Kameraövervakningsförordning (2013:463)

SFS nr
2013:463
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L6
Utfärdad
2013-05-30

Tillsyn

1 § Datainspektionen har det centrala ansvaret för tillsynen
enligt kameraövervakningslagen (2013:460). I detta ingår att

1. utvärdera rättstillämpningen,

2. utvärdera, följa upp och samordna den operativa tillsynen,

3. ge råd och stöd till länsstyrelserna, och

4. ge information och råd till allmänheten och till dem som
tillhandahåller och använder övervakningsutrustning.

2 § Datainspektionen utövar tillsyn över kameraövervakning av
platser dit allmänheten inte har tillträde.

Överklagande

3 § Datainspektionen får överklaga ett beslut om
kameraövervakning av en plats dit allmänheten har tillträde
för att ta till vara allmänna intressen.

Avgifter

4 § Avgifter enligt kameraövervakningslagen (2013:460) tas ut
av länsstyrelsen för anmälan och prövning av ärenden om
kameraövervakning i de fall som följer av 5 och 6 §§.

5 § Avgiften för anmälan om kameraövervakning är 700
kronor.
6 § För avgiftens storlek i övriga fall gäller 10 §
avgiftsförordningen (1992:191). Följande avgiftsklasser ska
tillämpas:

Ärendeslag Avgiftsklass

Tillstånd till kameraövervakning 5

Förlängning av tillstånd 3

Tillstånd till utvidgning av
pågående övervakning 4

Undantag från upplysningsplikten 3

7 § För ansökningsavgiften gäller i övrigt 11–14 §§
avgiftsförordningen (1992:191). Det som sägs där om avgifter
för ansökan ska gälla även avgifter för anmälan.

8 § Varje övervakningsområde som en ansökan eller en anmälan
avser ska behandlas som ett avgiftsbelagt ärende. Med ett
övervakningsområde avses en lokal, en byggnad, en fastighet
eller något annat avgränsat område.

Om en ansökan avser kameraövervakning med övervakningskameror
som är uppsatta på eller i fordon, fartyg eller luftfartyg,
ska de fordon, fartyg eller luftfartyg som ansökan avser
behandlas som ett avgiftsbelagt ärende.