Förordning (2013:470) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler

SFS nr
2013:470
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
2013-06-05

1 § Frågor om återkrav av stöd enligt 2 § andra stycket lagen
(2013:388) om tillämpning av Europeiska unionens
statsstödsregler prövas av den myndighet som lämnat stödet,
om inte regeringen i det enskilda fallet bestämmer något
annat.