Förordning (2013:444) om statsbidrag för yrkesintroduktion i gymnasieskolan

SFS nr
2013:444
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2013-05-30

Inledande bestämmelse

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag
för introduktionsprogrammet yrkesintroduktion i
gymnasieskolan. Syftet med bidraget är att utveckla
kvaliteten i yrkesintroduktionen.

Statsbidrag lämnas i den mån det finns tillgång på medel och
för ett kalenderår i sänder.

Förutsättningar för statsbidrag

2 § Statsbidrag får lämnas till huvudmän inom gymnasieskolan
för insatser för att utveckla samarbetet mellan huvudmännen
och det lokala arbetslivet när det gäller yrkesintroduktionen
samt för att utveckla yrkesintroduktionen så att eleverna
förbereds för vidare studier på yrkesprogram eller för
konkreta arbetsuppgifter som efterfrågas på
arbetsmarknaden.

Ansökan och beslut om statsbidrag

3 § Ansökan om statsbidrag ges in till Statens skolverk.
Skolverket beslutar om och betalar ut bidrag. Beslutet får
förenas med villkor, som ska framgå av beslutet.

Fördelning av statsbidrag

4 § Statens skolverk ska vid sin fördelning av statsbidrag ta
hänsyn till

1. i vilken grad insatserna kan bidra till att utveckla
kvaliteten i yrkesintroduktionen, och

2. behovet av geografisk spridning av insatserna.

Uppföljning och redovisning

5 § Statens skolverk ska följa upp hur statsbidraget har
använts.

Skolverket ska i samband med sin årsredovisning till
Regeringskansliet lämna en redovisning av hur bidraget har
använts.

6 § Mottagaren av statsbidrag är skyldig att lämna sådan
ekonomisk och annan redovisning till Statens skolverk som
verket begär.

Återbetalning och återkrav

7 § Mottagaren av statsbidrag enligt denna förordning är
återbetalningsskyldig, om

1. mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på
något annat sätt har förorsakat att bidraget har lämnats
felaktigt eller med för högt belopp,

2. bidraget av något annat skäl har lämnats felaktigt eller
med för högt belopp och mottagaren borde ha insett detta,

3. bidraget helt eller delvis inte har utnyttjats eller inte
har använts för det ändamål det har lämnats för,

4. sådan redovisning som avses i 6 § inte har lämnats,
eller

5. mottagaren inte har följt villkor i beslutet om
bidrag.

8 § Statens skolverk ska besluta att helt eller delvis kräva
tillbaka ett statsbidrag om någon är återbetalningsskyldig
enligt 7 §.

Om det finns särskilda skäl för det, får Skolverket efterge
återkrav helt eller delvis.

9 § På statsbidrag som krävs tillbaka ska ränta tas ut från
och med den dag som infaller en månad efter det att beslut om
återkrav har fattats och efter en räntesats som vid varje
tidpunkt överstiger statens utlåningsränta med två
procentenheter.

Om det finns särskilda skäl för det, får Statens skolverk
efterge krav på ränta helt eller delvis.

Bemyndigande

10 § Statens skolverk får meddela de föreskrifter som behövs
för verkställigheten av denna förordning.

Överklagande

11 § Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.