Förordning (2013:522) om statsbidrag till kommuner som bedriver verksamhet med personligt ombud för vissa personer med psykiska funktionsnedsättningar

SFS nr
2013:522
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
2013-06-13

Inledande bestämmelser

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag
till kommuner som bedriver verksamhet med personligt ombud
för vissa personer med psykiska funktionsnedsättningar. En
kommun svarar inom ramen för socialtjänsten för verksamheten
med personligt ombud.

2 § Verksamheten med personligt ombud riktar sig till
personer som är 18 år eller äldre, som har psykiska
funktionsnedsättningar och betydande och väsentliga
svårigheter att utföra aktiviteter på olika livsområden.

De enskilda som kan få stöd av personligt ombud ska ha
sammansatta och omfattande behov av vård, stöd och service,
rehabilitering och sysselsättning samt ha behov av långvariga
kontakter med socialtjänsten, primärvården och den
specialiserade psykiatrin och andra myndigheter.

3 § Statsbidrag får lämnas för verksamhet med personligt
ombud som syftar till att den enskilde ska

1. ha bättre möjligheter att påverka sin livssituation och
vara delaktig i samhället,

2. ha möjligheter att leva ett mer självständigt liv och få
en förbättrad livssituation, och

3. ges möjligheter att få tillgång till samhällets utbud av
vård, stöd och service på jämlika villkor samt rättshjälp,
rådgivning och annat stöd utifrån sina egna önskemål och
behov.

Verksamheten syftar även till att

1. få myndigheter, kommuner och landsting att samverka
utifrån den enskildes önskemål och behov, och

2. ge underlag till åtgärder som kan förebygga brister i
fråga om att den enskilde kan få tillgång till samhällets
utbud av vård, stöd och service.

4 § Verksamheten med personligt ombud ska stödja den enskilde
för att så långt det är möjligt uppnå ändamålen i 3 § första
stycket. Ett personligt ombud ska arbeta på den enskildes
uppdrag.

5 § Verksamheten med personligt ombud ska bedrivas så att
samverkan mellan berörda huvudmän för vård- och
omsorgsinsatser för personer med psykiska
funktionsnedsättningar, Arbetsförmedlingen och
Försäkringskassan kommer till stånd utifrån den enskildes
behov. Verksamheten bör bedrivas så att samverkan även
omfattar patient-, brukar- och anhörigorganisationer.

För verksamheten ska det finnas en ledningsgrupp med
representanter för kommunen, landstingets primärvård och
psykiatri, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.
Patient-, brukar- och anhörigorganisationer ska erbjudas att
delta i ledningsgruppen.

Förutsättningar för statsbidrag

6 § Statsbidrag får, i mån av tillgång på medel, lämnas till
en kommun som bedriver verksamhet med personligt ombud som
avses i 2–5 §§.

Allmänt om fördelning av statsbidrag

7 § Socialstyrelsen och länsstyrelserna ansvarar för att
fördela statsbidrag till kommuner.

Ansökan

8 § En kommun ansöker hos länsstyrelsen om statsbidrag för
verksamheten med personligt ombud.

Ansökan ska innehålla

1. uppgift om huruvida verksamheten med personligt ombud
enbart avser verksamhet inom kommunen eller om verksamheten
även avser verksamhet i andra kommuner,

2. uppgift om antalet årsanställningar (heltid) som
personligt ombud,

3. uppgift om vilken eller vilka driftsformer som kommunen
planerar för och när kommunen beräknar att verksamheten med
personligt ombud kan påbörjas,

4. uppgift om vilka myndigheter och organisationer som ska
samverka kring verksamheten med personligt ombud,

5. en beskrivning av hur kommunen planerar att de personliga
ombuden ska arbeta med målgruppen, hur prioriteringar inom
målgruppen kommer att ske och hur ombudens verksamhet ska
planeras och dokumenteras,

6. en beskrivning hur kommunen planerar att stödja personliga
ombud i arbetet i fråga om exempelvis utbildning och
handledning, och

7. en beskrivning av hur kommunen planerar att följa upp hur
verksamheten med personligt ombud har utvecklats.

Beslut om bidrag

9 § Länsstyrelsen fattar beslut om och betalar ut statsbidrag
till en kommun enligt 2–6 och 8 §§ denna förordning.

Länsstyrelsen ska hos Socialstyrelsen rekvirera medel
motsvarande antalet ombud i länet efter det att länsstyrelsen
har lämnat de uppgifter som framgår av 12 §.

Kommunens redovisning

10 § En kommun som har tagit emot statsbidrag enligt denna
förordning ska, senast den 15 januari året efter det att
bidraget har beviljats, till länsstyrelsen lämna en
redovisning av hur föregående års bidrag har använts.
Redovisningen ska innehålla uppgifter om

1. antalet tjänster som personligt ombud och vilken
utbildning och handledning de personliga ombuden har fått,

2. vilka grupper och hur många personer som har fått stöd av
personliga ombud och vilka de vanligaste orsakerna är till
den enskildes kontakter med personliga ombud,

3. huruvida det finns bedömningsriktlinjer eller
prioriteringsordning hos kommunen för den enskildes tillgång
till personligt ombud,

4. organisation, ledning och samverkan, och

5. uppmärksammade brister i fråga om den enskildes
möjligheter att få tillgång till samhällets utbud av vård,
stöd och service.

Länsstyrelsernas och Socialstyrelsens administration

11 § Länsstyrelsen ska bistå Socialstyrelsen i uppgiften att
följa upp, stödja och utveckla verksamheten med personligt
ombud samt lämna underlag till Socialstyrelsens uppföljningar
och årliga lägesrapport.

12 § Länsstyrelsen ska årligen senast den 1 mars till
Socialstyrelsen lämna en ekonomisk redovisning av hur
föregående års statsbidrag har använts och redovisa
länsstyrelsens insatser som rör verksamheten med personligt
ombud samt en plan för hur verksamheten i länet ska stödjas
och utvecklas under nästkommande år.

13 § Socialstyrelsen ansvarar för att i samverkan med
länsstyrelserna och kommunerna utveckla och stödja
verksamheten med personligt ombud.

Socialstyrelsen ska, inom ramen för en beredningsgrupp
bestående av företrädare för de aktörer som berörs av
verksamheten, leda och samordna arbetet med verksamheten med
personligt ombud.

Socialstyrelsen ansvarar för att det genomförs
introduktionsutbildning av personliga ombud.

14 § Socialstyrelsen ska årligen senast den 15 maj till
regeringen lämna en lägesrapport om utvecklingen av
verksamheten med personligt ombud och en ekonomisk
redovisning för det föregående året.

Återbetalning

15 § En kommun som tagit emot statsbidrag är
återbetalningsskyldig, om

1. sådana uppgifter som avses i 10 § inte har lämnats,
eller
2. bidraget helt eller delvis inte har använts eller
inte har använts för det ändamål det har lämnats för.

Socialstyrelsen ska besluta att helt eller delvis kräva
tillbaka bidraget om kommunen är återbetalningsskyldig enligt
första stycket. Om det finns särskilda skäl för det, får
Socialstyrelsen efterge återkrav helt eller delvis.

Bemyndigande

16 § Socialstyrelsen får meddela de föreskrifter som behövs
för tillämpningen av denna förordning.

Överklagandeförbud

17 § Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Övergångsbestämmelser

2013:522

1. Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2013 och
tillämpas första gången i fråga om statsbidrag för år 2014.

2. Äldre beslut gäller fortfarande för statsbidrag som
avser tiden före den 1 januari 2014.