Lag (2013:407) om hälso- och sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd

SFS nr
2013:407
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
2013-05-30

Inledande bestämmelser

1 § Denna lag innehåller bestämmelser om skyldighet för
landsting att, utöver vad som följer av hälso- och
sjukvårdslagen (1982:763) och tandvårdslagen (1985:125),
erbjuda hälso- och sjukvård samt tandvård till vissa
utlänningar som vistas inom ett landsting utan att vara
bosatta där.

2 § I lagen (2008:344) om hälso- och sjukvård åt asylsökande
m.fl. finns bestämmelser om skyldighet för landsting att
erbjuda hälso- och sjukvård samt tandvård åt bl.a.
asylsökande, personer som beviljats uppehållstillstånd med
tillfälligt skydd och personer som hålls i förvar.

3 § De föreskrifter som gäller för sådan vård som ges med
stöd av hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) och
tandvårdslagen (1985:125) ska tillämpas även för vård som ges
enligt denna lag, om inte något annat föreskrivs.

Personkrets

4 § Ett landstings skyldigheter enligt denna lag gäller
endast för utlänningar som vistas inom landstinget.

Med landsting avses i denna lag även en kommun som inte ingår
i ett landsting.

5 § Denna lag omfattar utlänningar som vistas i Sverige utan
stöd av myndighetsbeslut eller författning.

Lagen omfattar dock inte utlänningar vars vistelse i Sverige
är avsedd att vara tillfällig.

Vårdens omfattning

6 § Ett landsting ska erbjuda sådana utlänningar som avses i
5 § och som inte har fyllt 18 år vård i samma omfattning som
erbjuds dem som är bosatta inom landstinget.

7 § Ett landsting ska erbjuda sådana utlänningar som avses i
5 § och som har fyllt 18 år

1. vård som inte kan anstå,

2. mödrahälsovård,

3. vård vid abort, och

4. preventivmedelsrådgivning.

8 § Ett landsting får erbjuda utlänningar som har fyllt 18 år
och som omfattas av denna lag vård utöver vad som följer av
7 §.

Läkemedel

9 § Ett landsting ska erbjuda utlänningar som omfattas av
denna lag de läkemedel som förskrivs i samband med vård som
ges med stöd av lagen. Det gäller dock enbart läkemedel som
omfattas av lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.

Hälsoundersökning

10 § Ett landsting ska erbjuda utlänningar som omfattas av
denna lag en hälsoundersökning, om det inte är uppenbart
obehövligt.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
meddelar närmare föreskrifter om sådana
hälsoundersökningar.
Avgifter

11 § Regeringen får meddela föreskrifter om vårdavgifter och
avgifter för läkemedel enligt denna lag.