Förordning (2013:361) om statsbidrag för utbildning för barn som vistas i landet utan tillstånd

SFS nr
2013:361
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2013-05-23

Inledande bestämmelser

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag
för kostnader för utbildning för barn som vistas i landet
utan tillstånd.

Statsbidrag enligt förordningen lämnas för kostnader för
utbildning i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan,
specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och
gymnasiesärskolan.

Bestämmelser om när barn som vistas i landet utan tillstånd
har rätt till utbildning finns i 29 kap. 2 § och 3 § tredje
stycket skollagen (2010:800).

Förutsättningar för statsbidrag

2 § En kommun som inom sitt område har barn som vistas i
landet utan tillstånd och har kostnader för barnets
utbildning i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan,
specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan eller
gymnasiesärskolan får ansöka om statsbidrag enligt denna
förordning.

3 § Statsbidrag lämnas i mån av tillgång på medel.

Ansökan och beslut om statsbidrag

4 § Ansökan om statsbidrag ges in till Statens skolverk.
Skolverket beslutar om och betalar ut bidrag.

5 § Ansökan om bidrag görs för en termin åt gången. Ansökan
ska lämnas in till Statens skolverk senast den 15 september
för höstterminen och senast den 15 februari för
vårterminen.
Statsbidragets storlek

6 § Statsbidraget ska fördelas proportionellt till samtliga
kommuner som ansöker om statsbidrag efter ett fördelningstal
som fastställts för varje kommun.

Fördelningstalet beslutas av Statens skolverk. Det ska
fastställas till ett medelvärde av antalet asylsökande barn i
åldern 6–17 år i den ansökande kommunen under de tre år som
närmast föregått året då ansökan ges in.

Utbetalning

7 § Utbetalning av statsbidrag ska göras vid ett tillfälle
under varje termin. Statsbidraget ska betalas ut senast
den 15 december för höstterminen och senast den 15 maj för
vårterminen.

Uppföljning

8 § Statens skolverk ska följa upp hur statsbidraget har
använts.

9 § Den som har tagit emot statsbidrag enligt denna
förordning ska lämna sådan ekonomisk och annan redovisning
som Statens skolverk begär.

En sådan begäran om redovisning som avses i första stycket
får inte innebära att kommunen måste lämna uppgifter till
Skolverket som innebär att det går att identifiera enskilda
barn som vistas i landet utan tillstånd.

Återkrav av statsbidrag

10 § Den som har tagit emot statsbidrag enligt denna
förordning är återbetalningsskyldig, om

1. mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på
något annat sätt har förorsakat att bidraget har lämnats
felaktigt eller med för högt belopp,

2. bidraget av något annat skäl har lämnats felaktigt eller
med för högt belopp och mottagaren borde ha insett detta,

3. mottagaren inte lämnar sådan redovisning som avses i 9 §,
eller

4. bidraget inte har använts för det ändamål det har
beviljats för.

Statens skolverk ska besluta att helt eller delvis kräva
tillbaka ett bidrag om en kommun är återbetalningsskyldig
enligt första stycket. Om det finns särskilda skäl för det,
får Skolverket helt eller delvis avstå från återkrav.

En upplysning om bestämmelserna i denna paragraf ska tas in i
beslutet om statsbidrag.

11 § På statsbidrag som krävs tillbaka ska ränta tas ut från
och med den dag som infaller en månad efter det att beslut om
återkrav har fattats och efter en räntesats som vid varje
tidpunkt överstiger statens utlåningsränta med två
procentenheter.

Om det finns särskilda skäl för det, får Statens skolverk
helt eller delvis efterge ett krav på ränta.

Bemyndigande

12 § Statens skolverk får meddela föreskrifter om
verkställigheten av denna förordning.

Föreskrifter som avses i första stycket får inte innebära att
en kommun som ansöker om statsbidrag måste ge in uppgifter
till Skolverket som innebär att det går att identifiera
enskilda barn som vistas i landet utan tillstånd.

Överklagandeförbud

13 § Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.