Tillkännagivande (2013:419) av de EU-bestämmelser som kompletteras av djurskyddslagen (1988:534)

SFS nr
2013:419
Departement/myndighet
Näringsdepartementet RS L
Utfärdad
2013-05-23

Grundförordningar som kompletteras av djurskyddslagen i de
delar de innehåller bestämmelser om djurskydd eller
djurskyddskontroll

1. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004
av den 29 april 2004 om offentlig kontroll för att
säkerställa kontrollen av efterlevnaden av foder- och
livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djurhälsa och
djurskydd.

2. Rådets förordning (EG) nr 1/2005 av den 22 december 2004
om skydd av djur under transport och därmed sammanhängande
förfaranden och om ändring av direktiven 64/432/EEG och
93/119/EG och förordning (EG) nr 1255/97.

3. Rådets förordning (EG) nr 1099/2009 av den 24 september
2009 om skydd av djur vid tidpunkten för avlivning.

Grundförordningar som kompletteras av djurskyddslagen i de
delar som anges i det följande

4. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004
av den 29 april 2004 om fastställande av särskilda
hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung

– avsnitt II, punkt 2 f i bilaga II,

– avsnitt I, kapitel I, punkt 1 i bilaga III,

– avsnitt I, kapitel II, punkt 1 a andra meningen, 1 b och
1 c första meningen i bilaga III,

– avsnitt I, kapitel IV, punkt 1 i bilaga III,

– avsnitt I, kapitel IV, punkt 5 i bilaga III, i den del
bestämmelsen gäller instruktioner om djurskydd,

– avsnitt I, kapitel IV, punkt 6 i bilaga III,

– avsnitt II, kapitel I, punkt 1 i bilaga III,

– avsnitt II, kapitel IV, punkt 2 i bilaga III, i den del
bestämmelsen gäller instruktioner om djurskydd,

– avsnitt II, kapitel IV, punkt 4 i bilaga III.

5. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 854/2004
av den 29 april 2004 om fastställande av särskilda
bestämmelser för genomförandet av offentlig kontroll av
produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som
livsmedel

– artikel 4, när det gäller offentlig kontroll av
djurskyddsbestämmelser,

– artikel 5.1 c och 5.3 d,

– avsnitt I, kapitel II, B, punkt 2 a i bilaga I,

– avsnitt I, kapitel II, C i bilaga I,

– avsnitt II, kapitel I, punkt 2 i bilaga I, i den del
bestämmelsen gäller djurskydd,

– avsnitt II, kapitel IV i bilaga I,

– avsnitt III, kapitel I, punkt 2 i bilaga I, i den del
bestämmelsen gäller djurskydd,

– avsnitt III, kapitel II, punkt 2 a i bilaga I, i den del
bestämmelsen gäller djurskydd,

– avsnitt IV, kapitel IV, A, punkt 4 b i bilaga I, i den del
bestämmelsen gäller djurskydd,

– avsnitt IV, kapitel V, A, punkt 4 b i bilaga I, i den del
bestämmelsen gäller djurskydd,

– avsnitt IV, kapitel VII, A, punkt 3 b i bilaga I, i den del
bestämmelsen gäller djurskydd.

6. Artikel 18.1 c och d samt artikel 18.2 i
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1223/2009 av
den 30 november 2009 om kosmetiska produkter.