Lag (2013:514) om landstingens och kommunernas kostnadsansvar för viss vård i utlandet

SFS nr
2013:514
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
2013-06-13

1 § I denna lag finns bestämmelser om landstingens och
kommunernas kostnadsansvar för viss vård i utlandet.

Det som i denna lag sägs om ett landsting gäller även en
kommun som inte ingår i ett landsting.

2 § Ett landsting har, om inget annat sägs i denna lag,
kostnadsansvar för ersättningar som har bestämts enligt

1. 7, 8 eller 9 § lagen (2013:513) om ersättning för kostnader
till följd av vård i ett annat land inom Europeiska
ekonomiska samarbetsområdet, eller

2. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004
av den 29 april 2004 om samordning av de sociala
trygghetssystemen.

Första stycket gäller endast ersättningar som har betalats ut
till en patient som vid tiden för den vård ersättningen avser
var

1. bosatt inom landstinget, eller

2. kvarskriven enligt 16 § folkbokföringslagen (1991:481) och
stadigvarande vistades i landstinget.

3 § Ett landsting ska ersätta Försäkringskassan för sådana
utbetalda ersättningar som avses i 2 §.

4 § En kommun som ingår i ett landsting har kostnadsansvar
för ersättning som avses i 2 § om ersättningen avser
hjälpmedel som kommunen skulle haft kostnadsansvar för om
dessa tillhandahållits i Sverige.

En kommun ska ersätta ett landsting vad landstinget enligt
3 § har betalat ut för sådana hjälpmedel som kommunen enligt
första stycket har kostnadsansvar för.

Övergångsbestämmelser

2013:514

1. Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2013.

2. Lagen ska inte tillämpas för ersättningar som avser
vårdkostnader som har uppkommit före lagens ikraftträdande.