Förordning (2013:558) om statliga byggnadsminnen

SFS nr
2013:558
Departement/myndighet
Kulturdepartementet
Utfärdad
2013-06-19

Inledande bestämmelser

1 § I denna förordning finns bestämmelser om statliga
byggnadsminnen.

2 § En byggnad som tillhör staten får förklaras för statligt
byggnadsminne, om den har ett synnerligen högt
kulturhistoriskt värde eller ingår i ett bebyggelseområde med
ett synnerligen högt kulturhistoriskt värde.

Bestämmelserna om statliga byggnadsminnen i denna förordning
får också tillämpas på parker, trädgårdar eller andra
anläggningar.

Byggnadsminnesförklaring

3 § Frågan om en byggnad ska förklaras för statligt
byggnadsminne prövas av regeringen efter en framställning
från Riksantikvarieämbetet.

4 § Riksantikvarieämbetets framställning om att en byggnad
ska förklaras för statligt byggnadsminne ska innehålla en
beskrivning av byggnaden, en bedömning av det
kulturhistoriska värdet och ett yttrande från den myndighet
som förvaltar byggnaden.

5 § Om bibehållandet av ett statligt byggnadsminne medför
hinder, olägenheter eller kostnader som inte står i rimligt
förhållande till byggnadsminnets betydelse, kan regeringen
häva byggnadsminnesförklaringen. Regeringen kan också häva en
byggnadsminnesförklaring som framstår som ändamålslös.

En ansökan om att häva en byggnadsminnesförklaring görs hos
Riksantikvarieämbetet av den myndighet som förvaltar
byggnadsminnet. Riksantikvarieämbetet ska överlämna ansökan
till regeringen med ett eget yttrande. Riksantikvarieämbetet
får också på eget initiativ i en framställning till
regeringen föreslå att en byggnadsminnesförklaring ska hävas.

Skyddsbestämmelser

6 § När en byggnad har förklarats för statligt byggnadsminne
ska Riksantikvarieämbetet genom skyddsbestämmelser ange på
vilket sätt byggnadsminnet ska vårdas och underhållas och i
vilka avseenden det inte får ändras. Skyddsbestämmelserna får
avse att ett område kring byggnadsminnet ska hållas i sådant
skick att byggnadsminnets utseende och karaktär inte
förvanskas.

Om den myndighet som förvaltar ett statligt byggnadsminne
motsätter sig de föreslagna skyddsbestämmelserna, ska
Riksantikvarieämbetet överlämna ärendet till regeringen för
beslut tillsammans med ett yttrande från den myndighet som
förvaltar byggnadsminnet.

7 § Om det finns särskilda skäl, får ett statligt
byggnadsminne efter tillstånd ändras i strid mot
skyddsbestämmelserna. Ett tillstånd till ändring kan förenas
med villkor om

1. utförandet av ändringen,

2. dokumentation av ändringen, och

3. antikvarisk undersökning och medverkan.

Frågan om tillstånd till ändring prövas av
Riksantikvarieämbetet efter ansökan av den myndighet som
förvaltar byggnadsminnet. Riksantikvarieämbetets beslut får
inte överklagas.

8 § Om skyddsbestämmelserna för ett statligt byggnadsminne
medför hinder, olägenheter eller kostnader som inte står i
rimligt förhållande till byggnadsminnets betydelse, kan
Riksantikvarieämbetet ändra skyddsbestämmelserna.

En ansökan om ändring av skyddsbestämmelser görs hos
Riksantikvarieämbetet av den myndighet som förvaltar det
statliga byggnadsminnet. Om Riksantikvarieämbetet inte medger
ändringen och den myndighet som förvaltar byggnadsminnet
begär det, ska Riksantikvarieämbetet överlämna ärendet till
regeringen för beslut tillsammans med ett eget yttrande.

Överlåtelse av byggnadsminnen

9 § Innan ett statligt byggnadsminne överlåts ska den
myndighet som förvaltar byggnadsminnet redovisa skälen för
överlåtelsen och inhämta Riksantikvarieämbetets yttrande. Om
Riksantikvarieämbetet motsätter sig överlåtelsen, krävs
regeringens medgivande.

Ett statligt byggnadsminne får inte överlåtas om det finns
risk för att överlåtelsen kan leda till att dess
kulturhistoriska värde minskar.

10 § I samband med en överlåtelse av ett statligt
byggnadsminne ska den myndighet som förvaltat byggnadsminnet
omedelbart underrätta Riksantikvarieämbetet och länsstyrelsen
i det län där byggnadsminnet finns.

Av kulturmiljölagen (1988:950) framgår att om ett statligt
byggnadsminne övergår till en annan ägare än staten blir det
ett byggnadsminne enligt den lagen.

Tillsyn

11 § Riksantikvarieämbetet har tillsyn över de statliga
byggnadsminnena. Riksantikvarieämbetet ska föra en
förteckning över dem och förse de myndigheter som förvaltar
statliga byggnadsminnen med förteckningen.

12 § De statliga myndigheter som förvaltar byggnader ska
tillhandahålla Riksantikvarieämbetet det underlag som
myndigheten behöver för att bedöma det kulturhistoriska
värdet och i övrigt utföra sina uppgifter som rör statliga
byggnadsminnen.

Övergångsbestämmelser

2013:558

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014, då
förordningen (1988:1229) om statliga byggnadsminnen m.m. ska
upphöra att gälla.

2. Byggnader som vid utgången av 2013 är statliga
byggnadsminnen enligt förordningen (1988:1229) om statliga
byggnadsminnen m.m. ska anses som statliga byggnadsminnen
enligt denna förordning. Skyddsföreskrifter som har meddelats
för sådana byggnader ska anses som skyddsbestämmelser enligt
denna förordning.