Förordning (2013:44) om en gemensam inlämningsfunktion för skogsägare

SFS nr
2013:44
Departement/myndighet
Näringsdepartementet RS L
Utfärdad
2013-02-07

Förordningens syfte och tillämpningsområde

1 § Skogsstyrelsen får inrätta en gemensam inlämningsfunktion
för skogsägare. Syftet med en sådan funktion är att förenkla
skogsägarnas kontakter med myndigheter i frågor som har
anknytning till skog.

2 § Med en gemensam inlämningsfunktion avses en funktion vid
Skogsstyrelsen som skogsägare kan vända sig till för att
inleda ärenden inom Skogsstyrelsens ansvarsområde och sådana
ärenden inom andra myndigheters ansvarsområden som har
anknytning till skog.

3 § Skogsstyrelsen får, efter överenskommelse med andra
berörda myndigheter, meddela föreskrifter om vilka ärenden
som får inledas genom den gemensamma inlämningsfunktionen.

Överlämnande av uppgifter

4 § Skogsstyrelsen ska skyndsamt till en annan myndighet
lämna över uppgifter som kommit in genom den gemensamma
inlämningsfunktionen men som är avsedda för den andra
myndigheten.

Uppgifterna ska lämnas över elektroniskt till den andra
myndigheten.

Frivillighet

5 § Den gemensamma inlämningsfunktionen hindrar inte att
skogsägare inleder ärenden genom att vända sig direkt till
berörd myndighet.

Inkomstdag

6 § En handling som kommit in till Skogsstyrelsen genom den
gemensamma inlämningsfunktionen och som innehåller uppgifter
som ska lämnas över till en annan myndighet, ska anses ha
kommit in till den andra myndigheten samma dag som den kom in
till Skogsstyrelsen.

Gallring

7 § Handlingar som kommit in genom den gemensamma
inlämningsfunktionen och som är avsedda för en annan
myndighet än Skogsstyrelsen, får gallras hos Skogsstyrelsen
tidigast ett år efter det att uppgifterna lämnats över till
den andra myndigheten enligt denna förordning.