § Nämnden får anlita experter eller annan särskild hjälp
som behövs för att nämnden ska kunna fullgöra sina
uppgifter.

9 § Nämnden är beslutför när alla ledamöter är närvarande.

I fråga om omröstning i nämnden gäller bestämmelserna i 16
kap. rättegångsbalken i tillämpliga delar.

10 § Nämnden får i arbetsordningen föreskriva att ärenden får
avgöras genom kontakter mellan ordföranden och de andra
ledamöterna.

11 § För varje skriftligt beslut i ett ärende ska det finnas
en handling som visar

1. dagen för beslutet,

2. beslutets innehåll,

3. vem som har fattat beslutet,

4. vem som har varit föredragande och

5. vem som har varit med vid den slutliga handläggningen
utan att delta i avgörandet.

12 § Om nämnden fattar ett beslut som innebär att medel på
ett anslag tas i anspråk, ska nämnden genast underrätta den
myndighet som disponerar anslaget om beslutet.

Årlig verksamhetsredogörelse

13 § Nämnden ska senast den 22 februari varje år till
riksdagen lämna en redogörelse för sin verksamhet under det
senaste kalenderåret.

Organisation

14 § Nämnden har en sekreterare som utses av nämnden.

Ersättningsfrågor

15 § Bestämmelser om arvode till ordföranden och andra
ledamöter i nämnden finns i lagen (1989:185) om arvoden m.m.
för uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och organ.

Nämnden beslutar om arvode till sekreteraren och andra som
tjänstgör hos nämnden.

16 § För resor som ledamöter, sekreterare och andra som
tjänstgör hos nämnden gör i sitt uppdrag ska
Riksdagsförvaltningen betala resekostnadsersättning och
traktamente enligt de bestämmelser som gäller för
arbetstagare vid Riksdagsförvaltningen.

Överklagande

17 § Nämndens beslut får enligt 13 § lagen (1972:625) om
statligt stöd till politiska partier och 12 § lagen
(2010:473) om statligt stöd till riksdagspartiernas
kvinnoorganisationer inte överklagas.

Bestämmelser om överklagande av beslut som rör utlämnande av
handlingar och uppgifter finns i lagen (1989:186) om
överklagande av administrativa beslut av
Riksdagsförvaltningen och riksdagens myndigheter.

Övergångsbestämmelser

2013:353

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2013.

2. Bestämmelsen i 13 § ska tillämpas första gången för
verksamhetsåret 2013.