Förordning (2013:391) om Domarnämndens förordnande av särskilda ledamöter i allmän domstol och i allmän förvaltningsdomstol

SFS nr
2013:391
Departement/myndighet
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
2013-05-30

1 § Domarnämnden ska förordna

1. ekonomiska experter i tingsrätten och hovrätten enligt
1 kap. 8 § och 2 kap. 4 a § rättegångsbalken,

2. tekniskt sakkunniga ledamöter i tingsrätten och hovrätten
i mål enligt patentlagen (1967:837),

3. ekonomiska experter i tingsrätten i mål enligt
konkurrenslagen (2008:579) och marknadsföringslagen
(2008:486),

4. särskilda ledamöter i mark- och miljödomstolarna,

5. värderingstekniska ledamöter i förvaltningsrätten och
särskilda ledamöter i kammarrätten i mål om
fastighetstaxering enligt fastighetstaxeringslagen
(1979:1152),

6. särskilda ledamöter i förvaltningsrätten och kammarrätten
i mål om laglighetsprövning enligt 10 kap. kommunallagen
(1991:900),

7. ekonomiska experter i förvaltningsrätten och kammarrätten
i mål enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation,
och

8. särskilda ledamöter i förvaltningsrätten och kammarrätten
i mål enligt lagen (2010:1882) om åldersgränser för film som
ska visas offentligt.

2 § Domarnämndens beslut om förordnande får inte överklagas.