Förordning (2013:412) om vårdavgifter m.m. för utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd

SFS nr
2013:412
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
2013-05-30

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om de avgifter
utlänningar som vistas i Sverige utan stöd av
myndighetsbeslut eller författning själva ska betala för vård
och läkemedel enligt 6, 7, 9 och 10 §§ lagen (2013:407) om
hälso- och sjukvård till vissa utlänningar som vistas i
Sverige utan nödvändiga tillstånd. Förordningen omfattar dock
inte utlänningar vars vistelse i Sverige är avsedd att vara
tillfällig.

För annan hälso- och sjukvård, tandvård samt andra läkemedel
ska personkretsen betala avgifter enligt de grunder som
vårdgivaren bestämmer.

2 § I 7 kap. 3 § 4 smittskyddslagen (2004:168) finns
bestämmelser om kostnadsfrihet för undersökning, vård och
behandling som en läkare bedömer minska risken för
smittspridning av en allmänfarlig sjukdom samt läkemedel mot
en sådan sjukdom.

3 § Utlänningar som omfattas av denna förordning ska betala
vårdavgift med 50 kronor för läkarbesök inom landstingets
hälso- och sjukvård eller hos läkare som får ersättning
enligt lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning eller enligt
vårdavtal med landstinget samt för läkarvård som ges efter
remiss av sådana läkare.

4 § Utlänningar som omfattas av denna förordning ska betala
vårdavgift med 25 kronor för annan sjukvårdande behandling än
läkarvård, om den ges av en vårdgivare efter remiss av en
läkare inom landstingets hälso- och sjukvård eller av läkare
som får ersättning enligt lagen (1993:1651) om
läkarvårdsersättning eller enligt vårdavtal. Vidare ska den
ska betala avgift för sjukresa, dock med högst 40 kronor.

5 § Vårdavgift och avgift för sjukresa enligt 3 och 4 §§ ska
betalas endast i den utsträckning som motsvarande avgift ska
betalas av andra vårdtagare.

6 § Utlänningar som omfattas av denna förordning ska inte
betala vårdavgift för

1. förebyggande barna- och mödravård som ges av en vårdgivare
inom den offentliga primärvården, och

2. förlossningsvård.

7 § För förskrivna läkemedel som omfattas av lagen (2002:160)
om läkemedelsförmåner m.m. ska utlänningar som omfattas av
denna förordning betala avgift med högst 50 kronor per
läkemedel.

8 § Utlänningar som omfattas av denna förordning och som är
över 18 år ska betala avgift med 50 kronor för behandling hos
en tandläkare som omfattas av det statliga tandvårdsstödet.

Tandvård hos en tandläkare som omfattas av det statliga
tandvårdsstödet är kostnadsfri för barn som inte har fyllt 18
år.

9 § Socialstyrelsen får meddela närmare föreskrifter om
hälsoundersökning för utlänningar som omfattas av denna
förordning.