Lag (2013:488) om förnyelse av vissa inskrivningar i fastighetsregistret

SFS nr
2013:488
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L1
Utfärdad
2013-06-05

1 § En inskrivning i fastighetsregistret av nyttjanderätt,
servitut eller avkomsträtt som har beviljats före den 1 juli
1968 ska stå kvar endast om en anmälan om förnyelse görs.
Motsvarande gäller en ansökan om inskrivning av en sådan
rättighet, om den har förklarats vilande före den 1 juli 1968
och inskrivning därefter inte beviljats.

Första stycket gäller inte inskrivningar eller ansökningar om
inskrivning av en tomträtt eller av en rättighet som avser
vattenkraft eller vattenreglering.

2 § En anmälan om förnyelse får göras av rättighetshavaren
eller någon annan vars rätt berörs. Anmälan ska göras
skriftligen hos inskrivningsmyndigheten senast den 31
december 2018.

Anmälan ska innehålla uppgifter om

1. den inskrivning eller ansökan om inskrivning som anmälan
avser, och

2. den eller de fastigheter där inskrivningen eller ansökan
om inskrivning ska stå kvar.

3 § En anmälan ska omedelbart avvisas, om den

1. inte avser en sådan inskrivning eller ansökan om
inskrivning som kan förnyas enligt denna lag, eller

2. inte uppfyller de krav som anges i 2 §.

4 § Om anmälan inte avvisas, ska det antecknas i
fastighetsregistrets inskrivningsdel att inskrivningen eller
ansökan om inskrivning förnyas.

För handläggningen av ärendet om anteckning tillämpas 19 kap.
11 § första och andra styckena, 19 §, 20 § och 22–26 §§
jordabalken i stället för det som sägs i 19 kap. 31 §
jordabalken. Det som sägs om ansökan ska avse anmälan om
förnyelse.

5 § Efter den 31 december 2018 ska inskrivningsmyndigheten ta
bort de inskrivningar som inte har anmälts för förnyelse
eller för vilka anmälan avvisas. Vilandeförklarade
ansökningar om inskrivning som inte har anmälts för förnyelse
senast samma dag eller för vilka anmälan avvisas är utan
verkan.

En inskrivning får tas bort utan att fastighetsägaren eller
någon annan underrättas.