Förordning (2013:587) om förvaltare av alternativa investeringsfonder

SFS nr
2013:587
Departement/myndighet
Finansdepartementet V
Utfärdad
2013-06-19
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:506

1 § Denna förordning gäller vid tillämpning av lagen
(2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder.

Termer och uttryck som används i förordningen har samma
betydelse och tillämpningsområde som i lagen om förvaltare av
alternativa investeringsfonder.

2 § Finansinspektionen ska en gång varje kvartal underrätta
Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten om alla
tillstånd som beviljats enligt 3 kap. 1 § lagen (2013:561) om
förvaltare av alternativa investeringsfonder och om alla
tillstånd som återkallats enligt 14 kap. 1 eller 4 § samma
lag.

3 § Om Finansinspektionen med stöd av 14 kap. 3 § lagen
(2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder
beslutar att en styrelseledamot eller verkställande direktör
inte längre får vara det, ska inspektionen snarast underrätta
Bolagsverket om beslutet. Detsamma gäller om inspektionen
förordnar en ersättare för en styrelseledamot eller
verkställande direktören.

4 § Finansinspektionen får i fråga om lagen (2013:561) om
förvaltare av alternativa investeringsfonder meddela
föreskrifter om vilka uppgifter eller handlingar som ska ingå
i

1. en anmälan för registrering enligt 2 kap. 3 §,

2. en underrättelse enligt 2 kap. 4 §,

3. en ansökan om tillstånd enligt 3 kap. 2 §,

4. en ansökan om tillstånd att förvalta en alternativ
investeringsfond enligt 3 kap. 1 §, 5 kap. 2 § och 6 kap.
7 §,

5. en ansökan om tillstånd till marknadsföring enligt 4 kap.
2–5 och 8 §§ samt 5 kap. 5–7 och 10–12 §§,

6. en anmälan om väsentlig ändring enligt 3 kap. 10 §, 4 kap.
11 §, 5 kap. 9 § och 6 kap. 6 och 7 §§, samt

7. en verksamhetsplan enligt 3 kap. 5 §, 4 kap. 9 § samt
6 kap. 1 och 3 §§.

5 § Finansinspektionen får i fråga om lagen (2013:561) om
förvaltare av alternativa investeringsfonder meddela
föreskrifter om

1. vilka åtgärder en AIF-förvaltare ska vidta för att
uppfylla de krav som följer av 3 kap. 2 § tredje stycket,

2. vad en AIF-förvaltare ska iaktta för att uppfylla
skyldigheterna i 4 kap. 2 § första stycket 4 och 3 § andra
stycket och 5 kap. 5 § tredje stycket,

3. vilka poster som får räknas in i startkapitalet och
kapitalbasen enligt 7 kap. 1–4 §§,

4. vilka uppgifter som ska ingå i en underrättelse enligt 8
kap. 14 § och i en ansökan om godkännande enligt 8 kap. 16 §
samt vilken information och vilka handlingar som samtidigt
ska lämnas till Finansinspektionen,

5. en AIF-förvaltares ersättningssystem och vad förvaltaren
ska iaktta för att uppfylla villkoren enligt 8 kap. 22 §,

6. vilka uppgifter som ska ingå i en informationsbroschyr
enligt 10 kap. 1 § och 12 kap. 7 §,

7. vilka uppgifter som ska ingå i ett faktablad enligt 10
kap. 2 § och 12 kap. 8 §,

8. tillhandahållande av informationsbroschyr och faktablad
enligt 10 kap. 3 §,

9. vilka uppgifter som ska ingå i underrättelser enligt 11
kap. 4, 5 och 7 §§ samt vilken information och vilka
handlingar som samtidigt ska lämnas till Finansinspektionen,

10. vad AIF-förvaltaren ska iaktta för att uppfylla
bestämmelserna i 12 kap. 3 §,

11. innehåll i årsberättelser och halvårsredogörelser enligt
12 kap. 10 §,

12. kriterier för de finansiella tillgångar som medel i en
specialfond får placeras i, vilka tekniker och instrument en
AIF-förvaltare får använda samt villkor och gränser för sådan
användning, det system för riskhantering som en
AIF-förvaltare som förvaltar specialfonder ska ha och
beräkning av exponeringar enligt 12 kap. 13 §,

13. på vilket sätt underrättelse ska lämnas, vilka fel och
försummelser som ska rapporteras till Finansinspektionen samt
förutsättningar för överföring av finansiella instrument och
förvaltning enligt 12 kap. 14 §,

14. hur beräkning och redovisning av en specialfonds risknivå
ska utföras enligt 12 kap. 15 §,

15. vilken information som ska lämnas till andelsägare, hur
den ska utformas, på vilket sätt den ska tillhandahållas och
vad som ska bifogas informationen enligt 12 kap. 16 §,

16. vad som vid förvaltning av specialfonder ska iakttas för
att uppfylla skyldigheterna i 12 kap. 19 §,

17. vilka upplysningar en AIF-förvaltare ska lämna till
Finansinspektionen enligt 13 kap. 6 §,

18. att vissa uppgifter som enligt 13 kap. 6 § första stycket
ska lämnas till Finansinspektionen i stället ska lämnas till
Statistiska centralbyrån, och

19. på vilket språk handlingar som avses i lagen ska
upprättas. Förordning (2014:506).

6 § Innan Finansinspektionen meddelar föreskrifter med stöd
av 5 § 18, ska inspektionen ge Riksbanken och Statistiska
centralbyrån tillfälle att yttra sig. Förordning (2014:506).