Förordning (2013:588) om värdepappersfonder

SFS nr
2013:588
Departement/myndighet
Finansdepartementet V
Utfärdad
2013-06-19
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:566

Tillämpningsområde

1 § Denna förordning gäller vid tillämpning av lagen
(2004:46) om värdepappersfonder.

Termer och uttryck som används i förordningen har samma
betydelse och tillämpningsområde som i lagen om
värdepappersfonder.

Intyg för mottagarfond

2 § Finansinspektionen ska på begäran utfärda ett intyg om
att en värdepappersfond uppfyller kraven för att vara
mottagarfond enligt 1 kap. 1 § första stycket 19 b och c
lagen (2004:46) om värdepappersfonder.

Samråd och underrättelse om avslag på ansökningar

3 § Innan Finansinspektionen avslår ett förvaltningsbolags
ansökan om tillstånd att förvalta en värdepappersfond enligt
1 kap. 6 b § lagen (2004:46) om värdepappersfonder, ska
inspektionen samråda med behörig myndighet i bolagets
hemland.

Finansinspektionen ska underrätta Europeiska kommissionen och
Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten om hur många
ansökningar som avslagits och skälen för avslag.

Webbinformation

4 § Finansinspektionen ska på sin webbplats offentliggöra
information om de lagar och andra författningar som gäller
för bildande och drift av värdepappersfonder här i landet
samt för sådan marknadsföring av andelar i fondföretag som
avses 1 kap. 7 § lagen (2004:46) om värdepappersfonder.
Informationen ska offentliggöras åtminstone på ett språk som
används allmänt på de internationella finansiella
marknaderna.

Begäran om kompletterande uppgifter

5 § Om en behörig myndighet begär kompletterande uppgifter om
innehållet i ett intyg som Finansinspektionen utfärdat enligt
2 kap. 13 § andra stycket eller 15 a § andra stycket lagen
(2004:46) om värdepappersfonder eller den dokumentation som
ett fondbolag lämnat i samband med en ansökan om tillstånd
att förvalta ett fondföretag, ska inspektionen besvara
begäran inom tio arbetsdagar från det att den togs emot.

Uppgifter om uppdragsavtal

6 § Finansinspektionen ska utan dröjsmål vidarebefordra
uppgifter om uppdragsavtal som avses i 4 kap. 7 § lagen
(2004:46) om värdepappersfonder till behörig myndighet i ett
berört fondföretags hemland.

Underrättelser till Skatteverket om gränsöverskridande
fusioner

7 § Finansinspektionen ska underrätta Skatteverket om beslut
att godkänna att en värdepappersfond får ingå i en
gränsöverskridande fusion enligt 8 kap. 21 § lagen (2004:46)
om värdepappersfonder.

Finansinspektionen ska också underrätta Skatteverket om
beslut av en behörig myndighet att godkänna en
gränsöverskridande fusion där en värdepappersfond är
övertagande fond.

Ansökningar om tillstånd till förvärv av aktier

8 § Bestämmelserna i 9–12 §§ ska tillämpas vid
Finansinspektionens handläggning av ansökningar om tillstånd
till förvärv av aktier enligt 11 kap. 1 § första och andra
styckena lagen (2004:46) om värdepappersfonder.

9 § Finansinspektionen ska i den skriftliga bekräftelsen som
avses i 11 kap. 1 § tredje stycket lagen (2004:46) om
värdepappersfonder ange vilken dag bedömningsperioden löper
ut.

10 § Om Finansinspektionen behöver ytterligare uppgifter för
att bedöma en ansökan om tillstånd till förvärv, får
inspektionen förelägga förvärvaren att komplettera ansökan.
Föreläggandet ska vara skriftligt och det ska klart framgå
vilka ytterligare uppgifter som krävs.

Ett föreläggande om komplettering får inte göras senare än
den femtionde arbetsdagen i bedömningsperioden.

11 § Om Finansinspektionen begär kompletterande uppgifter,
ska bedömningsperioden förlängas med en tid som motsvarar
antalet arbetsdagar mellan den dag då föreläggandet skickades
och den dag då de kompletterande uppgifterna kom in till
inspektionen. Förlängningen får inte överstiga tjugo
arbetsdagar om inte något annat följer av andra stycket.
Bedömningsperioden får förlängas vid högst ett tillfälle.

Finansinspektionen får förlänga bedömningsperioden med högst
trettio arbetsdagar om

1. förvärvaren inte har sin hemvist inom EES, eller

2. förvärvaren inte är

a) ett kreditinstitut, ett institut för elektroniska pengar,
ett försäkringsföretag, ett värdepappersinstitut, en börs,
ett fondbolag, ett fondföretag eller en AIF-förvaltare och
står under tillsyn av Finansinspektionen, eller

b) ett utländskt företag inom EES som i sitt hemland får
driva motsvarande verksamhet som ett företag som avses i a
och som står under tillsyn av en myndighet eller ett annat
behörigt organ.

Finansinspektionen ska inom två arbetsdagar från det att de
kompletterande uppgifterna kommit in till inspektionen skicka
en bekräftelse till förvärvaren om att uppgifterna har tagits
emot. I bekräftelsen ska det även anges vilken dag
bedömningsperioden löper ut.

12 § Finansinspektionens beslut i en fråga om tillstånd till
förvärv ska vara skriftligt. Beslutet ska meddelas inom två
arbetsdagar från det att det fattades.

Om en myndighet eller ett annat behörigt organ i ett annat
land inom EES som utövar tillsyn över förvärvaren har lämnat
synpunkter till Finansinspektionen, ska dessa synpunkter
framgå av beslutet.

Underrättelser till Bolagsverket om ledamöter och ersättare

13 § Om Finansinspektionen med stöd av 12 kap. 3 § lagen
(2004:46) om värdepappersfonder beslutar att en
styrelseledamot eller verkställande direktör inte längre får
vara det, ska inspektionen snarast underrätta Bolagsverket om
beslutet. Detsamma gäller om inspektionen förordnar en
ersättare för en styrelseledamot eller verkställande
direktören.

Underrättelser till EU-institutioner

14 § Finansinspektionen ska underrätta Europeiska
värdepappers- och marknadsmyndigheten om alla tillstånd som
beviljats enligt 1 kap. 4 § första meningen lagen (2004:46)
om värdepappersfonder.

15 § Finansinspektionen ska underrätta Europeiska
kommissionen och Europeiska värdepappers- och
marknadsmyndigheten om svårigheter av allmän natur som
fondbolag möter vid marknadsföringen av fondandelar i länder
utanför EES.

16 § Finansinspektionen ska underrätta Europeiska
kommissionen och Europeiska värdepappers- och
marknadsmyndigheten om de åtgärder som inspektionen har
vidtagit mot förvaltningsbolag enligt 12 kap. 15 § tredje
stycket första meningen lagen (2004:46) om
värdepappersfonder.

17 § Finansinspektionen ska till Europeiska kommissionen och
Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten överlämna en
förteckning över de banker och kreditmarknadsföretag som fått
tillstånd att ge ut säkerställda obligationer enligt lagen
(2003:1223) om utgivning av säkerställda obligationer. Vid
varje förändring ska en ny förteckning överlämnas.

Bemyndiganden

18 § Finansinspektionen får i fråga om lagen (2004:46) om
värdepappersfonder meddela föreskrifter om

1. översättning till svenska och engelska språket av
information som fondföretag och förvaltningsbolag lämnar i
Sverige,

2. vilka uppgifter som, utöver vad som framgår av denna
förordning, en ansökan, anmälan eller underrättelse ska
innehålla samt vilka uppgifter som samtidigt ska lämnas till
Finansinspektionen,

3. vilka åtgärder som fondföretag ska vidta enligt 1 kap. 7 §
andra stycket,

4. vilka poster som får räknas in i startkapitalet enligt 2
kap. 4 §,

5. innehållet i en sådan plan som krävs enligt 2 kap. 6 §
andra stycket,

6. vilka poster som får räknas in i egna medel enligt 2 kap.
8, 9 och 11 §§,

7. innehållet i en sådan plan som krävs enligt 2 kap. 12 §
första stycket 1 eller 15 § första stycket 1,

8. på vilket språk underrättelsen enligt 2 kap. 15 c § första
stycket ska skrivas,

9. hur fondbolaget ska offentliggöra handlingarna enligt 2
kap. 15 c § tredje stycket,

10. vad ett fondbolag ska iaktta för att uppfylla
skyldigheterna i 2 kap. 17 och 17 c §§,

11. innehållet i fondbestämmelser enligt 4 kap. 8 §,

12. vilken information som ska lämnas i underrättelsen till
andelsägare enligt 4 kap. 9 a § och på vilket sätt
underrättelsen ska lämnas,

13. innehållet i informationsbroschyrer och faktablad enligt
4 kap. 15–16 a §§,

14. innehållet i information om riskhantering enligt 4 kap.
17 §,

15. innehållet i årsberättelser och halvårsredogörelser
enligt 4 kap. 18 §,

16. tillhandahållande av informationsbroschyr och faktablad
enligt 4 kap. 20 §,

17. på vilket språk informationen enligt 4 kap. 20 § ska
tillhandahållas,

18. information om kostnader enligt 4 kap. 22 §,

19. kriterier för de finansiella tillgångar som medel i en
värdepappersfond får placeras i enligt 5 kap. 1 § andra
stycket första meningen,

20. vilka tekniker och instrument ett fondbolag får använda
enligt 5 kap. 1 § tredje stycket samt villkor och gränser för
sådan användning,

21. det system för riskhantering som ett fondbolag ska ha
enligt 5 kap. 2 § första och andra styckena,

22. innehållet i information om riskhantering enligt 5 kap.
2 § tredje stycket,

23. kriterier för indexfonder enligt 5 kap. 7 §,

24. beräkning av exponeringar enligt 5 kap. 13 och 14 §§,

25. sådan information om förvaltningsavgifter som avses i 5
kap. 18 § första stycket,

26. på vilket sätt underrättelsen till andelsägarna enligt
5 a kap. 7 § ska lämnas,

27. vilka fel och försummelser som ska rapporteras enligt 5 a
kap. 18 §,

28. förutsättningar för överföring av finansiella instrument
och förvaltning enligt 5 a kap. 37 och 46 §§,

29. vilka åtgärder som ett fondbolag ska vidta om det tar
emot medel med redovisningsskyldighet enligt 7 kap. 1 §,

30. vilka åtgärder som ett fondbolag ska vidta för att
uppfylla de krav som följer av bestämmelserna i 7 kap. 3 §,

31. vad informationen enligt 8 kap. 8 § ska innehålla, hur
den ska utformas, på vilket sätt den ska tillhandahållas och
vad som ska bifogas informationen,

32. på vilket språk de handlingar som ska lämnas tillsammans
med ansökan enligt 8 kap. 19 § ska upprättas,

33. vilka upplysningar fondbolag, förvaltningsbolag,
fondföretag samt förvaringsinstitut ska lämna till
Finansinspektionen enligt 10 kap. 2 § första stycket och när
upplysningarna ska lämnas, och

34. att vissa uppgifter som enligt 10 kap. 2 § första stycket
ska lämnas till Finansinspektionen i stället ska lämnas till
Statistiska centralbyrån. Förordning (2014:566).

19 § Innan Finansinspektionen meddelar föreskrifter med
stöd av 18 § 34, ska inspektionen ge Riksbanken och
Statistiska centralbyrån tillfälle att yttra sig.
Förordning (2014:507).

Övergångsbestämmelser

2013:588

1. Denna förordning träder i kraft den 22 juli 2013.

2. Genom förordningen upphävs förordningen (2004:75) om
investeringsfonder.

3. Den upphävda förordningen gäller fortfarande beträffande
sådana fondbolag och andra fondförvaltare som med stöd av
övergångsbestämmelserna till lagen (2013:563) om ändring i
lagen (2004:46) om investeringsfonder driver verksamhet
enligt den lagen samt beträffande specialfonder och
fondföretag som förvaltas av dessa.