Lag (2013:388) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler

SFS nr
2013:388
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
2013-05-30

Lagens tillämpningsområde

1 § Denna lag gäller för statligt stöd i den mening som avses
i artikel 107.1 i fördraget om Europeiska unionens
funktionssätt (EUF-fördraget).

Med olagligt stöd avses i denna lag stöd som lämnas i strid
med genomförandeförbudet i artikel 108.3 i EUF-fördraget.

Skyldighet att återkräva olagligt stöd

2 § Den som har lämnat olagligt stöd ska återkräva stödet, om
inte återkrav får underlåtas enligt EU-rätten.

Frågor om återkrav enligt första stycket av stöd som har
lämnats av staten prövas av den myndighet som regeringen
bestämmer.

Skyldighet att återbetala olagligt stöd

3 § Den som har tagit emot olagligt stöd ska enligt EU-rätten
betala tillbaka stödet, om inte återbetalning enligt
unionsrätten får underlåtas.

Ränta

4 § Av EU-rätten följer att den som ska betala tillbaka ett
olagligt stöd ska betala ränta på stödbeloppet från den dag
då stödet stod till stödmottagarens förfogande till den dag
då stödet betalas tillbaka. Om Europeiska kommissionen
beslutar att ett olagligt stöd är förenligt med den inre
marknaden följer av EU-rätten att stödmottagaren ska betala
ränta på stödbeloppet från den dag då stödet stod till
stödmottagarens förfogande till den dag då Europeiska
kommissionen meddelar beslutet.

I kapitel V i kommissionens förordning (EG) nr 794/2004 av
den 21 april 2004 om genomförande av rådets förordning (EG)
nr 659/1999 om tillämpningsföreskrifter för artikel 93 i
EG-fördraget finns bestämmelser om beräkning av ränta.
Bestämmelserna ska tillämpas även i fall då kommissionen inte
fattat något beslut i ärendet.

Preskription

5 § Preskription av en fordran som avser återbetalning av
olagligt stöd avbryts, förutom på de sätt som framgår av 5 §
preskriptionslagen (1981:130), på det sätt som avses i
artikel 15.2 i rådets förordning (EG) nr 659/1999 av den 22
mars 1999 om tillämpningsföreskrifter för artikel 93 i
EG-fördraget.

Talan om återbetalning av olagligt stöd

6 § Talan enligt denna lag om återbetalning av olagligt stöd
och betalning av ränta på sådant stöd får väckas endast av
stödgivaren.

Handläggning av mål om återbetalning av olagligt stöd

7 § I mål om återbetalning av olagligt stöd enligt denna lag
tillämpas bestämmelserna i rättegångsbalken om tvistemål där
förlikning om saken inte är tillåten.

Interimistiska beslut

8 § Rätten får besluta om omedelbar återbetalning av olagligt
stöd och om omedelbar betalning av ränta på sådant stöd, om
käranden visar sannolika skäl för sin talan.

I fråga om beslut enligt första stycket tillämpas 15 kap. 5 §
andra–fjärde styckena samt 6 och 8 §§ rättegångsbalken.

Beslut enligt första stycket får överklagas särskilt.

9 § Betalning enligt 8 § ska ske till Länsstyrelsen i
Stockholms län. Belopp som betalats till länsstyrelsen ska
utan dröjsmål göras räntebärande. När en dom som avser talan
om återbetalning har vunnit laga kraft, ska länsstyrelsen
betala ut beloppet jämte ränta till stödgivaren i den mån
talan har bifallits och till svaranden i den mån talan har
lämnats utan bifall eller målet har avskrivits.

Rättegångskostnader

10 § I mål enligt denna lag tillämpas 18 kap.
rättegångsbalken. Om det finns särskilda skäl, får dock
rätten besluta att var och en av parterna ska svara för sina
rättegångskostnader.

Verkställighet av dom eller beslut som avser
återbetalningsskyldighet

11 § Verkställighet av en dom varigenom en stödmottagare har
förpliktats att betala tillbaka olagligt stöd eller att
betala ränta på sådant stöd hindras inte genom att gäldenären
ställer säkerhet på något av de sätt som anges i 3 kap. 6 §
första stycket 2 och 3 utsökningsbalken.

Verkställighet av ett interimistiskt beslut varigenom en
stödmottagare har förpliktats att betala tillbaka olagligt
stöd eller att betala ränta på sådant stöd hindras inte genom
att gäldenären ställer säkerhet på något av de sätt som anges
i 3 kap. 6 § första stycket utsökningsbalken.

Upplysningsskyldighet

12 § Den som avser att vidta eller ändra stödåtgärder som
Europeiska kommissionen enligt artikel 108.3 i EUF-fördraget
ska underrättas om, ska lämna upplysningar om åtgärderna till
regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer.

Den som kan antas ha upplysningar som regeringen behöver i
ett ärende om statligt stöd vid Europeiska kommissionen ska
på begäran lämna dessa uppgifter till regeringen eller den
myndighet som regeringen bestämmer.

Kontrollbesök

13 § När Europeiska kommissionen har beslutat om ett
kontrollbesök enligt rådets förordning (EG) nr 659/1999 av
den 22 mars 1999 om tillämpningsföreskrifter för artikel 93 i
EG-fördraget har kommissionen rätt att få handräckning av
Kronofogdemyndigheten för att genomföra följande åtgärder hos
företag:

1. granska räkenskaper och andra affärshandlingar samt ta
kopior av dessa handlingar, och

2. få tillträde till samtliga lokaler och markområden som
utnyttjas av det berörda företaget.

Frågor om handräckning enligt denna paragraf prövas av
Kronofogdemyndigheten. Kronofogdemyndigheten ska inte
underrätta företaget om en begäran om handräckning innan
verkställighet sker. Därutöver gäller bestämmelserna i
utsökningsbalken om verkställighet av förpliktelser som inte
avser betalningsskyldighet eller avhysning.

Övergångsbestämmelser

2013:388

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2013, då lagen
(1994:1845) om tilllämpningen av Europeiska unionens
statsstödsregler ska upphöra att gälla.

2. Lagen tillämpas även på olagligt stöd som lämnats före
ikraftträdandet.

3. Bestämmelserna i 7–11 §§ ska inte tillämpas i fråga om mål
som är anhängiga när denna lag träder i kraft.