Lag (2013:524) om konvention om social trygghet mellan Sverige och Indien

SFS nr
2013:524
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
2013-06-13
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:527

1 § Den konvention om social trygghet mellan Sverige och
Indien som undertecknades i New Delhi den 26 november 2012
ska gälla som lag här i landet. Konventionens innehåll
framgår av en bilaga till denna lag.

2 § Vid tillämpning av konventionen ska avgiften för
sjukersättning och aktivitetsersättning bestämmas till den
procentsats av sjukförsäkringsavgiften enligt
socialavgiftslagen (2000:980) som beräknas motsvara den andel
av denna avgift som finansierar sjukersättning och
aktivitetsersättning.

Bilaga

KONVENTION OM SOCIAL TRYGGHET MELLAN KONUNGARIKET SVERIGE OCH
REPUBLIKEN INDIEN

Konungariket Sveriges regering och Republiken Indiens
regering, nedan kallade de avtalsslutande staterna, som
önskar reglera de båda staternas förhållanden på den sociala
trygghetens område, har kommit överens om följande:

AVDELNING I

ALLMÄNNA

BESTÄMMELSER

Artikel 1

Definitioner

1. Vid tillämpningen av denna konvention gäller följande
definitioner:

a) ”lagstiftning”: de lagar och andra bestämmelser som anges
i artikel 2,

b) ”behörig myndighet”: med avseende på Indien, Ministry of
Overseas Indian Affairs (MOIA) [ministeriet för Indiens
internationella relationer], och med avseende på Sverige,
regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer,

c) ”behörig institution”: med avseende på Indien, Employees’
Provident Fund Organization [Arbetstagarnas pensionsfond],
och med avseende på Sverige, den institution som ansvarar för
tillämpningen av den i artikel 2 angivna lagstiftningen,

d) ”försäkringsperiod”: varje avgiftsperiod,
försäkringsperiod eller bosättningsperiod som tillämpas för
att förvärva rätt till en förmån enligt en avtalsslutande
stats lagstiftning,

e) ”förmån”: varje förmån som anges i den lagstiftning som
avses i artikel 2.

2. Varje ord och uttryck som inte definieras i punkt 1 i
denna artikel ska ges den innebörd som de har i den
tilllämpliga lagstiftningen.

Artikel 2

Lagstiftning på vilken

konventionen ska tillämpas

1. Denna konvention gäller:

a) i fråga om Indien, all lagstiftning om

i. ålderspension och efterlevandepension för arbetstagare,
och

ii. varaktig fullständig invalidpension för arbetstagare,

b) i fråga om Sverige, all lagstiftning om

i. sjukersättning och aktivitetsersättning,

ii. inkomstgrundade ålderspensioner och garantipensioner,
samt

iii. efterlevandepension och efterlevandestöd.

2. Denna konvention ska också gälla all lagstiftning som
syftar till att ändra eller utvidga den lagstiftning som
anges i punkt 1 i denna artikel.

3. Denna konvention ska vidare gälla all lagstiftning som
utvidgar de befintliga systemen till att omfatta nya grupper
av förmånstagare, såvida inte den avtalsslutande stat som har
ändrat sin lagstiftning i detta avseende har framfört
invändningar mot att inbegripa sådana nya grupper av
förmånstagare till den andra staten senast sex månader efter
att nämnda lagstiftning offentliggjorts.

4. Denna konvention ska inte gälla lagstiftning som syftar
till att inrätta en ny socialförsäkringsgren, såvida inte de
avtalsslutande staternas behöriga myndigheter enas om denna
tillämpning.

Artikel 3

Personer som omfattas av konventionen

Om inget annat anges, ska denna konvention gälla varje person
som omfattas eller har omfattats av lagstiftningen i någon av
de avtalsslutande staterna och andra personer som härleder
rättigheter från en sådan person.

Artikel 4

Likabehandling

Om inget annat föreskrivs i denna konvention, ska de personer
som avses i artikel 3, vid tillämpning av en avtalsslutande
stats lagstiftning, likställas med statens egna medborgare.

Artikel 5

Export av förmåner

1. Om inget annat anges i denna konvention, ska en
avtalsslutande stat inte minska eller ändra förmåner som
förvärvats i enlighet med dess lagstiftning endast på
grundval av att förmånstagaren vistas eller är bosatt inom
den andra avtalsslutande statens territorium.

2. Förmåner som betalas ut enligt denna konvention ska också
betalas ut när en förmånsberättigad person är bosatt inom en
tredje stats territorium.

AVDELNING II

BESTÄMMELSER OM TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING

Artikel 6

Allmän bestämmelse

Om inget annat föreskrivs i artiklarna 7–11 i denna
konvention, ska en arbetstagare som arbetar inom en
avtalsslutande stats territorium när det gäller det arbetet
enbart omfattas av den statens lagstiftning.

Artikel 7

Utsändning

En person som normalt arbetar som anställd i en
avtalsslutande stat hos en arbetsgivare som normalt bedriver
verksamhet där ska, när arbetsgivaren sänder ut personen för
att för denna arbetsgivares räkning utföra ett arbete i den
andra avtalsslutande staten, fortsätta att omfattas av
lagstiftningen i den förstnämnda staten, under förutsättning
att detta arbete inte förväntas vara längre än 24 månader. Om
arbetet fortsätter efter 24 månader får de behöriga
institutionerna komma överens om att den utsände får
fortsätta att omfattas av den förstnämnda statens
lagstiftning under ytterligare 24 månader. Detta gäller
endast om institutionerna har träffat en sådan
överenskommelse innan den första perioden om 24 månader har
löpt ut.

Artikel 8

Statligt anställda, personal vid beskickningar och konsulära
myndigheter

1. Statligt anställda eller personer som behandlas som sådana
enligt lagstiftningen i en avtalsslutande stat, som inte
omfattas av punkt 2 i denna artikel, och som sänds ut för att
arbeta i den andra avtalsslutande staten, ska enbart omfattas
av lagstiftningen i den förstnämnda staten.

2. Denna konvention ska inte påverka bestämmelserna i
Wienkonventionen om diplomatiska förbindelser av den 18 april
1961 eller Wienkonventionen om konsulära förbindelser av den
24 april 1963.

Artikel 9

Resande personal

1. En person som är anställd på ett flygplan i internationell
trafik och som annars skulle omfattas av båda de
avtalsslutande staternas lagstiftning, ska omfattas av
lagstiftningen i den stat där arbetsgivaren har sitt säte.

2. En person som är anställd på ett fartyg ska omfattas av
lagstiftningen i den avtalsslutande stat vars flagga fartyget
för.

Artikel 10

Undantag

De behöriga myndigheterna eller de behöriga institutionerna i
de båda avtalsslutande staterna får komma överens om undantag
från bestämmelserna i artiklarna 6–9 för vissa personer eller
grupper av personer, under förutsättning att de berörda
personerna omfattas av lagstiftningen i en avtalsslutande
stat.

Artikel 11

Medföljande make och barn

Medföljande make och barn under 18 år till en arbetstagare
som är anställd i en avtalsslutande stat och omfattas av
lagstiftningen i den andra avtalsslutande staten i enlighet
med artikel 7, punkt 1 i artikel 8 eller artikel 10 ska
omfattas av den senare statens lagstiftning, om de inte
själva förvärvsarbetar i den förstnämnda staten.

AVDELNING III

BESTÄMMELSER OM

FÖRMÅNER

Artikel 12

Sammanläggning av

försäkringsperioder

1. När försäkringsperioder har fullgjorts enligt
lagstiftningen i de två avtalsslutande staterna ska den
behöriga institutionen i var och en av staterna, i samband
med fastställandet av rätten till en förmån enligt den
lagstiftning som den tillämpar, vid behov beakta
försäkringsperioder enligt lagstiftningen i den andra staten,
förutsatt att dessa perioder inte sammanfaller med
försäkringsperioder enligt dess egen lagstiftning.

2. För en person som efter sammanläggning av
försäkringsperioder enligt båda staternas lagstiftning enligt
punkt 1 inte är berättigad till en förmån, ska rätten till
denna förmån fastställas genom sammanläggning av dessa
perioder och sådana försäkringsperioder som har fullgjorts
enligt lagstiftningen i ett tredje land med vilket de båda
avtalsslutande staterna har gällande konventioner om social
trygghet, om det i nämnda konventioner finns bestämmelser om
sammanläggning av perioder och dessa bestämmelser gäller för
personen i fråga.

Artikel 13

Bestämmelser om förmåner

enligt indisk lagstiftning

1. Om en person är berättigad till en ålders-, efterlevande-
eller invalidförmån enligt indisk lagstiftning utan
sammanläggning, ska Indiens behöriga institution beräkna
rätten till förmånen direkt på grundval av de
försäkringsperioder som fullgjorts i Indien och uteslutande
enligt indisk lagstiftning.

2. Om en person är berättigad till en ålders-, efterlevande-
eller invalidförmån enligt indisk lagstiftning, och den
rätten har uppkommit uteslutande genom att sammanläggningen
av försäkringsperioderna beaktats enligt artikel 12, gäller
följande bestämmelser:

a) Indiens behöriga institution ska beräkna det teoretiska
beloppet för förmånen som om samtliga försäkringsperioder som
fullgjorts i enlighet med de båda avtalsslutande staternas
lagstiftning uteslutande har fullgjorts enligt indisk
lagstiftning.

b) Indiens behöriga institution ska sedan beräkna det belopp
som ska betalas ut på grundval av det belopp som anges i a, i
förhållande till försäkringsperiodernas längd enligt indisk
lagstiftning, i jämförelse med den sammanlagda längden av
alla försäkringsperioder som beräknats i a.

3. Om det enligt indisk lagstiftning krävs att
försäkringsperioder måste fullgöras inom ramen för en viss
verksamhet för att vissa ålders-, efterlevande- och
invalidförmåner ska kunna beviljas, ska enbart
försäkringsperioder som fullgjorts eller erkänts som
likvärdiga inom ramen för samma verksamhet i Sverige
sammanläggas för rätt till dessa förmåner.

4. Om det enligt indisk lagstiftning krävs att
försäkringsperioder måste fullgöras inom ramen för en viss
verksamhet, och dessa perioder inte ger rätt till nämnda
förmåner, ska nämnda perioder betraktas som giltiga för att
bestämma de förmåner som lämnas i det allmänna systemet för
anställda personer.

Artikel 14

Bestämmelser om förmåner

enligt svensk lagstiftning

1. Bestämmelserna om sammanläggning i artikel 12 ska inte
tillämpas på grundkravet på tre års bosättning i Sverige för
rätt till garantipension, sjukersättning i form av
garantiersättning eller aktivitetsersättning i form av
garantiersättning.

2. Vid fastställande av rät-ten till sjukersättning eller
aktivitetsersättning ska försäkring enligt indisk
lagstiftning anses som försäkring enligt svensk
lagstiftning.

3. Vid beräkning av inkomstrelaterad sjukersättning eller
inkomstrelaterad aktivitetsersättning ska endast inkomst
intjänad under tid då svensk lagstiftning var tilllämplig
beaktas.

4. Vid beräkning av den inkomstgrundade ålderspension i form
av tilläggspension som ska betalas ut i enlighet med artikel
12, ska enbart försäkringsperioder som fullgjorts enligt
svensk lagstiftning beaktas.

5. Bestämmelserna i artikel 5 ska inte tillämpas på följande
förmåner:

i) sjukersättning i form av garantiersättning eller
aktivitetsersättning i form av garantiersättning, och

ii) garantipensioner och efterlevandestöd.

AVDELNING IV

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

Artikel 15

Tillämpningsöverens-

kommelse

1. De avtalsslutande staternas behöriga myndigheter ska ingå
en tillämpningsöverenskommelse i vilken de åtgärder som är
nödvändiga för att tilllämpa denna konvention fastställs.

2. De behöriga institutionerna och förbindelseorganen i var
och en av de avtalsslutande staterna ska anges i
tilllämpningsöverenskommelsen.

Artikel 16

Administrativt samarbete

1. Vid tillämpningen av denna konvention ska de behöriga
myndigheterna och de behöriga institutionerna i de båda
avtalsslutande staterna bistå varandra i fråga om
fastställandet av rätt till eller utbetalning av varje förmån
enligt denna konvention, som de skulle ha gjort vid
tillämpning av sin egen lagstiftning. Det bistånd som åsyftas
i denna artikel ska ges utan ömsesidig ersättning för
kostnader.

2. I de fall det enligt lagstiftningen i endera av de
avtalsslutande staterna föreskrivs att varje dokument som ges
in till den behöriga myndigheten eller den behöriga
institutionen i denna stat ska befrias, helt eller delvis,
från avgifter eller kostnader, inbegripet konsulära och
administrativa avgifter, ska detta också gälla motsvarande
dokument som ges in till den behöriga myndigheten eller den
behöriga institutionen i den andra avtalsslutande staten vid
tillämpningen av denna konvention.

3. Dokument och intyg som måste visas upp vid tillämpning av
denna konvention ska undantas från legalisering av
diplomatisk eller konsulär myndighet. Kopior av dokument som
är bestyrkta som exakta kopior av en behörig institution i en
avtalsslutande stat ska betraktas som bestyrkta och exakta
kopior av den andra avtalsslutande statens behöriga
institution, utan ytterligare bestyrkande.

4. Vid tillämpningen av denna konvention får de behöriga
myndigheterna och de behöriga institutionerna i de
avtalsslutande staterna kommunicera direkt med varandra och
med enskilda, oavsett var dessa är bosatta. Denna
kommunikation får ske på engelska.

5. De behöriga myndigheter och behöriga institutioner som
ansvarar för tillämpningen av denna konvention ska snarast
delge varandra alla uppgifter om åtgärder de vidtagit för att
tillämpa denna konvention samt om ändringar i deras
respektive lagstiftning, i den mån sådana ändringar påverkar
tillämpningen av konventionen.

6. De behöriga institutionerna ska årligen utbyta statistik,
som ska anges närmare i tillämpningsöverenskommelsen.

Artikel 17

Ansökningar, meddelanden

och överklaganden

1. Ansökningar, meddelanden och överklaganden, som enligt
lagstiftningen i den ena avtalsslutande staten ska ges in
till en behörig myndighet eller en behörig institution i
denna stat inom en föreskriven tid, ska anses ha kommit in i
tid och på angivet datum, om de ges in inom samma föreskrivna
tid till en behörig myndighet eller en behörig institution i
den andra avtalsslutande staten. I detta fall ska
ansökningarna, meddelandena eller överklagandena utan
dröjsmål översändas till den behöriga myndigheten eller
institutionen i den förstnämnda avtalsslutande staten.

2. En ansökan om förmåner enligt lagstiftningen i den ena
avtalsslutande staten ska också anses vara en ansökan om en
förmån av samma slag enligt den andra avtalsslutande statens
lagstiftning, under förutsättning att den sökande så önskar
och tillhandahåller uppgifter som anger att
försäkringsperioder har fullgjorts i enlighet med den andra
avtalsslutande statens lagstiftning.

Artikel 18

Sekretessbelagda uppgifter

Om inget annat föreskrivs i de nationella lagarna och andra
bestämmelserna i en avtalsslutande stat ska uppgifter om en
enskild person, som i enlighet med denna konvention
vidarebefordras till den behöriga myndigheten eller den
behöriga institutionen i denna stat av den behöriga
myndigheten eller den behöriga institutionen i den andra
avtalsslutande staten, uteslutande användas för tillämpning
av denna konvention och den lagstiftning som denna konvention
omfattas av. De uppgifter som tas emot av en behörig
myndighet eller en behörig institution i en avtalsslutande
stat ska behandlas i enlighet med nationella lagar och andra
bestämmelser i nämnda stat om skydd för uppgifter av privat
och konfidentiell natur.

Artikel 19

Utbetalning av förmåner

1. Den behöriga institutionen ska betala ut förmånerna direkt
till förmånstagarna utan avdrag för administrativa
kostnader.

2. Utbetalningar till den andra avtalsslutande staten med
anledning av denna konvention ska göras i fritt konvertibel
valuta.

3. Om en avtalsslutande stat inför valutakontroll eller
vidtar andra liknande åtgärder som begränsar betalning,
remittering eller överföring av medel eller finansiella
instrument till personer som befinner sig utanför dess
territorium, ska den avtalsslutande staten utan dröjsmål
vidta lämpliga åtgärder för att trygga betalning av
penningmedel som ska betalas ut i enlighet med denna
konvention.

Artikel 20

Tvistlösning

1. De avtalsslutande staternas behöriga myndigheter ska i
möjligaste mån lösa problem som kan uppstå i fråga om
tolkning eller tillämpning av denna konvention i enlighet med
dess syfte och grundläggande principer.

2. De avtalsslutande staterna ska utan dröjsmål samråda på
begäran av endera staten om frågor som inte har lösts av de
behöriga myndigheterna i enlighet med punkt 1.

AVDELNING V

ÖVERGÅNGS- OCH

SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 21

Övergångsbestämmelser

1. Denna konvention grundar ingen rätt till förmåner för tid
före ikraftträdandet.

2. Denna konvention ska också tillämpas på händelser som
inträffat före dess ikraftträdande.

3. Samtliga försäkringsperioder som fullgjorts enligt en av
de avtalsslutande staternas lagstiftning före konventionens
ikraftträdande ska beaktas vid fastställande av rätt till
förmåner enligt bestämmelserna i denna konvention.

4. Tillämpningen av denna konvention ska inte föranleda
minskning av förmånsbelopp som en person har beviljats före
ikraftträdandet.

Artikel 22

Ändring av konventionen

Var och en av de avtalsslutande staterna får begära ändring
av denna konvention. En ändring får genomföras efter samråd
och överenskommelse.

Artikel 23

Ikraftträdande

1. Denna konvention träder i kraft den första dagen i den
tredje månaden efter den månad när vardera avtalsslutande
staten från den andra avtalsslutande staten har tagit emot
skriftlig underrättelse om att alla villkor för konventionens
ikraftträdande har fullgjorts.

2. Detsamma gäller om konventionen ändras i enlighet med
artikel 22.

Artikel 24

Konventionens varaktighet och upphörande

1. Denna konvention ska gälla utan tidsbegränsning.

2. Denna konvention kan sägas upp av vardera avtalsslutande
staten genom skriftligt meddelande tolv månader i förväg till
den andra avtalsslutande staten.

3. Upphör konventionen genom uppsägning ska dess bestämmelser
fortsätta att tilllämpas på förmåner som redan har beviljats.
Genom särskild överenskommelse avgör de avtalsslutande
staterna hur det ska förfaras med rättigheter under
förvärvande.

Till bekräftelse härav har undertecknade, därtill
vederbörligen bemyndigade, undertecknat denna konvention.

Upprättad den 26 november 2012 i New Delhi i två exemplar på
språken svenska, hindi och engelska, vilka alla är lika
giltiga.

Vid skiljaktiga tolkningar av detta avtal ska den engelska
texten gälla.

AGREEMENT ON SOCIAL SECURITY BETWEEN THE KINGDOM OF SWEDEN
AND THE REPUBLIC OF INDIA

The Government of the Kingdom of Sweden and the Government of
the Republic of India, hereinafter referred to as the
Contracting States, wishing to arrange the mutual relations
between the two States in the field of social security, have
agreed as follows:

PART I

GENERAL PROVISIONS

Article 1

Definitions

1. For the implementation of this Agreement:

a) the term “legislation” means: the laws and regulations
specified in Article 2;

b) the term “competent authority” means: as regards India:
the Ministry of Overseas Indian Affairs, and as regards
Sweden: the Government or the authority nominated by the
Government;

c) the term “competent institution” means: as regards India:
the Employees’ Provident Fund Organization, and as regards
Sweden: the institution responsible for the implementation of
the legislation specified in Article 2;

d) the term “insurance period” means: any period of
contributions, insurance or residence used to acquire the
right to a benefit under the legislation of a Contracting
State;

e) the term “benefit” means: any of the benefits specified in
the legislation referred to in Article 2.

2. Any term not defined in paragraph 1 of this Article shall
have the meaning assigned to it in the applicable
legislation.

Article 2

Material Scope

1. This Agreement shall apply:

a) as regards India, to all legislation concerning:

i. old-age and survivors’ pension for employed persons; and

ii. the permanent total disablement pension for employed
persons;

b) as regards Sweden, to all legislation concerning:

i. sickness compensation and activity compensation;

ii. income-based old-age pensions and guarantee pensions;
and

iii. survivors’ pension and surviving children’s allowance.

2. This Agreement shall also apply to all legislation which
will amend or extend the legislation specified in paragraph 1
of this Article.

3. It shall apply to any legislation which will extend the
existing schemes to new categories of beneficiaries, unless,
in this respect, the Contracting State which has amended its
legislation notifies the other Contracting State within six
months of the official publication of the said legislation of
its objections to the inclusion of such new categories of
beneficiaries.

4. This Agreement shall not apply to legislation that
establish a new social security branch, unless the competent
authorities of the Contracting States agree on this
application.

Article 3

Personal Scope

Unless otherwise specified, this Agreement shall apply to all
persons who are or have been subject to the legislation of
either of the Contracting States, and other persons who
derive rights from such person.

Article 4

Equality of Treatment

Unless otherwise provided in this Agreement, in applying the
legislation of a Contracting State, the persons specified in
Article 3 shall receive equal treatment with nationals of
that Contracting State.

Article 5

Export of Benefits

1. Unless otherwise specified in this Agreement, a
Contracting State shall not reduce or modify benefits
acquired under its legislation solely on the ground that the
beneficiary stays or resides in the territory of the other
Contracting State.

2. Benefits payable under this Agreement shall also be paid
when a person eligible for such a benefit, resides in the
territory of a third State.

PART II

PROVISIONS

CONCERNING THE

APPLICABLE LEGISLATION

Article 6

General Provision

Unless otherwise provided in Articles 7–11 of this Agreement,
a person who works as an employee in the territory of a
Contracting State shall, with respect to that employment, be
subject only to the legislation of that Contracting State.

Article 7

Posting

A person who normally pursues an activity as an employed
person in a Contracting State on behalf of an employer which
normally carries out its activities there and who is posted
by that employer to the other Contracting State to perform
work on that employer’s behalf, shall remain subject to the
legislation of the former Contracting State, provided that
the anticipated duration of such work does not exceed 2
years. If the work will continue beyond 2 years, the
competent institutions of both Contracting States may agree,
before the end of the first period of 2 years, that the
employee, for a further period of not more than 2 years,
shall remain subject to the legislation of the first
Contracting State.

Article 8

Civil Servants, Members of

Diplomatic Missions and

Consular Posts

1. Civil servants or persons treated as such according to the
legislation of one Contracting State to whom paragraph 2 of
this Article does not apply and who are sent to work in the
territory of the other Contracting State are subject only to
the legislation of the first Contracting State.

2. This Agreement shall not affect the provisions of the
Vienna Convention on Diplomatic Relations of April 18, 1961,
or the Vienna Convention on Consular Relations of April 24,
1963.

Article 9

Travelling Personnel

1. A person being employed on an aircraft in international
traffic who would otherwise be covered by the legislation of
both Contracting States, shall be subject to the legislation
of the Contracting State in whose territory the employer has
its registered office.

2. A person who works as an employee on board a ship that
flies the flag of a Contracting State, shall be subject to
the legislation of that Contracting State.

Article 10

Exceptions

The competent authorities or the competent institutions of
the two Contracting States may agree to grant an exception to
the provisions of Articles 6 through 9 with respect to
individual persons or categories of persons, provided that
any affected person shall be subject to the legislation of
one Contracting State.

Article 11

Accompanying Spouse and

Children

The accompanying spouse or children under the age of 18 of a
person who works in the territory of one Contracting State
and who is subject to the legislation of the other
Contracting State in accordance with Article 7, paragraph 1
of Article 8 or Article 10, shall be subject to the
legislation of the latter Contracting State unless they are
themselves gainfully occupied in the territory of the first
Contracting State.

PART III

PROVISIONS ON

BENEFITS

Article 12

Aggregation of Insurance

Periods

1. When insurance periods have been completed under the
legislation of the two Contracting States, the competent
institution of each Contracting State shall, in determining
eligibility for benefits under the legislation which it
applies, take into account, if necessary, insurance periods
under the legislation of the other Contracting State,
provided that such insurance periods do not overlap with
insurance periods under its legislation.

2. If a person is not eligible for a benefit on the basis of
the insurance periods under the legislation of the
Contracting States, aggregated as provided in paragraph 1,
the eligibility of that person for that benefit shall be
determined by aggregating these periods with insurance
periods completed under the legislation of a third state,
with which both Contracting States are bound by social
security agreements which provide for the aggregation of
periods for that person.

Article 13

Provisions concerning

Benefits under Indian

Legislation

1. If a person is entitled to an old-age, survivors’ or
disablement benefit under the Indian legislation without
necessarily proceeding to aggregation, the Indian competent
institution shall calculate the benefit entitlement directly
on the basis of the insurance periods completed in India and
only under the Indian legislation.

2. If a person is entitled to an old-age, survivors’ or
disablement benefit by virtue of the Indian legislation, with
the right being created solely by taking the aggregation of
the insurance periods into account pursuant to Article 12 the
following rules apply:

a) the Indian competent institution shall calculate the
theoretical amount of the benefit due as if all the insurance
periods completed according to the two Contracting States’
legislations were exclusively completed under the Indian
legislation;

b) the Indian competent institution shall then calculate the
amount due, on the basis of the amount specified under a), in
proportion to the duration of the insurance periods under its
legislation, in relation to the duration of all insurance
periods accounted under a).

3. If the Indian legislation subordinates the granting of
certain old-age, survivors’ and disablement benefits to the
condition that the insurance periods are to be completed in a
given occupation, only insurance periods completed or
recognized as equivalent in the same occupation in Sweden
shall be aggregated for admission to entitlement to these
benefits.

4. If the Indian legislation subordinates the granting of
certain benefits to the condition that the insurance periods
are to be completed in a given occupation, and when these
periods do not result in entitlement to the said benefits,
the said periods shall be considered valid for the
determination of the benefits provided for in the general
scheme of employed persons.

Article 14

Provisions concerning

Benefits under the Swedish

Legislation

1. The provisions on aggregation in Article 12 shall not
apply to the basic requirement of three years of residence in
Sweden for entitlement to a guarantee pension, to a sickness
compensation in the form of guarantee compensation or to an
activity compensation in the form of guarantee
compensation.
2. When establishing the entitlement to
sickness compensation or activity compensation, coverage
under Indian legislation shall be considered as coverage
under Swedish legislation.

3. When calculating the amount of income-related sickness
compensation or income-related activity compensation, only
income earned during periods when Swedish legislation was
applicable shall be taken into account.

4. When calculating the amount of the income-based old-age
pension in the form of supplementary pension to be paid in
accordance with Article 12, only insurance periods completed
under the Swedish legislation, shall be taken into account.

5. The provisions of Article 5 shall not apply to the
following benefits;

i) sickness compensation in the form of guarantee
compensation or activity compensation in the form of
guarantee compensation; and

ii) guarantee pensions and surviving children’s allowance.

PART IV

MISCELLANEOUS

PROVISIONS

Article 15

Administrative Arrangement

1. The competent authorities of the Contracting States shall
conclude an Administrative Arrangement that sets out the
measures necessary for the implementation of this
Agreement.
2. The competent institutions and liaison bodies
of each Contracting State shall be specified in the
Administrative Arrangement.

Article 16

Administrative Collaboration

1. For the implementation of this Agreement, the competent
authorities as well as the competent institutions of both
Contracting States shall assist each other with regard to the
determination of entitlement to or payment of any benefit
under this Agreement as they would for the application of
their own legislation. The assistance referred to in this
Article shall be provided without mutual reimbursement of
costs.

2. Where the legislation of one Contracting State provides
that any document which is submitted to the competent
authority or institution of that Contracting State shall be
exempted, wholly or partly, from fees or charges, including
consular and administrative fees, the exemption shall also
apply to corresponding documents which are submitted to the
competent authority or institution of the other Contracting
State in the application of this Agreement.

3. Documents and certificates which must be produced for the
implementation of this Agreement shall be exempt from
authentication by diplomatic or consular authorities. Copies
of documents which are certified as true and exact copies by
a competent institution of one Contracting State shall be
accepted as true and exact copies by the competent
institution of the other Contracting State, without further
certification.

4. For the implementation of this Agreement, the competent
authorities and institutions of the Contracting States may
communicate directly with each other as well as with any
person, regardless of the residence of such persons. Such
communication may be made in English.

5. The competent authorities and institutions responsible for
the application of this Agreement, shall communicate to each
other, as soon as possible, all information about the
measures taken by them for the application of this Agreement
or about changes in their respective legislation in so far as
these changes affect the application of this Agreement.

6. The competent institutions shall annually exchange
statistics, which shall be specified in the Administrative
Arrangement.

Article 17

Claims, Notices and Appeals

1. Claims, notices or appeals which, according to the
legislation of one of the Contracting States, should have
been submitted within a specified period to the competent
authority or institution of that Contracting State, shall be
considered to be filed on time and on the given date if they
are presented within the same specified period to the
competent authority or institution of the other Contracting
State. In this case, the claims, notices or appeals must be
sent without delay to the competent authority or institution
of the former Contracting State.

2. An application for benefits under the legislation of one
Contracting State shall be deemed to be also an application
for a benefit of same nature under the legislation of the
other Contracting State provided that the applicant so wishes
and provides information indicating that insurance periods
have been completed under the legislation of the other
Contracting State.

Article 18

Confidentiality of Information

Unless otherwise required by the national laws and
regulations of a Contracting State, information about an
individual which is transmitted in accordance with this
Agreement to the competent authority or institution of that
Contracting State by the competent authority or institution
of the other Contracting State shall be used exclusively for
purposes of implementing this Agreement and the legislation
to which this Agreement applies. Such information received by
a competent authority or institution of a Contracting State
shall be governed by the national laws and regulations of
that Contracting State for the protection of privacy and
confidentiality of personal data.

Article 19

Payment of Benefits

1. The competent institution shall directly pay the benefits
to the beneficiaries without any deduction for administrative
expenses.

2. Payments into the other Contracting State arising from
this Agreement shall be effected in freely convertible
currency.

3. In the event that a Contracting State imposes currency
controls or other similar measures that restrict payments,
remittance or transfers of funds or financial instruments to
persons who are outside the Contracting State, it shall,
without delay, take appropriate measures to ensure the
payment of any amount that must be paid in accordance with
this Agreement.

Article 20

Resolution of Disputes

1. The competent authorities of the Contracting States shall
resolve, to the extent possible, any difficulties which arise
in interpreting or applying this Agreement according to its
spirit and fundamental principles.

2. The Contracting States shall consult each other promptly
at the request of either Contracting State concerning
matters, which have not been resolved by the competent
authorities in accordance with paragraph 1.

PART V

TRANSITIONAL AND

FINAL PROVISIONS

Article 21

Transitional Provisions

1. This Agreement shall not create any entitlement to
benefits for any period prior to its entry into force.

2. This Agreement shall also apply to events, which occurred
prior to its entry into force.

3. All insurance periods completed under the legislation of
one of the Contracting States prior to the date on which this
Agreement enters into force shall be taken into consideration
in determining entitlement to any benefit in accordance with
the provisions of this Agreement.

4. The application of this Agreement shall not result in any
reduction in the amount of a benefit to which entitlement was
established prior to its entry into force.

Article 22

Revision of or Amendment to

the Agreement

Each Contracting State may request a revision of or an
amendment to this Agreement. Such revision or amendment may
be made after mutual consultation and agreement.

Article 23

Entry into Force

1. This Agreement shall enter into force on the first day of
the third month following the month in which each Contracting
State has received from the other Contracting State written
notification that it has complied with all domestic
requirements for its entry into force.

2. The same procedure applies if the Agreement is revised or
amended according to Article 22.

Article 24

Duration and Termination of the Agreement

1. This Agreement shall remain in force without any
limitation on its duration.

2. This Agreement may be terminated by either of the
Contracting State giving a twelve months notice in writing to
the other Contracting State.

3. If this Agreement is terminated, rights regarding
entitlement to or payment of benefits acquired under it shall
be retained. The Contracting States shall make arrangements
to deal with rights in the process of being acquired.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized
thereto, have signed this Agreement.

Done at New Delhi on 26 November 2012, in two originals, each
in the Swedish, Hindi and English languages, all texts being
equally authentic.

In case of any divergence of interpretation, the English text
shall prevail.

FÖR KONUNGARIKET SVERIGES REGERING

FOR THE GOVERNMENT OF THE UNITED KINGDOM OF SWEDEN

Ulf Kristersson

FÖR REBUBLIKEN INDIENS REGERING

FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDIA

Vayalar Ravi