Förordning (2013:540) om ansvar för oljeskador till sjöss

SFS nr
2013:540
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L3
Utfärdad
2013-06-19

Upprättande, förvaltning och fördelning av en
begränsningsfond

1 § En ansökan om att upprätta en begränsningsfond enligt 10
kap. 6 § sjölagen (1994:1009) ska ges in skriftligen till
domstolen samt innehålla uppgifter om

1. fartygets namn, registerbeteckning, nationalitet och
hemort,

2. fartygets dräktighet beräknad enligt 9 kap. 5 § 6
sjölagen,

3. fartygsägarens namn och adress,

4. namn och adress på den som har meddelat försäkring eller
ställt säkerhet för fartygsägarens ansvar, och

5. namn och adress på samtliga kända sakägare.

Sökanden ska till domstolen ge in en kopia av ett sådant
certifikat för fartyget som avses i 10 kap. 12 eller 13 §
sjölagen samt en handling som visar den uppgift om fartygets
dräktighet som avses i första stycket 2.

2 § I fråga om en sådan begränsningsfond som upprättas enligt
10 kap. 6 § sjölagen (1994:1009) tillämpas 2–6 §§
förordningen (1985:68) om begränsningsfond.

Om en sådan dom som anges i 4 § den förordningen har
meddelats i en främmande stat som har tillträtt den i 10 kap.
1 § första stycket sjölagen angivna 1992 års
ansvarighetskonvention, ska även en kopia av beslutet om
verkställighet enligt 21 kap. 6 § sjölagen ges in.

Försäkring eller annan säkerhet för svenska fartyg

3 § Frågor om godkännande av en försäkring eller en säkerhet
som avses i 10 kap. 12 § första stycket eller 10 a kap. 11 §
första stycket sjölagen (1994:1009) prövas av
Transportstyrelsen.

Ett certifikat som avses i 10 kap. 12 § tredje stycket eller
10 a kap. 11 § tredje stycket sjölagen utfärdas av
Transportstyrelsen.

4 § Ansökan om ett certifikat görs hos Transportstyrelsen på
formulär som Transportstyrelsen meddelar föreskrifter om.

5 § Ansökan om ett certifikat ska innehålla ett intyg av
försäkringsgivaren eller den som har ställt annan säkerhet.
Av intyget ska det framgå att

1. försäkringen eller säkerheten täcker det ansvar som avses
i 10 kap. 12 § första stycket eller 10 a kap. 11 § första
stycket sjölagen (1994:1009), och

2. försäkringen eller säkerheten under certifikatets
giltighetstid kan upphöra att gälla tidigare än tre månader
från den dag ett skriftligt meddelande om tiden för
försäkringens eller säkerhetens upphörande kom in till
Transportstyrelsen endast om certifikatet har getts in till
Transportstyrelsen eller ett nytt certifikat har utfärdats.

Intyget ska vara skrivet på svenska eller engelska.

Om Transportstyrelsen begär det, ska sökanden lämna in andra
handlingar som visar att försäkringsskyldigheten eller
skyldigheten att ställa säkerhet är uppfylld.

6 § Ett certifikat som avses i 10 kap. 12 § tredje stycket
sjölagen (1994:1009) ska utfärdas på formulär enligt bilaga 1
till denna förordning. För ett fartyg som ägs av staten ska
formulär 1 användas och för ett annat svenskt fartyg formulär
2.

Ett certifikat som avses i 10 a kap. 11 § tredje stycket
sjölagen ska utfärdas på formulär enligt bilaga 2 till denna
förordning. För ett fartyg som ägs av staten ska formulär 1
användas och för ett annat svenskt fartyg formulär 2.

Transportstyrelsen ska sända certifikatet till fartygets
ägare.

Försäkring eller annan säkerhet för utländska fartyg

7 § För ett utländskt fartyg som är registrerat i en
konventionsstat och inte ägs av en främmande stat ska ett
certifikat som avses i 10 kap. 13 § andra stycket eller 10 a
kap. 12 § andra stycket sjölagen (1994:1009) vara utfärdat
eller bestyrkt av en behörig myndighet i registreringsstaten.

Certifikatet ska vara skrivet på engelska eller franska eller
innehålla en översättning till ett av dessa språk.

Certifikat som avses i 10 kap. 13 § andra stycket sjölagen
ska innehålla de uppgifter som anges i formulär 2 i bilaga 1.
Certifikat som avses i 10 a kap. 12 § andra stycket sjölagen
ska innehålla de uppgifter som anges i formulär 2 i bilaga
2.

8 § För ett utländskt fartyg som inte är registrerat i en
konventionsstat och inte ägs av en främmande stat ska ett
certifikat som avses i 10 kap. 13 § andra stycket eller 10 a
kap. 12 § andra stycket sjölagen (1994:1009) utfärdas av
Transportstyrelsen.

Ansökan om ett certifikat görs hos Transportstyrelsen senast
trettio dagar innan fartyget kan förväntas komma till en
svensk hamn eller till en annan tilläggsplats som är belägen
inom svenskt sjöterritorium.

Ansökan ska vara skriven på svenska eller engelska och
innehålla uppgift om

1. fartygets namn, registerbeteckning,
IMO-identifikationsnummer, nationalitet och hemort,

2. fartygsägarens namn och den adress där denne bedriver sin
huvudsakliga verksamhet,

3. försäkringens eller säkerhetens art och giltighetstid,
samt

4. försäkringsgivarens namn och den adress där denne bedriver
sin huvudsakliga verksamhet samt den adress där försäkringen
har utfärdats eller säkerheten ställts; det som sägs om en
försäkringsgivare gäller också den som har ställt annan
säkerhet.

9 § Ansökan om ett certifikat som avses i 8 § ska innehålla
ett intyg av försäkringsgivaren eller den som har ställt
annan säkerhet. Av intyget ska det framgå att

1. försäkringen eller säkerheten täcker det ansvar som avses
i 10 kap. 13 § första stycket eller 10 a kap. 12 § första
stycket sjölagen (1994:1009), och

2. försäkringen eller säkerheten under certifikatets
giltighetstid kan upphöra att gälla tidigare än tre månader
från den dag ett skriftligt meddelande om tiden för
försäkringens eller säkerhetens upphörande kom in till
Transportstyrelsen endast om certifikatet har getts in till
Transportstyrelsen eller ett nytt certifikat har utfärdats.

Intyget ska vara skrivet på svenska eller engelska.

Om Transportstyrelsen begär det, ska sökanden lämna in andra
handlingar som visar att försäkringsskyldigheten eller
skyldigheten att ställa säkerhet är uppfylld.

10 § Om Transportstyrelsen finner att försäkringen eller
säkerheten för ett fartyg som avses i 8 § är betryggande, ska
ett certifikat utfärdas på formulär som Transportstyrelsen
meddelar föreskrifter om.

Transportstyrelsen ska sända certifikatet till fartygets
ägare.

11 § Ett certifikat som har utfärdats i en annan
konventionsstat för ett fartyg som avses i 8 § ska jämställas
med ett certifikat som har utfärdats av Transportstyrelsen
enligt 10 §.

12 § För ett fartyg som ägs av en främmande stat ska ett
certifikat som avses i 10 kap. 13 § andra stycket eller 10 a
kap. 12 § andra stycket sjölagen (1994:1009) vara utfärdat av
en behörig myndighet i den staten.

Övriga bestämmelser

13 § Transportstyrelsen ska i samarbete med Tullverket och
Kustbevakningen kontrollera att den skyldighet att ha
försäkring eller ställa säkerhet som föreskrivs i 10 kap.
eller 10 a kap. sjölagen (1994:1009) fullgörs. Det ska också
kontrolleras att certifikat medförs ombord på fartyg enligt
10 kap. 12 eller 13 § respektive 10 a kap. 11 eller 12 § i
den lagen.

14 § Transportstyrelsen får meddela de föreskrifter som
behövs för verkställigheten av 3–12 §§ i denna förordning och
om avgifter för prövningen av ansökningar om certifikat.

Transportstyrelsen får efter samråd med Tullverket och
Kustbevakningen meddela de föreskrifter som behövs för
verkställigheten av 13 § i denna förordning.

Bilaga 1

FORMULÄR 1

Certifikat för försäkring eller annan ekonomisk säkerhet om
ansvar för skada orsakad av förorening genom olja

Certificate of insurance or other financial security in
respect of civil liability for oil pollution damage

Utfärdat enligt bestämmelserna i artikel VII i 1992 års
internationella konvention om ansvarighet för skada orsakad
av förorening genom olja.

Issued in accordance with the provisions of Article VII of
the International Convention on Civil Liability for Oil
Pollution Damage, 1992.

Fartygets namn Boktäver eller Hemort Ägarens namn
siffror som och adress
identifierar
fartyget

Name of ship Distinctive Port of Name and
number or registry address of
letters owner

Härmed intygas att ovan angivna fartyg ägs av den svenska
staten och att staten täcker dess ansvarighet inom de gränser
som anges i artikel V första stycket i 1992 års
internationella konvention om ansvarighet för skada orsakad
av förorening genom olja.

This is to certify that the above-named ship is owned by the
State of Sweden and that the ship’s liability is covered
within the limits prescribed by Article V, paragraph 1, of
the International Convention on Civil Liability for Oil
Pollution Damage, 1992.

Detta certifikat gäller till

This certificate is valid until

Utfärdat enligt den svenska regeringens bemyndigande av
Transportstyrelsen

Issued under the authority of the Government of Sweden by the
Swedish Transport Agency

I den

At (ort) on (datum)
(place) (date)

(den utfärdande tjänstemannens
namnteckning och titel)
(signature and title of
issuing official)

FORMULÄR 2

Certifikat för försäkring eller annan ekonomisk säkerhet om
ansvar för skada orsakad av förorening genom olja

Certificate of insurance or other financial security in
respect of civil liability for oil pollution damage

Utfärdat enligt bestämmelserna i artikel VII i 1992 års
internationella konvention om ansvarighet för skada orsakad
av förorening genom olja.

Issued in accordance with the provisions of Article VII of
the International Convention on Civil Liability for Oil
Pollution Damage, 1992.

Fartygets namn Boktäver eller Hemort Ägarens namn
siffror som och adress
identifierar
fartyget

Name of ship Distinctive Port of Name and
number or registry address of
letters owner

Härmed intygas att för ovan angivna fartyg gäller en
försäkring eller en annan ekonomisk säkerhet som uppfyller
föreskrifterna i artikel VII i 1992 års internationella
konvention om ansvarighet för skada orsakad av förorening
genom olja.

This is to certify that there is in force in respect of the
above-named ship a policy of insurance or other financial
security satisfying the requirements of Article VII of the
International Convention on Civil Liability for Oil Pollution
Damage, 1992.

Säkerhetens art
Type of Security

Säkerhetens giltighetstid
Duration of Security

Namn och adress för försäkringsgivaren och/eller den (de)
person(er)som har ställt annan ekonomisk säkerhet
Name and Address of the insurer(s) and/or guarantor(s)

Namn
Name

Adress
Address

Detta certifikat gäller till
This certificate is valid until

Utfärdat enligt den svenska regeringens bemyndigande av
Transportstyrelsen
Issued under the authority of the Government of Sweden by the
Swedish Transport Agency

I den

At (ort) on (datum)
(place) (date)

(den utfärdande tjänstemannens
namnteckning och titel)
(signature and title of issuing
official)

Bilaga 2

FORMULÄR 1

Certifikat för försäkring eller annan ekonomisk säkerhet om
ansvar för skada orsakad av förorening genom bunkerolja

Certificate of insurance or other financial security in
respect of civil liability for bunker oil pollution damage

Utfärdat enligt bestämmelserna i artikel 7 i 2001 års
internationella konvention om ansvarighet för skada orsakad
av förorening genom bunkerolja.

Issued in accordance with the provisions of article 7 of the
International Convention on Civil Liability for Bunker Oil
Pollution Damage, 2001.

Fartygets Boktäver IMO- Hemort Ägarens
namn eller identifi- namn och
siffror som kations- adress
identifierar nummer
fartyget

Name of ship Distinctive IMO ship Port of Name and
number or identifi- registry address
letters cation of owner
number

Härmed intygas att ovan angivna fartyg ägs av den svenska
staten och att staten täcker dess ansvarighet inom de
gränser som anges i artikel 7 första stycket i 2001
års internationella konvention om ansvarighet för skada
orsakad av förorening genom bunkerolja.

This is to certify that the above-named ship is owned by the
State of Sweden and that the ship’s liability is covered
within the limits prescribed by Article 7, paragraph 1, of
the International Convention on Civil Liability for Bunker
Oil Pollution Damage, 2001.

Detta certifikat gäller till
This certificate is valid until

Utfärdat enligt den svenska regeringens bemyndigande av
Transportstyrelsen
Issued under the authority of the Government of Sweden by the
Swedish Transport Agency

I den
At (ort) on (datum)
(place) (date)

(den utfärdande tjänstemannens
namnteckning och titel)
(signature and title of issuing
official)

FORMULÄR 2

Certifikat för försäkring eller annan ekonomisk säkerhet om
ansvar för skada orsakad av förorening genom bunkerolja

Certificate of insurance or other financial security in
respect of civil liability for bunker oil pollution damage

Utfärdat enligt bestämmelserna i artikel 7 i 2001 års
internationella konvention om ansvarighet för skada orsakad
av förorening genom bunkerolja.

Issued in accordance with the provisions of article 7 of the
International Convention on Civil Liability for Bunker Oil
Pollution Damage, 2001.

Fartygets Boktäver IMO- Hemort Ägarens
namn eller identifi- namn och
siffror som kations- adress
identifierar nummer
fartyget

Name of ship Distinctive IMO ship Port of Name and
number or identifi- registry address
letters cation of owner
number

Härmed intygas att för ovan angivna fartyg gäller en
försäkring eller en annan ekonomisk säkerhet som uppfyller
föreskrifterna i artikel 7 i 2001 års internationella
konvention om ansvarighet för skada orsakad av förorening
genom bunkerolja.

This is to certify that there is in force in respect of the
above-named ship a policy of insurance or other financial
security satisfying the requirements of article 7 of the
International Convention on Civil Liability for Bunker Oil
Pollution Damage, 2001.

Säkerhetens art
Type of Security

Säkerhetens giltighetstid
Duration of Security

Namn och adress för försäkringsgivaren och/eller den (de)
person(er) som har ställt annan ekonomisk säkerhet
Name and Address of the insurer(s) and/or guarantor(s)

Namn
Name

Adress
Address

Detta certifikat gäller till
This certificate is valid until

Utfärdat enligt den svenska regeringens bemyndigande av
Transportstyrelsen

Issued under the authority of the Government of Sweden by the
Swedish Transport Agency

I den
At (ort) on (datum)
(place) (date)

(den utfärdande tjänstemannens
namnteckning och titel)
(signature and title of issuing
official)