Lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder

SFS nr
2013:561
Departement/myndighet
Finansdepartementet V
Utfärdad
2013-06-19
Ändring införd
t.o.m. SFS 2015:398

1 kap. Lagens innehåll, definitioner, tillämpningsområde och
allmänna bestämmelser om förvaltning av alternativa
investeringsfonder

Lagens innehåll

1 § /Upphör att gälla U:den dag regeringen bestämmer/
I denna lag finns bestämmelser om tillstånd för,
registrering av och tillsyn över förvaltare av alternativa
investeringsfonder (AIF-förvaltare) samt hur deras verksamhet
ska drivas.

I lagen finns även bestämmelser om förvaringsinstitut och
externa värderares skadeståndsansvar.

Lagen är indelad i sexton kapitel. Dessa är

– lagens innehåll, definitioner, tillämpningsområde och
allmänna bestämmelser om förvaltning av alternativa
investeringsfonder (1 kap.),

– registrering vid förvaltning av alternativa
investeringsfonder som inte överstiger vissa tröskelvärden
(2 kap.),

– tillstånd för svenska AIF-förvaltare (3 kap.),

– svenska AIF-förvaltares marknadsföring i Sverige
(4 kap.),
– utländska AIF-förvaltares verksamhet i Sverige
(5 kap.),

– svenska AIF-förvaltares verksamhet utomlands (6 kap.),

– startkapital och kapitalbas (7 kap.),

– skydd för investerare och andra rörelseregler (8 kap.),

– förvaringsinstitut (9 kap.),

– informationskrav (10 kap.),

– särskilt om förvärv av onoterade företag och emittenter
(11 kap.),

– särskilt om specialfonder (12 kap.),

– tillsyn och myndighetssamarbete (13 kap.),

– ingripanden (14 kap.),

– bemyndiganden (15 kap.), och

– överklagande (16 kap.)

1 § /Träder i kraft I:den dag regeringen bestämmer/
I denna lag finns bestämmelser om tillstånd för,
registrering av och tillsyn över förvaltare av alternativa
investeringsfonder (AIF-förvaltare) samt hur deras verksamhet
ska drivas.

I lagen finns även bestämmelser om förvaringsinstitut och
externa värderares skadeståndsansvar.

Lagen är indelad i sjutton kapitel. Dessa är

– lagens innehåll, definitioner, tillämpningsområde och
allmänna bestämmelser om förvaltning av alternativa
investeringsfonder (1 kap.),

– registrering vid förvaltning av alternativa
investeringsfonder som inte överstiger vissa tröskelvärden (2
kap.),

– tillstånd för svenska AIF-förvaltare (3 kap.),

– svenska AIF-förvaltares marknadsföring i Sverige (4
kap.),

– utländska AIF-förvaltares verksamhet i Sverige och
utomlands (5 kap.),

– referensland för icke EES-baserade AIF-förvaltare (5 a
kap.),

– svenska AIF-förvaltares verksamhet utomlands (6 kap.),

– startkapital och kapitalbas (7 kap.),

– skydd för investerare och andra rörelseregler (8 kap.),

– förvaringsinstitut (9 kap.),

– informationskrav (10 kap.),

– särskilt om förvärv av onoterade företag och emittenter (11
kap.),

– särskilt om specialfonder (12 kap.),

– tillsyn och myndighetssamarbete (13 kap.),

– ingripanden (14 kap.),

– bemyndiganden (15 kap.), och

– överklagande (16 kap.).
Lag (2014:797).

Definitioner

2 § Med alternativ investeringsfond avses ett företag som har
bildats för kollektiva investeringar och som

1. tar emot kapital från ett antal investerare för att
investera det i enlighet med en fastställd investeringspolicy
till förmån för dessa investerare, och

2. inte kräver auktorisation enligt artikel 5 i
Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG av den 13
juli 2009 om samordning av lagar och andra författningar som
avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara
värdepapper (fondföretag), senast ändrat genom
Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU.

Med EES-baserad alternativ investeringsfond avses en
alternativ investeringsfond som

1. har tillstånd eller är registrerad i ett land inom
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) enligt
tillämplig nationell lagstiftning,

2. har sitt stadgeenliga säte eller huvudkontor i ett land
inom EES, eller,

3. om fonden varken har tillstånd eller är registrerad i
något land eller har något säte eller huvudkontor, har
starkast anknytning till ett land inom EES.

En alternativ investeringsfond som inte uppfyller villkoren i
andra stycket är en icke EES-baserad alternativ
investeringsfond.

3 § Med AIF-förvaltare avses juridiska personer, vars normala
verksamhet består i förvaltning av en eller flera alternativa
investeringsfonder.

En intern AIF-förvaltare är en internt förvaltad alternativ
investeringsfond.

En extern AIF-förvaltare är en från den alternativa
investeringsfonden fristående juridisk person, som förvaltar
fonden.

Med EES-baserad AIF-förvaltare avses en AIF-förvaltare som
har sitt stadgeenliga säte i ett land inom EES. Andra
AIF-förvaltare utgör icke EES-baserade AIF-förvaltare.

4 § Med förvaltning av en alternativ investeringsfond avses
att, i förhållande till fonden, utföra åtminstone
portföljförvaltning eller riskhantering.

5 § Med en alternativ investeringsfonds hemland avses

1. det land inom EES i vilket fonden, i enlighet med det
landets lagstiftning, först fick sitt tillstånd eller blev
registrerad,

2. om fonden varken har tillstånd eller är registrerad, det
land inom EES där fonden har sitt stadgeenliga säte eller
sitt huvudkontor, eller

3. i andra fall än de som anges i 1 och 2, det land inom EES
till vilket fonden har starkast anknytning.

6 § Med en AIF-förvaltares hemland avses det land inom EES
där förvaltaren har sitt stadgeenliga säte.

6 a § /Träder i kraft I:den dag regeringen bestämmer/
För icke EES-baserade AIF-förvaltare ska hänvisningar i
denna lag till förvaltarens hemland i stället avse
förvaltarens referensland. Lag (2014:797).

7 § /Upphör att gälla U:2015-07-03/
Med en EES-baserad AIF-förvaltares värdland avses det
land, annat än hemlandet, i vilket förvaltaren

1. förvaltar en alternativ investeringsfond som har det
landet som sitt hemland, eller

2. marknadsför andelar eller aktier i en alternativ
investeringsfond, oberoende av vilket land som utgör fondens
hemland.

7 § /Träder i kraft I:2015-07-03/
Med en EES-baserad AIF-förvaltares värdland avses det
land, annat än hemlandet, i vilket förvaltaren

1. förvaltar en alternativ investeringsfond som har det
landet som sitt hemland,

2. marknadsför andelar eller aktier i en alternativ
investeringsfond, oberoende av vilket land som utgör fondens
hemland, eller

3. erbjuder och tillhandahåller de tjänster som avses i 3
kap. 2 §. Lag (2015:397).

8 § /Upphör att gälla U:den dag regeringen bestämmer/
Med en icke EES-baserad AIF-förvaltares värdland avses
det land i vilket förvaltaren

1. förvaltar en alternativ investeringsfond som har det
landet som sitt hemland, eller

2. marknadsför andelar eller aktier i en alternativ
investeringsfond, oberoende av vilket land som utgör fondens
hemland.

8 § /Träder i kraft I:den dag regeringen bestämmer/
Med en icke EES-baserad AIF-förvaltares värdland avses
det land, annat än referenslandet, i vilket förvaltaren

1. förvaltar en alternativ investeringsfond som har det
landet som sitt hemland, eller

2. marknadsför andelar eller aktier i en alternativ
investeringsfond, oberoende av vilket land som utgör fondens
hemland. Lag (2014:797).

9 § Med behörig myndighet avses i Sverige
Finansinspektionen och i övrigt en utländsk myndighet i ett
land inom EES som har behörighet att utöva tillsyn över
AIF-förvaltare eller alternativa investeringsfonder.

Med tillsynsmyndighet avses en utländsk myndighet i ett land
utanför EES som har behörighet att utöva tillsyn över
AIF-förvaltare eller alternativa investeringsfonder.

10 § Med ett förvaringsinstituts behöriga myndigheter avses
följande. Om förvaringsinstitutet

1. är ett kreditinstitut med tillstånd som avses enligt
Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU av den 26
juni 2013 om behörighet att utöva verksamhet i kreditinstitut
och om tillsyn av kreditinstitut och värdepappersföretag, om
ändring av direktiv 2002/87/EG och om upphävande av direktiv
2006/48/EG och 2006/49/EG: den myndighet som anges i 1 kap.
6 § lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut
och värdepappersbolag eller en annan myndighet i ett annat
land inom EES som utövar tillsyn över institut, institut för
elektroniska pengar eller motsvarande utländska företag,

2. är ett värdepappersföretag med tillstånd som avses enligt
Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG av den 21
april 2004 om marknader för finansiella instrument och om
ändring av rådets direktiv 85/611/EEG och 93/6/EEG och
Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/12/EG samt
upphävande av rådets direktiv 93/22/EEG, senast ändrat genom
Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/78/EU: de
myndigheter som anges i 1 kap. 5 § 2 lagen (2007:528) om
värdepappersmarknaden,

3. är ett sådant institut som avses i 9 kap. 4 § första
stycket 3: de myndigheter i institutets hemland som enligt
nationell lag eller annan författning har behörighet att
utöva tillsyn över sådana institut,

4. är någon som avses i 9 kap. 7 §: de myndigheter i det land
inom EES där denne är etablerad och vilka, enligt nationell
lag eller annan författning, har behörighet att utöva tillsyn
över denne, alternativt det officiella organ som har
behörighet att registrera eller utöva tillsyn över denne i
enlighet med yrkesetiska regler, eller

5. är utsett som förvaringsinstitut för en icke EES-baserad
alternativ investeringsfond enligt 9 kap. 5 § och inte
omfattas av 1–4: de berörda nationella myndigheterna i det
land där förvaringsinstitutet har sitt stadgeenliga säte.
Lag (2014:991).

11 § /Upphör att gälla U:2015-07-03/
I denna lag betyder

1. arbetstagarrepresentanter: detsamma som i artikel 2 e i
Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/14/EG av den 11
mars 2002 om inrättande av en allmän ram för information till
och samråd med arbetstagare i Europeiska gemenskapen,

2. direktivet om förvaltare av alternativa
investeringsfonder: Europaparlamentets och rådets direktiv
2011/61/EU av den 8 juni 2011 om förvaltare av alternativa
investeringsfonder samt om ändring av direktiv 2003/41/EG och
2009/65/EG och förordningarna (EG) nr 1060/2009 och (EU) nr
1095/2010,

3. EES: Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,

4. emittent: ett företag som har sitt stadgeenliga säte i ett
land inom EES och vars aktier är upptagna till handel på en
reglerad marknad,

5. etablerad:

a) för en alternativ investeringsfond: där fonden har
tillstånd eller är registrerad eller, om fonden varken har
tillstånd eller är registrerad, där dess stadgeenliga säte
eller huvudkontor finns, eller, om fonden inte har något
stadgeenligt säte eller huvudkontor, det land till vilket
fonden har starkast anknytning,

b) för en AIF-förvaltare: där dess stadgeenliga säte finns,

c) för ett förvaringsinstitut: där dess stadgeenliga säte
eller en filial finns,

6. filial: avdelningskontor med självständig förvaltning,
varvid även en AIF-förvaltares etablering av flera
driftställen i ett annat land inom EES än hemlandet eller i
ett land utanför EES ska anses som en enda filial,

7. finansiell hävstång: en metod genom vilken en
AIF-förvaltare ökar exponeringen för en förvaltad alternativ
investeringsfond genom lån av kontanter eller värdepapper,
eller med användning av derivatinstrument eller på något
annat sätt,

8. finansiellt instrument: detsamma som i 1 kap. 4 § första
stycket 1 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,

9. fondföretag: detsamma som i 1 kap. 1 § första stycket 9
lagen (2004:46) om värdepappersfonder,

10. holdingbolag: ett företag med aktieinnehav i ett eller
flera andra företag, vars affärsidé är att fullfölja en eller
flera affärsstrategier genom sina dotterföretag, närstående
företag eller ägarintressen för att bidra till deras värde på
lång sikt, och som är ett företag som antingen

a) handlar för egen räkning och vars aktier är upptagna till
handel på en reglerad marknad, eller

b) har etablerats inte huvudsakligen för att generera
avkastning åt sina investerare genom avyttring av sina
dotterföretag eller närstående företag, vilket framgår av
bolagets årsredovisning eller andra offentliga handlingar,

11. kapitalbas: detsamma som i artikel 72 i
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av
den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och
värdepappersföretag och om ändring av förordning (EU) nr
648/2012,

12. kommissionens delegerade förordning: kommissionens
delegerade förordning (EU) nr 231/2013 av den 19 december
2012 om komplettering av Europaparlamentets och rådets
direktiv 2011/61/EU vad gäller undantag, allmänna
verksamhetsvillkor, förvaringsinstitut, finansiell hävstång,
öppenhet och tillsyn,

13. kvalificerat innehav: ett direkt eller indirekt ägande i
en AIF-förvaltare, om innehavet beräknat på det sätt som
anges i 1 kap. 1 a § lagen om värdepappersfonder
representerar tio procent eller mer av kapitalet eller av
samtliga röster eller annars möjliggör ett väsentligt
inflytande över ledningen av förvaltaren,

14. marknadsföring: direkt eller indirekt erbjudande eller
placering, på AIF-förvaltarens initiativ eller för
AIF-förvaltarens räkning, av andelar eller aktier i en
alternativ investeringsfond som denne förvaltar och som
riktar sig till investerare med hemvist eller stadgeenligt
säte inom EES,

15. matarfond till en alternativ investeringsfond: en
alternativ investeringsfond som

a) placerar minst 85 procent av sina tillgångar i andelar
eller aktier i en annan alternativ investeringsfond
(mottagarfond till en alternativ investeringsfond), eller

b) placerar minst 85 procent av sina tillgångar i fler än en
mottagarfond till en alternativ investeringsfond förutsatt
att dessa fonder har identiska investeringsstrategier,
eller

c) på annat sätt har en exponering på minst 85 procent
av sina tillgångar mot en sådan mottagarfond till en
alternativ investeringsfond,

16. moderföretag och dotterföretag: detsamma som i 1 kap. 4 §
årsredovisningslagen (1995:1554),

17. mottagarfond till en alternativ investeringsfond: en
alternativ investeringsfond i vilken en annan alternativ
investeringsfond investerar eller mot vilken denna fond har
en exponering i enlighet med 15,

18. nära förbindelser: detsamma som i 1 kap. 2 § lagen om
värdepappersfonder, med den skillnaden att det som anges om
fondbolag i stället ska tilllämpas på AIF-förvaltare,

19. onoterat företag: ett företag som har sitt stadgeenliga
säte i ett land inom EES och vars aktier inte är upptagna
till handel på en reglerad marknad,

20. primärmäklare: kreditinstitut, värdepappersbolag,
värdepappersföretag eller annan lagreglerad enhet som står
under fortlöpande tillsyn, vilka erbjuder professionella
investerare tjänster för att främst finansiera eller som
motpart utföra transaktioner med finansiella instrument, och
som även kan tillhandahålla andra tjänster, såsom clearing,
avveckling, depåtjänster, värdepapperslån, skräddarsydda
tekniska lösningar och stödtjänster,

21. professionell investerare: en investerare som avses i 8
kap. 16 eller 17 § lagen om värdepappersmarknaden,

22. reglerad marknad: detsamma som i 1 kap. 5 § 20 lagen om
värdepappersmarknaden,

23. specialfond: en alternativ investeringsfond som förvaltas
enligt denna lag och uppfyller de särskilda villkoren i 12
kap.,

24. specialföretag för värdepapperisering: ett företag vars
enda syfte är att genomföra en eller flera
värdepapperiseringstransaktioner i den mening som avses i
artikel 1.2 i Europeiska centralbankens förordning (EG) nr
24/2009 av den 19 december 2008 om statistik över tillgångar
och skulder hos finansiella företag som deltar i
värdepapperiseringstransaktioner och annan lämplig verksamhet
för att uppnå detta mål,

25. startkapital: detsamma som i 1 kap. 5 § 18 lagen
(2004:297) om bank- och finansieringsrörelse,

26. särskild vinstandel: en andel av en alternativ
investeringsfonds vinst som tillfaller AIF-förvaltaren som
ersättning för förvaltningen, exklusive eventuell andel av
fondens vinst som tillfaller förvaltaren som avkastning på en
investering som gjorts i fonden av förvaltaren, och

27. värdepappersfond: detsamma som i 1 kap. 1 § första
stycket 25 lagen om värdepappersfonder. Lag (2014:991).

11 § /Träder i kraft I:2015-07-03/
I denna lag betyder

1. arbetstagarrepresentanter: detsamma som i artikel 2 e i
Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/14/EG av den 11
mars 2002 om inrättande av en allmän ram för information till
och samråd med arbetstagare i Europeiska gemenskapen, i den
ursprungliga lydelsen,

2. direktivet om förvaltare av alternativa
investeringsfonder: Europaparlamentets och rådets direktiv
2011/61/EU av den 8 juni 2011 om förvaltare av alternativa
investeringsfonder samt om ändring av direktiv 2003/41/EG och
2009/65/EG och förordningarna (EG) nr 1060/2009 och (EU) nr
1095/2010, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets
direktiv 2014/65/EU,

3. EES: Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,

4. emittent: ett företag som har sitt stadgeenliga säte i ett
land inom EES och vars aktier är upptagna till handel på en
reglerad marknad,

5. etablerad:

a) för en alternativ investeringsfond: där fonden har
tillstånd eller är registrerad eller, om fonden varken har
tillstånd eller är registrerad, där dess stadgeenliga säte
eller huvudkontor finns, eller, om fonden inte har något
stadgeenligt säte eller huvudkontor, det land till vilket
fonden har starkast anknytning,

b) för en AIF-förvaltare: där dess stadgeenliga säte finns,

c) för ett förvaringsinstitut: där dess stadgeenliga säte
eller en filial finns,

6. filial: avdelningskontor med självständig förvaltning,
varvid även en AIF-förvaltares etablering av flera
driftställen i ett annat land inom EES än hemlandet eller i
ett land utanför EES ska anses som en enda filial,

7. finansiell hävstång: en metod genom vilken en
AIF-förvaltare ökar exponeringen för en förvaltad alternativ
investeringsfond genom lån av kontanter eller värdepapper,
eller med användning av derivatinstrument eller på något
annat sätt,

8. finansiellt instrument: detsamma som i 1 kap. 4 § första
stycket 1 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,

9. fondföretag: detsamma som i 1 kap. 1 § första stycket 9
lagen (2004:46) om värdepappersfonder,

10. holdingbolag: ett företag med aktieinnehav i ett eller
flera andra företag, vars affärsidé är att fullfölja en eller
flera affärsstrategier genom sina dotterföretag, närstående
företag eller ägarintressen för att bidra till deras värde på
lång sikt, och som är ett företag som antingen

a) handlar för egen räkning och vars aktier är upptagna till
handel på en reglerad marknad, eller

b) har etablerats inte huvudsakligen för att generera
avkastning åt sina investerare genom avyttring av sina
dotterföretag eller närstående företag, vilket framgår av
företagets årsredovisning eller andra offentliga
handlingar,

11. kapitalbas: detsamma som i artikel 72 i
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av
den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och
värdepappersföretag och om ändring av förordning (EU) nr
648/2012, i den ursprungliga lydelsen,

12. kommissionens delegerade förordning: kommissionens
delegerade förordning (EU) nr 231/2013 av den 19 december
2012 om komplettering av Europaparlamentets och rådets
direktiv 2011/61/EU vad gäller undantag, allmänna
verksamhetsvillkor, förvaringsinstitut, finansiell hävstång,
öppenhet och tillsyn, i den ursprungliga lydelsen,

13. kvalificerat innehav: ett direkt eller indirekt ägande i
en AIF-förvaltare, om innehavet beräknat på det sätt som
anges i 1 kap. 1 a § lagen om värdepappersfonder
representerar tio procent eller mer av kapitalet eller av
samtliga röster eller annars möjliggör ett väsentligt
inflytande över ledningen av förvaltaren,

14. marknadsföring: direkt eller indirekt erbjudande eller
placering, på AIF-förvaltarens initiativ eller för
AIF-förvaltarens räkning, av andelar eller aktier i en
alternativ investeringsfond som denne förvaltar och som
riktar sig till investerare med hemvist eller stadgeenligt
säte inom EES,

15. matarfond till en alternativ investeringsfond: en
alternativ investeringsfond som

a) placerar minst 85 procent av sina tillgångar i andelar
eller aktier i en annan alternativ investeringsfond
(mottagarfond till en alternativ investeringsfond), eller

b) placerar minst 85 procent av sina tillgångar i fler än en
mottagarfond till en alternativ investeringsfond förutsatt
att dessa fonder har identiska investeringsstrategier, eller

c) på annat sätt har en exponering på minst 85 procent av
sina tillgångar mot en sådan mottagarfond till en alternativ
investeringsfond,

16. moderföretag och dotterföretag: detsamma som i 1 kap. 4 §
årsredovisningslagen (1995:1554),

17. mottagarfond till en alternativ investeringsfond: en
alternativ investeringsfond i vilken en annan alternativ
investeringsfond investerar eller mot vilken denna fond har
en exponering i enlighet med 15,

18. nära förbindelser: detsamma som i 1 kap. 2 § lagen om
värdepappersfonder, med den skillnaden att det som anges om
fondbolag i stället ska tillämpas på AIF-förvaltare,

19. onoterat företag: ett företag som har sitt stadgeenliga
säte i ett land inom EES och vars aktier inte är upptagna
till handel på en reglerad marknad,

20. primärmäklare: kreditinstitut, värdepappersbolag,
värdepappersföretag eller annan lagreglerad enhet som står
under fortlöpande tillsyn, vilka erbjuder professionella
investerare tjänster för att främst finansiera eller som
motpart utföra transaktioner med finansiella instrument, och
som även kan tillhandahålla andra tjänster, såsom clearing,
avveckling, depåtjänster, värdepapperslån, skräddarsydda
tekniska lösningar och stödtjänster,

21. professionell investerare: en investerare som avses i 8
kap. 16 eller 17 § lagen om värdepappersmarknaden,

22. reglerad marknad: detsamma som i 1 kap. 5 § 20 lagen om
värdepappersmarknaden,

23. specialfond: en alternativ investeringsfond som förvaltas
enligt denna lag och uppfyller de särskilda villkoren i 12
kap.,

24. specialföretag för värdepapperisering: ett företag vars
enda syfte är att genomföra en eller flera
värdepapperiseringstransaktioner i den mening som avses i
artikel 1.2 i Europeiska centralbankens förordning (EG) nr
24/2009 av den 19 december 2008 om statistik över tillgångar
och skulder hos finansiella företag som deltar i
värdepapperiseringstransaktioner, i den ursprungliga
lydelsen, och annan lämplig verksamhet för att uppnå detta
mål,

25. startkapital: detsamma som i 1 kap. 5 § 18 lagen
(2004:297) om bank- och finansieringsrörelse,

26. särskild vinstandel: en andel av en alternativ
investeringsfonds vinst som tillfaller AIF-förvaltaren som
ersättning för förvaltningen, exklusive eventuell andel av
fondens vinst som tillfaller förvaltaren som avkastning på en
investering som gjorts i fonden av förvaltaren, och

27. värdepappersfond: detsamma som i 1 kap. 1 § första
stycket 25 lagen om värdepappersfonder. Lag (2015:397).

11 a § /Träder i kraft I:den dag regeringen bestämmer/
I denna lag betyder

1. etablerad

a) för rättsliga representanter som är juridiska personer:
där deras stadgeenliga säte finns,

b) för rättsliga representanter som är fysiska personer: där
de har sin hemvist,

2. referensland: det land inom EES som fastställs i enlighet
med 5 a kap. eller i enlighet med lagstiftningen i ett annat
land inom EES som genomför reglerna om referensland i
direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder,

3. rättslig representant: en fysisk person som har sin
hemvist i ett land inom EES eller en juridisk person som har
sitt stadgeenliga säte i ett land inom EES, och som
uttryckligen är utsedd av en icke EES-baserad AIF-förvaltare
att handla för en sådan förvaltares räkning gentemot
myndigheter, kunder, andra enheter och motparter till
förvaltaren inom EES när det gäller förvaltarens skyldigheter
enligt denna lag och direktivet om förvaltare av alternativa
investeringsfonder. Lag (2014:797).

Lagens tillämpningsområde

12 § /Upphör att gälla U:den dag regeringen betämmer/
Denna lag gäller för AIF-förvaltare som är etablerade i
Sverige och som förvaltar en eller flera alternativa
investeringsfonder, oberoende av om dessa fonder är
EES-baserade eller icke EES-baserade.

För utländska AIF-förvaltare gäller bestämmelserna i denna
lag i den utsträckning som framgår av 5 kap. och 14 kap.
19–22 §§. För filialer till utländska AIF-förvaltare gäller i
övrigt lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.

I 2 kap. finns särskilda bestämmelser för AIF-förvaltare som
förvaltar portföljer av fonder vars sammanlagda tillgångar
inte överstiger vissa tröskelvärden.

12 § /Träder i kraft I:den dag regeringen bestämmer/
Denna lag gäller för AIF-förvaltare som är etablerade i
Sverige och som förvaltar en eller flera alternativa
investeringsfonder, oberoende av om dessa fonder är
EES-baserade eller icke EES-baserade.

För utländska AIF-förvaltare gäller bestämmelserna i denna
lag i den utsträckning som framgår av 5 kap., 5 a kap., 8
kap. 28, 30–36 §§ och 14 kap. 19–22 §§. För filialer till
utländska AIF-förvaltare gäller i övrigt lagen (1992:160) om
utländska filialer m.m.

I 2 kap. finns särskilda bestämmelser för AIF-förvaltare som
förvaltar portföljer av fonder vars sammanlagda tillgångar
inte överstiger vissa tröskelvärden. Lag (2014:797).

Undantag

13 § Denna lag ska inte tillämpas på AIF-förvaltare i den
utsträckning de förvaltar en eller flera alternativa
investeringsfonder vars enda investerare är AIF-förvaltaren,
dess moderföretag eller dotterföretag eller andra
dotterföretag till dessa moderföretag, under förutsättning
att inget av dem är en alternativ investeringsfond.

Lagen ska inte heller tillämpas på

1. holdingbolag,

2. tjänstepensionsinstitut som omfattas av Europaparlamentets
och rådets direktiv 2003/41/EG av den 3 juni 2003 om
verksamhet i och tillsyn över tjänstepensionsinstitut, senast
ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv
2011/61/EU, i den utsträckning de inte förvaltar alternativa
investeringsfonder,

3. överstatliga institutioner och internationella
organisationer, i de fall då dessa förvaltar alternativa
investeringsfonder och i den utsträckning sådana fonder
agerar i allmänhetens intresse,

4. nationella centralbanker,

5. nationella, regionala eller lokala myndigheter och organ
eller andra institut som förvaltar fonder som är anknutna
till system för social trygghet och pensionssystem,

6. program för anställdas andelsägande eller sparande,
eller
7. specialföretag för värdepapperisering.

Allmänna bestämmelser om förvaltning av alternativa
investeringsfonder

14 § En alternativ investeringsfond ska ha endast en
AIF-förvaltare.

AIF-förvaltaren ska vara antingen en intern AIF-förvaltare
eller en extern AIF-förvaltare.

En intern AIF-förvaltare får inte vara extern AIF-förvaltare
för en alternativ investeringsfond.

AIF-förvaltaren ansvarar för att kraven i denna lag och andra
författningar som reglerar verksamheten uppfylls.

2 kap. Registrering vid förvaltning av alternativa
investeringsfonder som inte överstiger vissa tröskelvärden

1 § För svenska AIF-förvaltare som förvaltar portföljer av
alternativa investeringsfonder vars sammanlagda tillgångar
inte överstiger de tröskelvärden som anges i 2 § tillämpas
endast bestämmelserna i detta kapitel samt 4 kap. 5 § och 6 §
andra stycket, om förvaltaren inte har tillstånd som
AIF-förvaltare enligt denna lag. Alternativa
investeringsfonder som AIF-förvaltaren förvaltar får
marknadsföras till professionella investerare i Sverige.

En AIF-förvaltare som är registrerad enligt 3 § får inte
förvalta specialfonder eller andra alternativa
investeringsfonder som riktar sig till icke-professionella
investerare i andra fall än de som anges i tredje stycket.

En registrerad AIF-förvaltare får förvalta alternativa
investeringsfonder som riktar sig till sådana investerare som
anges i 4 kap. 5 § andra stycket, om fonderna

1. saknar rätt till inlösen under minst fem år från den
första investeringen, och

2. enligt investeringspolicyn generellt investerar i
emittenter eller onoterade företag för att förvärva kontroll
enligt 11 kap.

Tröskelvärden

2 § Bestämmelserna i 3–5 §§ gäller för AIF-förvaltare som
direkt eller indirekt förvaltar portföljer av alternativa
investeringsfonder

1. vars tillgångar, inklusive sådana som förvärvats genom
finansiell hävstång, inte överstiger motsvarande 100 miljoner
euro, eller

2. vars tillgångar inte överstiger motsvarande 500 miljoner
euro, om portföljerna består av alternativa
investeringsfonder utan finansiell hävstång och utan rätt
till inlösen under en period på fem år från dagen för den
första placeringen i fonden.

Registrering

3 § En svensk AIF-förvaltare som avses i 2 § ska, om den inte
ansöker om tillstånd enligt 3 kap. 1 §, anmäla sig för
registrering hos Finansinspektionen.

En anmälan om registrering ska innehålla uppgifter om

1. AIF-förvaltaren, och

2. de alternativa investeringsfonder som förvaltaren avser
att förvalta samt investeringsstrategierna för dessa.

Om AIF-förvaltaren ingår i en koncern enligt 1 kap. 4 §
årsredovisningslagen (1995:1554) ska en anmälan om
registrering även innehålla uppgifter om ägarförhållandena
inom koncernen samt om de alternativa investeringsfonder som
förvaltas av företag inom koncernen.

Underrättelseskyldighet

4 § En registrerad AIF-förvaltare ska regelbundet informera
Finansinspektionen om de huvudsakliga instrument som de
förvaltade alternativa investeringsfonderna handlar med samt
om fondernas huvudsakliga exponeringar och viktigaste
koncentrationer.

En AIF-förvaltare ska underrätta Finansinspektionen om den
inte längre uppfyller villkoren i 2 §.

Tillståndsplikt

5 § En registrerad AIF-förvaltare som inte längre uppfyller
villkoren i 2 § ska ansöka om tillstånd enligt 3 kap. 1 §. En
sådan ansökan ska göras inom 30 kalenderdagar från den dag då
det tillämpliga tröskelvärdet överskrids, om inte
överskridandet är tillfälligt.

Tillsyn

6 § /Upphör att gälla U:2015-07-03/
Av bestämmelserna om tillsyn i 13 kap. ska bara 1 §
första och andra styckena 3, 7, 9, 10 och 15 §§ tillämpas på
AIF-förvaltare som avses i 2 § men som inte har tillstånd som
AIF-förvaltare enligt denna lag.

6 § /Träder i kraft I:2015-07-03/
Av bestämmelserna om tillsyn i 13 kap. ska bara 1 §
första och andra styckena, 3, 7, 9, 10 och 15 §§ tillämpas på
AIF-förvaltare som avses i 2 § men som inte har tillstånd som
AIF-förvaltare enligt denna lag. Lag (2015:397).

Ingripanden

7 § Av bestämmelserna om ingripanden i ska bara 9–18,
23 och 24 §§ tillämpas på AIF-förvaltare som avses i 2 § men
som inte har tillstånd som AIF-förvaltare enligt denna lag.

3 kap. Tillstånd för svenska AIF-förvaltare

Tillståndsplikt och tillståndets innebörd

1 § För att förvalta en alternativ investeringsfond krävs
tillstånd av Finansinspektionen, om inte något annat framgår
av denna lag. En AIF-förvaltare med ett sådant tillstånd ska
vid varje tidpunkt uppfylla villkoren för tillstånd enligt
denna lag.

Tillstånd att förvalta en alternativ investeringsfond ska
omfatta portföljförvaltning och riskhantering. En
AIF-förvaltare får inte tillhandahålla portföljförvaltning
utan att samtidigt tillhandahålla riskhantering, eller
tvärtom.

En AIF-förvaltare får inte ägna sig åt någon annan verksamhet
än den som anges i andra stycket. En extern AIF-förvaltare
får dock

1. utföra tjänster enligt 2 §, och

2. förvalta en värdepappersfond eller ett fondföretag efter
tillstånd av Finansinspektionen enligt lagen (2004:46) om
värdepappersfonder.

Diskretionär förvaltning av investeringsportföljer och
sidotjänster

2 § /Upphör att gälla U:2015-07-03/
En extern AIF-förvaltare med tillstånd enligt 1 §, får av
Finansinspektionen ges tillstånd att utföra diskretionär
förvaltning av investeringsportföljer.

En AIF-förvaltare med tillstånd för diskretionär förvaltning
av investeringsportföljer får efter tillstånd av
Finansinspektionen

1. förvara och administrera andelar eller aktier i företag
för kollektiva investeringar,

2. ta emot medel med redovisningsskyldighet,

3. ta emot och vidarebefordra order i fråga om finansiella
instrument, och

4. lämna investeringsråd.

Vid erbjudande och tillhandahållande av tjänster enligt
första och andra styckena ska 8 kap. 1, 9–12, 14, 21–23, 26,
27 och 34 §§ samt 35 § första stycket lagen (2007:528) om
värdepappersmarknaden tillämpas. Medel som tas emot med
redovisningsskyldighet enligt andra stycket 2 ska omedelbart
avskiljas från AIF-förvaltarens egna tillgångar.

2 § /Träder i kraft I:2015-07-03/
En extern AIF-förvaltare med tillstånd enligt 1 §, får av
Finansinspektionen ges tillstånd att utföra diskretionär
förvaltning av investeringsportföljer.

En AIF-förvaltare med tillstånd för diskretionär förvaltning
av investeringsportföljer får efter tillstånd av
Finansinspektionen

1. förvara och administrera andelar eller aktier i företag
för kollektiva investeringar,

2. ta emot medel med redovisningsskyldighet,

3. ta emot och vidarebefordra order i fråga om finansiella
instrument, och

4. lämna investeringsråd.

Vid erbjudande och tillhandahållande av tjänster enligt
första och andra styckena ska 8 kap. 1, 9–12, 14, 21–27 och
34 §§ samt 35 § första stycket lagen (2007:528) om
värdepappersmarknaden tillämpas. Medel som tas emot med
redovisningsskyldighet enligt andra stycket 2 ska omedelbart
avskiljas från AIF-förvaltarens egna tillgångar.
Lag (2015:397).

Förutsättningar för tillstånd

3 § Finansinspektionen ska ge en AIF-förvaltare med
stadgeenligt säte i Sverige tillstånd enligt 1 §, om

1. förvaltaren har sitt huvudkontor i Sverige,

2. förvaltaren har tillräckligt startkapital och tillräcklig
kapitalbas enligt 7 kap.,

3. förvaltarens aktieägare eller medlemmar, som har eller kan
förväntas få kvalificerade innehav, bedöms lämpliga att utöva
ett väsentligt inflytande över AIF-förvaltarens ledning,

4. de personer som ingår i ledningen för förvaltarens
verksamhet har tillräcklig insikt och erfarenhet för att
delta i ledningen av en AIF-förvaltare samt även i övrigt är
lämpliga för en sådan uppgift, och

5. det finns skäl att anta att den planerade verksamheten
kommer att drivas enligt bestämmelserna i denna lag och andra
författningar som reglerar förvaltarens verksamhet.

Om en AIF-förvaltare avser att förvalta en specialfond, får
tillstånd ges bara om förvaltaren är ett aktiebolag.

4 § En AIF-förvaltare som är ett aktiebolag ska ha en
styrelse med minst tre ledamöter samt en verkställande
direktör. Bolagets verkställande direktör får inte vara
ordförande i styrelsen.

Andra AIF-förvaltare ska ha en ledning som består av minst
tre personer.

Ansökan om tillstånd och tillståndsprövning

5 § En ansökan om tillstånd enligt 1 § ska innehålla

1. uppgifter om vilka som ingår i ledningen för
AIF-förvaltaren,

2. en ägarförteckning, där kvalificerade innehav och
storleken av dessa framgår,

3. en verksamhetsplan med AIF-förvaltarens
organisationsstruktur,

4. information om AIF-förvaltarens

a) rutiner för att delegera eller vidaredelegera funktioner
enligt 8 kap. 14–18 §§, och

b) ersättningssystem enligt 8 kap. 22 §,

5. information om vilken eller vilka investeringsstrategier
som ska användas,

6. uppgift om var mottagarfonden är etablerad, i de fall den
förvaltade fonden är en matarfond till en alternativ
investeringsfond,

7. fondbestämmelser, bolagsordning eller motsvarande
handlingar,

8. rutiner för hur förvaringsinstitut ska utses, samt

9. ett utkast till informationsbroschyr enligt 10 kap. 1 §.

Om verksamheten avser förvaltning av specialfonder, ska
ansökan också innehålla ett utkast till faktablad enligt
10 kap. 2 §.

Om AIF-förvaltaren har tillstånd att driva fondverksamhet
enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, behöver en
ansökan enligt första stycket inte innehålla sådan
information som har lämnats in till Finansinspektionen med
anledning av ansökan om det tillståndet, om dessa uppgifter
fortfarande är aktuella. I sådant fall ska ansökan innehålla
en tydlig hänvisning till den informationen och uppgift om
vid vilken tidpunkt informationen har lämnats. Motsvarande
gäller vid ansökan om tillstånd enligt 2 §.

6 § Finansinspektionen ska innan den beslutar om tillstånd
samråda med behörig myndighet i ett annat land inom EES, om
AIF-förvaltaren

1. är eller kan förväntas bli dotterföretag till en
AIF-förvaltare, ett förvaltningsbolag för fondföretag, ett
värdepappersföretag, ett kreditinstitut eller ett
försäkringsföretag med tillstånd i det landet,

2. är eller kan förväntas bli dotterföretag till
moderföretaget till en AIF-förvaltare, ett förvaltningsbolag
för fondföretag, ett värdepappersföretag, ett kreditinstitut
eller ett försäkringsföretag med tillstånd i det landet,
eller

3. kontrolleras eller kan förväntas komma att kontrolleras av
samma fysiska eller juridiska personer som har kontroll över
en annan AIF-förvaltare, ett förvaltningsbolag för
fondföretag, ett värdepappersföretag, ett kreditinstitut
eller ett försäkringsföretag med tillstånd i det landet.

7 § Tillstånd får inte ges om en effektiv tillsyn av
AIF-förvaltarens verksamhet förhindras av

1. nära förbindelser mellan förvaltaren och någon annan,

2. lagar eller andra författningar i ett land utanför EES som
gäller för den person med vilken förvaltaren har en nära
förbindelse, eller

3. svårigheter vid tillämpningen av dessa lagar och andra
författningar.

8 § Finansinspektionen ska inom tre månader från det att en
fullständig ansökan har lämnats in skriftligen underrätta
AIF-förvaltaren om sitt beslut i tillståndsfrågan. Om det
finns särskilda skäl får tiden för tillståndsprövningen
förlängas med högst tre månader. AIF-förvaltaren ska
underrättas om förlängningen.

Vid tillämpningen av första stycket ska ansökan anses
fullständig när AIF-förvaltaren har lämnat in det som anges i
5 § första stycket 1–3, 4 b, 5 och 6.

En AIF-förvaltare får inleda sin verksamhet så snart
tillstånd enligt 1 § har getts. Om ansökan behöver
kompletteras med det som anges i 5 § första stycket 4 a eller
7–9, får verksamheten inledas tidigast en månad efter det att
de saknade uppgifterna har lämnats in.

Tillståndets omfattning

9 § Av tillståndet ska omfattningen av AIF-förvaltarens rätt
att förvalta alternativa investeringsfonder framgå.
Tillståndet får ges en begränsad omfattning i fråga om
investeringsstrategier.

Av tillståndet ska det framgå om AIF-förvaltaren har
tillstånd för diskretionär förvaltning av
investeringsportföljer och, i förekommande fall, sidotjänster
enligt 2 §.

Väsentliga ändringar

10 § En AIF-förvaltare som avser att genomföra en väsentlig
ändring avseende sin verksamhet eller organisation, ska
skriftligen anmäla detta till Finansinspektionen.

Finansinspektionen ska inom en månad från det att anmälan
togs emot lämna besked till AIF-förvaltaren om ändringen inte
godtas eller föranleder en begränsning av tillståndets
omfattning. Om det finns särskilda skäl får tiden förlängas
med högst en månad. Förvaltaren ska underrättas om
förlängningen.

Ändringen får genomföras om Finansinspektionen inte motsätter
sig den inom den tid som anges i andra stycket.

4 kap. Svenska AIF-förvaltares marknadsföring i Sverige

Marknadsföring av alternativa investeringsfonder till
icke-professionella investerare

Specialfonder

1 § En AIF-förvaltare med tillstånd enligt 3 kap. 1 § får
marknadsföra andelar i en av förvaltaren förvaltad
specialfond till icke-professionella investerare i Sverige.

Utländska motsvarigheter till specialfonder etablerade inom
EES

2 § /Upphör att gälla U:den dag regeringen bestämmer/
En AIF-förvaltare med tillstånd enligt 3 kap. 1 § får,
efter tillstånd av Finansinspektionen, marknadsföra andelar
eller aktier i en av förvaltaren förvaltad utländsk
EES-baserad alternativ investeringsfond till
icke-professionella investerare i Sverige. Tillstånd får ges
bara om

1. fondens enda syfte är att göra kollektiva investeringar i
sådana tillgångar som avses i 12 kap. 13 § med kapital från
allmänheten eller från en särskilt angiven och avgränsad
krets investerare,

2. fonden tillämpar principen om riskspridning,

3. fondens andelar eller aktier på begäran av andels- eller
aktieägarna återköps eller inlöses med medel ur fondens
tillgångar,

4. AIF-förvaltaren vidtar nödvändiga åtgärder för att här i
landet kunna

– göra utbetalningar till andels- eller aktieägarna,

– lösa in andelar eller aktier, och

– lämna den information som förvaltaren är skyldig att
tillhandahålla, och

5. det finns ett faktablad för fonden som uppfyller kraven i
10 kap. 2 §.

Om marknadsföringen avser andelar eller aktier i en matarfond
till en alternativ investeringsfond vars mottagarfond, eller
dess förvaltare, inte är EES-baserad, gäller dessutom 3 §
första stycket 1, 3 och 4 samt andra stycket.

2 § /Träder i kraft I:den dag regeringen bestämmer/
En AIF-förvaltare med tillstånd enligt 3 kap. 1 § får,
efter tillstånd av Finansinspektionen, marknadsföra andelar
eller aktier i en av förvaltaren förvaltad utländsk
EES-baserad alternativ investeringsfond till
icke-professionella investerare i Sverige. Tillstånd får ges
bara om

1. fondens enda syfte är att göra kollektiva investeringar i
sådana tillgångar som avses i 12 kap. 13 § med kapital från
allmänheten eller från en särskilt angiven och avgränsad
krets investerare,

2. fonden tillämpar principen om riskspridning,

3. fondens andelar eller aktier på begäran av andels- eller
aktieägarna återköps eller inlöses med medel ur fondens
tillgångar,

4. AIF-förvaltaren vidtar nödvändiga åtgärder för att här i
landet kunna

– göra utbetalningar till andels- eller aktieägarna,

– lösa in andelar eller aktier, och

– lämna den information som förvaltaren är skyldig att
tillhandahålla, och

5. det finns ett faktablad för fonden som uppfyller kraven i
10 kap. 2 §.

Om marknadsföringen avser andelar eller aktier i en matarfond
till en alternativ investeringsfond vars mottagarfond, eller
dess förvaltare, inte är EES-baserad, krävs dessutom att
kraven för marknadsföring till professionella investerare i
Sverige är uppfyllda. Lag (2014:797).

Utländska motsvarigheter till specialfonder etablerade i ett
land utanför EES

3 § /Upphör att gälla U:den dag regeringen bestämmer/
En AIF-förvaltare med tillstånd enligt 3 kap. 1 § får,
efter tillstånd av Finansinspektionen, marknadsföra andelar
eller aktier i en av förvaltaren förvaltad icke EES-baserad
alternativ investeringsfond till icke-professionella
investerare i Sverige. Tillstånd får ges bara om

1. det finns skäl att anta att AIF-förvaltaren kommer att
uppfylla samtliga krav enligt denna lag och andra
författningar som reglerar verksamheten,

2. kraven i 2 § är uppfyllda,

3. det mellan Finansinspektionen och tillsynsmyndigheten i
det land där fonden eller mottagarfonden eller dess
förvaltare är etablerad, finns lämpliga samarbetsarrangemang
avseende övervakningen av systemrisker, och

4. det land där fonden eller mottagarfonden, eller dess
förvaltare, är etablerad har vidtagit nödvändiga åtgärder för
att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism.

Tillstånd får ges även om kraven i 9 kap. inte är uppfyllda,
om AIF-förvaltaren har sett till att en eller flera enheter
har utsetts för att utföra uppgifterna enligt 9 kap. 9, 10
och 12 §§. Förvaltaren ska informera Finansinspektionen om
vem som ansvarar för dessa uppgifter.

3 § /Träder i kraft I:den dag regeringen bestämmer/
En AIF-förvaltare med tillstånd enligt 3 kap. 1 § får,
efter tillstånd av Finansinspektionen, marknadsföra andelar
eller aktier i en av förvaltaren förvaltad icke EES-baserad
alternativ investeringsfond till icke-professionella
investerare i Sverige. Tillstånd får ges bara om kraven i 2 §
första stycket och kraven för marknadsföring till
professionella investerare i Sverige är uppfyllda.
Lag (2014:797).

Alternativa investeringsfonder upptagna till handel på en
reglerad marknad eller motsvarande marknad utanför EES

4 § /Upphör att gälla U:den dag regeringen bestämmer/
En AIF-förvaltare med tillstånd enligt 3 kap. 1 § får,
efter tillstånd av Finansinspektionen, marknadsföra andelar
eller aktier i en av förvaltaren förvaltad alternativ
investeringsfond till icke-professionella investerare i
Sverige i andra fall än som avses i 1–3 §§, om

1. andelarna eller aktierna i fonden är upptagna till handel
på en reglerad marknad eller motsvarande marknad utanför EES,
och

2. det finns ett faktablad för fonden som uppfyller kraven i
10 kap. 2 §.

Om marknadsföringen avser andelar eller aktier i en icke
EES-baserad alternativ investeringsfond eller i en matarfond
till en alternativ investeringsfond vars mottagarfond, eller
dess förvaltare, inte är EES-baserad, gäller dessutom 3 §
första stycket 1, 3 och 4 samt andra stycket.

4 § /Träder i kraft I:den dag regeringen bestämmer/
En AIF-förvaltare med tillstånd enligt 3 kap. 1 § får,
efter tillstånd av Finansinspektionen, marknadsföra andelar
eller aktier i en av förvaltaren förvaltad alternativ
investeringsfond till icke-professionella investerare i
Sverige i andra fall än som avses i 1–3 §§, om

1. kraven för marknadsföring till professionella investerare
i Sverige är uppfyllda,

2. andelarna eller aktierna i fonden är upptagna till handel
på en reglerad marknad eller motsvarande marknad utanför EES,
och

3. det finns ett faktablad för fonden som uppfyller kraven i
10 kap. 2 §. Lag (2014:797).

Alternativa investeringsfonder som får marknadsföras till
vissa icke-professionella investerare

5 § /Upphör att gälla U:den dag regeringen bestämmer/
En AIF-förvaltare som är registrerad enligt 2 kap. 3 §
eller har tillstånd enligt 3 kap. 1 § får, efter tillstånd av
Finansinspektionen, marknadsföra andelar eller aktier i en av
förvaltaren förvaltad EES-baserad alternativ investeringsfond
till sådana icke-professionella investerare som anges i andra
stycket, om fonden

1. saknar rätt till inlösen under minst fem år från den
första investeringen, och

2. enligt sin investeringspolicy generellt investerar i
emittenter eller onoterade företag för att förvärva kontroll
enligt 11 kap.

Andelar eller aktier i en sådan alternativ investeringsfond
som anges i första stycket får, under de förutsättningar som
anges där, marknadsföras till sådana icke-professionella
investerare i Sverige som

1. utfäster sig att investera ett belopp som motsvarar minst
100 000 euro, och

2. skriftligen, i en annan handling än avtalet som ingås för
investeringsåtagandet, uppger att de är medvetna om riskerna
med det avsedda åtagandet eller investeringen.

En sådan AIF-förvaltare får även, efter tillstånd av
Finansinspektionen, marknadsföra en av förvaltaren förvaltad
icke EES-baserad alternativ investeringsfond som uppfyller
kraven i första stycket 1 och 2 till investerare som avses i
andra stycket, om kraven i 3 § första stycket 3 och 4 är
uppfyllda. För en AIF-förvaltare med tillstånd enligt 3 kap.
1 § gäller även 3 § första stycket 1 och andra stycket.

5 § /Träder i kraft I:den dag regeringen bestämmer/
En AIF-förvaltare som är registrerad enligt 2 kap. 3 §
eller har tillstånd enligt 3 kap. 1 § får, efter tillstånd av
Finansinspektionen, marknadsföra andelar eller aktier i en av
förvaltaren förvaltad EES-baserad alternativ investeringsfond
till sådana icke-professionella investerare som anges i andra
stycket, om fonden

1. saknar rätt till inlösen under minst fem år från den
första investeringen, och

2. enligt sin investeringspolicy generellt investerar i
emittenter eller onoterade företag för att förvärva kontroll
enligt 11 kap.

Andelar eller aktier i en sådan alternativ investeringsfond
som anges i första stycket får, under de förutsättningar som
anges där, marknadsföras till sådana icke-professionella
investerare i Sverige som

1. utfäster sig att investera ett belopp som motsvarar minst
100 000 euro, och

2. skriftligen, i en annan handling än avtalet som ingås för
investeringsåtagandet, uppger att de är medvetna om riskerna
med det avsedda åtagandet eller investeringen.

En sådan AIF-förvaltare får även, efter tillstånd av
Finansinspektionen, marknadsföra en av förvaltaren förvaltad
icke EES-baserad alternativ investeringsfond som uppfyller
kraven i första stycket 1 och 2 till investerare som avses i
andra stycket, om kraven i 8 § andra stycket 2 och 3 är
uppfyllda. För en AIF-förvaltare med tillstånd enligt 3 kap.
1 § ska även kraven i 8 § andra stycket 1 och tredje stycket
eller kraven i 8 a § vara uppfyllda. Lag (2014:797).

5 § /Träder i kraft I:den dag regeringen bestämmer/
En AIF-förvaltare som är registrerad enligt 2 kap. 3 §
eller har tillstånd enligt 3 kap. 1 § får, efter tillstånd av
Finansinspektionen, marknadsföra andelar eller aktier i en av
förvaltaren förvaltad EES-baserad alternativ investeringsfond
till sådana icke-professionella investerare som anges i andra
stycket, om fonden

1. saknar rätt till inlösen under minst fem år från den
första investeringen, och

2. enligt sin investeringspolicy generellt investerar i
emittenter eller onoterade företag för att förvärva kontroll
enligt 11 kap.

Andelar eller aktier i en sådan alternativ investeringsfond
som anges i första stycket får, under de förutsättningar som
anges där, marknadsföras till sådana icke-professionella
investerare i Sverige som

1. utfäster sig att investera ett belopp som motsvarar minst
100 000 euro, och

2. skriftligen, i en annan handling än avtalet som ingås för
investeringsåtagandet, uppger att de är medvetna om riskerna
med det avsedda åtagandet eller investeringen.

En sådan AIF-förvaltare får även, efter tillstånd av
Finansinspektionen, marknadsföra en av förvaltaren förvaltad
icke EES-baserad alternativ investeringsfond som uppfyller
kraven i första stycket 1 och 2 till investerare som avses i
andra stycket, om kraven i 8 a § andra stycket 1 och 2 är
uppfyllda. För AIF-förvaltare med tillstånd enligt 3 kap. 1 §
ska även kraven i 8 a § andra stycket 3 vara uppfyllda.
Lag (2014:798).

Marknadsföring till professionella investerare av
EES-baserade alternativa investeringsfonder

6 § /Upphör att gälla U:den dag regeringen bestämmer/
En AIF-förvaltare med tillstånd enligt 3 kap. 1 § får
utöver sådana andelar eller aktier i alternativa
investeringsfonder som får marknadsföras enligt 1, 2, 4 eller
5 §, efter underrättelse till Finansinspektionen,
marknadsföra andelar eller aktier i en av förvaltaren
förvaltad EES-baserad alternativ investeringsfond till
professionella investerare i Sverige.

En AIF-förvaltare ska fastställa och vidta åtgärder som
förhindrar att andelar eller aktier i en alternativ
investeringsfond marknadsförs till icke-professionella
investerare i Sverige. Det gäller dock inte sådana fonder som
förvaltaren får marknadsföra till icke-professionella
investerare enligt 1, 2 eller 4 §. Det gäller inte heller för
marknadsföring av sådana fonder som anges i 5 § första
stycket i förhållande till sådana investerare som anges i 5 §
andra stycket.

Ytterligare bestämmelser om marknadsföring av matarfonder
till alternativa investeringsfonder finns i 7 och 8 §§.

6 § /Träder i kraft I:den dag regeringen bestämmer/
En AIF-förvaltare med tillstånd enligt 3 kap. 1 § får
utöver sådana andelar eller aktier i alternativa
investeringsfonder som får marknadsföras enligt 1, 2, 4 eller
5 §, efter underrättelse till Finansinspektionen,
marknadsföra andelar eller aktier i en av förvaltaren
förvaltad EES-baserad alternativ investeringsfond till
professionella investerare i Sverige.

En AIF-förvaltare ska fastställa och vidta åtgärder som
förhindrar att andelar eller aktier i en alternativ
investeringsfond marknadsförs till icke-professionella
investerare i Sverige. Det gäller dock inte sådana fonder som
förvaltaren får marknadsföra till icke-professionella
investerare enligt 1, 2 eller 4 §. Det gäller inte heller för
marknadsföring av sådana fonder som anges i 5 § första
stycket i förhållande till sådana investerare som anges i 5 §
andra stycket.

Ytterligare bestämmelser om marknadsföring av matarfonder
till alternativa investeringsfonder finns i 7–8 a §§.
Lag (2014:797).

6 § /Träder i kraft I:den dag regeringen bestämmer/
En AIF-förvaltare med tillstånd enligt 3 kap. 1 § får
utöver sådana andelar eller aktier i alternativa
investeringsfonder som får marknadsföras enligt 1, 2, 4 eller
5 §, efter underrättelse till Finansinspektionen,
marknadsföra andelar eller aktier i en av förvaltaren
förvaltad EES-baserad alternativ investeringsfond till
professionella investerare i Sverige.

En AIF-förvaltare ska fastställa och vidta åtgärder som
förhindrar att andelar eller aktier i en alternativ
investeringsfond marknadsförs till icke-professionella
investerare i Sverige. Det gäller dock inte sådana fonder som
förvaltaren får marknadsföra till icke-professionella
investerare enligt 1, 2 eller 4 §. Det gäller inte heller för
marknadsföring av sådana fonder som anges i 5 § första
stycket i förhållande till sådana investerare som anges i 5 §
andra stycket.

Ytterligare bestämmelser om marknadsföring av matarfonder
till alternativa investeringsfonder finns i 7 och 8 a §§.
Lag (2014:798).

7 § Marknadsföring av en matarfond till en alternativ
investeringsfond får påbörjas enligt 6 §, om mottagarfonden
är etablerad inom EES och förvaltas av en EES-baserad
AIF-förvaltare.

Marknadsföring till professionella investerare av icke
EES-baserade alternativa investeringsfonder samt vissa
matarfonder

8 § /Upphör att gälla U:den dag regeringen bestämmer genom lag (2014:798)./
/Upphör att gälla U:den dag regeringen bestämmer/
En AIF-förvaltare med tillstånd enligt 3 kap. 1 § får,
utöver sådana andelar eller aktier i alternativa
investeringsfonder som får marknadsföras enligt 3 eller 4 §,
efter tillstånd av Finansinspektionen, till professionella
investerare i Sverige marknadsföra andelar eller aktier i en
av förvaltaren förvaltad

1. icke EES-baserad alternativ investeringsfond, eller

2. matarfond till en alternativ investeringsfond vars
mottagarfond, eller dess förvaltare, inte är EES-baserad.

Tillstånd får ges om kraven i 3 § första stycket 1, 3 och 4
samt andra stycket är uppfyllda.

Vid marknadsföring enligt första stycket gäller även 6 §
andra stycket.

8 § /Träder i kraft I:den dag regeringen bestämmer/
En AIF-förvaltare med tillstånd enligt 3 kap. 1 § får,
utöver sådana andelar eller aktier i alternativa
investeringsfonder som får marknadsföras enligt 3 eller 4 §,
efter tillstånd av Finansinspektionen, till professionella
investerare i Sverige marknadsföra andelar eller aktier i en
av förvaltaren förvaltad

1. icke EES-baserad alternativ investeringsfond, eller

2. matarfond till en alternativ investeringsfond vars
mottagarfond, eller dess förvaltare, inte är EES-baserad.

Tillstånd får ges, om

1. det finns skäl att anta att AIF-förvaltaren kommer att
uppfylla samtliga krav enligt denna lag och andra
författningar som reglerar verksamheten,

2. det mellan Finansinspektionen och tillsynsmyndigheten i
det land där fonden eller mottagarfonden eller dess
förvaltare är etablerad finns lämpliga samarbetsarrangemang
avseende övervakningen av systemrisker, och

3. det land där fonden eller mottagarfonden eller dess
förvaltare är etablerad har vidtagit nödvändiga åtgärder för
att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism.

Tillstånd får ges även om kraven i 9 kap. inte är uppfyllda,
om AIF-förvaltaren har sett till att en eller flera enheter
har utsetts för att utföra uppgifterna enligt 9 kap. 9, 10
och 12 §§. Förvaltaren ska informera Finansinspektionen om
vem som ansvarar för dessa uppgifter.

Vid marknadsföring enligt första stycket gäller även 6 §
andra stycket. Lag (2014:797).

8 a § /Träder i kraft I:den dag regeringen bestämmer/
En AIF-förvaltare med tillstånd enligt 3 kap. 1 § får,
efter underrättelse till Finansinspektionen, till
professionella investerare i Sverige marknadsföra andelar
eller aktier i en av förvaltaren förvaltad

1. icke EES-baserad alternativ investeringsfond, eller

2. matarfond till en alternativ investeringsfond vars
mottagarfond, eller dess förvaltare, inte är EES-baserad.

Sådan marknadsföring får ske bara om

1. det mellan Finansinspektionen och tillsynsmyndigheten i
det land där fonden eller mottagarfonden eller dess
förvaltare är etablerad finns lämpliga samarbetsarrangemang,

2. det land där fonden eller mottagarfonden eller dess
förvaltare är etablerad har vidtagit nödvändiga åtgärder för
att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism,
och

3. det mellan Sverige och det land där den icke
EES-baserade alternativa investeringsfonden eller
mottagarfonden är etablerad finns en skriftlig
överenskommelse som uppfyller kraven i artikel 26 i OECD:s
modellavtal för skatter på inkomst och förmögenhet och som
säkerställer ett effektivt informationsutbyte i skatteärenden
mellan Sverige och det landet.

Vid marknadsföring enligt första stycket gäller även 6 §
andra stycket. Lag (2014:797).

Underrättelse om marknadsföring

9 § /Upphör att gälla U:den dag regeringen bestämmer/
En underrättelse om marknadsföring enligt 6 § ska
innehålla

1. en verksamhetsplan med uppgifter om vilken alternativ
investeringsfond som ska marknadsföras och var den är
etablerad,

2. fondens fondbestämmelser eller bolagsordning eller
motsvarande handlingar,

3. uppgift om fondens förvaringsinstitut,

4. uppgift om var mottagarfonden är etablerad, om
marknadsföringen avser en matarfond till en alternativ
investeringsfond,

5. en informationsbroschyr enligt 10 kap. 1 §, och

6. uppgifter om vilka åtgärder som har fastställts för att
förhindra att marknadsföring sker till icke-professionella
investerare.

9 § /Träder i kraft I:den dag regeringen bestämmer/
En underrättelse om marknadsföring enligt 6 eller 8 a §
ska innehålla

1. en verksamhetsplan med uppgifter om vilken alternativ
investeringsfond som ska marknadsföras och var den är
etablerad,

2. fondens fondbestämmelser eller bolagsordning eller
motsvarande handlingar,

3. uppgift om fondens förvaringsinstitut,

4. uppgift om var mottagarfonden är etablerad, om
marknadsföringen avser en matarfond till en alternativ
investeringsfond,

5. en informationsbroschyr enligt 10 kap. 1 §, och

6. uppgifter om vilka åtgärder som har fastställts för att
förhindra att marknadsföring sker till icke-professionella
investerare. Lag (2014:797).

10 § /Upphör att gälla U:den dag regeringen bestämmer/
Finansinspektionen ska senast 20 arbetsdagar efter det
att en fullständig underrättelse som avses i 6 § togs emot
meddela AIF-förvaltaren om marknadsföringen får påbörjas
eller inte. Bara om förvaltaren eller dess förvaltning av den
alternativa investeringsfonden inte uppfyller eller kan antas
komma att uppfylla kraven i denna lag eller andra
författningar som reglerar verksamheten får inspektionen
besluta att marknadsföringen inte får påbörjas.

Marknadsföringen får påbörjas tidigast när Finansinspektionen
meddelat AIF-förvaltaren om detta.

Om den alternativa investeringsfondens hemland är ett annat
land inom EES, ska Finansinspektionen lämna information till
behörig myndighet i det landet om att marknadsföring av
andelarna eller aktierna i fonden får påbörjas här i
landet.

10 § /Träder i kraft I:den dag regeringen bestämmer/
Finansinspektionen ska senast 20 arbetsdagar efter det
att en fullständig underrättelse som avses i 6 och 8 a §§
togs emot meddela AIF-förvaltaren om marknadsföringen får
påbörjas eller inte. Bara om förvaltaren eller dess
förvaltning av den alternativa investeringsfonden inte
uppfyller eller kan antas komma att uppfylla kraven i denna
lag eller andra författningar som reglerar verksamheten får
inspektionen besluta att marknadsföringen inte får
påbörjas.

Marknadsföringen får påbörjas tidigast när
Finansinspektionen meddelat AIF-förvaltaren om detta.

Om den alternativa investeringsfondens hemland är ett annat
land inom EES, ska Finansinspektionen lämna information till
behörig myndighet i det landet om att marknadsföring av
andelarna eller aktierna i fonden får påbörjas här i
landet.

Om underrättelsen rör en icke EES-baserad alternativ
investeringsfond, ska Finansinspektionen lämna information
till Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten om att
marknadsföring av andelarna eller aktierna i fonden får
påbörjas här i landet. Lag (2014:797).

Väsentliga ändringar

11 § /Upphör att gälla U:den dag regeringen bestämmer/
En AIF-förvaltare som avser att göra en väsentlig
ändring av något som har angetts i en underrättelse eller i
en ansökan om tillstånd för marknadsföring efter det att
marknadsföringen har påbörjats, ska skriftligen anmäla detta
till Finansinspektionen senast en månad innan ändringen
genomförs. Om det är fråga om en redan genomförd, oplanerad
ändring, ska dock en anmälan göras omedelbart efter det att
ändringen har genomförts.

Om en planerad ändring skulle innebära att AIF-förvaltaren
eller dess förvaltning av en alternativ investeringsfond inte
längre uppfyller kraven i denna lag eller andra författningar
som reglerar verksamheten, ska Finansinspektionen utan
dröjsmål meddela förvaltaren att ändringen inte får
genomföras.

I 14 kap. finns bestämmelser om ingripanden mot en
AIF-förvaltare som har genomfört en väsentlig ändring i strid
med denna paragraf.

11 § /Träder i kraft I:den dag regeringen bestämmer/
En AIF-förvaltare som avser att göra en väsentlig
ändring av något som har angetts i en underrättelse eller i
en ansökan om tillstånd för marknadsföring efter det att
marknadsföringen har påbörjats, ska skriftligen anmäla detta
till Finansinspektionen senast en månad innan ändringen
genomförs. Om det är fråga om en redan genomförd, oplanerad
ändring, ska dock en anmälan göras omedelbart efter det att
ändringen har genomförts.

Om en planerad ändring skulle innebära att AIF-förvaltaren
eller dess förvaltning av en alternativ investeringsfond inte
längre uppfyller kraven i denna lag eller andra författningar
som reglerar verksamheten, ska Finansinspektionen utan
dröjsmål meddela förvaltaren att ändringen inte får
genomföras.

Om Finansinspektionen godtar en ändring som innebär att
andelar eller aktier i en sådan alternativ investeringsfond
som avses i 8 a § inte längre ska marknadsföras eller att
andelar eller aktier i ytterligare en sådan fond ska
marknadsföras här i landet, ska inspektionen utan dröjsmål
informera Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten om
ändringen.

I 14 kap. finns bestämmelser om ingripanden mot en
AIF-förvaltare som har genomfört en väsentlig ändring i strid
med denna paragraf. Lag (2014:797).

5 kap. /Rubriken upphör att gälla U:den dag regeringen bestämmer/
Utländska AIF-förvaltares verksamhet i Sverige

5 kap. /Rubriken träder i kraft I:den dag regeringen bestämmer/
Utländska AIF-förvaltares verksamhet i Sverige och
utomlands

EES-baserade AIF-förvaltare

/Rubriken upphör att gälla U:2015-07-03/
Förvaltning av en alternativ investeringsfond som är
etablerad i Sverige

/Rubriken träder i kraft I:2015-07-03/
Förvaltning av en alternativ investeringsfond som är
etablerad i Sverige, diskretionär förvaltning av
investeringsportföljer och tillhandahållande av
sidotjänster

1 § /Upphör att gälla U:2015-07-03/
En utländsk EES-baserad AIF-förvaltare får, utan
tillstånd enligt denna lag, förvalta en alternativ
investeringsfond som är etablerad i Sverige och inte är en
specialfond, om förvaltaren i sitt hemland har tillstånd som
avses i direktivet om förvaltare av alternativa
investeringsfonder och som omfattar förvaltning av en
alternativ investeringsfond av motsvarande slag som den som
ska förvaltas här i landet.

Verksamheten får inledas den dag då behörig myndighet i
förvaltarens hemland har meddelat förvaltaren att en
underrättelse om verksamheten och ett intyg om att
förvaltaren har tillstånd som avses i direktivet om
förvaltare av alternativa investeringsfonder har lämnats till
Finansinspektionen.

1 § /Träder i kraft I:2015-07-03/
En utländsk EES-baserad AIF-förvaltare får, utan
tillstånd enligt denna lag,

1. förvalta en alternativ investeringsfond som är etablerad i
Sverige och inte är en specialfond, om förvaltaren i sitt
hemland har tillstånd som avses i direktivet om förvaltare av
alternativa investeringsfonder och som omfattar förvaltning
av en alternativ investeringsfond av motsvarande slag som den
som ska förvaltas här i landet, och

2. i Sverige erbjuda och tillhandahålla tjänster som avses i
3 kap. 2 § första stycket och andra stycket 1, 3 och 4, om
förvaltaren i sitt hemland har tillstånd som avses i
direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder
och som omfattar de tjänster som ska erbjudas och
tillhandahållas här i landet.

Verksamheten får inledas den dag då behörig myndighet i
förvaltarens hemland har meddelat förvaltaren att en
underrättelse om verksamheten och ett intyg om att
förvaltaren har tillstånd som avses i direktivet om
förvaltare av alternativa investeringsfonder har lämnats till
Finansinspektionen. Lag (2015:397).

Särskilt om förvaltning av en specialfond

2 § En utländsk EES-baserad AIF-förvaltare som i sitt hemland
har tillstånd som avses i direktivet om förvaltare av
alternativa investeringsfonder får, efter tillstånd av
Finansinspektionen, förvalta en specialfond.

Tillstånd ges i form av godkännande av specialfondens
fondbestämmelser. Tillstånd får ges bara om

1. Finansinspektionen från behörig myndighet i förvaltarens
hemland har tagit emot en underrättelse om den planerade
verksamheten samt ett intyg om att förvaltaren har tillstånd
som avses i direktivet om förvaltare av alternativa
investeringsfonder,

2. förvaltarens verksamhetstillstånd omfattar förvaltning av
en alternativ investeringsfond av motsvarande slag som den
specialfond som ska förvaltas här i landet,

3. förvaltaren har en rättslig struktur som motsvarar ett
aktiebolag, och

4. AIF-förvaltaren vidtar nödvändiga åtgärder för att här i
landet kunna

– göra utbetalningar till andelsägarna,

– lösa in andelar, och

– lämna den information som förvaltaren är skyldig att
tillhandahålla.

Vid prövningen enligt andra stycket ska 4 kap. 9 § lagen
(2004:46) om värdepappersfonder tillämpas. Det som anges där
om fondbolag ska i stället avse AIF-förvaltare.

En utländsk EES-baserad AIF-förvaltare med tillstånd enligt
andra stycket får marknadsföra andelar i specialfonden till
professionella och icke-professionella investerare i
Sverige.

/Rubriken upphör att gälla U:den dag regeringen bestämmer/
Marknadsföring till professionella investerare av
EES-baserade alternativa investeringsfonder

/Rubriken träder i kraft I:den dag regeringen bestämmer/
Marknadsföring till professionella investerare

3 § /Upphör att gälla U:den dag regeringen bestämmer/
En utländsk EES-baserad AIF-förvaltare som i sitt hemland
har tillstånd som avses i direktivet om förvaltare av
alternativa investeringsfonder får, utan tillstånd enligt
denna lag, till professionella investerare i Sverige
marknadsföra andelar eller aktier i en av förvaltaren
förvaltad EES-baserad alternativ investeringsfond.

Marknadsföring av andelar eller aktier i andra alternativa
investeringsfonder än specialfonder får inledas när behörig
myndighet i förvaltarens hemland har meddelat förvaltaren att
en underrättelse om verksamheten och ett intyg om att
förvaltaren har tillstånd som avses i direktivet om
förvaltare av alternativa investeringsfonder och där
tillståndets omfattning och eventuella begränsningar avseende
investeringsstrategier framgår har lämnats till
Finansinspektionen.

3 § /Träder i kraft I:den dag regeringen bestämmer/
En utländsk EES-baserad AIF-förvaltare som i sitt hemland
har tillstånd som avses i direktivet om förvaltare av
alternativa investeringsfonder får, utan tillstånd enligt
denna lag, till professionella investerare i Sverige
marknadsföra andelar eller aktier i en av förvaltaren
förvaltad

1. EES-baserad alternativ investeringsfond,

2. icke EES-baserad alternativ investeringsfond, eller

3. matarfond till en alternativ investeringsfond vars
mottagarfond, eller dess förvaltare, inte är EES-baserad.

Marknadsföring av andelar eller aktier i andra alternativa
investeringsfonder än specialfonder får inledas när behörig
myndighet i förvaltarens hemland har meddelat förvaltaren att
en underrättelse om verksamheten och ett intyg om att
förvaltaren har tillstånd som avses i direktivet om
förvaltare av alternativa investeringsfonder och där
tillståndets omfattning och eventuella begränsningar avseende
investeringsstrategier framgår har lämnats till
Finansinspektionen. Lag (2014:797).

4 § /Upphör att gälla U:den dag regeringen bestämmer genom lag (2014:797)./
Marknadsföring av en matarfond till en alternativ
investeringsfond får ske enligt 3 § bara om mottagarfonden är
etablerad inom EES och förvaltas av en EES-baserad
AIF-förvaltare.

/Rubriken upphör att gälla U:den dag regeringen bestämmer/
Marknadsföring till professionella investerare av icke
EES-baserade alternativa investeringsfonder och vissa
matarfonder

5 § /Upphör att gälla U:den dag regeringen bestämmer genom lag (2014:798)./
En utländsk EES-baserad AIF-förvaltare som i sitt hemland
har tillstånd som avses i direktivet om förvaltare av
alternativa investeringsfonder får, efter tillstånd av
Finansinspektionen, till professionella investerare i Sverige
marknadsföra andelar eller aktier i en av förvaltaren
förvaltad

1. icke EES-baserad alternativ investeringsfond, eller

2. matarfond till en alternativ investeringsfond vars
mottagarfond, eller dess förvaltare, inte är EES-baserad.

Tillstånd får ges bara om

1. det finns skäl att anta att AIF-förvaltaren kommer att
uppfylla samtliga krav enligt denna lag och andra
författningar som reglerar verksamheten,

2. det mellan Finansinspektionen och tillsynsmyndigheten i
det land där fonden eller mottagarfonden eller dess
förvaltare är etablerad finns lämpliga samarbetsarrangemang
avseende övervakningen av systemrisker, och

3. det land där fonden eller mottagarfonden, eller dess
förvaltare, är etablerad har vidtagit nödvändiga åtgärder för
att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism.

Tillstånd får ges även om kraven i 9 kap. inte är uppfyllda,
om förvaltaren har sett till att en eller flera enheter har
utsetts för att utföra uppgifterna enligt 9 kap. 9, 10 och 12
§§. Förvaltaren ska informera Finansinspektionen om vem som
ansvarar för dessa uppgifter.

Marknadsföring till icke-professionella investerare av andra
alternativa investeringsfonder än specialfonder

6 § /Upphör att gälla U:den dag regeringen bestämmer/
En utländsk EES-baserad AIF-förvaltare som i sitt hemland
har tillstånd som avses i direktivet om förvaltare av
alternativa investeringsfonder får, efter tillstånd av
Finansinspektionen, marknadsföra andelar eller aktier i en av
förvaltaren förvaltad alternativ investeringsfond till
icke-professionella investerare i Sverige. Tillstånd får ges
bara om

1. fonden uppfyller kraven i 4 kap. 2 § första stycket,
eller

2. andelarna eller aktierna i fonden är upptagna till handel
på en reglerad marknad eller motsvarande marknad utanför EES
och det finns ett faktablad för fonden som uppfyller kraven i
10 kap. 2 §.

Om marknadsföringen avser andelar eller aktier i en icke
EES-baserad alternativ investeringsfond eller en matarfond
till en alternativ investeringsfond vars mottagarfond, eller
dess förvaltare inte är EES-baserad, gäller dessutom 5 §
andra och tredje styckena.

6 § /Träder i kraft I:den dag regeringen bestämmer/
En utländsk EES-baserad AIF-förvaltare som i sitt hemland
har tillstånd som avses i direktivet om förvaltare av
alternativa investeringsfonder får, efter tillstånd av
Finansinspektionen, marknadsföra andelar eller aktier i en av
förvaltaren förvaltad alternativ investeringsfond till
icke-professionella investerare i Sverige. Tillstånd får ges
bara om

1. fonden uppfyller kraven i 4 kap. 2 § första stycket, eller

2. andelarna eller aktierna i fonden är upptagna till handel
på en reglerad marknad eller motsvarande marknad utanför EES
och det finns ett faktablad för fonden som uppfyller kraven i
10 kap. 2 §.

Om marknadsföringen avser andelar eller aktier i en icke
EES-baserad alternativ investeringsfond eller en matarfond
till en alternativ investeringsfond vars mottagarfond, eller
dess förvaltare, inte är EES-baserad, krävs dessutom att
kraven för marknadsföring till professionella investerare i
Sverige är uppfyllda. Lag (2014:797).

Marknadsföring av vissa andra alternativa
investeringsfonder

7 § /Upphör att gälla U:den dag regeringen bestämmer/
En utländsk EES-baserad AIF-förvaltare som i sitt hemland
har tillstånd eller är registrerad i enlighet med nationell
lagstiftning som genomför direktivet om förvaltare av
alternativa investeringsfonder får, efter underrättelse
enligt 3 § eller efter tillstånd av Finansinspektionen,
marknadsföra andelar eller aktier i en av förvaltaren
förvaltad EES-baserad alternativ investeringsfond som
uppfyller kraven i 4 kap. 5 § första stycket till
professionella investerare i Sverige samt, efter tillstånd av
Finansinspektionen, till sådana icke-professionella
investerare som anges i 4 kap. 5 § andra stycket.

En sådan AIF-förvaltare får även, efter tillstånd av
Finansinspektionen, marknadsföra en av förvaltaren förvaltad
icke EES-baserad alternativ investeringsfond som uppfyller
kraven i första stycket till investerare som avses i första
stycket, om kraven i 5 § andra stycket 2 och 3 är uppfyllda.
För en AIF-förvaltare med tillstånd i sitt hemland gäller
även 5 § andra stycket 1 och tredje stycket. Lag (2014:796).

7 § /Träder i kraft I:den dag regeringen bestämmer/
En utländsk EES-baserad AIF-förvaltare som i sitt hemland
har tillstånd eller är registrerad i enlighet med nationell
lagstiftning som genomför direktivet om förvaltare av
alternativa investeringsfonder får, efter underrättelse
enligt 3 § eller efter tillstånd av Finansinspektionen,
marknadsföra andelar eller aktier i en av förvaltaren
förvaltad EES-baserad alternativ investeringsfond som
uppfyller kraven i 4 kap. 5 § första stycket till
professionella investerare i Sverige samt, efter tillstånd av
Finansinspektionen, till sådana icke-professionella
investerare som anges i 4 kap. 5 § andra stycket.

En sådan AIF-förvaltare med tillstånd i sitt hemland får

1. efter tillstånd av Finansinspektionen marknadsföra en av
förvaltaren förvaltad icke EES-baserad alternativ
investeringsfond som uppfyller kraven i första stycket till
investerare som avses i första stycket, om kraven i 5 § andra
stycket 2 och 3 är uppfyllda, eller

2. efter underrättelse enligt 3 § marknadsföra en av
förvaltaren förvaltad icke EES-baserad alternativ
investeringsfond som uppfyller kraven i första stycket till
professionella investerare och, efter tillstånd av
Finansinspektionen, till sådana icke-professionella
investerare som avses i första stycket.

För en AIF-förvaltare som avses i andra stycket 1 gäller även
5 § andra stycket 1 och tredje stycket.

En sådan AIF-förvaltare som är registrerad i sitt hemland
får, efter tillstånd av Finansinspektionen, marknadsföra en
av förvaltaren förvaltad icke EES-baserad alternativ
investeringsfond som uppfyller kraven i första stycket för
marknadsföring till professionella investerare och sådana
icke-professionella investerare som avses i första stycket,
om kraven i 5 § andra stycket 2 och 3 är uppfyllda.
Lag (2014:797).

7 § /Träder i kraft I:den dag regeringen bestämmer/
En utländsk EES-baserad AIF-förvaltare som i sitt hemland
har tillstånd eller är registrerad i enlighet med nationell
lagstiftning som genomför direktivet om förvaltare av
alternativa investeringsfonder får, efter underrättelse
enligt 3 § eller efter tillstånd av Finansinspektionen,
marknadsföra andelar eller aktier i en av förvaltaren
förvaltad EES-baserad alternativ investeringsfond som
uppfyller kraven i 4 kap. 5 § första stycket till
professionella investerare i Sverige samt, efter tillstånd av
Finansinspektionen, till sådana icke-professionella
investerare som anges i 4 kap. 5 § andra stycket.

En sådan AIF-förvaltare med tillstånd i sitt hemland får,
efter underrättelse enligt 3 §, marknadsföra en av
förvaltaren förvaltad icke EES-baserad alternativ
investeringsfond som uppfyller kraven i första stycket till
professionella investerare och efter tillstånd av
Finansinspektionen, till sådana icke-professionella
investerare som avses i första stycket.

En sådan AIF-förvaltare som är registrerad i sitt hemland
får, efter tillstånd av Finansinspektionen, marknadsföra en
av förvaltaren förvaltad icke EES-baserad alternativ
investeringsfond som uppfyller kraven i första stycket för
marknadsföring till professionella investerare och sådana
icke-professionella investerare som avses i första stycket,
om

1. det mellan Finansinspektionen och tillsynsmyndigheten i
det land där fonden är etablerad finns lämpliga
samarbetsarrangemang, och

2. det landet har vidtagit nödvändiga åtgärder för att
motverka penningtvätt och finansiering av terrorism.
Lag (2014:798).

8 § /Upphör att gälla U:2015-07-03/
Verksamhet enligt 1–3 och 5–7 §§ får drivas genom att
AIF-förvaltaren inrättar en filial i Sverige eller erbjuder
och utför tjänster i Sverige från sitt hemland.

För AIF-förvaltarens verksamhet i Sverige tillämpas 4 kap. 6
§ andra stycket vid marknadsföring av andra alternativa
investeringsfonder än

1. specialfonder,

2. sådana fonder som får marknadsföras till
icke-professionella investerare efter tillstånd enligt 6 §,
och

3. sådana fonder som får marknadsföras efter tillstånd enligt
7 §, såvitt gäller sådana icke-professionella investerare som
anges i 4 kap. 5 § andra stycket.

Vid förvaltning av en specialfond tillämpas 12 kap. I fråga
om verksamhet som drivs genom filial här i landet ska även
8 kap. 1, 19–21 och 23 §§ tillämpas. Vid förvaltning enligt 1
och 2 §§ tillämpas även 8 kap. 28 §. För förvaringsinstitut
till alternativa investeringsfonder som förvaltas enligt
5 kap. 1 eller 2 § tillämpas 9 kap.

8 § /Träder i kraft I:2015-07-03/
Verksamhet enligt 1–3 och 5–7 §§ får drivas genom att
AIF-förvaltaren inrättar en filial i Sverige eller erbjuder
och tillhandahåller tjänster i Sverige från sitt hemland.

För AIF-förvaltarens verksamhet i Sverige tillämpas 4 kap. 6 §
andra stycket vid marknadsföring av andra alternativa
investeringsfonder än

1. specialfonder,

2. sådana fonder som får marknadsföras till
icke-professionella investerare efter tillstånd enligt 6 §,
och

3. sådana fonder som får marknadsföras efter tillstånd enligt
7 §, såvitt gäller sådana icke-professionella investerare som
anges i 4 kap. 5 § andra stycket.

Vid förvaltning av en specialfond tillämpas 12 kap. I fråga
om verksamhet som drivs genom filial här i landet ska även 8
kap. 1, 19–21 och 23 §§ tillämpas. Vid förvaltning enligt 1 §
första stycket 1 och 2 § tillämpas även 8 kap. 28 §. För
förvaringsinstitut till alternativa investeringsfonder som
förvaltas enligt 1 § första stycket 1 eller 2 § tillämpas 9
kap. Lag (2015:397).

8 § /Träder i kraft I:den dag regeringen bestämmer/
Verksamhet enligt 1–3, 6 och 7 §§ får drivas genom att
AIF-förvaltaren inrättar en filial i Sverige eller erbjuder
och tillhandahåller tjänster i Sverige från sitt hemland.

För AIF-förvaltarens verksamhet i Sverige tillämpas 4 kap. 6 §
andra stycket vid marknadsföring av andra alternativa
investeringsfonder än

1. specialfonder,

2. sådana fonder som får marknadsföras till
icke-professionella investerare efter tillstånd enligt 6 §,
och

3. sådana fonder som får marknadsföras efter tillstånd enligt
7 §, såvitt gäller sådana icke-professionella investerare som
anges i 4 kap. 5 § andra stycket.

Vid förvaltning av en specialfond tillämpas 12 kap. I fråga
om verksamhet som drivs genom filial här i landet ska även 8
kap. 1, 19–21 och 23 §§ tillämpas. Vid förvaltning enligt 1 §
första stycket 1 och 2 § tillämpas även 8 kap. 28 §. För
förvaringsinstitut till alternativa investeringsfonder som
förvaltas enligt 1 § första stycket 1 eller 2 § tillämpas 9
kap. Lag (2015:398).

Väsentliga ändringar

9 § En AIF-förvaltare som avser att göra en väsentlig ändring
av något som har angetts i en ansökan om tillstånd efter det
att verksamheten har inletts, ska skriftligen anmäla detta
till Finansinspektionen senast en månad innan ändringen
genomförs. Om det är fråga om en redan genomförd, oplanerad
ändring, ska dock en anmälan göras omedelbart efter en sådan
ändring.

Om Finansinspektionen finner att en ändring är godtagbar, ska
inspektionen utan dröjsmål informera behörig myndighet i
AIF-förvaltarens hemland om ändringen.

Om en planerad ändring innebär att AIF-förvaltaren eller dess
förvaltning av en alternativ investeringsfond inte längre
uppfyller kraven enligt denna lag eller andra författningar
som reglerar verksamheten, ska Finansinspektionen utan
dröjsmål meddela förvaltaren att ändringen inte får
genomföras.

I 14 kap. finns bestämmelser om ingripanden mot en
AIF-förvaltare som har genomfört en väsentlig ändring i strid
med denna paragraf.

Icke EES-baserade AIF-förvaltare

/Rubriken upphör att gälla U:den dag regeringen bestämmer/
Marknadsföring till professionella investerare

10 § /Upphör att gälla U:den dag regeringen bestämmer genom lag (2014:798)./
En icke EES-baserad AIF-förvaltare får, efter tillstånd
av Finansinspektionen, marknadsföra andelar eller aktier i en
av förvaltaren förvaltad alternativ investeringsfond till
professionella investerare i Sverige. Tillstånd får ges bara
om

1. det finns skäl att anta att den planerade verksamheten
kommer att drivas på ett sätt som är förenligt med 10 kap. 1
och 4–10 §§, 11 kap. samt 13 kap. 2–5 §§,

2. det finns lämpliga samarbetsarrangemang avseende
övervakningen av systemrisker mellan å ena sidan
Finansinspektionen och å andra sidan tillsynsmyndigheten för
den icke EES-baserade AIF-förvaltaren, den behöriga
myndigheten för en EES-baserad alternativ investeringsfond
eller tillsynsmyndigheten för en icke EES-baserad alternativ
investeringsfond, och

3. det land där den icke EES-baserade AIF-förvaltaren eller
den icke EES-baserade fonden är etablerad har vidtagit
nödvändiga åtgärder för att motverka penningtvätt och
finansiering av terrorism.

/Rubriken träder i kraft I:den dag regeringen bestämmer/
Tillstånd för icke EES-baserade AIF-förvaltare

10 a § /Träder i kraft I:den dag regeringen bestämmer/
Tillstånd som avses i direktivet om förvaltare av
alternativa investeringsfonder krävs för att en icke
EES-baserad AIF-förvaltare, efter underrättelse till behörig
myndighet, ska få förvalta en alternativ investeringsfond som
är etablerad i Sverige eller ett annat land inom EES och
marknadsföra andelarna eller aktierna i en av förvaltaren
förvaltad alternativ investeringsfond till professionella
investerare i Sverige eller ett annat land inom EES.

Tillstånd ska sökas hos Finansinspektionen, om Sverige är
förvaltarens referensland. Bestämmelser om referensland finns
i 5 a kap. Om Finansinspektionen finner att valet av
referensland inte uppfyller kriterierna i 5 a kap. 1 eller
9 §, ska inspektionen avslå förvaltarens ansökan om tillstånd.

Tillstånd enligt andra stycket får inte ges för
förvaltning av en specialfond.

För icke EES-baserade AIF-förvaltare med tillstånd enligt
andra stycket gäller denna lag i tillämpliga delar.
Lag (2014:797).

/Rubriken träder i kraft I:den dag regeringen bestämmer/
Förutsättningar för tillstånd

10 b § /Träder i kraft I:den dag regeringen bestämmer/
Finansinspektionen ska ge en icke EES-baserad
AIF-förvaltare tillstånd enligt 10 a § andra stycket, om

1. Sverige har fastställts som förvaltarens referensland,

2. det finns en utsedd rättslig representant för förvaltaren
här i landet,

3. det mellan Finansinspektionen, de behöriga myndigheterna
för berörda EES-baserade fonder och tillsynsmyndigheten i det
land där förvaltaren är etablerad finns lämpliga
samarbetsarrangemang,

4. det land där förvaltaren är etablerad har vidtagit
nödvändiga åtgärder för att motverka penningtvätt och
finansiering av terrorism,

5. det mellan Sverige och det land där förvaltaren är
etablerad finns en skriftlig överenskommelse som uppfyller
kraven i artikel 26 i OECD:s modellavtal för skatter på
inkomst och förmögenhet och som säkerställer ett effektivt
informationsutbyte i skatteärenden mellan Sverige och det
landet,

6. Finansinspektionens och övriga behöriga myndigheters
effektiva utövande av sina tillsynsuppgifter inte hindras av
de lagar och författningar som förvaltaren omfattas av i det
land där förvaltaren är etablerad eller av att undersöknings-
eller tillsynsbehörigheten hos tillsynsmyndigheten i det land
där förvaltaren är etablerad är begränsad,

7. förvaltaren har tillräckligt startkapital och tillräcklig
kapitalbas enligt 7 kap.,

8. förvaltarens aktieägare eller medlemmar, som har eller kan
förväntas få kvalificerade innehav, bedöms lämpliga att utöva
ett väsentligt inflytande över förvaltarens ledning,

9. de personer som ingår i ledningen för förvaltarens
verksamhet har tillräcklig insikt och erfarenhet för att
delta i ledningen av en AIF-förvaltare samt även i övrigt är
lämpliga för en sådan uppgift, och

10. det finns skäl att anta att den planerade verksamheten
kommer att drivas enligt bestämmelserna i denna lag och andra
författningar som reglerar förvaltarens verksamhet.

AIF-förvaltaren är dock inte skyldig att följa en bestämmelse
i denna lag eller annan författning, om förvaltaren kan visa

1. att det är omöjligt att samtidigt följa både bestämmelsen
och den tvingande lagstiftning som gäller för

a) förvaltaren, eller

b) den icke EES-baserade alternativa investeringsfond som ska
marknadsföras, och

2. att den lagstiftning som gäller för förvaltaren eller
fonden i det land där de är etablerade innehåller en
likvärdig regel som har samma regleringssyfte och som innebär
samma skyddsnivå för fondens investerare. Lag (2014:797).

/Rubriken träder i kraft I:den dag regeringen bestämmer/
Ansökan om tillstånd och tillståndsprövning

10 c § /Träder i kraft I:den dag regeringen bestämmer/
En ansökan om tillstånd som avses i 10 a § andra
stycket ska innehålla

1. en motivering till valet av referensland och information
om marknadsföringsstrategin för den alternativa
investeringsfonden,

2. en förteckning över de eventuella bestämmelser i denna lag
som är oförenliga med tvingande lagstiftning som gäller för
AIF-förvaltaren eller den alternativa investeringsfonden där
dessa är etablerade,

3. ett skriftligt intyg som

a) innehåller en beskrivning av de regler i den tvingande
lagstiftningen i det land där AIF-förvaltaren eller den
alternativa investeringsfonden är etablerad som är likvärdiga
med de bestämmelser som avses i 2 och ett rättsutlåtande som
styrker detta, och

b) visar att förvaltaren följer dessa regler i det landet,

4. namn på förvaltarens rättsliga representant och uppgift om
var denne är etablerad, och

5. de uppgifter och handlingar som anges i 3 kap. 5 § första
stycket.

Uppgifter och handlingar enligt första stycket 5 behöver bara
lämnas för de EES-baserade alternativa investeringsfonder som
förvaltaren avser att förvalta och de alternativa
investeringsfonder som förvaltaren ska marknadsföra inom EES
med stöd av denna lag.

För underrättelseförfarandet, väsentliga ändringar av något
som har angetts i en underrättelse och Finansinspektionens
handläggning tillämpas 3 kap. 6–10 §§. För att en ansökan om
tillstånd ska anses fullständig enligt 3 kap. 8 § andra
stycket, ska AIF-förvaltaren även ha lämnat in det som anges
i första stycket 1–4. Lag (2014:797).

/Rubriken träder i kraft I:den dag regeringen bestämmer/
Underrättelse inför tillståndsbeslut

10 d § /Träder i kraft I:den dag regeringen bestämmer/
Finansinspektionen ska utan dröjsmål underrätta
Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten, om
inspektionen finner att villkoren i 10 b § andra stycket är
uppfyllda.

Tidsfristen i 3 kap. 8 § första stycket ska inte löpa under
tiden från det att Finansinspektionen har underrättat
Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten till dess
att myndigheten har lämnat sitt besked till inspektionen.

Om Finansinspektionen avser att inte följa det råd som
Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten har lämnat i
fråga om tillämpningen av undantaget i 10 b § andra stycket,
ska inspektionen underrätta myndigheten om detta.
Inspektionen ska även underrätta behörig myndighet i varje
annat land inom EES i vilket AIF-förvaltaren avser att
marknadsföra en alternativ investeringsfond. Lag (2014:797).

/Rubriken träder i kraft I:den dag regeringen bestämmer/
Förvaltning av en alternativ investeringsfond som är
etablerad i Sverige

10 e § /Träder i kraft I:den dag regeringen bestämmer/
En icke EES-baserad AIF-förvaltare som har ett annat
referensland än Sverige får, utan tillstånd enligt denna lag,
förvalta en alternativ investeringsfond som är etablerad i
Sverige och inte är en specialfond, om förvaltaren i sitt
referensland har tillstånd som avses i direktivet om
förvaltare av alternativa investeringsfonder och som omfattar
förvaltning av en alternativ investeringsfond av motsvarande
slag som den som ska förvaltas här i landet.

Verksamheten får inledas den dag då behörig myndighet i
förvaltarens referensland har meddelat förvaltaren att en
underrättelse om verksamheten och ett intyg om att
förvaltaren har tillstånd som avses i direktivet om
förvaltare av alternativa investeringsfonder har lämnats till
Finansinspektionen. Lag (2014:797).

10 f § /Träder i kraft I:den dag regeringen bestämmer/
Verksamhet i Sverige enligt 10 e § får drivas genom
att en AIF-förvaltare inrättar en filial här i landet eller
erbjuder och utför tjänster i Sverige från det land där
förvaltaren är etablerad. För AIF-förvaltarens verksamhet i
Sverige tillämpas 4 kap. 6 § andra stycket vid marknadsföring
av andra alternativa investeringsfonder än

1. sådana fonder som får marknadsföras till
icke-professionella investerare efter tillstånd enligt 11 §,
och

2. sådana fonder som får marknadsföras efter tillstånd enligt
12 §, till sådana icke-professionella investerare som anges i
4 kap. 5 § andra stycket.

I fråga om verksamhet som drivs genom filial här i landet ska
även 8 kap. 1, 19–21 och 23 §§ tillämpas. Lag (2014:797).

/Rubriken träder i kraft I:den dag regeringen bestämmer/
Marknadsföring av EES-baserade alternativa investeringsfonder
till professionella investerare i Sverige

10 g § /Träder i kraft I:den dag regeringen bestämmer/
En icke EES-baserad AIF-förvaltare med tillstånd
enligt 10 a § andra stycket ska underrätta Finansinspektionen
innan förvaltaren påbörjar marknadsföring av andelar eller
aktier i en av förvaltaren förvaltad EES-baserad alternativ
investeringsfond till professionella investerare i Sverige.

För underrättelsens innehåll, underrättelseförfarandet,
väsentliga ändringar av något som har angetts i en
underrättelse och Finansinspektionens handläggning tillämpas
4 kap. 9–11 §§. Finansinspektionen ska, utöver det som anges
i 4 kap. 10 § tredje stycket, lämna information till
Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten om
förvaltarens marknadsföring i Sverige samt informera
myndigheten och berörda behöriga myndigheter om inspektionen
finner att en ändring som avses i 4 kap. 11 § är godtagbar
och medför antingen att vissa alternativa investeringsfonder
inte längre marknadsförs eller att ytterligare alternativa
investeringsfonder kommer att marknadsföras.
Lag (2014:797).

10 h § /Träder i kraft I:den dag regeringen bestämmer/
En icke EES-baserad AIF-förvaltare med tillstånd som
avses i direktivet om förvaltare av alternativa
investeringsfonder som har ett annat referensland än Sverige
får, utan tillstånd enligt denna lag, marknadsföra andelar
eller aktier i en av förvaltaren förvaltad EES-baserad
alternativ investeringsfond till professionella investerare
här i landet. Marknadsföringen får inledas när behörig
myndighet i referenslandet har meddelat förvaltaren att en
underrättelse om verksamheten och ett intyg om att
förvaltaren har tillstånd som avses i direktivet om
förvaltare av alternativa investeringsfonder och där
tillståndets omfattning och eventuella begränsningar avseende
investeringsstrategier framgår har lämnats till
Finansinspektionen. Lag (2014:797).

/Rubriken träder i kraft I:den dag regeringen bestämmer/
Marknadsföring av icke EES-baserade alternativa
investeringsfonder till professionella investerare i
Sverige

10 i § /Träder i kraft I:den dag regeringen bestämmer/
En icke EES-baserad AIF-förvaltare med tillstånd
enligt 10 a § andra stycket får, efter att ha underrättat
Finansinspektionen, marknadsföra andelar eller aktier i en av
förvaltaren förvaltad icke EES-baserad alternativ
investeringsfond till professionella investerare i Sverige.
Vid sådan marknadsföring krävs att

1. det mellan Finansinspektionen och tillsynsmyndigheten i
det land där fonden är etablerad finns lämpliga
samarbetsarrangemang,

2. det land där fonden är etablerad har vidtagit nödvändiga
åtgärder för att motverka penningtvätt och finansiering av
terrorism, och

3. det mellan Sverige och det land där fonden är etablerad
finns en skriftlig överenskommelse som uppfyller kraven i
artikel 26 i OECD:s modellavtal för skatter på inkomst och
förmögenhet och som säkerställer ett effektivt
informationsutbyte i skatteärenden mellan Sverige och det
landet.

För underrättelsens innehåll, underrättelseförfarandet,
väsentliga ändringar av något som har angetts i en
underrättelse och Finansinspektionens handläggning tillämpas
4 kap. 9–11 §§. Finansinspektionen ska, utöver det som anges
i 4 kap. 10 § tredje stycket, lämna information till
Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten om
förvaltarens marknadsföring i Sverige samt informera
myndigheten om inspektionen finner att en ändring som avses i
4 kap. 11 § är godtagbar och medför antingen att vissa
alternativa investeringsfonder inte längre marknadsförs eller
att ytterligare fonder kommer att marknadsföras.
Lag (2014:797).

10 j § /Träder i kraft I:den dag regeringen bestämmer/
En icke EES-baserad AIF-förvaltare med tillstånd som
avses i direktivet om förvaltare av alternativa
investeringsfonder som har ett annat referensland än Sverige
får, utan tillstånd enligt denna lag, marknadsföra andelar
eller aktier i en av förvaltaren förvaltad icke EES-baserad
alternativ investeringsfond till professionella investerare
här i landet. Marknadsföringen får inledas när behörig
myndighet i referenslandet har meddelat förvaltaren att en
underrättelse om verksamheten och ett intyg om att
förvaltaren har tillstånd som avses i direktivet om
förvaltare av alternativa investeringsfonder och där
tillståndets omfattning och eventuella begränsningar avseende
förvaltningsstrategier framgår har lämnats till
Finansinspektionen. Lag (2014:797).

Marknadsföring till icke-professionella investerare

11 § /Upphör att gälla U:den dag regeringen bestämmer/
En icke EES-baserad AIF-förvaltare får, efter tillstånd
av Finansinspektionen, marknadsföra andelar eller aktier i en
av förvaltaren förvaltad alternativ investeringsfond till
icke-professionella investerare i Sverige. För tillstånd
krävs, utöver det som anges i 10 §, att

1. fonden uppfyller kraven i 4 kap. 2 § första stycket och
AIF-förvaltaren driver motsvarande verksamhet och står under
betryggande tillsyn av en tillsynsmyndighet i det land där
förvaltaren är etablerad, eller

2. andelarna eller aktier i fonden är upptagna till handel på
en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES
och det finns ett faktablad för fonden som uppfyller kraven i
10 kap. 2 §.

11 § /Träder i kraft I:den dag regeringen bestämmer/
En icke EES-baserad AIF-förvaltare får, efter tillstånd
av Finansinspektionen, marknadsföra andelar eller aktier i en
av förvaltaren förvaltad alternativ investeringsfond till
icke-professionella investerare i Sverige. För tillstånd
krävs att

1. fonden uppfyller kraven i 4 kap. 2 § första stycket,
eller

2. andelarna eller aktierna i fonden är upptagna till handel
på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför
EES och det finns ett faktablad för fonden som uppfyller
kraven i 10 kap. 2 §, och

3. förvaltaren

a) uppfyller kraven som anges i 10 § och driver motsvarande
verksamhet och står under betryggande tillsyn av en
tillsynsmyndighet i det land där förvaltaren är etablerad,
eller

b) får marknadsföra andelar eller aktier i fonden till
professionella investerare enligt 10 g, 10 h, 10 i eller
10 j §. Lag (2014:797).

11 § /Träder i kraft I:den dag regeringen bestämmer/
En icke EES-baserad AIF-förvaltare får, efter tillstånd
av Finansinspektionen, marknadsföra andelar eller aktier i en
av förvaltaren förvaltad alternativ investeringsfond till
icke-professionella investerare i Sverige. För tillstånd
krävs att

1. fonden uppfyller kraven i 4 kap. 2 § första stycket,
eller

2. andelarna eller aktierna i fonden är upptagna till handel
på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför
EES och det finns ett faktablad för fonden som uppfyller
kraven i 10 kap. 2 §, och

3. förvaltaren får marknadsföra andelar eller aktier i fonden
till professionella investerare enligt denna lag.
Lag (2014:798).

12 § /Upphör att gälla U:den dag regeringen bestämmer/
En icke EES-baserad AIF-förvaltare får, efter tillstånd
av Finansinspektionen, marknadsföra andelar eller aktier i en
alternativ investeringsfond som uppfyller kraven i 4 kap. 5
§ första stycket till professionella investerare i Sverige
och sådana icke-professionella investerare som anges i 4 kap.
5 § andra stycket. Tillstånd får ges bara om kraven i 10 § är
uppfyllda.

12 § /Träder i kraft I:den dag regeringen bestämmer/
En icke EES-baserad AIF-förvaltare får, efter tillstånd
av Finansinspektionen, marknadsföra andelar eller aktier i en
alternativ investeringsfond som uppfyller kraven i 4 kap. 5 §
första stycket till sådana icke-professionella investerare
som anges i 4 kap. 5 § andra stycket. Tillstånd får ges bara
om kraven i 10 § är uppfyllda eller fonden får marknadsföras
till professionella investerare i Sverige enligt 10 g, 10 h,
10 i eller 10 j §. Lag (2014:797).

12 § /Träder i kraft I:den dag regeringen bestämmer/
En icke EES-baserad AIF-förvaltare får, efter tillstånd
av Finansinspektionen, marknadsföra andelar eller aktier i en
alternativ investeringsfond som uppfyller kraven i 4 kap. 5 §
första stycket till sådana icke-professionella investerare
som anges i 4 kap. 5 § andra stycket. Tillstånd får ges bara
om fonden får marknadsföras till professionella investerare i
Sverige enligt denna lag. Lag (2014:798).

Icke EES-baserade AIF-förvaltares filialverksamhet eller
gränsöverskridande verksamhet

13 § /Upphör att gälla U:den dag regeringen bestämmer/
Verksamheten i Sverige får drivas genom att en icke
EES-baserad AIF-förvaltare inrättar en filial här i landet
eller erbjuder och utför tjänster i Sverige från det land där
förvaltaren är etablerad. För AIF-förvaltarens verksamhet i
Sverige tillämpas 4 kap. 6 § andra stycket vid marknadsföring
av andra alternativa investeringsfonder än

1. sådana fonder som får marknadsföras till
icke-professionella investerare efter tillstånd enligt 11 §,
och

2. sådana fonder som får marknadsföras efter tillstånd enligt
12 §, såvitt gäller sådana icke-professionella investerare
som anges i 4 kap. 5 § andra stycket.

I fråga om verksamhet som drivs genom filial här i landet ska
även 8 kap. 1, 19–21 och 23 §§ tillämpas.

Vid en planerad eller en redan genomförd, oplanerad väsentlig
ändring av något som har angetts i en ansökan om tillstånd
ska 9 § tillämpas.

13 § /Träder i kraft I:den dag regeringen bestämmer/
Verksamheten i Sverige får drivas genom att en icke
EES-baserad AIF-förvaltare inrättar en filial här i landet
eller erbjuder och utför tjänster i Sverige från det land där
förvaltaren är etablerad. För AIF-förvaltarens verksamhet i
Sverige tillämpas 4 kap. 6 § andra stycket vid marknadsföring
av andra alternativa investeringsfonder än

1. sådana fonder som får marknadsföras till
icke-professionella investerare efter tillstånd enligt 11 §,
och

2. sådana fonder som får marknadsföras efter tillstånd enligt
12 §, såvitt gäller sådana icke-professionella investerare
som anges i 4 kap. 5 § andra stycket.

I fråga om verksamhet som drivs genom filial här i landet ska
även 8 kap. 1, 19–21 och 23 §§ tillämpas.

Vid en planerad eller en redan genomförd, oplanerad väsentlig
ändring av något som har angetts i en ansökan om tillstånd
enligt 10, 11 eller 12 § ska 9 § tillämpas. Lag (2014:797).

13 § /Träder i kraft I:den dag regeringen bestämmer/
Verksamheten i Sverige får drivas genom att en icke
EES-baserad AIF-förvaltare inrättar en filial här i landet
eller erbjuder och utför tjänster i Sverige från det land där
förvaltaren är etablerad. För AIF-förvaltarens verksamhet i
Sverige tillämpas 4 kap. 6 § andra stycket vid marknadsföring
av andra alternativa investeringsfonder än

1. sådana fonder som får marknadsföras till
icke-professionella investerare efter tillstånd enligt 11 §,
och

2. sådana fonder som får marknadsföras efter tillstånd enligt
12 §, såvitt gäller sådana icke-professionella investerare
som anges i 4 kap. 5 § andra stycket.

I fråga om verksamhet som drivs genom filial här i landet ska
även 8 kap. 1, 19–21 och 23 §§ tillämpas. Lag (2014:798).

/Rubriken träder i kraft I:den dag regeringen bestämmer/
Förvaltning och marknadsföring av alternativa
investeringsfonder i ett annat land inom EES

14 § /Träder i kraft I:den dag regeringen bestämmer/
En icke EES-baserad AIF-förvaltare med tillstånd enligt
10 a § andra stycket som avser att förvalta en alternativ
investeringsfond som är etablerad i ett annat land inom EES,
ska underrätta Finansinspektionen innan sådan verksamhet
inleds första gången. Vid förvaltning av en sådan fond krävs
att AIF-förvaltaren enligt sitt tillstånd enligt 10 a § andra
stycket har rätt att förvalta fonder av motsvarande slag som
den som ska förvaltas i värdlandet.

Om förvaltaren avser att förvalta fonden från Sverige
(gränsöverskridande verksamhet), ska underrättelsen innehålla

1. uppgift om i vilket land AIF-förvaltaren avser att
förvalta fonden, och

2. en verksamhetsplan med uppgifter om vilka tjänster som
förvaltaren avser att utföra och vilken fond som förvaltaren
avser att förvalta.

Om förvaltaren avser att erbjuda och utföra sina tjänster
genom en filial i värdlandet (filialverksamhet), ska
underrättelsen, utöver det som anges i andra stycket,
innehålla uppgifter om

1. filialens organisation,

2. på vilken adress i fondens hemland handlingar kan
erhållas, samt

3. namn och kontaktuppgifter för filialens ansvariga
ledning. Lag (2014:797).

15 § /Träder i kraft I:den dag regeringen bestämmer/
För underrättelseförfarandet, väsentliga ändringar av
något som har angetts i en underrättelse och
Finansinspektionens handläggning tillämpas 6 kap. 2 och 6 §§.
Finansinspektionen ska, utöver det som anges i 6 kap. 2 §
tredje stycket, lämna information till Europeiska
värdepappers- och marknadsmyndigheten om att förvaltaren får
börja förvalta den alternativa investeringsfonden i
värdlandet samt informera myndigheten och berörda behöriga
myndigheter om inspektionen finner att en ändring som avses i
6 kap. 6 § är godtagbar.

För underrättelseförfarandet avseende filialverksamhet gäller
även 16 kap. 2 § andra–fjärde styckena. Lag (2014:797).

16 § /Träder i kraft I:den dag regeringen bestämmer/
En icke EES-baserad AIF-förvaltare med tillstånd enligt
10 a § andra stycket som avser att marknadsföra andelar eller
aktier i en av förvaltaren förvaltad EES-baserad alternativ
investeringsfond till professionella investerare i ett annat
land inom EES, ska underrätta Finansinspektionen innan
verksamheten inleds. Lag (2014:797).

17 § /Träder i kraft I:den dag regeringen bestämmer/
En icke EES-baserad AIF-förvaltare med tillstånd enligt
10 a § andra stycket som avser att marknadsföra andelar eller
aktier i en av förvaltaren förvaltad icke EES-baserad
alternativ investeringsfond till professionella investerare i
ett annat land inom EES, ska underrätta Finansinspektionen
innan verksamheten inleds. Vid sådan marknadsföring krävs
att

1. det mellan Finansinspektionen och tillsynsmyndigheten i
det land där fonden är etablerad finns lämpliga
samarbetsarrangemang,

2. det land där fonden är etablerad har vidtagit nödvändiga
åtgärder för att förhindra penningtvätt och finansiering av
terrorism, och

3. det mellan det land där fonden är etablerad samt Sverige
och de länder inom EES där fonden ska marknadsföras finns en
skriftlig överenskommelse som uppfyller kraven i artikel 26 i
OECD:s modellavtal för skatter på inkomst och förmögenhet och
som säkerställer ett effektivt informationsutbyte i
skatteärenden mellan berörda länder. Lag (2014:797).

18 § /Träder i kraft I:den dag regeringen bestämmer/
En underrättelse om marknadsföring enligt 16 eller 17 §
ska innehålla

1. en verksamhetsplan med uppgifter om vilken fond som ska
marknadsföras, var den är etablerad och i vilka länder
marknadsföringen ska ske,

2. fondens fondbestämmelser, bolagsordning eller motsvarande
handlingar,

3. uppgift om fondens förvaringsinstitut,

4. uppgift om var mottagarfonden är etablerad, om
marknadsföringen avser en matarfond till en alternativ
investeringsfond,

5. en informationsbroschyr enligt 10 kap. 1 §, och

6. information om de arrangemang som har fastställts för
marknadsföringen och, i tillämpliga fall, vilka åtgärder som
har fastställts för att förhindra att marknadsföring sker
till icke-professionella investerare.

För underrättelseförfarandet, väsentliga ändringar av något
som har angetts i en underrättelse och Finansinspektionens
handläggning tillämpas 6 kap. 5 och 6 §§. Finansinspektionen
ska, utöver det som anges i 6 kap. 5 § tredje stycket, lämna
information till Europeiska värdepappers- och
marknadsmyndigheten om att förvaltaren får börja marknadsföra
den alternativa investeringsfonden i värdlandet samt
informera myndigheten och berörda behöriga myndigheter om
inspektionen finner att en ändring som avses i 6 kap. 6 § är
godtagbar och medför antingen att vissa alternativa
investeringsfonder inte längre marknadsförs eller att
ytterligare alternativa investeringsfonder kommer att
marknadsföras. Lag (2014:797).

5 a kap. /Kapitlet träder i kraft I:den dag regeringen bestämmer/
Referensland för icke EES-baserade AIF-förvaltare

Sverige som obligatoriskt referensland

1 § Sverige är referensland för en icke EES-baserad
AIF-förvaltare, när förvaltaren ska

1. förvalta men inte marknadsföra flera EES-baserade
alternativa investeringsfonder som samtliga är etablerade här
i landet,

2. marknadsföra endast en EES-baserad alternativ
investeringsfond, som varken har tillstånd eller är
registrerad men som är avsedd att marknadsföras enbart här i
landet,

3. marknadsföra endast en icke EES-baserad alternativ
investeringsfond och enbart här i landet,

4. marknadsföra flera EES-baserade alternativa
investeringsfonder inom EES, och de flesta av dessa fonder är
avsedda att aktivt marknadsföras här i landet, förutsatt att
inte samtliga har tillstånd eller är registrerade i något
annat land, eller

5. marknadsföra flera icke EES-baserade eller flera
EES-baserade och icke EES-baserade alternativa
investeringsfonder inom EES, och de flesta av dessa fonder är
avsedda att aktivt marknadsföras här i landet. Lag (2014:797).

Sverige som referensland efter särskilt beslut

2 § Sverige får även vara referensland för en icke
EES-baserad AIF-förvaltare i de fall som anges i 3–7 §§.
Lag (2014:797).

3 § Sverige får vara referensland vid förvaltning, utan
marknadsföring, av flera EES-baserade alternativa
investeringsfonder i flera länder inom EES, om

1. de flesta av fonderna är etablerade här i landet, eller

2. den största andelen av fondtillgångarna förvaltas här i
landet. Lag (2014:797).

4 § Sverige får vara referensland vid marknadsföring av
endast en EES-baserad alternativ investeringsfond i ett enda
land inom EES, om

1. fonden har tillstånd eller är registrerad här i landet,
eller

2. fonden är avsedd att marknadsföras här i landet.
Lag (2014:797).

5 § Sverige får vara referensland vid marknadsföring av
endast en EES-baserad alternativ investeringsfond i flera
olika länder inom EES, om

1. fonden har tillstånd eller är registrerad här i landet,
eller

2. Sverige är ett av de länder där fonden är avsedd att
aktivt marknadsföras. Lag (2014:797).

6 § Sverige får vara referensland vid marknadsföring av
endast en icke EES-baserad alternativ investeringsfond i
flera olika länder inom EES, om Sverige är ett av de länder
inom EES där fonden är avsedd att marknadsföras.
Lag (2014:797).

7 § Sverige får vara referensland vid marknadsföring av flera
EES-baserade alternativa investeringsfonder inom EES som alla
har tillstånd eller är registrerade i samma land inom EES,
om

1. fonderna har tillstånd eller är registrerade här i landet,
eller

2. Sverige är det land där de flesta av dessa fonder är
avsedda att aktivt marknadsföras. Lag (2014:797).

Beslut om referensland

8 § I sådana fall som avses i 3–7 §§ ska AIF-förvaltaren
begära att Finansinspektionen och behörig myndighet i
samtliga övriga länder som är möjliga som referensland
beslutar om att fastställa ett referensland.
Lag (2014:797).

9 § Om ett gemensamt beslut enligt 8 § inte har fattats inom
en månad från det att AIF-förvaltarens begäran lämnades in
eller om förvaltaren inte har informerats om beslutet inom
sju dagar från det att det fattades, får förvaltaren själv
välja sitt referensland på grundval av kriterierna i någon av
3–7 §§. Lag (2014:797).

Prövning av AIF-förvaltarens val av referensland

10 § Finansinspektionen ska pröva AIF-förvaltarens val av
referensland enligt 1 eller 9 § i samband med prövningen av
förvaltarens ansökan om tillstånd enligt 5 kap. 10 a § andra
stycket.

Om Finansinspektionen finner att AIF-förvaltarens val av
referensland uppfyller kriterierna i 1 eller 9 §, ska
inspektionen underrätta Europeiska värdepappers- och
marknadsmyndigheten samt lämna uppgifter om förvaltarens
motivering och marknadsföringsstrategi.

Tidsfristen i 3 kap. 8 § första stycket ska inte löpa under
tiden från det att Finansinspektionen har underrättat
Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten till dess
att myndigheten har lämnat sitt besked till inspektionen.
Lag (2014:797).

11 § Om Finansinspektionen avser att, i strid med ett besked
från Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten som
avses i 10 § tredje stycket, ge AIF-förvaltaren tillstånd
enligt 5 kap. 10 a § andra stycket, ska inspektionen
underrätta myndigheten och ange sina skäl för detta. I
tillämpliga fall ska inspektionen även underrätta behörig
myndighet i det land där en av förvaltaren förvaltad
alternativ investeringsfond ska marknadsföras och behörig
myndighet i det land där fonden är etablerad.
Lag (2014:797).

Ändring av referensland

12 § En AIF-förvaltare som, inom två år från det att
tillstånd enligt 5 kap. 10 a § andra stycket beviljades,
avser att ändra sin marknadsföringsstrategi på ett sådant
sätt att ett nytt referensland kan behöva utses, ska anmäla
detta till Finansinspektionen innan ändringen genomförs.
Lag (2014:797).

13 § I en anmälan enligt 12 § ska AIF-förvaltaren

1. ange och motivera valet av nytt referensland utifrån
kriterierna i någon av 1 och 3–7 §§,

2. redovisa den nya marknadsföringsstrategin, samt

3. lämna uppgifter om namn på den rättsliga representanten
och plats i det nya referenslandet där denne är etablerad.
Lag (2014:797).

14 § Finansinspektionen ska pröva AIF-förvaltarens motivering
enligt 13 § och underrätta Europeiska värdepappers- och
marknadsmyndigheten om sin bedömning. Underrättelsen ska
innehålla uppgifter om förvaltarens motivering till val av
nytt referensland och den nya marknadsföringsstrategin.

Om Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten och
Finansinspektionen finner att AIF-förvaltarens val av nytt
referensland uppfyller kriterierna i någon av 1 och 3–7 §§,
ska inspektionen underrätta myndigheten samt förvaltaren och
dess ursprungliga rättsliga representant om sitt beslut.
Finansinspektionen ska även underrätta behörig myndighet i
det nya referenslandet om ändringen samt utan dröjsmål
överlämna en kopia av tillstånds- och tillsynsdokumentationen
för AIF-förvaltaren. Lag (2014:797).

15 § Om Finansinspektionens beslut enligt 14 § står i strid
med beskedet från Europeiska värdepappers- och
marknadsmyndigheten, ska inspektionen underrätta myndigheten
om beslutet och ange sina skäl för det. I tillämpliga fall
ska inspektionen även underrätta behörig myndighet i det land
där en av förvaltaren förvaltad alternativ investeringsfond
ska marknadsföras och behörig myndighet i det land där fonden
är etablerad. Lag (2014:797).

16 § Finansinspektionen ska begära att en AIF-förvaltare
lämnar in en anmälan om ändring av referensland enligt 12 §,
om det inom två år från det att tillstånd beviljades framgår
av den faktiska utvecklingen av förvaltarens verksamhet inom
EES att förvaltaren

1. inte har följt den ursprungliga marknadsföringsstrategin,

2. har lämnat felaktiga uppgifter om den, eller

3. har genomfört ändringar av den utan att först ha
underrättat inspektionen.

I 14 kap. finns bestämmelser om ingripanden mot en
AIF-förvaltare som inte har följt en begäran enligt första
stycket. Lag (2014:797).

17 § Om AIF-förvaltaren ändrar sin marknadsföringsstrategi
efter den tidpunkt som anges i 12 §, får förvaltaren lämna in
en begäran till Finansinspektionen om ändring av referensland
med anledning av den nya strategin. I sådant fall tillämpas
13–15 §§. Lag (2014:797).

6 kap. Svenska AIF-förvaltares verksamhet utomlands

/Rubriken upphör att gälla U:2015-07-03/
Förvaltning av en alternativ investeringsfond i ett land inom
EES

/Rubriken träder i kraft I:2015-07-03/
Förvaltning av en alternativ investeringsfond i ett land inom
EES, diskretionär förvaltning av investeringsportföljer och
tillhandahållande av sidotjänster

1 § /Upphör att gälla U:2015-07-03/
En AIF-förvaltare med tillstånd enligt 3 kap. 1 § som
avser att förvalta en alternativ investeringsfond som är
etablerad i ett annat land inom EES, ska underrätta
Finansinspektionen innan sådan verksamhet inleds första
gången. Vid förvaltning av en sådan fond krävs att
AIF-förvaltaren enligt sitt tillstånd enligt 3 kap. 1 § har
rätt att förvalta fonder av motsvarande slag som den som ska
förvaltas i värdlandet.

Om förvaltaren avser att förvalta fonden från Sverige
(gränsöverskridande verksamhet), ska underrättelsen innehålla

1. uppgift om i vilket land förvaltaren avser att förvalta
fonden, samt

2. en verksamhetsplan med uppgifter om vilka tjänster som
förvaltaren avser att utföra och vilken fond som förvaltaren
avser att förvalta.

Om förvaltaren avser att erbjuda och utföra sina tjänster
genom en filial i värdlandet (filialverksamhet), ska
underrättelsen, utöver det som anges i andra stycket,
innehålla uppgifter om

1. filialens organisation,

2. på vilken adress i fondens hemland handlingar kan
erhållas, samt

3. namn och kontaktuppgifter för filialens ansvariga ledning.

1 § /Träder i kraft I:2015-07-03/
En AIF-förvaltare med tillstånd enligt 3 kap. 1 § som
avser att förvalta en alternativ investeringsfond som är
etablerad i ett annat land inom EES eller erbjuda och
tillhandahålla sådana tjänster som avses i 3 kap. 2 § första
stycket och andra stycket 1, 3 och 4 i ett annat land inom
EES, ska underrätta Finansinspektionen innan sådan verksamhet
inleds första gången. Vid förvaltning av en sådan fond krävs
att AIF-förvaltaren enligt sitt tillstånd enligt 3 kap. 1 §
har rätt att förvalta fonder av motsvarande slag som den som
ska förvaltas i värdlandet. Vid erbjudande och
tillhandahållande av sådana tjänster krävs att
AIF-förvaltaren har tillstånd enligt 3 kap. 2 § och enligt
det har rätt att tillhandahålla tjänster av samma slag som
dem som ska erbjudas och tillhandahållas i värdlandet.

Om förvaltaren avser att förvalta fonden eller erbjuda och
tillhandahålla tjänsterna från Sverige (gränsöverskridande
verksamhet), ska underrättelsen innehålla

1. uppgift om i vilket land förvaltaren avser att förvalta
fonden eller erbjuda och tillhandahålla tjänsterna, samt

2. en verksamhetsplan med uppgifter om vilka tjänster som
förvaltaren avser att utföra och vilken fond som förvaltaren
avser att förvalta.

Om förvaltaren avser att erbjuda och tillhandahålla sina
tjänster genom en filial i värdlandet (filialverksamhet), ska
underrättelsen, utöver det som anges i andra stycket,
innehålla uppgifter om

1. filialens organisation,

2. på vilken adress i fondens hemland handlingar kan
erhållas, samt

3. namn och kontaktuppgifter för filialens ansvariga
ledning. Lag (2015:397).

2 § Om Finansinspektionen bedömer att det inte finns skäl att
ifrågasätta att AIF-förvaltaren och dess verksamhet kommer
att uppfylla villkoren i denna lag och andra författningar
som reglerar verksamheten, ska inspektionen lämna över
underrättelsen med tillhörande handlingar till behörig
myndighet i AIF-förvaltarens värdland
1. inom en månad från det att en underrättelse om
gränsöverskridande verksamhet enligt 1 § andra stycket togs
emot, eller

2. inom två månader från det att en underrättelse om
filialverksamhet enligt 1 § tredje stycket togs emot.

Finansinspektionen ska även lämna över ett skriftligt intyg
om att AIF-förvaltaren har tillstånd att driva sådan
verksamhet som avses i direktivet om förvaltare av
alternativa investeringsfonder.

Finansinspektionen ska utan dröjsmål underrätta
AIF-förvaltaren när inspektionen lämnar över
underrättelsen.

Om Finansinspektionen finner att det inte
finns förutsättningar för att lämna över en underrättelse,
ska inspektionen meddela beslut om det

1. inom en månad från det att en underrättelse som avses i
första stycket 1 togs emot, eller

2. inom två månader från det att en underrättelse som avses i
första stycket 2 togs emot.

Marknadsföring av en alternativ investeringsfond i ett annat
land inom EES

3 § En AIF-förvaltare med tillstånd enligt 3 kap. 1 § som
avser att marknadsföra andelar eller aktier i en av
förvaltaren förvaltad alternativ investeringsfond till
professionella investerare i ett annat land inom EES, ska
underrätta Finansinspektionen innan verksamheten inleds.
Underrättelsen ska innehålla

1. en verksamhetsplan med uppgifter om vilken fond som ska
marknadsföras, var den är etablerad och i vilka länder
marknadsföringen ska ske,

2. fondens fondbestämmelser, bolagsordning eller motsvarande
handlingar,

3. uppgift om fondens förvaringsinstitut,

4. uppgift om var mottagarfonden är etablerad, om den
marknadsförda fonden är en matarfond till en alternativ
investeringsfond,

5. en informationsbroschyr enligt 10 kap. 1 §, och

6. information om de arrangemang som har fastställts för
marknadsföringen och, i tillämpliga fall, vilka åtgärder som
har fastställts för att förhindra att marknadsföring sker
till icke-professionella investerare.

4 § Marknadsföring av en EES-baserad matarfond till en
alternativ investeringsfond får ske enligt 3 § bara om
mottagarfonden, och dess förvaltare, är EES-baserade.

4 a § /Träder i kraft I:den dag regeringen bestämmer/
En AIF-förvaltare med tillstånd enligt 3 kap. 1 § får,
efter underrättelse till Finansinspektionen, till
professionella investerare i ett annat land inom EES
marknadsföra andelar eller aktier i en av förvaltaren
förvaltad icke EES-baserad alternativ investeringsfond. Vid
sådan marknadsföring krävs att

1. förvaltaren och dess verksamhet kan antas komma att
uppfylla kraven i denna lag och andra författningar som
reglerar verksamheten,

2. det mellan Finansinspektionen och tillsynsmyndigheten i
det land där fonden är etablerad finns lämpliga
samarbetsarrangemang,

3. det land där fonden är etablerad har vidtagit nödvändiga
åtgärder för att motverka penningtvätt och finansiering av
terrorism, och

4. det mellan det land där fonden är etablerad samt Sverige
och de länder inom EES där fonden ska marknadsföras finns en
skriftlig överenskommelse som uppfyller kraven i artikel 26 i
OECD:s modellavtal för skatter på inkomst och förmögenhet och
som säkerställer ett effektivt informationsutbyte i
skatteärenden mellan berörda länder. Lag (2014:797).

4 b § /Träder i kraft I:den dag regeringen bestämmer/
För underrättelseförfarandet, väsentliga ändringar av
något som har angetts i en underrättelse och
Finansinspektionens handläggning tillämpas 5 och 6 §§.

Finansinspektionen ska, utöver det som anges i 5 § tredje
stycket, lämna information till Europeiska värdepappers- och
marknadsmyndigheten om AIF-förvaltarens marknadsföring i ett
annat land inom EES samt informera myndigheten om
inspektionen finner att en ändring som avses i 6 § är
godtagbar och medför antingen att vissa alternativa
investeringsfonder inte längre marknadsförs eller att
ytterligare alternativa investeringsfonder kommer att
marknadsföras. Lag (2014:797).

5 § Om Finansinspektionen bedömer att det inte finns skäl att
ifrågasätta att AIF-förvaltaren och dess verksamhet kommer
att uppfylla villkoren i denna lag och andra författningar
som reglerar verksamheten, ska inspektionen lämna över
underrättelsen med tillhörande handlingar till behörig
myndighet i AIF-förvaltarens värdland inom 20 arbetsdagar
från det att en fullständig underrättelse enligt 3 § togs
emot.

Finansinspektionen ska även lämna över ett skriftligt intyg
om att AIF-förvaltaren har tillstånd att driva sådan
verksamhet som avses i direktivet om förvaltare av
alternativa investeringsfonder. I intyget ska omfattningen av
förvaltarens tillstånd anges och uppgift lämnas om huruvida
det finns några begränsningar av vilka investeringsstrategier
som får användas.

Finansinspektionen ska utan dröjsmål underrätta
AIF-förvaltaren när inspektionen lämnar över
underrättelsen.
Om den alternativa investeringsfond som ska
marknadsföras är etablerad i ett annat land inom EES än
Sverige eller AIF-förvaltarens värdland, ska
Finansinspektionen även underrätta behörig myndighet i
fondens hemland om den avsedda marknadsföringen.

Om Finansinspektionen finner att det inte finns
förutsättningar för att lämna över en underrättelse som avses
i första stycket, ska inspektionen meddela beslut om det inom
20 arbetsdagar från det att underrättelsen togs emot.

Väsentliga ändringar

6 § En AIF-förvaltare som avser att göra en väsentlig ändring
av något som har angetts i en underrättelse enligt 1 eller 3
§ efter det att verksamheten har inletts, ska skriftligen
anmäla detta till Finansinspektionen senast en månad innan
ändringen genomförs. Om det är fråga om en redan genomförd,
oplanerad ändring, ska dock en anmälan göras omedelbart efter
en sådan ändring.

Om Finansinspektionen finner att en ändring är godtagbar, ska
inspektionen utan dröjsmål informera behörig myndighet i
AIF-förvaltarens värdland om ändringen.

Om Finansinspektionen finner att ändringen inte får göras,
ska inspektionen utan dröjsmål underrätta förvaltaren om
detta.

I 14 kap. finns bestämmelser om ingripanden mot en
AIF-förvaltare som har genomfört en väsentlig ändring i strid
med denna paragraf.

Verksamhet i ett land utanför EES

7 § En AIF-förvaltare med tillstånd enligt 3 kap. 1 § får,
efter tillstånd av Finansinspektionen, förvalta en alternativ
investeringsfond som är etablerad i ett land utanför EES men
som inte marknadsförs inom EES, om

1. det finns skäl att anta att förvaltaren kommer att
uppfylla samtliga krav i denna lag och andra författningar
som reglerar verksamheten, och

2. det finns lämpliga arrangemang för samarbete mellan
Finansinspektionen och tillsynsmyndigheten i det land där
fonden är etablerad.

Om förvaltaren avser att göra en väsentlig ändring av något
som angetts i ansökan om tillstånd, ska förvaltaren
skriftligen anmäla detta till Finansinspektionen innan
ändringen genomförs. Om det är fråga om en redan genomförd,
oplanerad ändring, ska dock en anmälan göras omedelbart efter
en sådan ändring.

Tillstånd enligt första stycket får ges även om kraven i
9 kap. och 10 kap. 4–7 §§ inte är uppfyllda.

7 kap. Startkapital och kapitalbas

Startkapital

1 § En intern AIF-förvaltare ska ha ett startkapital som vid
tidpunkten för beslut om tillstånd motsvarar minst 300
000 euro.

En extern AIF-förvaltare ska ha ett startkapital som vid
tidpunkten för beslut om tillstånd motsvarar minst
125 000 euro.

Kapitalkrav under pågående verksamhet

2 § En AIF-förvaltares kapitalbas får under pågående
verksamhet inte understiga det minsta startkapital som
förvaltaren ska ha enligt 1 §.

3 § En AIF-förvaltare som förvaltar en fondförmögenhet som
överstiger ett belopp motsvarande 250 miljoner euro, ska
utöver det startkapital som anges i 1 § ha ytterligare medel
i kapitalbasen.

Dessa ytterligare medel ska motsvara minst 0,02 procent av
det belopp med vilket fondförmögenheten överstiger ett belopp
motsvarande 250 miljoner euro. I fondförmögenheten inräknas
tillgångar som AIF-förvaltaren har uppdragit åt någon annan
att förvalta men inte tillgångar som AIF-förvaltaren
förvaltar på uppdrag av någon annan. AIF-förvaltarens
kapitalbas, startkapitalet inräknat, behöver dock inte vara
högre än motsvarande 10 miljoner euro.

En AIF-förvaltare får ersätta hälften av de ytterligare medel
som avses i första stycket med en garanti för motsvarande
belopp, om garantin lämnats av

1. ett kreditinstitut eller försäkringsföretag med säte i ett
land inom EES, eller

2. ett sådant kreditinstitut eller försäkringsföretag med
säte i ett land utanför EES som står under tillsyn som är
likvärdig med den som gäller inom EES.

4 § En AIF-förvaltares kapitalbas får, trots det som anges i
2 och 3 §§, inte understiga ett belopp som motsvarar
25 procent av dess fasta omkostnader för det föregående året
eller, om AIF-förvaltarens verksamhet har pågått kortare tid
än ett år, 25 procent av de fasta omkostnader som angetts i
AIF-förvaltarens verksamhetsplan.

Om omfattningen av AIF-förvaltarens verksamhet har ändrats
väsentligt sedan det föregående året eller om
Finansinspektionen finner att verksamhetsplanen behöver
korrigeras, får inspektionen besluta om ändring av
kapitalkravet enligt första stycket.

Ett belopp motsvarande kapitalbasen ska investeras i likvida
tillgångar och får inte innehålla spekulativa positioner.

5 § För att täcka risker för skadeståndsansvar på grund av
fel eller försumlighet i den verksamhet som en AIF-förvaltare
utför med stöd av tillstånd enligt 3 kap. 1 §, ska
förvaltaren ha antingen tillräckligt med extra medel i
kapitalbasen, eller en ansvarsförsäkring mot
skadeståndsansvar som är lämplig i förhållande till de risker
som ska täckas.

6 § En AIF-förvaltare med tillstånd enligt 3 kap. 2 § ska för
denna förvaltning och de tjänster som bolaget utför ha det
eventuella ytterligare kapital för kreditrisker,
marknadsrisker och operativa risker som enligt förordning
(EU) nr 575/2013, 2 kap. lagen (2014:968) om särskild tillsyn
över kreditinstitut och värdepappersbolag och lagen
(2014:966) om kapitalbuffertar krävs av ett värdepappersbolag
med motsvarande verksamhet.

För en AIF-förvaltare som utför diskretionär förvaltning av
investeringsportföljer enligt 3 kap. 2 § första stycket
tillämpas även övriga bestämmelser i Europaparlamentets och
rådets förordning (EU) nr 575/2013, lagen (2014:968) om
särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag
och lagen (2014:966) om kapitalbuffertar som gäller för ett
värdepappersbolag med motsvarande verksamhet. Lag (2014:991).

6 a § De bestämmelser om tillsyn på gruppnivå i artiklarna
11–24 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr
575/2013 och lagen (2014:968) om särskild tillsyn över
kreditinstitut och värdepappersbolag som gäller för ett
värdepappersbolag tillämpas också för en AIF-förvaltare
enligt 1 kap. 3 §. Det som föreskrivs om kapitalkrav för
AIF-förvaltare i detta kapitel ska tilllämpas även på
gruppnivå. Lag (2014:991).

Undantag för fondbolag

7 § Med undantag för 4 § tredje stycket samt 5 och 6 §§
gäller detta kapitel inte för AIF-förvaltare som är fondbolag
med tillstånd enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder.

8 kap. Skydd för investerare och andra rörelseregler

Allmänna krav och principer

1 § När en AIF-förvaltare driver sin verksamhet ska
förvaltaren, i enlighet med denna lag och andra författningar
som reglerar verksamheten,

1. handla hederligt, rättvist, professionellt och på ett sätt
som bäst gagnar den alternativa investeringsfonden och dess
investerares intressen och upprätthåller allmänhetens
förtroende för marknaden, samt

2. förfoga över och effektivt använda de resurser och rutiner
som är nödvändiga för att verksamheten ska fungera väl.

Organisatoriska krav

2 § En AIF-förvaltare ska ha sunda rutiner för

1. förvaltning av verksamheten och redovisning,

2. drift och förvaltning av sina informationssystem, och

3. intern kontroll.

AIF-förvaltaren ska särskilt

1. upprätta och tillämpa regler för anställdas egna
transaktioner,

2. upprätta och tillämpa regler för investeringar som görs
för förvaltarens egen räkning,

3. ha rutiner för att kunna säkerställa att varje transaktion
som genomförs för en alternativ investeringsfonds räkning är
möjlig att rekonstruera i efterhand med avseende på dess
ursprung, art, parter, tidpunkt och plats, samt

4. ha rutiner för att säkerställa att tillgångarna i de
alternativa investeringsfonder som förvaltaren förvaltar
investeras i enlighet med denna lag och andra författningar
som reglerar verksamheten eller lagstiftningen i det land där
fonden är etablerad samt fondbestämmelser, bolagsordning
eller motsvarande regelverk.

Arbetsordning och instruktioner om arbetsfördelningen mellan
bolagsorganen

2 a § Skyldigheten enligt 8 kap. 46 a § aktiebolagslagen
(2005:551) för styrelsen i ett publikt aktiebolag att årligen
fastställa en skriftlig arbetsordning för sitt arbete gäller
även för styrelsen i en AIF-förvaltare som är ett privat
aktiebolag. Detsamma gäller skyldigheten enligt 8 kap. 46 b §
samma lag för styrelsen i ett publikt aktiebolag att i
skriftliga instruktioner ange arbetsfördelningen mellan
bolagsorganen.

Styrelsens ordförande ska bevaka att styrelsen fullgör de
uppgifter som anges i denna paragraf. Lag (2014:550).

Likviditetshantering

3 § En AIF-förvaltare ska ha lämpliga system för
likviditetshantering och förfaranden för övervakning av
likviditetsrisk som gör det möjligt att säkerställa att den
alternativa investeringsfondens likviditetsprofil stämmer
överens med dess underliggande skyldigheter. En
AIF-förvaltare ska göra regelbundna stresstester som gör det
möjligt att bedöma varje fonds likviditetsrisk under
extraordinära omständigheter.

Första stycket gäller inte slutna alternativa
investeringsfonder utan finansiell hävstång.

En alternativ investeringsfonds likviditetsprofil,
inlösenpolicy och investeringsstrategi ska stämma överens
inbördes.

Riskhanteringsfunktion och riskhanteringssystem

4 § En AIF-förvaltare ska ha en riskhanteringsfunktion som är
åtskild från förvaltarens operativa enheter.

En AIF-förvaltare ska ha lämpliga riskhanteringssystem som
kan identifiera, mäta, hantera och övervaka de risker som är
relevanta för den alternativa investeringsfonden.
AIF-förvaltaren ska inte ensidigt eller mekaniskt förlita sig
på kreditbetyg som har utfärdats av kreditvärderingsinstitut
för att bedöma kreditvärdigheten hos fondens tillgångar.
Riskhanteringssystemen ska ses över regelbundet och minst en
gång per år.

En AIF-förvaltares riskhanteringsfunktion ska särskilt

1. se till att det införs ett lämpligt och dokumenterat
förfarande att tillämpas vid investeringar för den
alternativa investeringsfondens räkning i syfte att
säkerställa att sådana investeringar överensstämmer med
fondens investeringsstrategi, mål och riskprofil,

2. säkerställa att riskerna i varje enskild placering och
deras samlade effekt på fonden fortlöpande kan identifieras,
mätas, hanteras och övervakas korrekt, samt

3. säkerställa att fondens riskprofil motsvarar dess
investeringsstrategi och mål som de kommer till uttryck i
fondbestämmelser, bolagsordning eller motsvarande
regelverk. Lag (2014:1018).

Fastställande av en högsta tillåten nivå för finansiell
hävstång

5 § En AIF-förvaltare som använder sig av finansiell hävstång
ska för varje förvaltad alternativ investeringsfond
fastställa

1. en högsta tillåtna nivå för sådan hävstång, och

2. i vilken utsträckning förfoganderätt över säkerheter får
medges eller garantier får lämnas enligt arrangemanget för
finansiell hävstång.

De gränser som AIF-förvaltaren har fastställt enligt första
stycket ska vara rimliga och förvaltaren ska följa dem vid
varje tidpunkt.

6 § Om det behövs för att minska systemrisker i det
finansiella systemet och för att minska riskerna för
störningar på marknaden, får Finansinspektionen besluta om

1. begränsningar i den nivå av finansiell hävstång som en
AIF-förvaltare får använda vid förvaltning av alternativa
investeringsfonder, och

2. andra begränsningar för förvaltningen av fonderna.

Finansinspektionen ska, innan beslutet meddelas, utbyta
information med Europeiska värdepappers- och
marknadsmyndigheten, Europeiska systemrisknämnden och berörda
behöriga myndigheter, i enlighet med artikel 25 i direktivet
om förvaltare av alternativa investeringsfonder.

Värdering

Värderingsförfaranden

7 § En AIF-förvaltare ska för varje förvaltad alternativ
investeringsfond säkerställa att det finns lämpliga och
konsekventa förfaranden för en korrekt och oberoende
värdering av fondens tillgångar.

Värdering av tillgångarna i en alternativ investeringsfond
och beräkningen av nettotillgångsvärdet (NAV) per andel eller
aktie ska göras i enlighet med lagstiftningen i det land där
fonden är etablerad och enligt fondens fondbestämmelser,
bolagsordning eller motsvarande regelverk.

Värderingsintervall

8 § En AIF-förvaltare ska värdera tillgångarna i en
alternativ investeringsfond och beräkna nettotillgångsvärdet
(NAV) per andel eller aktie. Värderingen ska ske med den
regelbundenhet som framgår av andra och tredje styckena och
minst en gång per år.

För en öppen fond ska en värdering och beräkning enligt
första stycket även genomföras utifrån det som är lämpligt
med beaktande av fondens tillgångar och dess emissions- och
inlösenintervaller.

För en sluten fond ska en värdering och beräkning enligt
första stycket även genomföras i samband med en ökning eller
minskning av kapitalet i fonden.

Den alternativa investeringsfondens investerare ska
informeras om resultaten av varje värdering och beräkning i
enlighet med lagstiftningen i det land där fonden är
etablerad och enligt fondens fondbestämmelser, bolagsordning
eller motsvarande regelverk.

9 §   För förvaltning av specialfonder gäller, i stället för
8 §, det som följer av 12 kap. 5 §.

Värderingsfunktion

10 § En AIF-förvaltare ska se till att det finns en
värderingsfunktion för varje alternativ investeringsfond som
förvaltaren förvaltar. Värderingsfunktionen får vara internt
eller externt organiserad i enlighet med det som anges i 11
och 12 §§.

Värderingen ska utföras opartiskt och professionellt.

Krav vid intern värdering

11 § Vid intern värdering ska AIF-förvaltarens
ersättningssystem och andra åtgärder säkerställa att
intressekonflikter motverkas och att otillbörlig påverkan på
de anställda undviks. Den interna värderingen ska organiseras
så att den är funktionellt oberoende av
portföljförvaltningen.

Krav vid extern värdering

12 § Extern värdering får utföras av en fysisk eller juridisk
person som är oberoende av den alternativa
investeringsfonden, AIF-förvaltaren och andra personer med
nära anknytning till fonden eller förvaltaren.

AIF-förvaltaren ska kunna visa att den externa värderaren

1. omfattas av tillståndsplikt eller registreringsskyldighet
enligt lag eller andra författningar eller av yrkesetiska
regler,

2. kan lämna tillräckliga yrkesmässiga garantier för att
värderingen kan utföras effektivt, och

3. har utsetts i enlighet med 14 §.

En alternativ investeringsfonds förvaringsinstitut får vara
extern värderare om utförandet av dess funktion som
förvaringsinstitut hålls åtskild från uppgiften som värderare
och eventuella intressekonflikter kan identifieras, hanteras,
övervakas och redovisas för fondens investerare.

En extern värderare får inte uppdra åt någon annan att utföra
värderingen.

13 § Bestämmelser om myndighetskontroll av
värderingsfunktionen finns i 13 kap. 8 §.

Uppdragsavtal

Allmänna krav på uppdragsavtal

14 § En AIF-förvaltare får genom delegering uppdra åt någon
annan att utföra en uppgift eller en funktion
(uppdragsavtal), om

1. uppdragsavtalet och AIF-förvaltarens delegeringsstruktur i
övrigt kan motiveras på objektiva grunder,

2. uppdragstagaren är kvalificerad för uppgiften eller
funktionen och förfogar över tillräckliga resurser för att
utföra den,

3. uppdragsavtalet inte hindrar

a) förvaltaren från att handla i investerarnas intresse,
eller

b) Finansinspektionens tillsyn över förvaltaren, och

4. AIF-förvaltaren kan övervaka den delegerade uppgiften
eller funktionen och ge de anvisningar som behövs för en sund
förvaltning samt med omedelbar verkan säga upp
uppdragsavtalet, om det är i investerarnas gemensamma
intresse.

Delegering får inte ske i sådan omfattning att
AIF-förvaltaren i praktiken inte längre kan anses fungera som
förvaltare av den alternativa investeringsfonden.

AIF-förvaltaren ska underrätta Finansinspektionen om
uppdragsavtalet innan uppdragstagaren börjar utföra de
uppgifter eller funktioner som avtalet avser.

15 § Vid uppdragsavtal enligt 14 § ska AIF-förvaltaren
fortlöpande övervaka de uppgifter eller funktioner som utförs
av uppdragstagaren.

Uppdragsavtal avseende portföljförvaltning eller
riskhantering

16 § Uppdragsavtal som omfattar portföljförvaltning eller
riskhantering får endast ingås under de förutsättningar som
anges i 14 § och endast med uppdragstagare som har tillstånd
för diskretionär portföljförvaltning avseende finansiella
instrument eller är registrerade som förvaltare av tillgångar
och är föremål för tillsyn.

Trots första stycket får uppdragsavtal som avses där ingås
med någon annan förutsatt att villkoren i det stycket inte
kan uppfyllas, att uppdragstagaren har förutsättningar för
att utföra uppgifterna eller funktionerna på ett
tillfredsställande sätt och att det även i övrigt är lämpligt
att delegering sker. I sådana fall krävs att
Finansinspektionen har godkänt uppdragsavtalet innan
uppdragstagaren börjar utföra de uppgifter eller funktioner
som avtalet avser.

Om uppdragstagaren inte är etablerad i ett land inom EES
krävs, utöver villkoren i första stycket, att det finns ett
samarbete mellan Finansinspektionen och tillsynsmyndigheten i
det land där uppdragstagaren är etablerad.

17 § Ett sådant uppdrag som avses i 16 § får inte ges till
den alternativa investeringsfondens förvaringsinstitut eller
till den som genom uppdragsavtal eller vidaredelegering utför
någon av förvaringsinstitutets uppgifter.

Om ett sådant uppdrag som avses i 16 § ges till någon vars
intressen kan komma i konflikt med AIF-förvaltarens intressen
eller med fondens investerares gemensamma intressen, ska
uppdragstagaren

1. hålla portföljförvaltnings- eller
riskhanteringsuppgifterna funktionellt och hierarkiskt
åtskilda från de oförenliga uppgifterna, och

2. identifiera, hantera och övervaka eventuella
intressekonflikter samt redovisa dem för fondens
investerare.

Vidaredelegering

18 § En uppdragstagare får vidaredelegera vissa uppgifter och
funktioner till någon annan under förutsättning att

1. AIF-förvaltaren på förhand har godkänt en sådan
delegering,

2. AIF-förvaltaren har underrättat Finansinspektionen innan
de uppgifter eller funktioner som ska vidaredelegeras börjar
utföras, och

3. uppdragstagaren fortlöpande övervakar utförandet av de
vidaredelegerade uppgifterna eller funktionerna.

Vid vidaredelegering tillämpas även 14–17 §§ i fråga om dem
till vilka uppgifter eller funktioner har delegerats
respektive vidaredelegerats.

Om den till vilken vissa uppgifter eller vissa funktioner har
vidaredelegerats i sin tur uppdrar åt någon annan att utföra
sådana uppgifter, gäller villkoren i första och andra
styckena i förhållande till den som ska utföra uppgifterna
eller funktionerna.

Uppföranderegler m.m.

Intressekonflikter

19 § En AIF-förvaltare ska vidta alla rimliga åtgärder för
att undvika intressekonflikter och för att identifiera,
hantera och redovisa dem som trots detta uppkommer.

En AIF-förvaltare ska ha organisatoriska och administrativa
system som förhindrar att den alternativa investeringsfondens
intressen eller dess investerares gemensamma intressen
påverkas negativt av intressekonflikter.

En investerare i en alternativ investeringsfond får inte ges
förmånligare villkor än övriga investerare, om det inte
framgår av fondens fondbestämmelser, bolagsordning eller
motsvarande regelverk.

20 § Om de åtgärder som en AIF-förvaltare har vidtagit enligt
19 § inte är tillräckliga för att förhindra att investerarnas
intressen kan komma att skadas, ska förvaltaren tydligt
informera investerarna om arten av eller orsaken till
intressekonflikterna innan förvaltaren utför några tjänster
för deras räkning.

En AIF-förvaltare ska vidta åtgärder för att förebygga de
problem som orsakar att investerares intressen kan komma att
skadas.

Primärmäklare

21 § Om en AIF-förvaltare använder sig av en primärmäklares
tjänster, ska villkoren för samarbetet anges i ett skriftligt
avtal. I avtalet ska det särskilt anges om det finns
möjligheter till överföring av och förfoganderätt över den
alternativa investeringsfondens tillgångar. Avtalet får inte
stå i strid med fondens fondbestämmelser, bolagsordning eller
motsvarande regelverk och ska innehålla en bestämmelse om att
fondens förvaringsinstitut ska få del av innehållet i
avtalet.

Ersättningssystem

22 § En AIF-förvaltare ska ha ett ersättningssystem som
främjar en sund och effektiv riskhantering.

Särskilda krav för AIF-förvaltare med tillstånd för
diskretionär förvaltning av investeringsportföljer

23 § En AIF-förvaltare med tillstånd för diskretionär
förvaltning av investeringsportföljer får inte placera en
investerares tillgångar i en alternativ investeringsfond som
förvaltaren direkt eller på någon annans uppdrag förvaltar,
om inte investeraren har godkänt detta på förhand.

Tystnadsplikt

24 § Enskildas förhållanden till en alternativ
investeringsfond, en AIF-förvaltare eller ett
förvaringsinstitut får inte obehörigen röjas.

I det allmännas verksamhet tillämpas i stället bestämmelserna
i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Uppgiftsskyldighet

25 § En AIF-förvaltare och ett förvaringsinstitut är skyldiga
att lämna ut uppgifter om enskildas förhållanden till
förvaltaren och institutet, om det under en utredning enligt
bestämmelserna om förundersökning i brottmål begärs av
undersökningsledare eller om det i ett ärende om rättslig
hjälp i brottmål på framställning av en annan stat eller en
mellanfolklig domstol begärs av åklagare.

Bestämmelser om skyldighet för AIF-förvaltare och
förvaringsinstitut att lämna uppgifter till överförmyndaren
finns i 16 kap. 10 a § föräldrabalken.

Meddelandeförbud

26 § Den undersökningsledare eller åklagare som begär
uppgifter enligt 25 § får besluta att AIF-förvaltaren eller
förvaringsinstitutet samt förvaltarens eller institutets
styrelseledamöter och anställda inte får röja för kunden
eller för någon utomstående att uppgifter har lämnats enligt
25 § eller att det pågår en förundersökning eller ett ärende
om rättslig hjälp i brottmål.

Ett sådant förbud får meddelas om det krävs för att en
utredning om brott inte ska äventyras eller för att uppfylla
en internationell överenskommelse som är bindande för
Sverige.

Förbudet ska vara tidsbegränsat, med möjlighet till
förlängning, och får inte avse längre tid än vad som är
motiverat med hänsyn till syftet med förbudet. I ett ärende
om rättslig hjälp i brottmål får dock förbudet tidsbegränsas
endast om den stat eller mellanfolkliga domstol som ansökt om
rättslig hjälp samtycker till detta.

Om ett förbud inte längre är motiverat med hänsyn till syftet
med förbudet, ska undersökningsledaren eller åklagaren
besluta att förbudet ska upphöra.

Ansvarsbestämmelse

27 § Till böter döms den som uppsåtligen eller av grov
oaktsamhet bryter mot ett meddelandeförbud enligt 26 §.

Skadeståndsansvar

Skadeståndsansvar i allmänhet

28 § /Upphör att gälla U:den dag regeringen bestämmer/
En sådan AIF-förvaltare som avses i 3 kap. eller 5 kap.
1 eller 2 § ska ersätta en skada som förvaltaren eller en
uppdragstagare har tillfogat den alternativa
investeringsfonden eller dess investerare genom att överträda

1. denna lag, andra författningar som reglerar
AIF-förvaltarens verksamhet eller nationella bestämmelser i
förvaltarens hemland som genomför direktivet om förvaltare av
alternativa investeringsfonder,

2. fondens fondbestämmelser, bolagsordning eller motsvarande
regelverk, eller

3. bolagsordningen eller interna instruktioner som har sin
grund i en författning som reglerar förvaltarens
verksamhet.
Avtal som inskränker en icke-professionell
investerares rätt enligt första stycket är utan verkan. Det
gäller dock inte sådana icke-professionella investerare som
anges i 4 kap. 5 § andra stycket.

28 § /Träder i kraft I:den dag regeringen bestämmer/
En sådan AIF-förvaltare som avses i 3 kap. eller 5 kap.
1 §, 2 §, eller 10 a § andra stycket ska ersätta en skada som
förvaltaren eller en uppdragstagare har tillfogat den
alternativa investeringsfonden eller dess investerare genom
att överträda

1. denna lag, andra författningar som reglerar
AIF-förvaltarens verksamhet eller nationella bestämmelser i
förvaltarens hemland som genomför direktivet om förvaltare av
alternativa investeringsfonder,

2. fondens fondbestämmelser, bolagsordning eller motsvarande
regelverk, eller

3. bolagsordningen eller interna instruktioner som har sin
grund i en författning som reglerar förvaltarens
verksamhet.
Avtal som inskränker en icke-professionell
investerares rätt enligt första stycket är utan verkan. Det
gäller dock inte sådana icke-professionella investerare som
anges i 4 kap. 5 § andra stycket. Lag (2014:797).

Skadestånd vid finansiell rådgivning

29 § I lagen (2003:862) om finansiell rådgivning till
konsumenter finns särskilda bestämmelser om skadestånd vid
finansiell rådgivning som en näringsidkare tillhandahåller en
konsument och som omfattar placering av konsumentens
tillgångar i finansiella instrument.

Skadestånd vid uppdragsavtal

30 § Ett uppdragsavtal enligt 14–18 §§ inskränker inte
AIF-förvaltarens ansvar för skada enligt 28 §.

En extern värderare är enligt 31 § andra stycket i vissa fall
ansvarig gentemot AIF-förvaltaren för förluster som
förvaltaren har åsamkats.

Skadestånd vid värdering

31 § En AIF-förvaltare ansvarar enligt 28 § gentemot den
alternativa investeringsfonden och dess investerare för att
fondens tillgångar värderas korrekt, för att beräkna fondens
nettotillgångsvärde (NAV) samt för att offentliggöra detta
värde.

En extern värderare ansvarar gentemot AIF-förvaltaren för
förluster som förvaltaren har åsamkats till följd av att
värderaren uppsåtligen eller av oaktsamhet brustit i
utförandet av sina uppgifter.

Avtal som inskränker en icke-professionell investerares rätt
enligt första stycket eller AIF-förvaltarens rätt enligt
andra stycket är utan verkan. Det gäller dock inte sådana
icke-professionella investerare som anges i 4 kap. 5 § andra
stycket.

/Rubriken träder i kraft I:den dag regeringen bestämmer/
Lagval, behörig domstol och delgivning

32 § /Träder i kraft I:den dag regeringen bestämmer/
På ett rättsförhållande mellan en investerare som har
hemvist inom EES och en icke EES-baserad AIF-förvaltare ska
lagen i förvaltarens referensland tillämpas, om
rättsförhållandet rör investerarens rättigheter eller
skyldigheter i egenskap av ägare av andelar eller aktier i en
alternativ investeringsfond.

På ett sådant rättsförhållande som avses i första stycket
mellan en investerare som avses där och en icke EES-baserad
alternativ investeringsfond som marknadsförs i Sverige, ska
lagen i hemlandet eller referenslandet för den AIF-förvaltare
som förvaltar fonden tillämpas.

I de fall som avses i första och andra styckena får det dock
avtalas att lagen i ett annat bestämt land inom EES ska
tillämpas. Ett avtalsvillkor om att lagen i ett land utanför
EES ska tillämpas på rättsförhållandet är ogiltigt.
Lag (2014:797).

33 § /Träder i kraft I:den dag regeringen bestämmer/
En tvist om ett rättsförhållande som rör en investerares
rättigheter eller skyldigheter i egenskap av ägare av andelar
eller aktier i en alternativ investeringsfond får tas upp av
svensk domstol om, tvisten är mellan en investerare som har
hemvist inom EES och

1. en icke EES-baserad AIF-förvaltare som har Sverige som
referensland, eller

2. en icke EES-baserad alternativ investeringsfond som
marknadsförs i Sverige. Lag (2014:797).

34 § /Träder i kraft I:den dag regeringen bestämmer/
Om det inte finns någon domstol som enligt
rättegångsbalken är behörig att ta upp en tvist som avses i
33 § när svensk domsrätt föreligger enligt denna lag, är
Stockholms tingsrätt behörig. Lag (2014:797).

35 § /Träder i kraft I:den dag regeringen bestämmer/
Ett avtalsvillkor om att domstolarna i ett land utanför
EES ska vara behöriga att pröva en sådan tvist som avses i 33 §
är ogiltigt. Lag (2014:797).

36 § /Träder i kraft I:den dag regeringen bestämmer/
En icke EES-baserad AIF-förvaltare som har Sverige som
referensland får delges genom förvaltarens rättsliga
representant. Lag (2014:797).

9 kap. Förvaringsinstitut

Allmänna bestämmelser om förvaringsinstitut

1 § En AIF-förvaltare ska för varje alternativ
investeringsfond som förvaltaren förvaltar se till att det
utses ett förvaringsinstitut.

2 § Ett förvaringsinstitut ska handla hederligt, rättvist,
oberoende och professionellt samt uteslutande i den
alternativa investeringsfondens och investerarnas intresse.

Förvaringsinstitutet ska hålla verksamheten som
förvaringsinstitut åtskild från verksamheter som kan komma i
konflikt med AIF-förvaltarens, fondens eller investerarnas
intressen.

Förvaringsinstitutet ska identifiera, hantera och övervaka
eventuella intressekonflikter. Sådana konflikter ska
redovisas för fondens investerare.

Skriftligt avtal

3 § AIF-förvaltaren eller den alternativa investeringsfonden
och förvaringsinstitutet ska ingå ett skriftligt avtal som
reglerar förhållandet mellan parterna. Avtalet ska bland
annat reglera det informationsutbyte och den samordning som
krävs för att institutet ska kunna utföra sina uppgifter för
fondens räkning i enlighet med kraven i denna lag och andra
författningar.

EES-baserade alternativa investeringsfonders
förvaringsinstitut

4 § Ett förvaringsinstitut för en EES-baserad alternativ
investeringsfond ska vara

1. ett kreditinstitut som

a) har stadgeenligt säte inom EES, och

b) har tillstånd som avses i Europaparlamentets och rådets
direktiv 2013/36/EU,

2. ett värdepappersföretag som

a) har stadgeenligt säte inom EES,

b) omfattas av kapitalkraven i enlighet med artikel 92 i
förordning (EU) nr 575/2013, och

c) har tillstånd som avses i Europaparlamentets och rådets
direktiv 2004/39/EG, inbegripet för att tillhandahålla
sidotjänster avseende förvaring och handhavande av
finansiella instrument för kunders räkning som avses i
punkten 1 i avsnitt B i bilaga I till direktivet, och som
har egna medel motsvarande det startkapital som anges i
artikel 28.2 i direktiv 2013/36/EU, eller

3. ett annat institut som står under fortlöpande tillsyn och
som den 21 juli 2011 hör till de kategorier som har godtagits
såsom förvaringsinstitut enligt Europaparlamentets och rådets
direktiv 2009/65/EG.

Förvaringsinstitutet ska vara etablerat i den alternativa
investeringsfondens hemland. Lag (2014:991).

Icke EES-baserade alternativa investeringsfonders
förvaringsinstitut

5 § Ett förvaringsinstitut för en icke EES-baserad alternativ
investeringsfond ska vara

1. ett kreditinstitut som anges i 4 § första stycket 1,

2. ett värdepappersföretag som anges i 4 § första stycket 2,

3. ett kreditinstitut som är etablerat utanför EES, eller

4. ett värdepappersföretag som är etablerat utanför EES.

Om förvaringsinstitutet är ett sådant institut eller företag
som anges i första stycket 3 eller 4, ska kraven i 6 § vara
uppfyllda.

Förvaringsinstitutet ska vara etablerat i det land utanför
EES där den alternativa investeringsfonden är etablerad eller
i hemlandet för den AIF-förvaltare som förvaltar fonden.

Särskilda krav på förvaringsinstitut utanför EES

6 § Ett förvaringsinstitut som är etablerat utanför EES ska
vid varje tidpunkt

1. omfattas av effektiv reglering, inbegripet
minimikapitalkrav, och effektiv tillsyn av verksamheten med
samma verkan som EU-rätten, och

2. enligt avtal vara ansvarigt gentemot den alternativa
investeringsfonden eller dess investerare i enlighet med
17–20 §§ samt uttryckligen utfästa sig att uppfylla villkoren
i 13–16 §§.

Det ska finnas en skriftlig överenskommelse om samarbete och
informationsutbyte mellan förvaringsinstitutets behöriga
myndigheter och de behöriga myndigheterna i de länder inom
EES där andelar eller aktier i en icke EES-baserad alternativ
investeringsfond avses att marknadsföras samt, om den inte är
en av dessa myndigheter, den behöriga myndigheten i
AIF-förvaltarens hemland.

Det ska finnas en skriftlig överenskommelse som uppfyller
kraven i artikel 26 i OECD:s modellavtal för skatter på
inkomst och förmögenhet och som säkerställer ett effektivt
informationsutbyte i skatteärenden mellan det land där
förvaringsinstitutet är etablerat och de länder inom EES där
andelar eller aktier i en icke EES-baserad alternativ
investeringsfond avses att marknadsföras samt, om det inte är
ett av dessa länder, AIF-förvaltarens hemland.

Landet där förvaringsinstitutet är etablerat ska också ha
vidtagit nödvändiga åtgärder för att motverka penningtvätt
och finansiering av terrorism.

Förvaringsinstitut för vissa typer av slutna alternativa
investeringsfonder

7 § Även andra än sådana som avses i 4 och 5 §§ får utses
till förvaringsinstitut för en alternativ investeringsfond,
om

1. investerarna i fonden saknar rätt till inlösen under fem
år från den första investeringen, och

2. fonden enligt sin investeringspolicy

a) generellt investerar i andra tillgångar än sådana som
kräver depåförvaring, eller

b) generellt investerar i emittenter eller onoterade företag
för att förvärva kontroll enligt 11 kap.

En fysisk eller juridisk person får utses till
förvaringsinstitut för en sådan alternativ investeringsfond
som avses i första stycket, om

1. funktionen som förvaringsinstitut utgör en del av den
fysiska eller juridiska personens yrkes- eller
affärsverksamhet för vilken gäller registreringsskyldighet
enligt lag, andra författningar eller yrkesetiska regler,
och

2. det finns finansiella och yrkesmässiga garantier för att
relevanta förvaringsinstitutsuppgifter och därmed förenade
åtaganden kan utföras på ett effektivt sätt.

Begränsningar på grund av intressekonflikter

8 § En AIF-förvaltare får inte utses som förvaringsinstitut.

En primärmäklare som agerar som motpart till en alternativ
investeringsfond får inte utses som förvaringsinstitut för
fonden, om inte verksamheten som förvaringsinstitut hålls
åtskild från tillhandahållandet av tjänster i egenskap av
primärmäklare. En sådan primärmäklare ska dessutom ha rutiner
för att kunna identifiera, hantera, övervaka och redovisa
eventuella intressekonflikter för fondens investerare.

Förvaringsinstitutets uppgifter

Övervakning av penningflöden

9 § Förvaringsinstitutet har till uppgift att övervaka den
alternativa investeringsfondens penningflöden.

Förvaringsinstitutet ska särskilt se till att alla
betalningar från investerare har tagits emot och att alla
likvida medel i den alternativa investeringsfonden har
bokförts på likvidkonton som har öppnats i fondens namn eller
i AIF-förvaltarens eller förvaringsinstitutets namn för
fondens räkning.

Likvidkonton enligt andra stycket ska öppnas hos en sådan
enhet som avses i artikel 18.1 a, b eller c i kommissionens
direktiv 2006/73/EG av den 10 augusti 2006 om genomförandet
av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG vad
gäller organisatoriska krav och villkor för verksamheten i
värdepappersföretag, och definitioner för tillämpning av det
direktivet. Likvidkonton får även öppnas hos någon annan
enhet av samma slag på marknader där sådana konton krävs, om
enheten är föremål för effektiv reglering av och tillsyn över
verksamheten, som har samma verkan som EU-rätten och som
upprätthålls i enlighet med principerna i artikel 16 i nämnda
direktiv.

Om likvidkontot har öppnats i förvaringsinstitutets namn för
fondens räkning, får medel som tillhör förvaringsinstitutet
eller sådana enheter som avses i tredje stycket inte finnas
på samma konto.

Förvaring av den alternativa investeringsfondens tillgångar

10 § Förvaringsinstitutet ska

1. depåförvara

a) alla finansiella instrument som kan registreras på ett
konto för finansiella instrument som har öppnats hos
förvaringsinstitutet, och

b) alla finansiella instrument som fysiskt kan levereras till
förvaringsinstitutet, samt

2. kontrollera AIF-förvaltarens, för den alternativa
investeringsfondens räkning, eller fondens äganderätt till
övriga tillgångar samt föra och hålla ett uppdaterat register
över dem.

Förvaringsinstitutet får inte utan förhandsgodkännande av
AIF-förvaltaren eller fonden förfoga över de tillgångar som
avses i första stycket för egen räkning.

11 § För att fullgöra sina uppgifter enligt 10 § första
stycket 1 ska förvaringsinstitutet se till att alla
finansiella instrument registreras på ett separat konto hos
institutet i den alternativa investeringsfondens namn, eller
i AIF-förvaltarens namn för fondens räkning, och i enlighet
med principerna i artikel 16 i kommissionens direktiv
2006/73/EG.

För att fullgöra sina uppgifter enligt 10 § första stycket 2
ska förvaringsinstitutet lägga uppgifter eller handlingar
från AIF-förvaltaren eller fonden samt andra tillgängliga
handlingar till grund för sin bedömning av äganderätten till
tillgångarna.

Förvaringsinstitutets övriga uppgifter

12 § Förvaringsinstitutet ska, utöver det som anges i 9 och
10 §§, verkställa AIF-förvaltarens instruktioner, om de inte
strider mot bestämmelserna i denna lag eller annan
författning, fondbestämmelserna, bolagsordningen eller
motsvarande regelverk, samt se till att

1. försäljning, emission, återköp, inlösen och makulering av
andelar eller aktier i den alternativa investeringsfonden
genomförs enligt denna lag och fondbestämmelserna,
bolagsordningen eller motsvarande regelverk,

2. värdet av andelarna eller aktierna i fonden beräknas
enligt denna lag och fondbestämmelserna, bolagsordningen
eller motsvarande regelverk,

3. ersättningar för transaktioner som berör en alternativ
investeringsfonds tillgångar betalas in till fonden utan
dröjsmål, och

4. fondens intäkter används enligt bestämmelserna i denna lag
och fondbestämmelserna, bolagsordningen eller motsvarande
regelverk.

Uppdragsavtal

Allmänna krav på uppdragsavtal

13 § Förvaringsinstitutet får inte uppdra åt någon annan att
utföra andra uppgifter än förvaring av tillgångar och
kontroll av äganderätten enligt 10 §.

Delegering enligt första stycket förutsätter att
förvaringsinstitutet

1. kan visa att det finns ett objektivt skäl för delegering
av uppgifterna och att avsikten inte är att kringgå kraven i
denna lag eller annan författning,

2. har handlat med vederbörlig skicklighet, aktsamhet och
omsorg vid valet av uppdragstagare, och

3. regelbundet övervakar uppdragstagaren och dennes rutiner
avseende delegerade uppgifter.

Övriga villkor för uppdragsavtal

14 § Förvaringsinstitutet ska, utöver det som anges i 13 §
och om inget annat följer av 15 §, förvissa sig om att
uppdragstagaren

1. har den struktur och den sakkunskap som krävs i
förhållande till uppdraget,

2. om uppdraget avser depåförvaringsuppgifter, omfattas av en
effektiv reglering, inbegripet minimikapitalkrav, effektiv
tillsyn över verksamheten i den berörda jurisdiktionen och
regelbunden extern granskning för att säkerställa att de
finansiella instrumenten finns i uppdragstagarens
besittning,

3. håller de anförtrodda tillgångarna åtskilda från egna och
andras tillgångar så att de alltid går att identifiera,

4. använder den alternativa investeringsfondens tillgångar
endast om AIF-förvaltaren eller fonden har gett sitt
godkännande och efter anmälan till förvaringsinstitutet,
samt

5. uppfyller de allmänna skyldigheter och respekterar de
förbud som anges i 1, 2, 10 och 11 §§.

Särskilda bestämmelser vid uppdragsavtal avseende
depåförvaringsuppgifter utanför EES

15 § Om lagstiftningen i ett land utanför EES kräver att
vissa finansiella instrument depåförvaras av en lokal enhet
och det inte finns någon sådan enhet som uppfyller kraven i
14 § 2, får förvaringsinstitutet trots det uppdra
depåförvaringsfunktioner åt enheten. Detta får dock ske
endast i den omfattning som är nödvändig enligt det landets
lagstiftning och endast så länge det inte finns lokala
enheter som uppfyller dessa krav.

För delegering enligt första stycket krävs dessutom att

1. den alternativa investeringsfondens investerare, innan de
gjorde sin investering, har blivit korrekt informerade om att
delegeringen är nödvändig enligt det landets lagstiftning och
om de omständigheter som motiverar delegeringen, och

2. AIF-förvaltaren eller fonden har gett instruktioner till
förvaringsinstitutet att delegera depåförvaringen av de
finansiella instrumenten till en lokal enhet.

Vidaredelegering

16 § En uppdragstagare får i sin tur uppdra åt någon annan
att utföra uppgifter enligt 13 § (vidaredelegering), om
samtliga villkor som ställs upp för förvaringsinstitutets
delegering är uppfyllda.

Förvaringsinstitutets skadeståndsansvar

Skadeståndsansvar vid förlust av finansiella instrument som
depåförvaras

17 § Om förvaringsinstitutet eller en uppdragstagare har
förlorat finansiella instrument som depåförvaras enligt 10 §
första stycket 1, ska institutet utan onödigt dröjsmål
återlämna finansiella instrument av samma slag eller ett
belopp motsvarande värdet till den alternativa
investeringsfonden eller AIF-förvaltaren för fondens räkning.

Förvaringsinstitutet är inte ansvarigt enligt första stycket
om institutet kan visa att förlusten är orsakad av en yttre
händelse utanför institutets rimliga kontroll, och vars
konsekvenser var omöjliga att undvika trots att alla rimliga
ansträngningar gjorts. Förvaringsinstitutet är inte heller
skadeståndsansvarigt om förutsättningarna enligt 20 eller 21
§ är uppfyllda.

Skadeståndsansvar för övriga skador

18 § Om den alternativa investeringsfonden eller dess
investerare tillfogats annan skada än sådan som avses i 17 §
genom att förvaringsinstitutet eller en uppdragstagare
uppsåtligen eller av oaktsamhet har överträtt denna lag eller
andra författningar som reglerar verksamheten, ska institutet
ersätta skadan.

Skadeståndsansvar vid uppdragsavtal

19 § Ett uppdragsavtal avseende förvaring av tillgångar och
kontroll av äganderätten enligt 10 § fråntar inte
förvaringsinstitutet dess skadeståndsansvar enligt denna lag.
Detta gäller även om uppdragstagaren har vidaredelegerat
uppgiften enligt 16 §.

20 § Trots det som anges i 19 § får förvaringsinstitutet
befrias från ansvar för förlust av finansiella instrument som
depåförvarats av en uppdragstagare, om institutet kan visa
att

1. samtliga krav för delegering i 13 och 14 §§ är
uppfyllda,
2. det finns ett skriftligt avtal mellan
institutet och uppdragstagaren som uttryckligen överför
ansvaret till uppdragstagaren och gör det möjligt för
AIF-förvaltaren eller den alternativa investeringsfonden,
eller institutet för deras räkning, att framställa krav mot
uppdragstagaren, och

3. det finns ett skriftligt avtal mellan institutet och
AIF-förvaltaren eller fonden som uttryckligen tillåter, och
fastställer ett objektivt skäl för, ansvarsbefrielse för
institutet.

21 § Om förvaringsinstitutet har delegerat
depåförvaringsuppgifter enligt 15 §, får institutet befrias
från ansvar för förlust av finansiella instrument, om

1. den alternativa investeringsfondens fondbestämmelser,
bolagsordning eller motsvarande regelverk uttryckligen
tillåter en sådan ansvarsbefrielse,

2. fondens investerare, innan de gjorde sin investering, har
blivit korrekt informerade om möjligheten till och
förutsättningarna för en sådan ansvarsbefrielse,

3. AIF-förvaltaren eller fonden har gett instruktioner till
förvaringsinstitutet om att delegera depåförvaringen av de
finansiella instrumenten till en lokal enhet i det landet,

4. det finns ett skriftligt avtal mellan förvaringsinstitutet
och AIF-förvaltaren eller fonden som uttryckligen tillåter en
sådan befrielse, och

5. det finns ett skriftligt avtal mellan förvaringsinstitutet
och uppdragstagaren som uttryckligen överför ansvaret till
uppdragstagaren och gör det möjligt för AIF-förvaltaren eller
fonden, eller institutet för deras räkning, att framställa
krav mot uppdragstagaren för förlust av finansiella
instrument.

Skadeståndsansvar för förvaringsinstitut för specialfonder

22 §  För förvaringsinstitut för specialfonder gäller, i
stället för det som anges i 17–21 §§, att institutet ska
ersätta en skada som tillfogats en fondandelsägare eller en
AIF-förvaltare genom att förvaringsinstitutet överträtt denna
lag eller fondbestämmelserna.

Talerätt

23 § Talan om förvaringsinstitutets ansvar får väckas av den
alternativa investeringsfonden eller av AIF-förvaltaren,
beroende på hur rättsförhållandet mellan
förvaringsinstitutet, AIF-förvaltaren och investerarna är
utformat.

Förvaringsinstitutets informationsskyldighet

24 § Ett förvaringsinstitut ska på begäran av den behöriga
myndigheten lämna all information som institutet har fått vid
utförandet av förvaringsuppgifter och som den alternativa
investeringsfondens och AIF-förvaltarens behöriga myndigheter
kan behöva. Förvaringsinstitutets behöriga myndigheter ska
utan dröjsmål lämna den mottagna informationen till fondens
och AIF-förvaltarens behöriga myndigheter.

10 kap. Informationskrav

Informationsbroschyr

1 § För varje EES-baserad alternativ investeringsfond som
AIF-förvaltaren förvaltar och för varje alternativ
investeringsfond som förvaltaren marknadsför inom EES ska det
finnas en aktuell informationsbroschyr.
Informationsbroschyren ska innehålla uppgifter om

1. fondens investeringsstrategi och mål samt de
omständigheter under vilka dessa eller investeringspolicyn
kan ändras,

2. var mottagarfonden är etablerad om fonden är en matarfond
till en alternativ investeringsfond samt information om var
de underliggande fonderna är etablerade om fonden är en
fond-i-fond,

3. de tillgångsslag som fonden får placera i och fondens
riskprofil, inklusive information om användande av finansiell
hävstång,

4. de viktigaste rättsliga följderna av en investering i
fonden,

5. AIF-förvaltare, förvaringsinstitut, revisorer och andra
tjänsteleverantörer,

6. ansvarsförsäkring eller tillgängliga medel i enlighet med
7 kap. 5 § för att täcka eventuella skadeståndsanspråk,

7. delegering av förvaltnings- och förvaringsfunktioner,

8. principer och rutiner för värdering av tillgångarna i
fonden,

9. hantering av likviditetsrisker och rätt till inlösen samt
förfarande och villkor för emission och försäljning av
andelar eller aktier,

10. avgifter och alla andra kostnader samt maximibelopp för
direkta och indirekta avgifter och kostnader som belastar
fondens investerare,

11. förvaltarens principer för likabehandling av investerare
och rätt till förmånligare villkor för någon investerare i
fonden,

12. fondens primärmäklare samt relevanta arrangemang mellan
sådan mäklare och fonden,

13. hur och när regelbunden information om fonden enligt 9
och 10 §§ lämnas,

14. den senaste årsberättelsen enligt 4 § och det senaste
beräknade nettotillgångsvärdet (NAV) eller marknadsvärdet för
fondens andelar eller aktier, och

15. historisk avkastning.

För en alternativ investeringsfond som omfattas av ett krav
på att offentliggöra prospekt behöver AIF-förvaltaren endast
lämna information enligt första stycket som inte redan
framgår av prospektet.

Faktablad

2 § För alternativa investeringsfonder som en AIF-förvaltare
marknadsför till icke-professionella investerare i Sverige
ska det finnas ett aktuellt faktablad.

Faktabladet ska på ett lättbegripligt sätt och i
sammanfattning innehålla den grundläggande information som
behövs för att investerare ska kunna bedöma fonden och den
risk som är förenad med att investera i den.

Innehållet i faktabladet ska vara rättvisande och tydligt och
får inte vara vilseledande. Det ska stämma överens med
relevanta delar i informationsbroschyren.

Av faktabladet ska fondens rättsliga ställning framgå.

Tillhandahållande av information om alternativa
investeringsfonder som marknadsförs till icke-professionella
investerare i Sverige

3 § Informationsbroschyren och faktabladet ska på begäran
kostnadsfritt tillhandahållas den som avser att köpa andelar
eller aktier i en alternativ investeringsfond som
marknadsförs till icke-professionella investerare i Sverige.
Köparen ska, med undantag för de fall som avses i 8 kap. 22 a
§ lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, även utan
begäran tillhandahållas faktabladet i god tid innan avtal
ingås.

Om AIF-förvaltaren genom marknadsföring erbjuder allmänheten
att köpa andelar eller aktier i en alternativ
investeringsfond som avses i första stycket, ska det av
erbjudandet framgå att det finns ett faktablad och en
informationsbroschyr och var dessa finns att tillgå.

Om information inte tillhandahålls i enlighet med 2 § samt
första och andra styckena denna paragraf, ska
marknadsföringslagen (2008:486) tillämpas, med undantag av
bestämmelserna i 29–36 §§ om marknadsstörningsavgift. Sådan
information ska anses vara väsentlig enligt 10 § tredje
stycket den lagen.

Årsberättelse

4 § En AIF-förvaltare ska inom sex månader från utgången av
varje räkenskapsår tillhandahålla en årsberättelse för varje

1. EES-baserad alternativ investeringsfond som förvaltaren
förvaltar, och

2. alternativ investeringsfond som förvaltaren marknadsför
inom EES.

Årsberättelsen ska på begäran lämnas till fondens
investerare. Årsberättelsen ska göras tillgänglig för
Finansinspektionen och, om fondens hemland inte är Sverige,
den behöriga myndigheten i fondens hemland.

En AIF-förvaltare som förvaltar en alternativ
investeringsfond som omfattas av ett krav på att
offentliggöra en årsredovisning i enlighet med
Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/109/EG av den 15
december 2004 om harmonisering av insynskraven angående
upplysningar om emittenter vars värdepapper är upptagna till
handel på en reglerad marknad och om ändring av direktiv
2001/34/EG, senast ändrat genom direktiv 2010/78/EU, ska på
begäran av fondens investerare lämna den kompletterande
information som anges i 5 §, om den inte redan framgår av
årsredovisningen.

5 § Årsberättelsen ska innehålla

1. en balansräkning eller annan redovisning av tillgångar och
skulder,

2. en resultaträkning,

3. en verksamhetsberättelse,

4. information om väsentliga förändringar i den information
som ska lämnas enligt 1, 9 och 10 §§, och

5. information om ersättningar.

Uppgifterna om räkenskaperna i årsberättelsen ska
sammanställas i enlighet med

1. bestämmelserna om redovisning i den alternativa
investeringsfondens hemland eller, om det är fråga om en icke
EES-baserad alternativ investeringsfond, i det land där
fonden är etablerad, och

2. fondens fondbestämmelser, bolagsordning eller motsvarande
regelverk.

6 § Information om ersättningar i enlighet med 5 § första
stycket 5 ska innehålla

1. det sammanlagda ersättningsbeloppet till AIF-förvaltarens
anställda under året fördelat på fasta och rörliga
ersättningar med uppgift om antal ersättningsmottagare, och
2. totalt ersättningsbelopp till AIF-förvaltarens
verkställande ledning och sådana anställda som väsentligt
påverkar den alternativa investeringsfondens riskprofil.

Om fonden har betalat ut särskilda vinstandelar, ska
information och beloppsuppgifter avseende vinstandelarna
lämnas.

7 § AIF-förvaltarens eller den alternativa
investeringsfondens revisorer ska granska de räkenskaper som
ligger till grund för årsberättelsen. Granskningen ska
utföras av auktoriserad eller godkänd revisor eller av någon
med behörighet att utföra lagstadgad revision i en annan stat
inom EES. Revisionsberättelsen, med eventuella anmärkningar,
ska i sin helhet återges i årsberättelsen.

Revisionen av räkenskaperna i årsberättelsen för en icke
EES-baserad alternativ investeringsfond får utföras i
enlighet med internationella revisionsstandarder som är
tillämpliga i det land där fonden är etablerad.

Information om förvaringsinstitutets ansvar

8 § En AIF-förvaltare ska informera investerare innan de
investerar i en alternativ investeringsfond, om det finns
avtal genom vilket förvaringsinstitutet har friskrivit sig
från ansvar för förlust av finansiella instrument som
depåförvaras av tredje part.

En AIF-förvaltare ska utan dröjsmål informera investerare om
ändringar som rör förvaringsinstitutets ansvar.

Information om risk och likviditetshantering

9 § En AIF-förvaltare ska för varje EES-baserad alternativ
investeringsfond som förvaltaren förvaltar och för varje
alternativ investeringsfond som förvaltaren marknadsför inom
EES regelbundet lämna information till investerarna om

1. andelen icke likvida tillgångar i fonden,

2. ändringar i fondens likviditetshantering, och

3. fondens aktuella riskprofil och de riskhanteringssystem
som tillämpas.

Information om finansiell hävstång

10 § En AIF-förvaltare som förvaltar EES-baserade alternativa
investeringsfonder som använder finansiell hävstång eller som
inom EES marknadsför alternativa investeringsfonder som
använder finansiell hävstång, ska för varje sådan fond
regelbundet lämna information till investerarna om

1. det totala beloppet för den finansiella hävstång som
fonden använt,

2. förändringar i den högsta nivå av finansiell hävstång som
förvaltaren får använda för fondens räkning, och

3. rätt att förfoga över säkerheter eller andra garantier som
har lämnats enligt ordningen för finansiell hävstång.

11 kap. Särskilt om förvärv av onoterade företag och
emittenter

Kontroll över onoterade företag

1 § En alternativ investeringsfond har kontroll över ett
onoterat företag, om fonden innehar mer än fem tiondelar av
röstetalet för samtliga aktier i företaget.

Vid beräkningen av en alternativ investeringsfonds innehav
ska följande aktier i det onoterade företaget likställas med
fondens egna, nämligen aktier som innehas av

1. andra alternativa investeringsfonder som förvaltas av
samma AIF-förvaltare som förvaltar fonden, om det finns en
överenskommelse mellan dem avseende kontroll över
företaget,
2. alternativa investeringsfonder som förvaltas
av andra AIF-förvaltare, om det finns en överenskommelse
mellan dem avseende kontroll över företaget,

3. företag som kontrolleras av fonden, och

4. andra, fysiska eller juridiska personer, som innehar
aktierna i företaget i eget namn men som agerar för fondens
räkning eller för ett företag som kontrolleras av fonden.

Beräkningen av andelen av röstetalet ska göras med
utgångspunkt i samtliga aktier som det onoterade företaget
har gett ut, även om rösträtten för vissa aktier inte kan
utövas.

Det som avses med kontroll enligt denna paragraf gäller
enbart bestämmelserna i detta kapitel.

Kontroll över emittenter

2 § En alternativ investeringsfond har kontroll över en
emittent med säte i Sverige om fonden innehar aktier som
representerar minst tre tiondelar av röstetalet för samtliga
aktier i emittenten. Vid beräkningen av innehavet ska 1 §
andra och tredje styckena tillämpas.

För emittenter med säte i ett annat land inom EES ska
kontroll bestämmas enligt de i det landet tillämpliga
reglerna.

Det som avses med kontroll enligt denna paragraf gäller
enbart bestämmelserna i detta kapitel.

Undantag för vissa företag

3 § Bestämmelserna i detta kapitel om kontroll över onoterade
företag ska inte tillämpas på innehav i

1. små eller medelstora företag i den mening som avses i
artikel 2.1 i bilagan till kommissionens rekommendation
2003/361/EG av den 6 maj 2003 avseende definitionen av
mikroföretag samt små och medelstora företag, eller

2. specialföretag vars syfte är att förvärva, inneha eller
administrera fastigheter.

Underrättelser och information

4 § En AIF-förvaltare ska underrätta Finansinspektionen när
förvärv och avyttringar av aktier i ett onoterat företag som
medför att innehavet hos en alternativ investeringsfond som
förvaltaren förvaltar uppnår, överstiger eller faller under
10, 20, 30, 50 eller 75 procent av röstetalet för samtliga
aktier i företaget.

5 § När en alternativ investeringsfond har uppnått kontroll
över ett onoterat företag ska AIF-förvaltaren underrätta
Finansinspektionen, det onoterade företaget och företagets
kända aktieägare.

Underrättelsen ska innehålla uppgifter om

1. det röstetal som kontrolleras,

2. hur de förvärv som medfört att kontroll uppnåtts har
skett, inbegripet vilka som är de berörda aktieägarna och
varje fysisk eller juridisk person som har rätt att utöva
rösträtten för deras räkning samt eventuella kedjor av
företag genom vilka rösträtten faktiskt innehas, och

3. vilket datum som kontrollen uppnåddes.

AIF-förvaltaren ska i en underrättelse till ett onoterat
företag begära att styrelsen i företaget utan onödigt
dröjsmål lämnar den information som avses i andra stycket
till arbetstagarrepresentanterna eller, om det inte finns
några sådana, de anställda.

6 § En AIF-förvaltare ska skicka en underrättelse enligt 4
eller 5 § så snart som möjligt och senast tio arbetsdagar
efter det att innehavet har uppnått, överstigit eller fallit
under ett tröskelvärde respektive kontrollen har uppnåtts.

7 § När en alternativ investeringsfond har uppnått kontroll
över ett onoterat företag eller en emittent, ska
AIF-förvaltaren underrätta Finansinspektionen, företaget och
företagets kända aktieägare.

Underrättelsen ska innehålla uppgifter om

1. vilka AIF-förvaltare som antingen enskilt eller genom en
överenskommelse mellan dem förvaltar den eller de alternativa
investeringsfonder som har uppnått kontroll över företaget,

2. den policy som tillämpas för att förebygga och hantera
intressekonflikter, särskilt mellan AIF-förvaltaren, fonden
och företaget, inbegripet uppgifter om de särskilda
skyddsmekanismer som inrättats för att se till att alla avtal
mellan förvaltaren eller fonden och företaget ingås enligt
normala marknadsmässiga villkor, och

3. den policy som tillämpas för extern och intern
kommunikation som rör företaget, särskilt när det gäller de
anställda.

AIF-förvaltaren ska i underrättelsen till företaget begära
att styrelsen utan onödigt dröjsmål lämnar den information
som avses i första stycket till arbetstagarrepresentanter
eller, om det inte finns några sådana, de anställda.

8 § När en alternativ investeringsfond har uppnått kontroll
över ett onoterat företag, ska AIF-förvaltaren informera

1. företaget och företagets kända aktieägare om sina avsikter
i fråga om företagets framtida verksamhet och förväntade
effekter på sysselsättningen, inbegripet väsentliga ändringar
i anställningsvillkoren samt begära att styrelsen i företaget
informerar arbetstagarrepresentanter eller, om det inte finns
några sådana, de anställda om detta, och

2. Finansinspektionen och investerarna i fonden om hur
förvärvet har finansierats.

Årsberättelse och årsredovisning

9 § Årsberättelsen för en alternativ investeringsfond som har
kontroll över ett onoterat företag, ska innehålla en översikt
över utvecklingen av det onoterade företagets verksamhet.
Översikten ska vara rättvisande och återspegla situationen i
slutet av den period som årsberättelsen avser. Årsberättelsen
ska även innehålla upplysningar om

1. viktiga händelser som har inträffat efter räkenskapsårets
utgång,

2. den förväntade framtida utvecklingen för det onoterade
företaget, och

3. innehav, förvärv och överlåtelse av egna aktier i enlighet
med kraven i 6 kap. 1 § andra stycket 6–9
årsredovisningslagen (1995:1554) eller motsvarande
lagstiftning i ett annat land inom EES.

AIF-förvaltaren ska begära att styrelsen i det onoterade
företaget lämnar den information som avses i första stycket
till arbetstagarrepresentanter eller, om det inte finns några
sådana, de anställda, inom den tid som årsberättelsen för den
alternativa investeringsfonden ska upprättas.

Kraven i första och andra styckena behöver inte uppfyllas, om
kraven i 10 § uppfylls.

10 § Årsberättelsen för en alternativ investeringsfond
behöver inte innehålla den information som avses i 9 § första
stycket, om informationen ingår i det onoterade företagets
årsredovisning och AIF-förvaltaren

1. begär att styrelsen i det onoterade företaget gör
företagets årsredovisning tillgänglig för
arbetstagarrepresentanter eller, om det inte finns några
sådana, de anställda, inom den tid som årsredovisningen ska
upprättas enligt tillämplig lag, och

2. tillhandahåller investerarna i fonden det onoterade
företagets årsredovisning inom den tid som årsberättelsen för
fonden ska upprättas, om företagets årsredovisning finns att
tillgå då eller, om den inte gör det, senast det datum när
årsredovisningen för företaget ska vara upprättad enligt
tillämplig lag.

Utdelning och förvärv av egna aktier m.m.

11 § En AIF-förvaltare som förvaltar en alternativ
investeringsfond som får kontroll över ett onoterat företag
eller en emittent, får under 24 månader efter förvärvet inte
underlätta, stödja, rösta för eller ge instruktioner om
följande:

1. Utdelningar eller andra värdeöverföringar till aktieägarna
när nettotillgångarna enligt företagets årsredovisning på
bokslutsdagen för det senaste räkenskapsåret understiger,
eller till följd av en sådan utdelning eller annan
värdeöverföring skulle understiga, det tecknade kapitalet
inklusive de reserver som inte får utdelas enligt lag eller
bolagsordning. Om den icke inbetalda delen av det tecknade
kapitalet inte ingår i tillgångarna enligt balansräkningen,
ska detta belopp dras av från det tecknade kapitalet.

2. Utdelningar eller andra värdeöverföringar till aktieägarna
som skulle överstiga vinsten för det senast avslutade
räkenskapsåret inklusive balanserad vinst och belopp från
reserver som får användas för detta och med avdrag för
balanserad förlust och belopp som enligt lag eller
bolagsordning har avsatts till reserver.

3. Förvärv av egna aktier som företaget gör, inbegripet
aktier som tidigare förvärvats av företaget och innehas av
det samt aktier som förvärvats av personer som agerar i eget
namn men för företagets räkning, om förvärven skulle leda
till att nettotillgångarna understiger det belopp som anges i
1.

För förvärv av egna aktier ska, utöver det som anges i första
stycket 3, även förutsättningarna i något av leden b–h i
artikel 22.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv
2012/30/EU av den 25 oktober 2012 om samordning av de
skyddsåtgärder som krävs i medlemsstaterna av de i artikel 54
andra stycket i fördraget om Europeiska unionens
funktionssätt avsedda bolagen i bolagsmännens och tredje mans
intressen när det gäller att bilda ett aktiebolag samt att
bevara och ändra dettas kapital, i syfte att göra
skyddsåtgärderna likvärdiga (omarbetning) vara uppfyllda.

AIF-förvaltaren ska göra sitt yttersta för att förhindra
sådana åtgärder som avses i första stycket.

Första stycket gäller inte nedsättning av aktiekapitalet som
görs för att täcka förlust eller nedsättning som görs för
överföring av medel till reserv som inte får utdelas enligt
lag eller bolagsordning, om reserven efter åtgärden inte
överstiger tio procent av det tecknade kapitalet efter
nedsättningen.

12 kap. Särskilt om specialfonder

Specialfondens rättsliga ställning

1 § En specialfond kan inte förvärva rättigheter eller ta på
sig skyldigheter. Fonden kan inte heller föra talan inför
domstol eller någon annan myndighet.

Egendom som ingår i en specialfond får inte utmätas.

Fondandelsägarna svarar inte för förpliktelser som avser
fonden.

Lagen (1904:48 s. 1) om samäganderätt ska inte tillämpas på
delägarskap i en specialfond.

Förvaltningen av en specialfond

2 § AIF-förvaltaren företräder andelsägarna i alla frågor som
rör en specialfond. AIF-förvaltaren handlar vid förvaltningen
av fonden i eget namn och ska därvid ange fondens
beteckning.

AIF-förvaltaren får använda tillgångarna i en specialfond för
att fullgöra förpliktelser som ingåtts som ett led i
förvaltningen av fonden och för att ställa säkerhet för
fullgörandet av sådana förpliktelser.

Vid förvaltningen av en specialfond ska AIF-förvaltaren
handla uteslutande i fondandelsägarnas gemensamma intresse.

AIF-förvaltaren ska handla oberoende av
förvaringsinstitutet.

Fondbestämmelser

3 § För varje specialfond ska det finnas fondbestämmelser som
upprättas av AIF-förvaltaren. För fondbestämmelserna ska
4 kap. 8–9 b §§ lagen (2004:46) om värdepappersfonder
tillämpas. Det som anges där om värdepappersfond ska avse
specialfond och det som anges om fondbolag ska avse
AIF-förvaltare.

4 § I fondbestämmelserna ska det anges om specialfonden
riktar sig till allmänheten eller till en avgränsad krets
investerare. I det senare fallet ska kretsen anges.
Fondbestämmelserna ska även innehålla upplysning om

1. i vilka avseenden specialfonden avviker från det som
gäller för värdepappersfonder,

2. vilken risknivå som eftersträvas, och

3. vilket riskmått som används.

Fondandelar och inlösen av fondandelar

5 § För andelar i en specialfond och inlösen av sådana
andelar ska 4 kap. 10–14 §§ lagen (2004:46) om
värdepappersfonder tillämpas. Det som anges där om

– värdepappersfond ska avse specialfond,

– fondbolag ska avse AIF-förvaltare,

– informationsbroschyr ska avse informationsbroschyr enligt
12 kap. 7 § denna lag,

– faktablad ska avse faktablad enligt 12 kap. 8 § denna lag,
samt

– årsberättelsen och halvårsredogörelsen ska avse
årsberättelsen och halvårsredogörelsen enligt 12 kap. 10 §
denna lag.

6 § Fondbestämmelserna för en specialfond får, under
förutsättning av Finansinspektionens godkännande, innehålla
begränsningar av möjligheten att förvärva fondandelar.
Specialfonder måste vara öppna för inlösen av andelar minst
en gång om året.

Information om specialfonder

7 § Informationsbroschyren för en specialfond ska, utöver det
som anges i 10 kap. 1 §, innehålla fondbestämmelserna för
fonden. Därutöver ska det på en framträdande plats i
informationsbroschyren och allt övrigt
marknadsföringsmaterial avseende fonden anges

1. om fondens värde kan variera kraftigt på grund av fondens
sammansättning och de förvaltningsmetoder AIF-förvaltaren
använder sig av, och

2. att fonden är en specialfond.

8 § För specialfonder ska, utöver 10 kap. 2 §, även 4 kap.
16 a § fjärde stycket lagen (2004:46) om värdepappersfonder
tillämpas. Det som anges där om värdepappersfond ska avse
specialfond.

9 § För specialfonder ska 4 kap. 17 § lagen (2004:46) om
värdepappersfonder tillämpas. Det som anges där om
värdepappersfond ska avse specialfond och det som anges om
fondbolag ska avse AIF-förvaltare.

Årsberättelse och halvårsredogörelse

10 § För specialfonder ska, i stället för 10 kap. 4 § och
utöver 10 kap. 5 §, 4 kap. 18 § lagen (2004:46) om
värdepappersfonder tillämpas. Det som anges där om
värdepappersfond ska avse specialfond och det som anges om
fondbolag ska avse AIF-förvaltare.

11 § För specialfonder ska 4 kap. 20 § första stycket och 21
§ lagen (2004:46) om värdepappersfonder tillämpas. Det som
anges där om värdepappersfond ska avse specialfond.

Information om kostnader

12 § För specialfonder ska bestämmelserna om information om
kostnader i 4 kap. 22 och 23 §§ lagen (2004:46) om
värdepappersfonder tillämpas. Det som anges där om
värdepappersfond ska avse specialfond och det som anges om
fondbolag ska avse AIF-förvaltare.

Placeringsbestämmelser

13 § Finansinspektionen ska vid godkännandet av
fondbestämmelserna för en specialfond pröva om fonden har en
lämplig fördelning av placeringar med hänsyn till de krav som
bör ställas på riskspridning.

För förvaltningen av medlen i en specialfond gäller 5 kap.
lagen (2004:46) om värdepappersfonder, om inte
Finansinspektionen har tillåtit undantag. Derivatinstrument
får dock ha andra underliggande tillgångar än de som anges i
5 kap. 12 § samma lag, om instrumenten är föremål för handel
på någon finansiell marknad och inte medför en skyldighet att
leverera den underliggande tillgången.

14 § Om medel i en specialfond till minst 85 procent av
fondens värde ska placeras i andelar i en värdepappersfond
eller i en specialfond tillämpas 5 a kap. 5 § första stycket
och andra stycket 1–6, 6 § första stycket, 8 §, 9 §, 11–16
§§, 18–20 §§, 22–25 §§, 27 § första och andra styckena, 29 §,
30 § 2, 31 §, 33–37 §§, 38 § första stycket 2 och andra
stycket, 39 §, 41–46 §§, 49 § första stycket, 50 och 51 §§,
52 § 1, 53 § samt 54 § 1 och 2 lagen (2004:46) om
värdepappersfonder. Det som anges om en värdepappersfond
eller en matarfond ska avse specialfonden och det som anges
om en mottagarfond ska avse den fond som specialfondens medel
placeras i. Hänvisningar till placering enligt 5 a kap. 1 §
lagen om värdepappersfonder ska avse en specialfonds
placering enligt denna paragraf.

15 § En AIF-förvaltare ska för varje specialfond beräkna och
till Finansinspektionen redovisa fondens risknivå.

Fusion av specialfonder

16 § En AIF-förvaltare får, efter tillstånd av
Finansinspektionen, lägga samman specialfonder. Tillstånd får
även ges till en fusion mellan en eller flera överlåtande
specialfonder och en övertagande värdepappersfond.

Bestämmelserna om fusion av värdepappersfonder i 8 kap. 1–16
§§ lagen (2004:46) om värdepappersfonder gäller på
motsvarande sätt för en fusion som avses i första stycket.
Det som anges där om värdepappersfond ska avse specialfond
och det som anges om fondbolag ska avse AIF-förvaltare.

Delning av specialfonder

17 § En AIF-förvaltare får, efter tillstånd av
Finansinspektionen, dela en specialfond. Tillstånd till
delning ska lämnas om åtgärden kan anses förenlig med
investerarnas intressen.

En AIF-förvaltare som har fått tillstånd till en delning ska
genast underrätta investerarna om den planerade åtgärden och
Finansinspektionens beslut. Denna information ska också
finnas att tillgå hos AIF-förvaltaren och
förvaringsinstitutet. En delning får genomföras tidigast tre
månader från dagen för Finansinspektionens beslut.

Upphörande och överlåtelse av förvaltningen av en
specialfond

18 § För upphörande och överlåtelse av förvaltningen av en
specialfond ska 9 kap. lagen (2004:46) om värdepappersfonder
tillämpas. Det som anges där om värdepappersfond ska avse
specialfond och det som anges om fondbolag ska avse
AIF-förvaltare.

Organisation och uppföranderegler för förvaltare av
specialfonder

19 § AIF-förvaltare som förvaltar specialfonder ska, utöver
det som anges i 8 kap., ha interna regler och rutiner för att
hantera klagomål från fondens investerare och för att hantera
etiska frågor som uppkommer i verksamheten. Reglerna ska
fastställas av AIF-förvaltarens styrelse.

13 kap. Tillsyn och myndighetssamarbete

Tillsynen och dess omfattning

1 § Finansinspektionen har tillsyn över AIF-förvaltare som
har tillstånd enligt 3 eller 5 kap. eller är registrerade
enligt 2 kap. och över förvaringsinstitut.

För svenska AIF-förvaltare och svenska förvaringsinstitut
omfattar tillsynen att verksamheten drivs enligt denna lag,
andra författningar som reglerar företagets verksamhet,
fondbestämmelserna, bolagsordningen eller motsvarande
regelverk för en alternativ investeringsfond, företagets
bolagsordning, stadgar eller reglemente och interna
instruktioner som har sin grund i en författning som reglerar
företagets verksamhet.

För AIF-förvaltare och förvaringsinstitut som driver
verksamhet från filial i Sverige eller marknadsför eller
förvaltar alternativa investeringsfonder i Sverige omfattar
tillsynen att företaget följer de lagar och andra
författningar som gäller för företagets verksamhet i Sverige
samt, när en specialfond förvaltas enligt 5 kap. 2 §, även
det som anges i fondbestämmelserna.

Information till Finansinspektionen

2 § En AIF-förvaltare ska regelbundet informera
Finansinspektionen om

1. de marknader där förvaltaren är medlem eller bedriver
aktiv handel,

2. de instrument som förvaltaren huvudsakligen handlar med,
och

3. varje alternativ investeringsfonds huvudsakliga
exponeringar och riskkoncentrationer.

AIF-förvaltaren ska för varje EES-baserad alternativ
investeringsfond som förvaltas och för varje alternativ
investeringsfond som marknadsförs inom EES informera
Finansinspektionen om

1. andelen icke likvida tillgångar i fonden,

2. förändringar i fondens likviditetshantering,

3. fondens riskprofil och riskhanteringssystem,

4. de huvudsakliga kategorier av tillgångar som fonden har
investeringar i, och

5. resultatet av genomförda stresstester.

3 § På begäran av Finansinspektionen ska en AIF-förvaltare
till inspektionen lämna

1. en förteckning, som ska uppdateras vid utgången av varje
kvartal, över de alternativa investeringsfonder som
förvaltaren förvaltar, och

2. årsberättelser för dels de EES-baserade alternativa
investeringsfonder som förvaltaren förvaltar, dels de
alternativa investeringsfonder som förvaltaren marknadsför
inom EES.

4 § /Upphör att gälla U:den dag regeringen bestämmer/
En AIF-förvaltare som förvaltar alternativa
investeringsfonder som i betydande grad använder finansiell
hävstång ska för varje sådan fond regelbundet informera
Finansinspektionen om den samlade nivån på finansiell
hävstång och den finansiella hävstångens sammansättning.
Informationen ska innehålla uppgift om fondens fem mest
betydande långivare och om de belopp som lånats från dessa.

Första stycket ska även tillämpas av icke EES-baserade
AIF-förvaltare med tillstånd enligt 5 kap. 10–12 §§ att i
Sverige marknadsföra alternativa investeringsfonder.

4 § /Träder i kraft I:den dag regeringen bestämmer/
En AIF-förvaltare som förvaltar alternativa
investeringsfonder som i betydande grad använder finansiell
hävstång ska för varje sådan fond regelbundet informera
Finansinspektionen om den samlade nivån på finansiell
hävstång och den finansiella hävstångens sammansättning.
Informationen ska innehålla uppgift om fondens fem mest
betydande långivare och om de belopp som lånats från dessa.

Första stycket ska även tillämpas av icke EES-baserade
AIF-förvaltare med tillstånd enligt 5 kap. att i Sverige
marknadsföra eller förvalta alternativa investeringsfonder.
Lag (2014:797).

5 § Om det behövs för att övervaka risker i det finansiella
systemet, får Finansinspektionen begära att en AIF-förvaltare
lämnar ytterligare information till inspektionen.
Finansinspektionen ska i så fall informera Europeiska
värdepappers- och marknadsmyndigheten.

6 § AIF-förvaltare ska lämna Finansinspektionen upplysningar
om sin verksamhet och därmed sammanhängande omständigheter
enligt föreskrifter som meddelats med stöd av denna lag.

AIF-förvaltare och förvaringsinstitut ska, utöver det som
anges i första stycket, lämna Finansinspektionen de
upplysningar som inspektionen begär.

6 a § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
meddelar föreskrifter om att vissa uppgifter som enligt 6 §
första stycket ska lämnas till Finansinspektionen i stället
ska lämnas till Statistiska centralbyrån. Lag (2014:496).

7 § För övervakningen av att bestämmelserna i denna lag,
kommissionens delegerade förordning och föreskrifter
meddelade med stöd av lagen följs, får Finansinspektionen
begära att

1. en fysisk eller juridisk person tillhandahåller uppgifter,
handlingar eller annat, och

2. den som förväntas kunna lämna upplysningar i saken kommer
till förhör på tid och plats som inspektionen bestämmer.

Första stycket gäller inte i den utsträckning
uppgiftslämnandet skulle strida mot den i lag reglerade
tystnadsplikten för advokater.

Finansinspektionen får förelägga den som inte följer en
begäran enligt första stycket att fullgöra sin skyldighet.

Myndighetskontroll av värderingsfunktionen

8 § Om förutsättningarna för extern värdering enligt 8 kap.
12 § andra stycket inte är uppfyllda, får Finansinspektionen
kräva att AIF-förvaltaren utser en annan värderare.

Utförs värderingsfunktionen av AIF-förvaltaren internt, får
Finansinspektionen besluta att förvaltarens värderingar ska
kontrolleras av en utomstående värderare eller, om det är
lämpligt, en revisor.

Platsundersökning

9 § Finansinspektionen får, när det är nödvändigt, genomföra
en undersökning hos

1. en AIF-förvaltare som driver verksamhet i Sverige, samt

2. ett förvaringsinstitut.

Finansinspektionen får även genomföra en undersökning hos ett
företag som har fått i uppdrag av en AIF-förvaltare som
driver verksamhet i Sverige att utföra visst arbete eller
vissa funktioner, om det behövs för tillsynen av
AIF-förvaltaren.

Samarbete mellan behöriga myndigheter m.m.

10 § Finansinspektionen ska i sin tillsynsverksamhet
samarbeta och utbyta information med andra behöriga
myndigheter, Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten
samt Europeiska systemrisknämnden, i den utsträckning som
följer av direktivet om förvaltare av alternativa
investeringsfonder.

11 § Finansinspektionen ska inom ramen för sin befogenhet,
efter begäran från en behörig myndighet i ett annat land inom
EES, lämna eller kontrollera information som behövs för att
den utländska myndigheten ska kunna utöva sin tillsyn enligt
direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder.
Den utländska myndigheten får närvara vid kontroll som utförs
av inspektionen.

12 § Finansinspektionen ska inom ramen för sin befogenhet,
efter begäran från en tillsynsmyndighet i ett land utanför
EES, lämna eller kontrollera information som behövs för att
den utländska myndigheten ska kunna utöva sin tillsyn. Detta
gäller dock bara i den utsträckning det följer av ett avtal
om samarbete som Finansinspektionen, med stöd av regeringens
bemyndigande, har ingått med den utländska myndigheten.

Om en begäran avser rättslig hjälp i brottmål, gäller i
stället lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i
brottmål.

13 § /Upphör att gälla U:den dag regeringen bestämmer/
Finansinspektionen får hänskjuta frågor som rör ett
förfarande av en annan behörig myndighet inom EES till
Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten för
tvistlösning i de fall som framgår av artiklarna 21.6, 42.1,
45.10, 50.4 och 55 i direktivet om förvaltare av alternativa
investeringsfonder.

13 § /Träder i kraft I:den dag regeringen bestämmer/
Finansinspektionen får hänskjuta frågor som rör ett
förfarande av en annan behörig myndighet inom EES till
Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten för
tvistlösning i de fall som framgår av artiklarna 21.6, 35.2,
35.15, 37.6, 37.7, 37.8, 37.9, 37.12, 37.19, 40.2, 40.15,
42.1, 45.10, 50.4 och 55 i direktivet om förvaltare av
alternativa investeringsfonder. Lag (2014:797).

13 § /Träder i kraft I:den dag regeringen bestämmer/
Finansinspektionen får hänskjuta frågor som rör ett
förfarande av en annan behörig myndighet inom EES till
Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten för
tvistlösning i de fall som framgår av artiklarna 21.6, 35.2,
35.15, 37.6, 37.7, 37.8, 37.9, 37.12, 37.19, 40.2, 40.15,
45.10, 50.4 och 55 i direktivet om förvaltare av alternativa
investeringsfonder. Lag (2014:798).

Sammankallande av styrelse eller stämma

14 § Finansinspektionen får sammankalla styrelsen i en svensk
AIF-förvaltare som förvaltar specialfonder. Inspektionen får
även begära att styrelsen kallar till extra stämma. Om
styrelsen inte rättar sig efter en sådan begäran, får
inspektionen utfärda kallelsen.

Finansinspektionen får närvara vid en stämma och vid ett
sådant styrelsesammanträde som inspektionen har sammankallat
samt delta i överläggningarna.

Avgifter till Finansinspektionen

15 § Finansinspektionen får ta ut avgifter för prövning av
ansökningar, anmälningar och underrättelser enligt denna lag
samt underrättelser enligt Europaparlamentets och rådets
förordning (EU) nr 345/2013 av den 17 april 2013 om
europeiska riskkapitalfonder och Europaparlamentets och
rådets förordning (EU) nr 346/2013 om europeiska fonder för
socialt företagande.

För Finansinspektionens tillsyn enligt denna lag samt
Statistiska centralbyråns verksamhet enligt lagen (2014:484)
om en databas för övervakning av och tillsyn över
finansmarknaderna, ska AIF-förvaltare som anges i 1 § betala
en årlig avgift. Lag (2014:496).

14 kap. Ingripanden

Ingripanden mot svenska AIF-förvaltare

1 § Om en AIF-förvaltare har åsidosatt sina skyldigheter
enligt denna lag, andra författningar som reglerar företagets
verksamhet, fondbestämmelserna, bolagsordningen eller
motsvarande regelverk för en alternativ investeringsfond,
företagets bolagsordning, stadgar eller reglemente och
interna instruktioner som har sin grund i en författning som
reglerar företagets verksamhet, ska Finansinspektionen
ingripa.

Finansinspektionen ska då förelägga förvaltaren att inom viss
tid begränsa verksamheten i något avseende, minska riskerna i
den eller vidta någon annan åtgärd för att komma till rätta
med situationen, meddela ett förbud att verkställa beslut
eller utfärda en anmärkning. Om överträdelsen är allvarlig,
ska förvaltarens tillstånd återkallas. Om det är tillräckligt
får varning meddelas.

2 § Finansinspektionen får avstå från ingripande enligt 1 §
om en överträdelse är ringa eller ursäktlig, om
AIF-förvaltaren gör rättelse eller om något annat organ har
vidtagit åtgärder mot förvaltaren som bedöms tillräckliga.

3 § Om någon som ingår i ledningen eller styrelsen eller är
verkställande direktör eller motsvarande i en AIF-förvaltare
med tillstånd enligt 3 kap. 1 §, inte uppfyller de krav som
anges i 3 kap. 3 § 4, ska Finansinspektionen återkalla
förvaltarens tillstånd. Detta får dock ske bara om
inspektionen först har beslutat att påtala för förvaltaren
att personen inte uppfyller kraven och han eller hon ändå
finns kvar i ledningen eller styrelsen eller som
verkställande direktör efter det att en av inspektionen
bestämd tid på högst tre månader har gått ut.

I stället för att återkalla tillståndet får
Finansinspektionen besluta att en ledningsperson,
styrelseledamot eller verkställande direktör inte längre får
ha den ställningen. Inspektionen får då förordna en
ersättare. Ersättarens uppdrag gäller till dess förvaltaren
har utsett en ny ledningsperson, styrelseledamot eller
verkställande direktör.

Det som sägs i första och andra styckena om verkställande
direktör ska tilllämpas även på en ersättare för
verkställande direktör.

4 § /Upphör att gälla U:den dag regeringen bestämmer/
Finansinspektionen ska återkalla en AIF-förvaltares
tillstånd om förvaltaren

1. har fått tillståndet genom att lämna falska uppgifter
eller på något annat otillbörligt sätt,

2. inte inom ett år från det att tillstånd beviljades har
börjat driva sådan verksamhet som tillståndet avser,

3. har förklarat sig avstå från tillståndet, eller

4. under en sammanhängande tid av sex månader inte har drivit
sådan verksamhet som tillståndet avser.

I de fall som avses i första stycket 1, 2 och 4 får i stället
varning meddelas om det är tillräckligt.

4 § /Träder i kraft I:den dag regeringen bestämmer/
Finansinspektionen ska återkalla en AIF-förvaltares
tillstånd om förvaltaren

1. har fått tillståndet genom att lämna falska uppgifter
eller på något annat otillbörligt sätt,

2. inte inom ett år från det att tillstånd beviljades har
börjat driva sådan verksamhet som tillståndet avser,

3. har förklarat sig avstå från tillståndet,

4. under en sammanhängande tid av sex månader inte har drivit
sådan verksamhet som tillståndet avser, eller

5. är icke EES-baserad och inte längre har Sverige som
referensland.

I de fall som avses i första stycket 1, 2 och 4 får i stället
varning meddelas om det är tillräckligt. Lag (2014:797).

5 § Om en AIF-förvaltares tillstånd återkallas får
Finansinspektionen besluta om hur avvecklingen av
verksamheten ska ske.

Ett beslut om återkallelse får förenas med förbud att
fortsätta verksamheten.

6 § Innan Finansinspektionen återkallar tillståndet för en
AIF-förvaltare som förvaltar alternativa investeringsfonder i
ett annat land inom EES, ska inspektionen samråda med den
behöriga myndigheten i fondens hemland.

7 § Finansinspektionen ska omedelbart underrätta behöriga
myndigheter i de andra länder inom EES där en AIF-förvaltare
marknadsför andelar i en alternativ investeringsfond som
förvaltaren förvaltar, när någon åtgärd enligt 1, 3 eller 4 §
har vidtagits mot förvaltaren.

8 § Om en behörig myndighet har underrättat
Finansinspektionen om att en AIF-förvaltare överträtt
föreskrifter som gäller i det landet för förvaltaren, får
inspektionen vidta de åtgärder som anges i 1–4 §§ mot
förvaltaren, om det råder någon omständighet som avses där.
Inspektionen ska underrätta den behöriga myndigheten om vilka
åtgärder som vidtas.

Ingripanden mot AIF-förvaltare som förvaltar alternativa
investeringsfonder som inte överstiger vissa tröskelvärden

9 § Om en AIF-förvaltare som är registrerad enligt 2 kap. har
åsidosatt sina skyldigheter enligt denna lag, andra
författningar som reglerar företagets verksamhet,
fondbestämmelserna, bolagsordningen eller motsvarande
regelverk för en alternativ investeringsfond, företagets
bolagsordning, stadgar eller reglemente och interna
instruktioner som har sin grund i en författning som reglerar
företagets verksamhet, ska Finansinspektionen ingripa.

Finansinspektionen ska då förelägga förvaltaren att inom viss
tid vidta åtgärder för att komma till rätta med situationen,
meddela ett förbud att verkställa beslut eller utfärda en
anmärkning. Om överträdelsen är allvarlig, ska förvaltaren
avregistreras eller, om det är tillräckligt, varning
meddelas. Finansinspektionen får avstå från ingripande om en
överträdelse är ringa eller ursäktlig eller om förvaltaren
gör rättelse.

10 § En AIF-förvaltare som är registrerad enligt 2 kap. ska
avregistreras av Finansinspektionen, om förvaltaren

1. har registrerats genom att lämna falska uppgifter eller på
något annat otillbörligt sätt,

2. inte inom ett år från registreringen har börjat driva
sådan verksamhet som registreringen avser,

3. har förklarat sig avstå från registreringen, eller

4. under en sammanhängande tid av sex månader inte har drivit
sådan verksamhet som registreringen avser.

I de fall som avses i första stycket 1, 2 och 4 får i stället
varning meddelas om det är tillräckligt.

Om en AIF-förvaltare avregistreras får Finansinspektionen
besluta om hur avvecklingen av verksamheten ska ske.

Ett beslut om avregistrering får förenas med förbud att
fortsätta verksamheten.

Straffavgift

11 § Om en AIF-förvaltare har fått anmärkning eller varning,
får Finansinspektionen besluta att förvaltaren ska betala en
straffavgift. Detta gäller dock inte om varningen bara
omfattar fall som avses i 4 § första stycket 2 eller 4 eller
10 § första stycket 2 eller 4.

Avgiften tillfaller staten.

12 § Straffavgiften ska uppgå till lägst 5 000 kronor och
högst 50 miljoner kronor. Avgiften får inte överstiga tio
procent av förvaltarens omsättning under närmast föregående
räkenskapsår. Om överträdelsen har skett under förvaltarens
första verksamhetsår eller om uppgifter om omsättningen
annars saknas eller är bristfälliga, får omsättningen
uppskattas.

13 § När straffavgiftens storlek beslutas, ska särskild
hänsyn tas till hur allvarlig den överträdelse är som har
föranlett anmärkningen eller varningen och hur länge
överträdelsen har pågått.

Förseningsavgift

14 § Om en AIF-förvaltare inte i tid lämnar de upplysningar
som förvaltaren är skyldig att lämna, får Finansinspektionen
besluta att förvaltaren ska betala en förseningsavgift på
högst 100 000 kronor.

Avgiften tillfaller staten.

Verkställighet av beslut om straffavgift och
förseningsavgift

15 § En straffavgift eller förseningsavgift ska betalas till
Finansinspektionen inom 30 dagar efter det att beslutet om
att ta ut avgiften har vunnit laga kraft eller den längre tid
som anges i beslutet.

16 § Finansinspektionens beslut om straffavgift eller
förseningsavgift får verkställas enligt utsökningsbalken, om
avgiften inte har betalats inom den tid som anges i 15 §.

17 § Om straffavgiften eller förseningsavgiften inte har
betalats inom den tid som anges i 15 §, ska
Finansinspektionen lämna den obetalda avgiften för
indrivning.

Bestämmelser om indrivning finns i lagen (1993:891) om
indrivning av statliga fordringar m.m.

18 § En straffavgift eller förseningsavgift faller bort i den
utsträckning verkställighet inte har skett inom fem år från
det att beslutet att ta ut avgiften vann laga kraft.

Ingripanden mot utländska AIF-förvaltare

19 § Om en EES-baserad AIF-förvaltare som driver verksamhet i
Sverige efter tillstånd eller underrättelse enligt 5 kap.
åsidosätter sina skyldigheter enligt denna lag eller andra
författningar som reglerar förvaltarens verksamhet i Sverige
eller fondbestämmelserna för en specialfond som förvaltas
enligt 5 kap. 2 §, får Finansinspektionen förelägga
förvaltaren att göra rättelse.

Om AIF-förvaltaren inte följer föreläggandet, ska
Finansinspektionen underrätta behörig myndighet i
förvaltarens hemland.

Om rättelse inte sker och detta innebär att investerares
intressen i Sverige skadas eller att den finansiella
stabiliteten hotas, får Finansinspektionen

1. förelägga förvaltaren att inom viss tid begränsa
verksamheten i något avseende, minska riskerna i den eller
vidta någon annan åtgärd för att komma till rätta med
situationen,

2. meddela ett förbud att verkställa beslut,

3. utfärda en anmärkning,

4. förbjuda förvaltaren att påbörja nya transaktioner i
Sverige, eller

5. besluta att förvaltaren inte längre får förvalta en
alternativ investeringsfond.

Innan en åtgärd enligt tredje stycket vidtas, ska
Finansinspektionen underrätta behörig myndighet i
AIF-förvaltarens hemland.

20 § Om en EES-baserad AIF-förvaltare som driver verksamhet i
Sverige med stöd av 5 kap. har fått sitt verksamhetstillstånd
återkallat i hemlandet, får Finansinspektionen genast
förbjuda förvaltaren att driva verksamhet i Sverige.

21 § Om Finansinspektionen har skäl att anta att en
EES-baserad AIF-förvaltare som driver verksamhet i Sverige
med stöd av 5 kap. åsidosätter sina skyldigheter enligt
direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder i
annat fall än som avses i 19 §, ska inspektionen underrätta
behörig myndighet i förvaltarens hemland.

Om rättelse inte sker och detta innebär att den berörda
alternativa investeringsfondens investerares intressen skadas
eller att den finansiella stabiliteten eller allmänhetens
förtroende för marknaden hotas, får Finansinspektionen

1. förelägga förvaltaren att inom viss tid begränsa
verksamheten i något avseende, minska riskerna i den eller
vidta någon annan åtgärd för att komma till rätta med
situationen,

2. meddela ett förbud att verkställa beslut,

3. utfärda en anmärkning,

4. förbjuda förvaltaren att påbörja nya transaktioner i
Sverige, eller

5. besluta att förvaltaren inte längre får förvalta en
alternativ investeringsfond.

Innan en åtgärd enligt andra stycket vidtas, ska
Finansinspektionen underrätta behörig myndighet i
AIF-förvaltarens hemland.

22 § Om en icke EES-baserad AIF-förvaltare som driver
verksamhet i Sverige med stöd av tillstånd enligt 5 kap.
åsidosätter sina skyldigheter enligt denna lag eller andra
författningar som reglerar förvaltarens verksamhet i Sverige,
gäller 1 och 2 §§.

Finansinspektionen ska underrätta behörig tillsynsmyndighet i
det land där förvaltaren är etablerad om de åtgärder som
enligt 1 § har vidtagits med stöd av denna paragraf.
Lag (2014:796).

22 § /Träder i kraft I:den dag regeringen bestämmer/
Om en icke EES-baserad AIF-förvaltare som driver
verksamhet i Sverige med stöd av tillstånd enligt 5 kap.
åsidosätter sina skyldigheter enligt denna lag eller andra
författningar som reglerar förvaltarens verksamhet i Sverige,
gäller 1 och 2 §§.

Om Finansinspektionen har skäl att anse att en icke
EES-baserad AIF-förvaltare som driver verksamhet i Sverige
efter underrättelse enligt 5 kap. inte borde ha fått
tillstånd i sitt referensland enligt direktivet om förvaltare
av alternativa investeringsfonder, tillämpas 21 §.

Finansinspektionen ska underrätta behörig tillsynsmyndighet i
det land där förvaltaren är etablerad om de åtgärder som
enligt 1 § har vidtagits med stöd av denna paragraf.
Lag (2014:797).

Ingripande mot den som saknar tillstånd m.m.

23 § Om någon driver sådan verksamhet som omfattas av denna
lag utan att vara berättigad till det, ska Finansinspektionen
förelägga den som driver verksamheten att upphöra med den.

Om det är osäkert om lagen är tillämplig på en viss
verksamhet, får inspektionen förelägga den som driver
verksamheten att lämna de upplysningar om verksamheten som
inspektionen behöver för att bedöma om så är fallet.

Ett föreläggande enligt denna paragraf som avser ett
utländskt företag får riktas mot såväl företaget som den som
i Sverige är verksam för företagets räkning.

Vite

24 § Ett föreläggande eller förbud enligt denna lag får
förenas med vite.

15 kap. Bemyndiganden

1 § /Upphör att gälla U:den dag regeringen bestämmer/
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
får meddela föreskrifter om vilka uppgifter eller handlingar
som ska ingå i

1. en anmälan för registrering enligt 2 kap. 3 §,

2. en underrättelse enligt 2 kap. 4 §,

3. en ansökan om tillstånd enligt 3 kap. 2 §,

4. en ansökan om tillstånd att förvalta en alternativ
investeringsfond enligt 3 kap. 1 §, 5 kap. 2 § och 6 kap. 7
§,

5. en ansökan om tillstånd till marknadsföring enligt 4 kap.
2–5 och 8 §§ samt 5 kap. 5–7 och 10–12 §§,

6. en anmälan om väsentlig ändring enligt 3 kap. 10 §, 4 kap.
11 §, 5 kap. 9 § och 6 kap. 6 och 7 §§, samt

7. en verksamhetsplan enligt 3 kap. 5 §, 4 kap. 9 § samt
6 kap. 1 och 3 §§.

1 § /Träder i kraft I:den dag regeringen bestämmer/
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
får meddela föreskrifter om vilka uppgifter eller handlingar
som ska ingå i

1. en anmälan för registrering enligt 2 kap. 3 §,

2. en underrättelse enligt 2 kap. 4 §,

3. en ansökan om tillstånd enligt 3 kap. 2 §,

4. en ansökan om tillstånd att förvalta en alternativ
investeringsfond enligt 3 kap. 1 §, 5 kap. 2 § och 6 kap.
7 §,

5. en ansökan om tillstånd till marknadsföring enligt 4 kap.
2–5 §§ samt 5 kap. 6, 7, 11 och 12 §§,

6. en anmälan om väsentlig ändring enligt 3 kap. 10 §, 4 kap.
11 §, 5 kap. 9 § och 6 kap. 6 och 7 §§, samt

7. en verksamhetsplan enligt 3 kap. 5 §, 4 kap. 9 § samt 6
kap. 1 och 3 §§. Lag (2014:798).

2 § /Upphör att gälla U:den dag regeringen bestämmer/
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
får meddela föreskrifter om

1. vilka åtgärder en AIF-förvaltare ska vidta för att
uppfylla de krav som följer av 3 kap. 2 § tredje stycket,

2. vad en AIF-förvaltare ska iaktta för att uppfylla
skyldigheterna i 4 kap. 2 § första stycket 4 och 3 § andra
stycket och 5 kap. 5 § tredje stycket,

3. vilka poster som får räknas in i startkapitalet och
kapitalbasen enligt 7 kap. 1–4 §§,

4. vilka uppgifter som ska ingå i en underrättelse enligt
8 kap. 14 § och i en ansökan om godkännande enligt 8 kap. 16
§, samt vilken information och vilka handlingar som samtidigt
ska lämnas till Finansinspektionen,

5. en AIF-förvaltares ersättningssystem och vad förvaltaren
ska iaktta för att uppfylla villkoren enligt 8 kap. 22 §,

6. vilka uppgifter som ska ingå i en informationsbroschyr
enligt 10 kap. 1 § och 12 kap. 7 §,

7. vilka uppgifter som ska ingå i ett faktablad enligt
10 kap. 2 § och 12 kap. 8 §,

8. tillhandahållande av informationsbroschyr och faktablad
enligt 10 kap. 3 §,

9. vilka uppgifter som ska ingå i underrättelser enligt
11 kap. 4, 5 och 7 §§ samt vilken information och vilka
handlingar som samtidigt ska lämnas till Finansinspektionen,

10. vad AIF-förvaltaren ska iaktta för att uppfylla
bestämmelserna i 12 kap. 3 §,

11. innehåll i årsberättelser och halvårsredogörelser enligt
12 kap. 10 §,

12. kriterier för de finansiella tillgångar som medel i en
specialfond får placeras i, vilka tekniker och instrument en
AIF-förvaltare får använda samt villkor och gränser för sådan
användning, det system för riskhantering som en
AIF-förvaltare som förvaltar specialfonder ska ha och
beräkning av exponeringar enligt 12 kap. 13 §,

13. på vilket sätt underrättelse ska lämnas, vilka fel och
försummelser som ska rapporteras till Finansinspektionen samt
förutsättningar för överföring av finansiella instrument och
förvaltning enligt 12 kap. 14 §,

14. hur beräkning och redovisning av en specialfonds risknivå
ska utföras enligt 12 kap. 15 §,

15. vilken information som ska lämnas till andelsägare, hur
den ska utformas, på vilket sätt den ska tillhandahållas och
vad som ska bifogas informationen enligt 12 kap. 16 §,

16. vad som vid förvaltning av specialfonder ska iakttas för
att uppfylla skyldigheterna i 12 kap. 19 §,

17. vilka upplysningar som AIF-förvaltare ska lämna till
Finansinspektionen enligt 13 kap. 6 §,

18. avgifter enligt 13 kap. 15 §, samt

19. på vilket språk handlingar som avses i denna lag ska
upprättas.

2 § /Träder i kraft I:den dag regeringen bestämmer/
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
får meddela föreskrifter om

1. vilka åtgärder en AIF-förvaltare ska vidta för att
uppfylla de krav som följer av 3 kap. 2 § tredje stycket,

2. vad en AIF-förvaltare ska iaktta för att uppfylla
skyldigheterna i 4 kap. 2 § första stycket 4 och 8 § tredje
stycket och 5 kap. 5 § tredje stycket,

3. vilka poster som får räknas in i startkapitalet och
kapitalbasen enligt 7 kap. 1–4 §§,

4. vilka uppgifter som ska ingå i en underrättelse enligt 8
kap. 14 § och i en ansökan om godkännande enligt 8 kap. 16 §,
samt vilken information och vilka handlingar som samtidigt
ska lämnas till Finansinspektionen,

5. en AIF-förvaltares ersättningssystem och vad förvaltaren
ska iaktta för att uppfylla villkoren enligt 8 kap. 22 §,

6. vilka uppgifter som ska ingå i en informationsbroschyr
enligt 10 kap. 1 § och 12 kap. 7 §,

7. vilka uppgifter som ska ingå i ett faktablad enligt 10
kap. 2 § och 12 kap. 8 §,

8. tillhandahållande av informationsbroschyr och faktablad
enligt 10 kap. 3 §,

9. vilka uppgifter som ska ingå i underrättelser enligt 11
kap. 4, 5 och 7 §§ samt vilken information och vilka
handlingar som samtidigt ska lämnas till Finansinspektionen,

10. vad AIF-förvaltaren ska iaktta för att uppfylla
bestämmelserna i 12 kap. 3 §,

11. innehåll i årsberättelser och halvårsredogörelser enligt
12 kap. 10 §,

12. kriterier för de finansiella tillgångar som medel i en
specialfond får placeras i, vilka tekniker och instrument en
AIF-förvaltare får använda samt villkor och gränser för sådan
användning, det system för riskhantering som en
AIF-förvaltare som förvaltar specialfonder ska ha och
beräkning av exponeringar enligt 12 kap. 13 §,

13. på vilket sätt underrättelse ska lämnas, vilka fel och
försummelser som ska rapporteras till Finansinspektionen samt
förutsättningar för överföring av finansiella instrument och
förvaltning enligt 12 kap. 14 §,

14. hur beräkning och redovisning av en specialfonds risknivå
ska utföras enligt 12 kap. 15 §,

15. vilken information som ska lämnas till andelsägare, hur
den ska utformas, på vilket sätt den ska tillhandahållas och
vad som ska bifogas informationen enligt 12 kap. 16 §,

16. vad som vid förvaltning av specialfonder ska iakttas för
att uppfylla skyldigheterna i 12 kap. 19 §,

17. vilka upplysningar som AIF-förvaltare ska lämna till
Finansinspektionen enligt 13 kap. 6 §,

18. avgifter enligt 13 kap. 15 §, samt

19. på vilket språk handlingar som avses i denna lag ska
upprättas. Lag (2014:797).

2 § /Träder i kraft I:den dag regeringen bestämmer/
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
får meddela föreskrifter om

1. vilka åtgärder en AIF-förvaltare ska vidta för att
uppfylla de krav som följer av 3 kap. 2 § tredje stycket,

2. vad en AIF-förvaltare ska iaktta för att uppfylla
skyldigheterna i 4 kap. 2 § första stycket 4,

3. vilka poster som får räknas in i startkapitalet och
kapitalbasen enligt 7 kap. 1–4 §§,

4. vilka uppgifter som ska ingå i en underrättelse enligt 8
kap. 14 § och i en ansökan om godkännande enligt 8 kap. 16 §,
samt vilken information och vilka handlingar som samtidigt
ska lämnas till Finansinspektionen,

5. en AIF-förvaltares ersättningssystem och vad förvaltaren
ska iaktta för att uppfylla villkoren enligt 8 kap. 22 §,

6. vilka uppgifter som ska ingå i en informationsbroschyr
enligt 10 kap. 1 § och 12 kap. 7 §,

7. vilka uppgifter som ska ingå i ett faktablad enligt 10
kap. 2 § och 12 kap. 8 §,

8. tillhandahållande av informationsbroschyr och faktablad
enligt 10 kap. 3 §,

9. vilka uppgifter som ska ingå i underrättelser enligt 11
kap. 4, 5 och 7 §§ samt vilken information och vilka
handlingar som samtidigt ska lämnas till Finansinspektionen,

10. vad AIF-förvaltaren ska iaktta för att uppfylla
bestämmelserna i 12 kap. 3 §,

11. innehåll i årsberättelser och halvårsredogörelser enligt
12 kap. 10 §,

12. kriterier för de finansiella tillgångar som medel i en
specialfond får placeras i, vilka tekniker och instrument en
AIF-förvaltare får använda samt villkor och gränser för sådan
användning, det system för riskhantering som en
AIF-förvaltare som förvaltar specialfonder ska ha och
beräkning av exponeringar enligt 12 kap. 13 §,

13. på vilket sätt underrättelse ska lämnas, vilka fel och
försummelser som ska rapporteras till Finansinspektionen samt
förutsättningar för överföring av finansiella instrument och
förvaltning enligt 12 kap. 14 §,

14. hur beräkning och redovisning av en specialfonds risknivå
ska utföras enligt 12 kap. 15 §,

15. vilken information som ska lämnas till andelsägare, hur
den ska utformas, på vilket sätt den ska tillhandahållas och
vad som ska bifogas informationen enligt 12 kap. 16 §,

16. vad som vid förvaltning av specialfonder ska iakttas för
att uppfylla skyldigheterna i 12 kap. 19 §,

17. vilka upplysningar som AIF-förvaltare ska lämna till
Finansinspektionen enligt 13 kap. 6 §,

18. avgifter enligt 13 kap. 15 §, samt

19. på vilket språk handlingar som avses i denna lag ska
upprättas. Lag (2014:798).

16 kap. Överklagande

1 § Finansinspektionens beslut enligt 13 kap. 14 § och
14 kap. 23 § andra stycket får inte överklagas.

Andra beslut av Finansinspektionen enligt denna lag får
överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Detta gäller dock
inte ärenden som avses i 20 § första stycket 5
förvaltningslagen (1986:223).

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Finansinspektionen får bestämma att ett beslut om förbud,
föreläggande eller återkallelse ska gälla omedelbart.

2 § /Upphör att gälla U:den dag regeringen bestämmer/
Om Finansinspektionen i ett ärende om tillstånd enligt
3 kap. 1 § första stycket inte meddelar beslut inom sex
månader från det att ansökan gavs in, ska inspektionen
underrätta sökanden om skälen för detta. Sökanden får
därefter begära förklaring av domstol att ärendet onödigt
uppehålls.

Om Finansinspektionen inte lämnar över en underrättelse som
avses i 6 kap. 2 § första stycket 2 till behörig myndighet i
utlandet inom den tid som anges i paragrafen från det att
underrättelsen togs emot och inte heller inom samma tid
meddelar beslut enligt fjärde stycket 2 samma paragraf, ska
inspektionen underrätta sökanden om skälen för detta.
Sökanden får därefter begära förklaring av domstol att
ärendet onödigt uppehålls.

En begäran om en förklaring som avses i första eller andra
stycket ska göras hos allmän förvaltningsdomstol.
Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Om Finansinspektionen inte har meddelat ett beslut som avses
i första stycket inom sex månader från det att en förklaring
har lämnats, ska ansökan anses ha avslagits. Om en
underrättelse som avses i andra stycket inte har lämnats över
inom två månader från det att en förklaring har lämnats, ska
beslut enligt 6 kap. 2 § fjärde stycket 2 anses ha meddelats.

2 § /Träder i kraft I:den dag regeringen bestämmer/
Om Finansinspektionen i ett ärende om tillstånd enligt 3
kap. 1 § första stycket eller 5 kap. 10 a § andra stycket
inte meddelar beslut inom sex månader från det att ansökan
gavs in, ska inspektionen underrätta sökanden om skälen för
detta. Sökanden får därefter begära förklaring av domstol att
ärendet onödigt uppehålls.

Om Finansinspektionen inte lämnar över en underrättelse som
avses i 6 kap. 2 § första stycket 2 till behörig myndighet i
utlandet inom den tid som anges i paragrafen från det att
underrättelsen togs emot och inte heller inom samma tid
meddelar beslut enligt fjärde stycket 2 samma paragraf, ska
inspektionen underrätta sökanden om skälen för detta.
Sökanden får därefter begära förklaring av domstol att
ärendet onödigt uppehålls.

En begäran om en förklaring som avses i första eller andra
stycket ska göras hos allmän förvaltningsdomstol.
Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Om Finansinspektionen inte har meddelat ett beslut som avses
i första stycket inom sex månader från det att en förklaring
har lämnats, ska ansökan anses ha avslagits. Om en
underrättelse som avses i andra stycket inte har lämnats över
inom två månader från det att en förklaring har lämnats, ska
beslut enligt 6 kap. 2 § fjärde stycket 2 anses ha
meddelats. Lag (2014:797).

Övergångsbestämmelser

2013:561

1. Denna lag träder i kraft den 22 juli 2013.

2. En AIF-förvaltare som vid ikraftträdandet av denna lag
driver verksamhet som är tillståndspliktig enligt denna lag
ska senast den 22 juli 2014 ansöka om tillstånd hos
Finansinspektionen. AIF-förvaltaren får, om en ansökan om
tillstånd har getts in till inspektionen senast nämnda dag,
fortsätta att driva denna verksamhet till dess att ansökan
har prövats slutligt. Om tillstånd vägras, ska
AIF-förvaltaren upphöra med verksamheten.

3. En AIF-förvaltare som förvaltar portföljer av alternativa
investeringsfonder vars sammanlagda tillgångar inte
överstiger de tröskelvärden som anges i 2 kap. 2 § ska senast
den 22 juli 2014 anmäla sig för registrering eller ansöka om
tillstånd som AIF-förvaltare hos Finansinspektionen.
AIF-förvaltaren får, om en anmälan om registrering eller en
ansökan om tillstånd har getts in till inspektionen senast
nämnda dag, fortsätta att driva denna verksamhet till dess
att anmälan eller ansökan har prövats slutligt. Om
registrering vägras, ska AIF-förvaltaren upphöra med
verksamheten.

4. Om andelar eller aktier i en alternativ investeringsfond
omfattas av ett prospekt som har godkänts av
Finansinspektionen eller en behörig myndighet i ett annat
land inom EES, och inspektionen har fått ett intyg om detta,
och offentliggjorts före den 22 juli 2013, ska 4 kap. 2 och
6–11 §§ inte tillämpas vid marknadsföring av andelarna eller
aktierna under prospektets giltighetstid.

5. Om andelar eller aktier i en alternativ investeringsfond
omfattas av ett prospekt som har utarbetats och
offentliggjorts i enlighet med Europaparlamentets och rådets
direktiv 2003/71/EG av den 4 november 2003 om de prospekt som
ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten
eller tas upp till handel och om ändring av direktiv
2001/34/EG före den 22 juli 2013, ska 6 kap. 1–6 §§ inte
tillämpas vid marknadsföring av andelarna eller aktierna
under prospektets giltighetstid.

6. En AIF-förvaltare som vid ikraftträdandet av denna lag
förvaltar slutna alternativa investeringsfonder, får
fortsätta att förvalta fonderna utan tillstånd som
AIF-förvaltare enligt denna lag, om fonderna inte gör några
ytterligare investeringar efter det datumet.

7. En AIF-förvaltare som vid ikraftträdandet av denna lag
förvaltar slutna alternativa investeringsfonder där
teckningstiden för investerarna löpte ut före den 22 juli
2011 och som har upprättats för en tidsperiod som löper ut
senast tre år efter den 22 juli 2013, får fortsätta att
förvalta fonderna utan tillstånd som AIF-förvaltare enligt
denna lag. AIF-förvaltaren ska dock tillämpa 10 kap. 4–7 §§
och, i förekommande fall, 11 kap.

8. För en svensk alternativ investeringsfond som inte är en
specialfond eller en alternativ investeringsfond som inte är
reglerad och förvaltas av en svensk AIF-förvaltare får
Finansinspektionen, fram till den 22 juli 2017, tillåta att
ett kreditinstitut med säte i ett land inom EES utses som
förvaringsinstitut även om fonden är etablerad i ett annat
land inom EES än det land där förvaringsinstitutet har sitt
säte.