Förordning (2013:60) om statsbidrag för behörighetsgivande utbildning för lärare i yrkesämnen

SFS nr
2013:60
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2013-02-14

Inledande bestämmelse

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag
för behörighetsgivande utbildning för lärare i yrkesämnen.
Syftet med bidraget är att ge lärare i yrkesämnen i
gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, den kommunala
vuxenutbildningen och den särskilda utbildningen för vuxna
möjlighet att avlägga yrkeslärarexamen.

Statsbidrag lämnas i den mån det finns tillgång på medel.

Förutsättningar för statsbidrag

2 § Statsbidrag får lämnas till huvudmän inom gymnasieskolan,
gymnasiesärskolan, den kommunala vuxenutbildningen och den
särskilda utbildningen för vuxna. Bidraget får lämnas för
huvudmännens kostnader för nedsättning av arbetstiden med
minst 25 procent för lärare i yrkesämnen i dessa skolformer
under den tid och med det belopp som avses i 3 §, om

1. läraren är anställd hos huvudmannen eller hos någon annan
som enligt avtal med huvudmannen utför uppgifter inom någon
av de nämnda skolformerna,

2. syftet med den minskade arbetstiden är att underlätta för
läraren att kombinera arbetet med studier så att han eller
hon kan avlägga yrkeslärarexamen inom två år, och

3. lärarens arbete för huvudmannen organiseras på ett sådant
sätt att det bedöms vara möjligt att enligt 6 kap. 7 §
högskoleförordningen (1993:100) tillgodoräkna arbetet som
sådan verksamhetsförlagd utbildning som krävs för
yrkeslärarexamen.

Lärarens arbete för huvudmannen behöver dock inte organiseras
på ett sådant sätt som anges i första stycket 3, om läraren
tidigare har bedrivit undervisning som kan tillgodoräknas som
sådan verksamhetsförlagd utbildning som krävs för
yrkeslärarexamen.

3 § Statsbidraget får lämnas under högst två år för en lärare
med ett belopp som motsvarar 12,5 procent av lärarens lön för
en heltidsanställning, även om lärarens anställning omfattar
mindre än heltid. Bidrag får även lämnas för kostnader för
lärarens resor.

Ansökan och beslut om statsbidrag

4 § Ansökan om statsbidrag ges in till Statens skolverk.
Skolverket beslutar om och betalar ut bidraget. Beslutet får
förenas med villkor, som ska framgå av beslutet.

Bidrag får lämnas för kostnader för studier som påbörjas före
den 1 oktober 2015.

Fördelning av statsbidrag

5 § Statens skolverk ska vid sin fördelning av statsbidrag, i
den ordning som anges nedan, ta hänsyn till

1. huvudmannens behov av lärare med behörighet för den
undervisning de bedriver, och

2. behovet av geografisk spridning.

Uppföljning och redovisning

6 § Statens skolverk ska följa upp hur statsbidraget har
använts.

Skolverket ska i samband med sin årsredovisning till
Regeringskansliet lämna en redovisning av hur bidraget har
använts.

7 § Mottagaren av statsbidrag är skyldig att lämna sådan
ekonomisk och annan redovisning till Statens skolverk som
verket begär.

Återbetalning och återkrav

8 § Mottagaren av statsbidrag enligt denna förordning är
återbetalningsskyldig, om

1. mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på
något annat sätt har förorsakat att bidraget har lämnats
felaktigt eller med för högt belopp,

2. bidraget av något annat skäl har lämnats felaktigt eller
med för högt belopp och mottagaren borde ha insett detta,

3. bidraget helt eller delvis inte har utnyttjats eller inte
har använts för det ändamål det har lämnats för,

4. sådan redovisning som avses i 7 § inte har lämnats,
eller
5. mottagaren inte har följt villkor i beslutet om
bidrag.

Mottagaren är inte återbetalningsskyldig även om resultatet
av universitetets eller högskolans prövning enligt 6 kap. 8 §
högskoleförordningen (1993:100) avviker från den bedömning
som har gjorts enligt 2 § första stycket 3, om mottagaren har
gjort vad som rimligen kan krävas för att arbetet ska kunna
tillgodoräknas som sådan verksamhetsförlagd utbildning som
krävs för yrkeslärarexamen.

9 § Statens skolverk ska besluta att helt eller delvis kräva
tillbaka ett statsbidrag om någon är återbetalningsskyldig
enligt 8 §.

Om det finns särskilda skäl för det, får Skolverket efterge
återkrav helt eller delvis.

10 § På statsbidrag som krävs tillbaka ska ränta tas ut från
och med den dag som infaller en månad efter det att beslut om
återkrav har fattats och efter en räntesats som vid varje
tidpunkt överstiger statens utlåningsränta med två
procentenheter.

Om det finns särskilda skäl för det, får Statens skolverk
efterge krav på ränta helt eller delvis.

Bemyndigande

11 § Statens skolverk får meddela de föreskrifter som behövs
för verkställigheten av denna förordning.

Överklagande

12 § Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Övergångsbestämmelser

2013:60

1. Denna förordning träder i kraft den 1 april 2013 och
gäller till och med den 31 december 2016.

2. Bestämmelserna i 6–10 och 12 §§ ska dock fortsätta att
gälla till och med den 31 december 2019.