Kameraövervakningslag (2013:460)

SFS nr
2013:460
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L6
Utfärdad
2013-05-30
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:1425

Syftet med lagen

1 § Syftet med lagen är att tillgodose behovet av
kameraövervakning för berättigade ändamål samtidigt som
enskilda skyddas mot otillbörliga intrång i den personliga
integriteten.

Definitioner

2 § I denna lag används följande ord och uttryck med nedan
angiven betydelse.

Kameraövervakning Användning av
övervakningsutrustning.

Övervakningsutrustning Övervakningskameror och övrig
övervakningsutrustning.

Övervakningskameror TV-kameror, andra
optisk-elektroniska instrument
och därmed jämförbara
utrustningar som är uppsatta så
att de, utan att manövreras på
platsen, kan användas för
personövervakning samt separata
tekniska anordningar för
avlyssning eller upptagning av
ljud vilka i samband med
användning av sådan utrustning
används för personövervakning.

Övrig övervakningsutrustning Separata tekniska anordningar
för att behandla upptaget bild-
och ljudmaterial.

Tredjeland En stat som varken ingår i
Europeiska unionen eller är
ansluten till Europeiska
ekonomiska samarbetsområdet.

Behandling Varje åtgärd eller serie av
åtgärder som vid
kameraövervakning vidtas i fråga
om bild- och ljudmaterial, vare
sig det sker på automatisk väg
eller inte, t.ex. upptagning,
organisering, lagring,
bearbetning eller ändring,
användning, utlämnande genom
översändande, spridning eller
annat tillhandahållande,
sammanställning eller
samkörning, utplåning eller
förstöring.

Banklokal och lokal hos
kreditmarknadsföretag En lokal där det huvudsakligen
bedrivs rörelse enligt lagen
(2004:297) om bank- och
finansieringsrörelse.

Postkontor En lokal där det huvudsakligen
bedrivs verksamhet i vilken
ingår postverksamhet enligt
postlagen (2010:1045).

Butikslokal En lokal där konsumenter kan
köpa varor eller tjänster eller
hyra varor, dock inte
restauranger och andra
näringsställen.

Tunnelbanestation Ett område där det bedrivs
tunnelbaneverksamhet och krävs
färdbevis för att vistas.

Samtycke Varje slag av frivillig,
särskild och otvetydig
viljeyttring genom vilken någon
efter att ha fått information
godtar att bli kameraövervakad
eller att bild- och
ljudmaterial överförs till
tredjeland.

Personuppgifter All slags information som direkt
eller indirekt kan hänföras till
en fysisk person som är i livet.

Tillämpningsområde

3 § Lagen gäller vid

1. kameraövervakning som sker med övervakningskameror som är
uppsatta i Sverige, om den som bedriver övervakningen är
etablerad i Sverige eller i tredjeland, och

2. behandling av bild- och ljudmaterial som tagits upp vid
övervakning som avses i 1, om behandlingen utförs av den som
bedriver övervakningen eller för hans eller hennes räkning.

Om den som bedriver övervakningen är etablerad i tredjeland
ska han eller hon utse en företrädare för sig som är
etablerad i Sverige. Det som anges i denna lag om den som
bedriver kameraövervakning ska också gälla för
företrädaren.

4 § Lagen gäller inte vid hemlig kameraövervakning enligt
27 kap. rättegångsbalken eller lagen (2007:979) om åtgärder
för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott.
Lag (2014:1425).

5 § Lagen gäller inte vid kameraövervakning av en plats dit
allmänheten inte har tillträde, om övervakningen bedrivs av
en fysisk person som ett led i en verksamhet av rent privat
natur.

6 § Lagen gäller i stället för personuppgiftslagen
(1998:204).

Allmänna krav

7 § Kameraövervakning ska bedrivas lagligt, enligt god sed
och med tillbörlig hänsyn till enskildas personliga
integritet.

Kameraövervakning av en plats dit allmänheten har tillträde

Tillstånd

8 § Tillstånd till kameraövervakning krävs för att en
övervakningskamera ska få vara uppsatt så att den kan riktas
mot en plats dit allmänheten har tillträde. Tillstånd behövs
dock inte i fall som avses i 10–15 §§. Kameraövervakning som
avses i 12–15 §§ är tillåten efter anmälan.

9 § Tillstånd till kameraövervakning ska ges om intresset av
sådan övervakning väger tyngre än den enskildes intresse av
att inte bli övervakad.

Vid bedömningen av intresset av kameraövervakning ska det
särskilt beaktas om övervakningen behövs för att förebygga,
avslöja eller utreda brott, förhindra olyckor eller andra
därmed jämförliga ändamål.

Vid bedömningen av den enskildes intresse av att inte bli
övervakad ska det särskilt beaktas hur övervakningen ska
utföras, om teknik som främjar skyddet av den enskildes
personliga integritet används och vilket område som ska
övervakas.

Undantag från tillståndsplikten

10 § Tillstånd till kameraövervakning krävs inte

1. vid övervakning som sker med en övervakningskamera som för
säkerheten i trafiken eller arbetsmiljön är uppsatt på ett
fordon, en maskin eller liknande för att förbättra sikten för
föraren eller användaren,

2. vid övervakning som bedrivs av Trafikverket

a) i form av vägtrafikövervakning,

b) vid en betalstation som avses i bilagorna till lagen
(2004:629) om trängselskatt och som sker för att samla in
endast uppgifter som behövs för att beslut om trängselskatt
ska kunna fattas och för att kontrollera att sådan skatt
betalas, eller

c) vid en betalstation på allmän väg som används vid uttag av
infrastrukturavgifter enligt lagen (2014:52) om
infrastrukturavgifter på väg och som sker för att samla in
endast uppgifter som behövs för att beslut om
infrastrukturavgift ska kunna fattas och för att kontrollera
att sådan avgift betalas,

3. vid sådan trafikövervakning i en vägtunnel som avses i
lagen (2006:418) om säkerhet i vägtunnlar och som bedrivs av
någon annan tunnelhållare än Trafikverket,

4. vid övervakning som Polismyndigheten bedriver vid
automatisk hastighetsövervakning,

5. vid övervakning som sker för att skydda en byggnad, en
annan anläggning eller ett område som enligt 4 § 4, 5 § 1–4
eller 6 § första stycket skyddslagen (2010:305) har
förklarats vara skyddsobjekt, om övervakningen endast
omfattar skyddsobjektet eller ett område i dess omedelbara
närhet,

6. vid övervakning som Försvarsmakten bedriver från fordon,
fartyg eller luftfartyg som ett led i en militär insats eller
militär övning eller som behövs för att prova utrustning för
sådan övervakning, eller

7. vid övervakning i ett kasino som avses i kasinolagen
(1999:355), om övervakningen har till syfte att förebygga,
avslöja eller utreda brott eller lösa tvister om spel mellan
spelare och den som anordnar spelet.

Undantaget från tillståndsplikten i första stycket 5 gäller
inte för sådana byggnader, andra anläggningar och områden som
används för eller är avsedda för fredstida krishantering
enligt 4 § 4 skyddslagen.

Vid övervakning enligt första stycket 7 får inte avlyssning
eller upptagning av ljud ske utan tillstånd. Lag (2014:634).

Tillfälliga undantag från tillståndsplikten

11 § Kameraövervakning får i följande fall ske under högst en
månad utan att ansökan om tillstånd har gjorts:

1. övervakning som bedrivs av Polismyndigheten eller den som
är räddningsledare enligt lagen (2003:778) om skydd mot
olyckor, om övervakningen är av vikt för att avvärja en
hotande olycka eller för att begränsa verkningarna av en
inträffad olycka,

2. övervakning som bedrivs av den som är räddningsledare
enligt lagen om skydd mot olyckor, om övervakningen är av
vikt för att efterforska en försvunnen person, och

3. övervakning som bedrivs av Polismyndigheten eller
Säkerhetspolisen, om det av särskild anledning finns risk för
att allvarlig brottslighet som innebär fara för liv eller
hälsa eller för omfattande förstörelse av egendom kommer att
utövas på en viss plats och syftet med övervakningen är att
förebygga eller förhindra brott.

Om ansökan om tillstånd görs inom en månad från det att
övervakningen inleds får övervakningen bedrivas utan
tillstånd till dess att ansökningen har prövats.
Lag (2014:634).

Kameraövervakning efter anmälan

12 § En övervakningskamera får efter anmälan sättas upp för
kameraövervakning

1. i en banklokal, en lokal hos ett kreditmarknadsföretag
eller ett postkontor eller i området omedelbart utanför in-
och utgångar till en sådan lokal, eller

2. vid uttagsautomater eller liknande anordningar.

Första stycket gäller endast om

1. övervakningen har till enda syfte att förebygga, avslöja
eller utreda brott, och

2. övervakningskameran är fast monterad och försedd med fast
optik.

Avlyssning eller upptagning av ljud får ske endast sedan en
anordning för avlyssning eller upptagning av ljud aktiverats
på grund av misstanke om brott.

13 § En övervakningskamera får efter anmälan sättas upp för
kameraövervakning i en butikslokal, om

1. övervakningen har till enda syfte att förebygga, avslöja
eller utreda brott,

2. övervakningskameran är fast monterad och försedd med fast
optik, och

3. den som avser att bedriva övervakningen har ingått en
skriftlig överenskommelse om övervakningen med skyddsombudet,
skyddskommittén eller en organisation som företräder de
anställda på arbetsplatsen.

Första stycket gäller även i fråga om en yta i en butikslokal
där det bedrivs bankverksamhet genom ombud eller
postverksamhet.

Kameraövervakning enligt första stycket får inte avse
omklädningsrum, provhytter, toalettutrymmen eller liknande
utrymmen.

Avlyssning eller upptagning av ljud får inte ske utan
tillstånd.

14 § En övervakningskamera får efter anmälan sättas upp för
kameraövervakning i en tunnelbanevagn eller av en
tunnelbanestation, om

1. övervakningen har till enda syfte att förebygga, avslöja
eller utreda brott, förhindra olyckor eller begränsa
verkningarna av en olycka, och

2. övervakningskameran är fast monterad och försedd med fast
optik.

Avlyssning eller upptagning av ljud får inte ske utan
tillstånd.

15 § En övervakningskamera får efter anmälan sättas upp för
kameraövervakning i ett parkeringshus om övervakningen har
till enda syfte att förebygga, avslöja eller utreda brott.

Avlyssning eller upptagning av ljud får inte ske utan
tillstånd.

Ansökan om tillstånd

16 § En ansökan om tillstånd till kameraövervakning enligt 8
§ ska göras skriftligen hos länsstyrelsen i det län där
övervakningen ska ske.

Om kameraövervakning ska ske i flera län med en
övervakningskamera som är uppsatt på eller i ett fordon,
fartyg eller luftfartyg, ska ansökan om tillstånd göras hos
länsstyrelsen i det län där övervakningen huvudsakligen ska
ske. Om det inte går att avgöra i vilket län övervakningen
huvudsakligen ska ske, ska ansökan göras hos länsstyrelsen i
något av de berörda länen.

17 § En ansökan om tillstånd till kameraövervakning enligt 8
§ ska innehålla uppgift om och beskrivning av

1. den som ska bedriva kameraövervakningen och i förekommande
fall den som ska ha hand om övervakningen för
tillståndshavarens räkning,

2. ändamålen med kameraövervakningen,

3. den utrustning som ska användas,

4. den plats där utrustningen ska placeras och det område som
kan övervakas, och

5. de omständigheter i övrigt som är av betydelse för
prövningen av ärendet.

Om övervakningen avser en arbetsplats, ska ett yttrande från
skyddsombudet, skyddskommittén eller en organisation som
företräder de anställda på arbetsplatsen lämnas in
tillsammans med ansökan.

Yttrande av kommunen

18 § Innan länsstyrelsen beslutar om tillstånd till
kameraövervakning ska den kommun där övervakningen ska ske få
tillfälle att yttra sig om det inte är onödigt.

Beslut om tillstånd

19 § Ett beslut om tillstånd att kameraövervaka ska förenas
med villkor om hur kameraövervakningen får anordnas. Sådana
villkor ska avse övervakningens ändamål, den utrustning som
får användas och det område som får övervakas.

Länsstyrelsen ska också besluta om de övriga villkor som
behövs för tillståndet. Sådana villkor får avse upplysningar
om övervakningen, upptagning, användning, bevarande eller
annan behandling av bilder, avlyssning eller upptagning av
ljud samt andra förhållanden som har betydelse för att skydda
enskildas personliga integritet.

Ett tillstånd får meddelas för en begränsad tid.

20 § Om förutsättningarna för ett tillstånd ändras, får
länsstyrelsen besluta om nya villkor eller, om
förutsättningarna för tillstånd inte längre uppfylls,
återkalla tillståndet. Länsstyrelsen får i motsvarande fall
ändra eller återkalla ett beslut att medge undantag från
upplysningsplikten enligt 27 § tredje stycket.

Anmälan

21 § En anmälan om kameraövervakning enligt 12–15 §§ ska
göras skriftligen hos länsstyrelsen i det län där
kameraövervakningen ska ske.

I en anmälan om kameraövervakning ska det anges

1. vem som ska bedriva kameraövervakningen och i förekommande
fall vem som ska ha hand om övervakningen för anmälarens
räkning,

2. vilken typ av verksamhet som övervakningen ska förekomma
i,

3. om bilder ska spelas in och bevaras eller, i fall som
avses i 12 §, ljud avlyssnas och tas upp,

4. vilka kategorier av befattningshavare som ska få ha
tillgång till det bevarade materialet, och

5. om området omedelbart utanför in- och utgångar samt
uttagsautomater eller liknande anordningar ska övervakas i
enlighet med bestämmelserna i 12 §.

Om de förhållanden som har redovisats i en anmälan enligt
andra stycket ändras, ska länsstyrelsen skriftligen
underrättas om förändringen.

Kameraövervakning av en plats dit allmänheten inte har
tillträde

22 § Kameraövervakning av en plats dit allmänheten inte har
tillträde får bedrivas om den som ska övervakas har samtyckt
till övervakningen.

Den övervakade har rätt att när som helst återkalla
samtycket. Ytterligare övervakning av honom eller henne får
därefter inte ske.

23 § Kameraövervakning av en plats dit allmänheten inte har
tillträde får bedrivas utan samtycke om

1. övervakningen behövs för att förebygga, avslöja eller
utreda brott, förhindra olyckor eller andra berättigade
ändamål, och

2. övervakningsintresset väger tyngre än den enskildes
intresse av att inte bli övervakad, med särskilt beaktande av
hur övervakningen ska utföras, om teknik som främjar skyddet
av den enskildes personliga integritet används och vilket
område som ska övervakas.

24 § Den som bedriver kameraövervakning av en plats dit
allmänheten inte har tillträde ska se till att

1. övervakningen sker endast för särskilda och berättigade
ändamål,

2. ändamålen med övervakningen dokumenteras, och

3. övervakningen inte sker i större omfattning än vad som
behövs för att tillgodose ändamålen med övervakningen.

Upplysningsplikt

25 § Upplysning om kameraövervakning ska lämnas genom tydlig
skyltning eller på något annat verksamt sätt. Upplysning ska
också lämnas om vem som bedriver övervakningen om detta inte
framgår av förhållandena på platsen.

Om ljud kan avlyssnas eller tas upp vid övervakningen ska
särskild upplysning lämnas om detta.

Upplysningsplikten inträder när övervakningsutrustningen
sätts upp.

26 § Den som bedriver kameraövervakning ska lämna upplysning
om ändamålen med övervakningen, om den övervakade eller den
som kan komma att bli övervakad begär det.

27 § Upplysning enligt 25 och 26 §§ behöver inte lämnas vid

1. övervakning som Polismyndigheten bedriver vid automatisk
hastighetsövervakning,

2. övervakning som sker för att skydda en byggnad, en annan
anläggning eller ett område som enligt 4 § 4, 5 § 1–4 eller
6 § första stycket skyddslagen (2010:305) har förklarats vara
skyddsobjekt, om övervakningen endast omfattar skyddsobjektet
eller ett område i dess omedelbara närhet,

3. övervakning som Försvarsmakten bedriver från fordon,
fartyg eller luftfartyg som ett led i en militär insats eller
militär övning eller som behövs för att prova utrustning för
sådan övervakning, eller

4. övervakning som bedrivs av den som är räddningsledare
enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor, om
övervakningen är av vikt för att efterforska en försvunnen
person.

Undantaget från upplysningsplikten i första stycket 2 gäller
inte för sådana byggnader, andra anläggningar eller områden
som används för eller är avsedda för fredstida krishantering
enligt 4 § 4 skyddslagen.

Om det finns synnerliga skäl får länsstyrelsen besluta om
undantag från upplysningsplikten i andra fall än de som anges
i första stycket. En ansökan om undantag ska vara skriftlig.
I sådana ärenden tillämpas 17 § andra stycket och 19 §, om
övervakningsutrustningen ska kunna riktas mot en plats dit
allmänheten har tillträde. Ett beslut om undantag ska förenas
med de villkor som behövs.

De undantag från upplysningsplikten som avses i första och
tredje styckena gäller inte om ljud ska avlyssnas eller tas
upp vid övervakningen. Lag (2014:634).

Behandling av bild- och ljudmaterial från kameraövervakning

Vidarebehandling

28 § Den som bedriver kameraövervakningen får inte behandla
bild- och ljudmaterial från övervakningen för något ändamål
som är oförenligt med det som materialet samlades in för.

Tillgång till material från kameraövervakning

29 § Tillgång till bild- och ljudmaterial från
kameraövervakning får inte ges till fler personer än vad som
behövs för att övervakningen ska kunna bedrivas.

Säkerhet

30 § Den som bedriver kameraövervakning ska vidta lämpliga
tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda det
upptagna bild- och ljudmaterialet. Åtgärderna ska åstadkomma
en säkerhetsnivå som är lämplig med beaktande av

1. de tekniska möjligheter som finns,

2. vad det skulle kosta att genomföra åtgärderna,

3. de särskilda risker som finns med behandlingen av
materialet, och

4. hur pass känsligt materialet är.

Om den som bedriver övervakningen anlitar någon annan att ha
hand om övervakningen ska han eller hon förvissa sig om att
den som anlitas kan genomföra de säkerhetsåtgärder som ska
vidtas och se till att åtgärderna verkligen vidtas.

31 § Den som för någon annans räkning har hand om
kameraövervakning får utföra kameraövervakningen bara i
enlighet med instruktioner från den som bedriver
kameraövervakningen.

Det ska finnas ett skriftligt avtal mellan den som bedriver
kameraövervakningen och den som har hand om övervakningen för
hans eller hennes räkning. I avtalet ska det särskilt
föreskrivas att den som har hand om övervakningen får utföra
kameraövervakningen bara i enlighet med instruktioner från
den som bedriver kameraövervakningen och att han eller hon är
skyldig att vidta de åtgärder som anges i 30 § första
stycket.

Om det i lag eller annan författning finns särskilda
bestämmelser om behandling av personuppgifter i det allmännas
verksamhet i frågor som avses i första stycket, ska i stället
de bestämmelserna gälla.

Bevarande av material från kameraövervakning

32 § Bild- eller ljudmaterial från kameraövervakning av en
plats dit allmänheten har tillträde får bevaras under högst
två månader, om inte länsstyrelsen beslutar om en längre
bevarandetid.

Bild- och ljudmaterial från kameraövervakning av en plats dit
allmänheten inte har tillträde får inte bevaras under längre
tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med
övervakningen.

När bild- eller ljudmaterial från kameraövervakning inte
längre får bevaras ska det omedelbart förstöras.

33 § Om bild- eller ljudmaterial från kameraövervakning
används i någon annan verksamhet hos den som bedriver
kameraövervakningen tillämpas, i stället för 32 §,
regleringen i personuppgiftslagen (1998:204) eller annan
författning som gäller för behandling av personuppgifter i
den verksamheten.

Överföring av bild- och ljudmaterial till tredjeland

34 § Det är förbjudet att till tredjeland föra över bild- och
ljudmaterial från kameraövervakning som innehåller
personuppgifter om landet inte har en adekvat nivå för
skyddet av personuppgifterna.

Frågan om en skyddsnivå är adekvat ska bedömas med hänsyn
till samtliga omständigheter som har samband med
överföringen. Särskild vikt ska läggas vid uppgifternas art,
ändamålen med behandlingen, hur länge behandlingen ska pågå,
ursprungslandet, det slutliga bestämmelselandet och de regler
som finns för behandlingen i tredjelandet.

35 § Det är trots förbudet i 34 § tillåtet att föra över
bild- och ljudmaterial till tredjeland, om den övervakade har
lämnat sitt samtycke till överföringen eller om överföringen
är nödvändig för att

1. ett avtal mellan den övervakade och den som bedriver
kameraövervakningen ska kunna fullgöras eller åtgärder som
den övervakade begärt ska kunna vidtas innan ett avtal
ingås,

2. ett sådant avtal mellan den som bedriver
kameraövervakningen och tredje man som är i den övervakades
intresse ska kunna ingås eller fullgöras,

3. rättsliga anspråk ska kunna fastställas, göras gällande
eller försvaras, eller

4. vitala intressen för den övervakade ska kunna skyddas.

Det är också tillåtet att föra över bild- och ljudmaterial
för användning enbart i en stat som har anslutit sig till
Europarådets konvention om skydd för enskilda vid automatisk
databehandling av personuppgifter.

36 § Föreskrifter och beslut om undantag från förbudet att
överföra personuppgifter till tredjeland som har meddelats
med stöd av 35 § personuppgiftslagen (1998:204) ska gälla
även vid tillämpningen av denna lag.

Tystnadsplikt och utlämnande av uppgifter

37 § Den som tar befattning med en uppgift som har inhämtats
genom kameraövervakning får inte obehörigen röja eller
utnyttja det som han eller hon på detta sätt har fått veta om
någon enskilds personliga förhållanden. I det allmännas
verksamhet ska i stället bestämmelserna i offentlighets- och
sekretesslagen (2009:400) tillämpas.

Tillsyn

Centralt ansvar för tillsynen

38 § Den myndighet som regeringen bestämmer har det centrala
ansvaret för tillsynen enligt denna lag.

Tillsynsmyndigheter

39 § Länsstyrelsen utövar tillsyn över kameraövervakning av
platser dit allmänheten har tillträde. Länsstyrelsen ska
också se till att tillståndskravet och anmälningsplikten för
uppsatta övervakningskameror som inte har tagits i bruk
följs.

40 § Den myndighet som regeringen bestämmer utövar tillsyn
över kameraövervakning av platser dit allmänheten inte har
tillträde.

Förelägganden

41 § De tillsynsmyndigheter som avses i 39 och 40 §§ får inom
ramen för sin tillsynsverksamhet meddela de förelägganden som
behövs för att denna lag, de föreskrifter som har meddelats i
anslutning till lagen och de beslut som har meddelats med
stöd av lagen ska följas.

42 § Ett beslut om föreläggande enligt 41 § får förenas med
vite.

Tillträde och upplysningar

43 § De tillsynsmyndigheter som avses i 39 och 40 §§ har rätt
att för tillsynen få tillträde till kontrollrum och andra
delar av en övervakningsanläggning. Polismyndigheten är
skyldig att på begäran lämna den handräckning som dessa
myndigheter behöver för att få tillträde.

Den som bedriver kameraövervakning, eller den som för någon
annans räkning har hand om övervakningen, ska lämna de
upplysningar som tillsynsmyndigheten begär.
Tillsynsmyndigheten har rätt att få tillgång till och att
granska bevarat bild- eller ljudmaterial.

Skadestånd

44 § Den som bedriver kameraövervakning ska ersätta den
övervakade för skada och kränkning av den personliga
integriteten som kameraövervakning i strid med denna lag har
orsakat.

Ersättningsskyldigheten kan i den utsträckning det är skäligt
jämkas, om den som har bedrivit övervakningen visar att felet
inte berodde på honom eller henne.

Straff m.m.

45 § Till böter eller fängelse i högst ett år döms den som
uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av
bestämmelserna i

1. 8 § om tillståndsplikt,

2. 12–15 §§ om anmälningsplikt,

3. 25 § om upplysningsplikt,

4. 32 § första stycket om bevarandetid, och

5. 34 § om överföring till tredjeland.

Detsamma gäller den som bryter mot villkor i beslut som har
meddelats med stöd av 19 eller 20 §.

I ringa fall ska det inte dömas till ansvar.

För en gärning som omfattas av ett vitesföreläggande ska det
inte dömas till ansvar.

46 § Övervakningsutrustning som har använts vid brott enligt
denna lag ska förklaras förverkad, om det inte är oskäligt.

Överklagande m.m.

47 § Beslut enligt denna lag av de tillsynsmyndigheter som
avses i 39 och 40 §§ får överklagas till allmän
förvaltningsdomstol.

Den myndighet som regeringen bestämmer får överklaga ett
beslut om kameraövervakning av en plats dit allmänheten har
tillträde för att ta till vara allmänna intressen.

Beslut om tillstånd till kameraövervakning och om undantag
enligt 27 § tredje stycket från upplysningsplikten får
överklagas även av den kommun där övervakningen ska ske och,
om kameraövervakningen ska avse en arbetsplats, av en
organisation som företräder de anställda på arbetsplatsen.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

48 § De tillsynsmyndigheter som avses i 39 och 40 §§ får
bestämma att deras beslut ska gälla omedelbart.

49 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
får meddela föreskrifter om avgifter för en ansökan eller
anmälan som enligt denna lag ska handläggas av
länsstyrelsen.

Övergångsbestämmelser

2013:460

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2013 då lagen
(1998:150) om allmän kameraövervakning ska upphöra att
gälla.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för överklagande av
beslut som har meddelats före den 1 juli 2013.

3. Beslut om tillstånd eller villkor, om undantag från
upplysningsplikten eller om bevarandetid som har meddelats
med stöd av den upphävda lagen ska anses meddelade med stöd
av den nya lagen. En anmälan enligt den upphävda lagen ska
anses som en anmälan enligt den nya lagen.

4. En ansökan i ett ärende om tillstånd till
kameraövervakning som har inletts enligt den upphävda lagen
ska anses som en anmälan enligt den nya lagen i de delar som
ansökan avser kameraövervakning som är anmälningspliktig
enligt denna lag.