Lag (2013:385) om ingripande mot marknadsmissbruk vid handel med grossistenergiprodukter

SFS nr
2013:385
Departement/myndighet
Miljö- och energidepartementet
Utfärdad
2013-05-30

Inledande bestämmelser

1 § Denna lag innehåller bestämmelser som kompletterar
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1227/2011 av
den 25 oktober 2011 om integritet och öppenhet på
grossistmarknaderna för energi.

I förordningen finns bestämmelser om förbud mot
insiderhandel, skyldighet att offentliggöra
insiderinformation, förbud mot otillbörlig marknadspåverkan,
rapporteringsskyldighet och tillsyn över grossistmarknaderna
för energi.

2 § Vid tillämpningen av denna lag gäller de definitioner som
finns i förordning (EU) nr 1227/2011.

Straffansvar m.m.

3 § Den som bryter mot något av förbuden mot insiderhandel i
artikel 3.1 a och c i förordning (EU) nr 1227/2011 döms till
fängelse i högst två år.

Om brottet med hänsyn till affärens omfattning och övriga
omständigheter är grovt, döms till fängelse i lägst sex
månader och högst fyra år.

Om brottet är ringa, döms till böter eller fängelse i högst
sex månader.

4 § Den som av oaktsamhet bryter mot något av förbuden mot
insiderhandel i artikel 3.1 a och c i förordning (EU) nr
1227/2011 döms till böter eller fängelse i högst ett år. I
ringa fall ska det inte dömas till ansvar.

5 § Den som bryter mot förbudet mot röjande av
insiderinformation i artikel 3.1 b i förordning (EU) nr
1227/2011 döms till böter eller fängelse i högst ett år.

Om informationen blir allmänt känd samtidigt med att den
röjs, döms inte till ansvar.

6 § Den som bryter mot förbudet att bedriva, eller försöka
bedriva, otillbörlig marknadspåverkan i artikel 5 i
förordning (EU) nr 1227/2011 döms till fängelse i högst två
år.

Om brottet med hänsyn till omfattningen av marknadspåverkan
eller övriga omständigheter är att anse som grovt, döms till
fängelse i lägst sex månader och högst fyra år.

Om brottet är ringa, döms till böter eller fängelse i högst
sex månader.

7 § Den som av oaktsamhet bryter mot förbudet att bedriva
otillbörlig marknadspåverkan i artikel 5 i förordning (EU) nr
1227/2011 döms till böter eller fängelse i högst ett år. I
ringa fall ska det inte dömas till ansvar.

8 § Den som har rapporterat enligt artikel 15 i förordning
(EU) nr 1227/2011 får inte röja för den som rapporteringen
avser eller för någon utomstående att rapportering har
skett.

9 § Den som har rapporterat enligt artikel 15 i förordning
(EU) nr 1227/2011 får inte hållas ansvarig för att ha brutit
mot någon tystnadsplikt, om den som rapporterat hade
anledning att räkna med att rapportering borde ske.

10 § Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet åsidosätter
sin rapporteringsskyldighet enligt artikel 15 i förordning
(EU) nr 1227/2011 eller bryter mot meddelandeförbudet enligt
8 § döms till böter.

11 § Utbyte av brott enligt 3–7 §§ ska förklaras
förverkat, om det inte är uppenbart oskäligt.

Tillsynsmyndighet

12 § Tillsynsmyndighet är den myndighet som regeringen utsett
enligt 1 kap. 7 § ellagen (1997:857).

Tillsynsmyndighetens uppgifter och befogenheter

13 § Tillsynsmyndigheten fullgör de uppgifter som ankommer på
den nationella tillsynsmyndigheten enligt förordning (EU) nr
1227/2011 och övervakar att

1. förordningen, delegerade akter och genomförandeakter som
antagits på grundval av förordningen följs, och

2. denna lag och föreskrifter som meddelats i anslutning till
lagen följs.

14 § Tillsynsmyndigheten ska anmäla till åklagare när det
finns anledning att anta att en överträdelse av förbuden i
artikel 3 eller 5 i förordning (EU) nr 1227/2011 har begåtts.
Detsamma gäller i fråga om överträdelse av
rapporteringsskyldigheten i artikel 15 eller brott mot
meddelandeförbudet enligt 8 §.

15 § För att fullgöra sina uppgifter enligt 13 § får
tillsynsmyndigheten förelägga

1. ett företag eller någon annan att tillhandahålla
uppgifter, handlingar eller annat,

2. den som förväntas kunna lämna upplysningar i saken att
inställa sig för förhör på tid och plats som myndigheten
bestämmer.

Ett föreläggande enligt första stycket 1 får inte avse en
handling vars innehåll kan antas vara sådant att en advokat
eller en advokats biträde inte får höras som vittne om
innehållet och som innehas av advokaten eller biträdet eller
den till förmån för vilken tystnadsplikten gäller.

Ett föreläggande enligt första stycket gäller omedelbart, om
något annat inte bestäms. Föreläggandet får förenas med vite.

16 § Tillsynsmyndigheten får när det är nödvändigt
genomföra en undersökning hos en marknadsaktör.

17 § Den som är uppgiftsskyldig eller föremål för
undersökning enligt denna lag får inte betungas onödigt.

18 § Tillsynsmyndigheten får meddela de förelägganden som
behövs för att se till att bestämmelserna i förordning (EU)
nr 1227/2011 och genomförandeakter som antagits på grundval
av förordningen följs.

Ett föreläggande enligt första stycket gäller omedelbart, om
något annat inte bestäms. Föreläggandet får förenas med
vite.

Avgifter

19 § För att finansiera tillsynsmyndighetens uppgifter
enligt denna lag ska marknadsaktörer som är registrerade hos
tillsynsmyndigheten enligt artikel 9 i förordning (EU) nr
1227/2011 betala avgifter. Regeringen får meddela
föreskrifter om sådana avgifter.

Överklagande

20 § Tillsynsmyndighetens beslut enligt denna lag får
överklagas till allmän förvaltningsdomstol.
Tillsynsmyndighetens beslut enligt 14 § får inte
överklagas.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till
kammarrätten.