Förordning (2013:63) om bekämpningsmedelsavgifter

SFS nr
2013:63
Departement/myndighet
Miljö- och energidepartementet
Utfärdad
2013-02-14
Ändring införd
t.o.m. SFS 2015:47

1 kap. Tillämpningsområde

1 § Denna förordning är meddelad med stöd av 8 kap. 7 §
regeringsformen i fråga om 8 kap. 4 § och 10 kap. 2 § 1 och 2
samt i övrigt med stöd av 27 kap. 1 § miljöbalken.

Förordningen gäller avgifter som ska betalas för prövning och
tillsyn av bekämpningsmedel enligt

1. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009
av den 21 oktober 2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på
marknaden och om upphävande av rådets direktiv 79/117/EEG och
91/414/EEG, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets
förordning (EU) nr 652/2014,

2. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012
av den 22 maj 2012 om tillhandahållande på marknaden och
användning av biocidprodukter, i lydelsen enligt
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 334/2014,

3. förordningen (2000:338) om biocidprodukter som innehåller
nematoder, insekter eller spindeldjur,

4. förordningen (2006:1010) om växtskyddsmedel som innehåller
nematoder, insekter eller spindeldjur, och

5. förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel.
Förordning (2015:47).

2 § I denna förordning avses med

kemiskt växtskyddsmedel: en kemisk produkt som är ett
växtskyddsmedel enligt förordning (EG) nr 1107/2009,

biologiskt växtskyddsmedel: en bioteknisk organism som är ett
växtskyddsmedel enligt förordning (EG) nr 1107/2009, och

biocidprodukt: en biocidprodukt enligt förordning (EU) nr
528/2012.

I övrigt har ord i denna förordning samma betydelse som i 14
kap. miljöbalken. Förordning (2015:47).

2 kap. Avgifter för prövning av kemiska växtskyddsmedel

1 § För Kemikalieinspektionens, Livsmedelsverkets och Statens
jordbruksverks prövning av ansökningar om godkännande,
dispens och parallellhandelstillstånd i fråga om kemiska
växtskyddsmedel enligt förordning (EG) nr 1107/2009 ska en
ansökningsavgift betalas enligt detta kapitel.
Ansökningsavgiften består av en grundavgift och i vissa fall
av en eller flera tilläggsavgifter.

En avgift enligt 7 § är preliminär. En sådan avgift
fastställs slutligt enligt 9 kap. 2 §. Övriga avgifter enligt
detta kapitel är slutliga avgifter.

Avgift för godkännande

2 § Den som ansöker om ett godkännande av ett kemiskt
växtskyddsmedel ska, om inte annat följer av 13 eller 14 §,
betala en grundavgift

1. med 120 000 kronor, om någon annan medlemsstat än Sverige
är den prövande medlemsstaten enligt artikel 35 i förordning
(EG) nr 1107/2009,

2. med 120 000 kronor, om ansökan avser ett ömsesidigt
erkännande enligt artikel 40.1 a eller c i förordning (EG) nr
1107/2009,

3. med 140 000 kronor, om ansökan avser ett ömsesidigt
erkännande enligt artikel 40.1 b i förordning (EG) nr
1107/2009,

4. med 170 000 kronor, om ansökan avser ett ömsesidigt
erkännande enligt artikel 40 i förordning (EG) nr 1107/2009
och en bedömning ska göras enligt artikel 41.2 b,

5. med 140 000 kronor, om ansökan avser ett ömsesidigt
erkännande och ansökan grundas på ett godkännande som har
getts av en annan medlemsstat enligt de bestämmelser som
gällde före den 14 juni 2011,

6. med 60 000 kronor, om ansökan avser ett godkännande av ett
medel med låg risk enligt artikel 47 i förordning (EG) nr
1107/2009,

7. med 350 000 kronor, om ansökan avser ett godkännande som
ska bedömas enligt artikel 50 i förordning (EG) nr
1107/2009,

8. med 350 000 kronor, om ansökan avser ett godkännande som
ska prövas med hänsyn till alla zoner i Europeiska unionen
och Sverige är den prövande medlemsstaten,

9. med 420 000 kronor, om ansökan avser ett tillfälligt
godkännande enligt artikel 30 i förordning (EG) nr 1107/2009,
och

10. med 300 000 kronor i andra fall.

3 § Om ett ärende enligt 2 § avser ett medel med fler än ett
verksamt ämne och Sverige är den prövande medlemsstaten, ska
sökanden för varje sådant ytterligare verksamt ämne betala en
tilläggsavgift med 50 000 kronor.

4 § I ett ärende enligt 2 § ska sökanden betala en
tilläggsavgift

1. med 12 000 kronor, om en bedömning av ekvivalens ska göras
enligt artikel 29.1 b i förordning (EG) nr 1107/2009, och

2. med 30 000 kronor, om Statens jordbruksverk ska pröva
ansökan i fråga om effektivitet, selektivitet och
fytotoxicitet eller i fråga om huruvida miljö- och
jordbruksförhållandena är jämförbara.

5 § Om Livsmedelsverket i ett ärende enligt 2 § ska bedöma
resthalter av växtskyddsmedlet, ska sökanden betala en
tilläggsavgift

1. med 15 000 kronor, om det är fråga om en ansökan som avses
i 2 § 6,

2. med 30 000 kronor, om det är fråga om en ansökan som avses
i 2 § 1, 2, 3, 4 eller 5, och

3. med 60 000 kronor, om det är fråga om en ansökan som avses
i 2 § 7, 8, 9 eller 10.

6 § Om sökanden i ett ärende enligt 2 § ändrar ansökan på så
sätt att prövningen enligt de enhetliga principer för
utvärdering av växtskyddsmedel som avses i artikel 29.6 i
förordning (EG) nr 1107/2009 helt eller delvis måste göras
om, ska sökanden betala en tilläggsavgift med 50 000 kronor
för varje sådan omprövning.

Om en omprövning enligt första stycket innebär att
Livsmedelsverket måste göra en ny bedömning av resthalter av
växtskyddsmedlet, ska sökanden betala en tilläggsavgift med
20 000 kronor.

Om en omprövning enligt första stycket innebär att Statens
jordbruksverk måste göra en ny bedömning av medlets
effektivitet, selektivitet eller fytotoxicitet eller i fråga
om huruvida miljö- och jordbruksförhållandena är jämförbara,
ska sökanden betala en tilläggsavgift med 20 000 kronor.

Avgift när sökanden inte får åberopa tidigare prövad
dokumentation

7 § Den som ansöker om ett godkännande enligt 2 § ska betala
en tilläggsavgift med 1 100 000 kronor för varje akt med
dokumentation, om

1. medlet innehåller ett verksamt ämne som är godkänt enligt
förordning (EG) nr 1107/2009, och

2. sökanden inte har rätt att åberopa den dokumentation som
låg till grund för godkännandet av ämnet.

Avgift för ändrat godkännande

8 § Den som för ett kemiskt växtskyddsmedel ansöker om en
ändring av ett godkännande i fråga om medlets användning
eller villkor för användning enligt förordning (EG) nr
1107/2009 ska, om inte annat följer av 11, 13 eller 14 §,
betala en grundavgift

1. med 120 000 kronor för varje användning eller villkor för
användning som ska prövas enligt de enhetliga principer för
utvärdering av växtskyddsmedel som avses i artikel 29.6 i
förordning (EG) nr 1107/2009, om Sverige är den prövande
medlemsstaten enligt artikel 35 i den förordningen,

2. med 60 000 kronor för varje användning eller villkor för
användning som ska prövas enligt de enhetliga principer som
avses i 1, om någon annan medlemsstat än Sverige är den
prövande medlemsstaten, och

3. med 40 000 kronor för varje användning eller villkor för
användning som inte behöver prövas enligt de enhetliga
principer som avses i 1.

9 § I ett ärende enligt 8 § ska sökanden betala en
tilläggsavgift

1. med 30 000 kronor, om Livsmedelsverket ska bedöma
resthalter av växtskyddsmedlet, och

2. med 20 000 kronor, om Statens jordbruksverk ska pröva
ansökan i fråga om effektivitet, selektivitet eller
fytotoxicitet eller i fråga om huruvida miljö- och
jordbruksförhållandena är jämförbara.

10 § I andra fall än de som avses i 8 § ska den som för ett
kemiskt växtskyddsmedel ansöker om en ändring av ett
godkännande enligt förordning (EG) nr 1107/2009 betala en
grundavgift

1. med 20 000 kronor, om ändringen avser en ändring av källa
för verksamt ämne och ändringen innebär att det ska göras en
bedömning av ekvivalens enligt artikel 29.1 b i förordning
(EG) nr 1107/2009,

2. med 20 000 kronor, om ändringen avser växtskyddsmedlets
sammansättning, och

3. med 8 000 kronor i andra fall.

Avgift för ändrat godkännande av växtskyddsmedel med låg
risk

11 § I stället för det som sägs i 8 § ska den som ansöker om
en ändring av ett godkännande av ett medel med låg risk
enligt artikel 47 i förordning (EG) nr 1107/2009 betala en
grundavgift

1. med 40 000 kronor, om det är fråga om en ändring som avses
i 8 § 1, och

2. med 20 000 kronor, om det är fråga om en ändring som avses
i 8 § 3.

12 § I ett ärende enligt 11 § ska sökanden betala en
tilläggsavgift

1. med 15 000 kronor, om Livsmedelsverket ska bedöma
resthalter av växtskyddsmedlet, och

2. med 20 000 kronor, om Statens jordbruksverk ska pröva
ansökan i fråga om effektivitet, selektivitet eller
fytotoxicitet eller i fråga om huruvida miljö- och
jordbruksförhållandena är jämförbara.

Avgift för godkännande för ett mindre användningsområde

13 § I stället för det som sägs i 2 och 8 §§ ska sökanden
betala en grundavgift med 12 500 kronor, om ansökan avser

1. ett utvidgat godkännande för ett mindre användningsområde
enligt artikel 51 i förordning (EG) nr 1107/2009, eller

2. ett utvidgat godkännande för ett mindre användningsområde
genom ömsesidigt erkännande enligt artiklarna 40.1 och 51.7 i
förordning (EG) nr 1107/2009.

Avgift för godkännande för en liten odlingsareal

14 § Den som ansöker om godkännande av ett kemiskt
växtskyddsmedel för yrkesmässig användning och visar att den
sammanlagda odlingsarealen vid tidpunkten för ansökan uppgår
till högst 3 000 hektar ska betala en grundavgift

1. med 45 850 kronor i stället för det som sägs i 2 § 1 och
7-10,

2. med 21 000 kronor i stället för det som sägs i 2 § 2-6,
och

3. med 12 250 kronor i stället för det som sägs i 8 §.

Avgift för dispens från kravet på godkännande

15 § Den som för ett kemiskt växtskyddsmedel ansöker om
dispens från kravet på godkännande i förordning (EG) nr
1107/2009 ska betala en grundavgift

1. med 6 000 kronor, om ansökan avser ett anstånd enligt
artikel 46 i förordning (EG) nr 1107/2009,

2. med 10 000 kronor, om ansökan avser en begränsad och
kontrollerad användning vid nödsituation enligt artikel 53 i
förordning (EG) nr 1107/2009,

3. med 8 000 kronor, om ansökan avser ett enstaka experiment
eller test enligt artikel 54.1 i förordning (EG) nr
1107/2009, och

4. med 16 000 kronor, om ansökan avser förhandstillstånd för
ett experiment- eller testprogram enligt artikel 54.1 i
förordning (EG) nr 1107/2009.

Avgift för parallellhandelstillstånd

16 § Den som för ett kemiskt växtskyddsmedel ansöker om ett
parallellhandelstillstånd enligt artikel 52 i förordning (EG)
nr 1107/2009 ska betala en grundavgift med 20 000 kronor.

3 kap. Avgifter för prövning av biologiska växtskyddsmedel

1 § För Kemikalieinspektionens prövning av ansökningar om
godkännande, dispens och parallellhandelstillstånd av
biologiska växtskyddsmedel enligt förordning (EG) nr
1107/2009 ska en ansökningsavgift betalas enligt detta
kapitel. Ansökningsavgiften består av en grundavgift och i
vissa fall av en tillläggsavgift. Bestämmelser om avgift för
prövning av ansökningar om godkännande av biotekniska
organismer som är insekter, nematoder och spindeldjur finns i
5 kap.

En avgift enligt 3 § är preliminär. En sådan avgift
fastställs slutligt enligt 9 kap. 2 §. Övriga avgifter enligt
detta kapitel är slutliga avgifter.

Avgift för godkännande

2 § Den som ansöker om ett godkännande av ett biologiskt
växtskyddsmedel enligt förordning (EG) nr 1107/2009 ska
betala en grundavgift

1. med 5 250 kronor, om ansökan avser ett ömsesidigt
erkännande enligt artikel 40 i förordning (EG) nr
1107/2009,
2. med 5 250 kronor, om ansökan avser ett
utvidgat godkännande för ett mindre användningsområde enligt
artikel 51 i förordning (EG) nr 1107/2009, och

3. med 21 000 kronor i andra fall.

Om ansökan avser genetiskt modifierade organismer, ska
avgiften betalas med 60 000 kronor i stället för det som sägs
i första stycket.

Avgift när sökanden inte får åberopa tidigare prövad
dokumentation

3 § Den som ansöker om ett godkännande enligt 2 § ska betala
en tilläggsavgift med 1 100 000 kronor för varje akt med
dokumentation, om

1. medlet innehåller ett verksamt ämne som är godkänt enligt
förordning (EG) nr 1107/2009, och

2. sökanden inte har rätt att åberopa den dokumentation som
låg till grund för godkännandet av ämnet.

Avgift för ändrat godkännande

4 § Den som för ett biologiskt växtskyddsmedel ansöker om en
ändring av ett godkännande enligt förordning (EG) nr
1107/2009, ska betala en grundavgift

1. med 5 250 kronor, om prövningen ska göras enligt de
enhetliga principer för utvärdering av växtskyddsmedel som
avses i artikel 29.6 i förordning (EG) nr 1107/2009, och

2. med 4 000 kronor i andra fall.

Avgift för dispens från kravet på godkännande

5 § Den som för ett biologiskt växtskyddsmedel ansöker om
dispens från kravet på godkännande i förordning (EG) nr
1107/2009 ska betala en grundavgift

1. med 3 000 kronor, om ansökan avser ett anstånd enligt
artikel 46 i förordning (EG) nr 1107/2009,

2. med 5 000 kronor, om ansökan avser en begränsad och
kontrollerad användning vid nödsituation enligt artikel 53 i
förordning (EG) nr 1107/2009,

3. med 4 000 kronor, om ansökan avser tillstånd för ett
enstaka experiment eller test enligt artikel 54.1 i
förordning (EG) nr 1107/2009, och

4. med 8 000 kronor, om ansökan avser ett förhandstillstånd
för ett experiment- eller testprogram enligt artikel 54.1 i
förordning (EG) nr 1107/2009.

Avgift för parallellhandelstillstånd

6 § Den som för ett biologiskt växtskyddsmedel ansöker om ett
parallellhandelstillstånd enligt artikel 52 i förordning (EG)
nr 1107/2009 ska betala en grundavgift med 10 000 kronor.

4 kap. Avgifter för prövning av biocidprodukter

1 § För Kemikalieinspektionens och Livsmedelsverkets prövning
av ansökningar om godkännande, anmälan, dispens och
parallellhandelstillstånd i fråga om biocidprodukter enligt
förordning (EU) nr 528/2012 eller 14 kap. 10 § miljöbalken
ska en ansökningsavgift betalas enligt detta kapitel.
Ansökningsavgiften består av en grundavgift och i vissa fall
av en eller flera tilläggsavgifter. Bestämmelser om avgift
för prövning av ansökningar om godkännande av biotekniska
organismer i form av insekter, nematoder eller spindeldjur
finns i 5 kap.

En avgift enligt 9 § är preliminär. En sådan avgift
fastställs slutligt enligt 9 kap. 2 §. Övriga avgifter enligt
detta kapitel är slutliga avgifter.

Avgift för godkännande

2 § Den som ansöker om ett godkännande av en biocidprodukt
eller av en sådan produktfamilj som avses i artikel 3.1 s i
förordning (EU) nr 528/2012 ska, om inte annat följer av 12 §,
betala en grundavgift

1. med 120 000 kronor, om ansökan avser ett godkännande genom
ömsesidigt erkännande av en produkt,

2. med 240 000 kronor, om ansökan avser ett godkännande genom
ömsesidigt erkännande av en produktfamilj,

3. med 600 000 kronor, om ansökan avser ett unionsgodkännande
av en produkt och Sverige är utvärderande medlemsstat,

4. med 900 000 kronor, om ansökan avser ett unionsgodkännande
av en produktfamilj och Sverige är utvärderande
medlemsstat,

5. med 60 000 kronor, om ansökan avser ett
godkännande av en produkt genom ett förenklat förfarande
enligt artikel 26 i förordning (EU) nr 528/2012 och Sverige
är utvärderande medlemsstat,

6. med 120 000 kronor, om ansökan avser ett godkännande av en
produktfamilj genom ett förenklat förfarande enligt artikel
26 i förordning (EU) nr 528/2012 och Sverige är utvärderande
medlemsstat,

7. med 600 000 kronor, om ansökan avser ett nationellt
godkännande av en produktfamilj,

8. med 660 000 kronor, om ansökan avser ett tillfälligt
godkännande av en produktfamilj,

9. med 360 000 kronor, om ansökan avser ett tillfälligt
godkännande i andra fall än som avses i 8, och

10. med 300 000 kronor i andra fall.

3 § Om ett ärende enligt 2 § avser ett godkännande enligt 14
kap. 10 § miljöbalken och ansökan innehåller dokumentation om
ett verksamt ämne som inte tidigare har utvärderats av
Kemikalieinspektionen, ska sökanden för varje sådant verksamt
ämne betala en tilläggsavgift med 160 000 kronor.

4 § Om ett ärende enligt 2 § 3, 4, 7, 8, 9 eller 10 avser en
produkt med fler än ett verksamt ämne, ska sökanden för varje
sådant ytterligare verksamt ämne betala en tilläggsavgift med
50 000 kronor.

5 § Om ett ärende enligt 2 § 3, 4, 7, 8, 9 eller 10 avser en
produkt som ska användas i fler än en produkttyp, ska
sökanden för varje sådan ytterligare produkttyp betala en
tilläggsavgift med 50 000 kronor.

6 § Om ett ärende enligt 2 § 3, 4, 7, 8, 9 eller 10 avser en
produkt som ska användas i fler än en användarkategori, ska
sökanden för varje sådan ytterligare användarkategori betala
en tilläggsavgift med 50 000 kronor.

7 § I ett ärende enligt 2 § ska sökanden betala en
tilläggsavgift

1. med 50 000 kronor, om en jämförande bedömning ska göras
enligt artikel 23 i förordning (EU) nr 528/2012,

2. med 30 000 kronor, om ansökan avser ett ömsesidigt
erkännande och Livsmedelsverket ska bedöma resthalter av
biocidprodukten, och

3. med 60 000 kronor i andra ärenden än som avses i 2 och där
Livsmedelsverket ska bedöma resthalter av biocidprodukten.

8 § Om sökanden i ett ärende enligt 2 § ändrar ansökan på så
sätt att prövningen enligt de gemensamma principer för
utvärdering av produkter enligt bilaga 6 till förordning (EU)
nr 528/2012, eller förordningen (2000:338) om
biocidprodukter, helt eller delvis måste göras om, ska
sökanden betala en tilläggsavgift med 50 000 kronor för varje
sådan omprövning.

Om en omprövning enligt första stycket innebär att
Livsmedelsverket måste göra en ny bedömning av resthalter av
biocidprodukten, ska sökanden betala en tilläggsavgift med
20 000 kronor.

Avgift när sökanden inte får åberopa tidigare prövad
dokumentation

9 § I ett ärende enligt 2 § ska sökanden betala en
tilläggsavgift med 850 000 kronor för varje akt med
dokumentation, om

1. produkten innehåller ett verksamt ämne som är godkänt
enligt förordning (EU) nr 528/2012, och

2. sökanden inte har rätt att åberopa den dokumentation som
låg till grund för godkännandet av ämnet.

Avgift för ändrat godkännande

10 § Den som ansöker om en ändring av ett godkännande av en
biocidprodukt enligt artikel 50 i förordning (EU) nr 528/2012
eller enligt förordningen (2000:338) om biocidprodukter ska
betala en grundavgift

1. med 120 000 kronor, om ansökan avser eller motsvarar en
sådan omfattande ändring som avses i artikel 50.3 c i
förordning (EU) nr 528/2012,

2. med 60 000 kronor, om ansökan avser ett ömsesidigt
erkännande av en sådan omfattande ändring som avses i 1 och
Sverige inte är referensmedlemsstat,

3. med 40 000 kronor, om ansökan avser eller motsvarar en
sådan mindre ändring som avses i artikel 50.3 b i förordning
(EU) nr 528/2012 och annat inte följer av 5,

4. med 8 000 kronor, om ansökan avser eller motsvarar en
sådan administrativ ändring som avses i artikel 50.3 a i
förordning (EU) nr 528/2012, eller

5. med 8 000 kronor, om ansökan avser ett ömsesidigt
erkännande av en sådan mindre ändring som avses i artikel
50.3 b i förordning (EU) nr 528/2012 och Sverige inte är
referensmedlemsstat.

11 §   I ett ärende enligt 10 § där Livsmedelsverket ska
bedöma resthalter av biocidprodukten ska sökanden betala en
tilläggsavgift

1. med 60 000 kronor, om ärendet är ett sådant som avses i
10 § 1, och

2. med 30 000 kronor, om ärendet är ett sådant som avses i
10 § 2.

Avgift för godkännande av ”samma produkt”

12 § Den som ansöker om godkännande av en sådan ”samma
produkt” som avses i artikel 17.7 i förordning (EU) nr
528/2012 ska betala en grundavgift med 20 000 kronor.

Avgift för anmälan

13 § Den som gör en anmälan om tillägg av en biocidprodukt i
en produktfamilj enligt artikel 17.6 i förordning (EU) nr
528/2012 ska betala en grundavgift med 8 000 kronor.

14 § Den som gör en anmälan om tillhandahållande på marknaden
av en biocidprodukt som är godkänd genom ett förenklat
förfarande enligt artikel 27.1 i förordning (EU) nr 528/2012
ska betala en grundavgift med 8 000 kronor.

Avgift för dispens från kravet på godkännande

15 § Den som ansöker om dispens från kravet på godkännande av
en biocidprodukt enligt förordning (EU) nr 528/2012 eller 14
kap. 10 § miljöbalken ska betala en grundavgift

1. med 8 000 kronor, om ansökan avser ett experiment eller
försök för forskning och utveckling enligt artikel 56 i
förordning (EU) nr 528/2012, och

2. med 15 000 kronor i andra fall.

Avgift för parallellhandelstillstånd

16 § Den som ansöker om ett parallellhandelstillstånd enligt
artikel 53 i förordning (EU) nr 528/2012 ska betala en
grundavgift med 20 000 kronor.

5 kap. Avgifter för prövning av insekter, nematoder och
spindeldjur

1 § För Kemikalieinspektionens prövning av godkännande och
dispens i fråga om biotekniska organismer i form av insekter,
nematoder eller spindeldjur enligt 14 kap. 10 § miljöbalken
ska en ansökningsavgift betalas enligt detta kapitel.

En avgift enligt detta kapitel är en slutlig avgift.

2 § Den som ansöker om ett godkännande av en organism som
avses i 1 § ska betala en avgift med 3 000 kronor för
produkten och 8 000 kronor för varje verksam organism som
inte ingår i ett annat godkänt bekämpningsmedel.

Om ansökan avser genetiskt modifierade organismer, ska
sökanden i stället betala en avgift med 60 000 kronor.

3 § Den som i fråga om en organism som avses i 1 § ansöker om
ett ändrat godkännande ska betala en avgift med 4 000
kronor.

4 § Den som i fråga om en organism som avses i 1 § ansöker om
dispens från kravet på godkännande enligt 14 kap. 10 §
miljöbalken ska betala en avgift med 3 000 kronor.

6 kap. Avgift för prövning av verksamma ämnen i
växtskyddsmedel

1 § För Kemikalieinspektionens prövning av verksamma ämnen i
växtskyddsmedel enligt förordning (EG) nr 1107/2009 ska en
ansökningsavgift betalas enligt detta kapitel.

En avgift enligt detta kapitel är preliminär. Avgiften
fastställs slutligt enligt 9 kap. 2 §.

2 § Den som ansöker om ett nytt eller förnyat godkännande av
ett verksamt ämne enligt förordning (EG) nr 1107/2009 ska
betala en avgift

1. med 6 750 000 kronor för varje gemensam akt med
dokumentation, om ansökan görs av flera sökande gemensamt och
avser ett kemiskt ämne,

2. med 4 500 000 kronor för varje akt med dokumentation, om
ansökan avser ett kemiskt ämne och inte är sådan gemensam
ansökan som avses i 1,

3. med 3 000 000 kronor för varje gemensam akt med
dokumentation, om ansökan görs av flera sökande gemensamt och
avser en mikroorganism, och

4. med 2 000 000 kronor för varje akt med dokumentation, om
ansökan avser en mikroorganism och inte är en sådan gemensam
ansökan som avses i 3.

Avgift efter godkännande av ett verksamt ämne i
växtskyddsmedel

3 § Efter det att ett verksamt ämne som Sverige varit
rapporterande medlemsstat för har godkänts enligt förordning
(EG) nr 1107/2009, ska den som ansökte om att ämnet skulle
godkännas eller den som har trätt i sökandens ställe betala
en avgift för den administrativa hantering och utvärdering
som följer av godkännandet. Avgiften uppgår till 1 000 000
kronor för varje akt. Förordning (2015:47).

Avgift vid medrapportering om verksamma ämnen i
växtskyddsmedel

4 § Den som ansöker om ett nytt eller förnyat godkännande av
ett verksamt ämne ska betala en avgift. Avgiften ska betalas
med ett belopp som står i proportion till den
arbetsfördelning som har överenskommits med den rapporterande
medlemsstaten, dock högst

1. med 3 375 000 kronor för varje gemensam akt med
dokumentation, om ansökan görs av flera sökande gemensamt och
avser ett kemiskt ämne,

2. med 2 250 000 kronor för varje akt med dokumentation, om
ansökan avser ett kemiskt ämne och inte omfattas av en sådan
gemensam ansökan som avses i 1,

3. med 1 500 000 kronor för varje gemensam akt med
dokumentation, om ansökan görs av flera sökande gemensamt och
avser en mikroorganism, och

4. med 1 000 000 kronor för varje akt med dokumentation, om
ansökan avser en mikroorganism och inte omfattas av en sådan
gemensam ansökan som avses i 3.

Om Kemikalieinspektionens handläggning endast omfattar tiden
efter det att den rapporterande medlemsstaten har lämnat sin
utvärdering till Europeiska myndigheten för
livsmedelssäkerhet (EFSA), ska avgiften betalas med 700 000
kronor i stället för det som sägs i andra stycket.

Avgift för prövning av ändrade villkor för godkända verksamma
ämnen i växtskyddsmedel

5 § Den som ansöker om en ändring av villkoren för ett
godkänt verksamt ämne enligt förordning (EG) nr 1107/2009 ska
betala en avgift med 200 000 kronor.

7 kap. Avgift för prövning av verksamma ämnen i
biocidprodukter

1 § För Kemikalieinspektionens prövning av verksamma ämnen i
biocidprodukter enligt förordning (EU) nr 528/2012 ska en
ansökningsavgift betalas enligt detta kapitel.

En avgift enligt detta kapitel är preliminär. Avgiften
fastställs slutligt enligt 9 kap. 2 §.

2 § Den som ansöker om att ett verksamt ämne eller
ytterligare en produkttyp ska godkännas enligt förordning
(EU) nr 528/2012 eller ansöker om förlängning av ett beslut
om ett sådant godkännande ska betala en avgift

1. med 5 700 000 kronor för varje gemensam akt med
dokumentation, om ansökan görs av flera sökande gemensamt och
avser att ett kemiskt ämne ska godkännas eller att ett sådant
godkännande ska förlängas,

2. med 3 800 000 kronor för varje akt med dokumentation, om
ansökan avser att ett kemiskt ämne ska godkännas eller att
ett sådant godkännande ska förlängas och ansökan inte är en
sådan gemensam ansökan som avses i 1,

3. med 3 000 000 kronor för varje gemensam akt med
dokumentation, om ansökan görs av flera sökande gemensamt och
avser att en mikroorganism ska godkännas eller att ett sådant
godkännande ska förlängas,

4. med 2 000 000 kronor för varje akt med dokumentation, om
ansökan avser att en mikroorganism ska godkännas eller att
ett sådant godkännande ska förlängas och ansökan inte är en
sådan gemensam ansökan som avses i 3,

5. med 420 000 kronor för varje gemensam akt med
dokumentation, om ansökan görs av flera sökande gemensamt och
avser att ett ämne ska tas upp i bilaga 1 till förordning
(EU) nr 528/2012, och

6. med 280 000 kronor för varje akt med dokumentation, om
ansökan avser att ett ämne ska tas upp i bilaga 1 till
förordning (EU) nr 528/2012 och inte är en sådan gemensam
ansökan som avses i 5.

Avgift för prövning efter godkännande av ett verksamt ämne i
biocidprodukter

3 § Efter det att ett verksamt ämne som Sverige varit
rapporterande medlemsstat för har godkänts enligt förordning
(EU) nr 528/2012, ska den som ansökte om att ämnet skulle
godkännas eller den som har trätt i sökandens ställe betala
en avgift för den administrativa hantering och utvärdering
som följer av godkännandet. Avgiften uppgår till 1 000 000
kronor för varje akt. Förordning (2015:47).

Avgift vid medrapportering om verksamma ämnen i
biocidprodukter

4 § Den som ansöker om att ett verksamt ämne eller
ytterligare en produkttyp ska godkännas enligt förordning
(EU) nr 528/2012 eller ansöker om förlängning av ett beslut
om ett sådant godkännande ska betala en avgift. Avgiften ska
betalas med ett belopp som står i proportion till den
arbetsfördelning som har överenskommits med den rapporterande
medlemsstaten, dock högst

1. med 2 850 000 kronor för varje gemensam akt med
dokumentation, om ansökan görs av flera sökande gemensamt och
avser ett kemiskt ämne,

2. med 1 900 000 kronor för varje akt med dokumentation, om
ansökan avser ett kemiskt ämne och inte omfattas av en sådan
gemensam ansökan som avses i 1,

3. med 1 500 000 kronor för varje gemensam akt med
dokumentation, om ansökan görs av flera sökande gemensamt och
avser en mikroorganism, och

4. med 1 000 000 kronor för varje akt med dokumentation, om
ansökan avser en mikroorganism och inte omfattas av en sådan
gemensam ansökan som avses i 3.

Om Kemikalieinspektionens handläggning endast omfattar tiden
efter det att den rapporterande medlemsstaten har lämnat sin
utvärdering till en myndighet som Europeiska unionens
kommission utser, ska avgiften betalas med 700 000 kronor i
stället för det som sägs i andra stycket.

Avgift för prövning av ändrade villkor för godkända verksamma
ämnen

5 § Den som ansöker om en ändring av villkoren för
godkännande av ett verksamt ämne enligt förordning (EU) nr
528/2012 ska betala en avgift med 200 000 kronor.

8 kap. Årsavgifter för bekämpningsmedel

1 § En årsavgift ska betalas av den som har fått ett
bekämpningsmedel godkänt enligt förordning (EG) nr 1107/2009,
förordning (EU) nr 528/2012 eller 14 kap. 10 § miljöbalken,
eller av den som har trätt i dennes ställe.

Årsavgiften ska betalas från och med kalenderåret efter det
år då medlet godkändes till och med det kalenderår då
godkännandet upphör att gälla.

2 § En årsavgift ska betalas av den som har fått ett
parallellhandelstillstånd för ett växtskyddsmedel enligt
förordning (EG) nr 1107/2009 eller en biocidprodukt enligt
förordning (EU) nr 528/2012.

Årsavgiften ska betalas från och med kalenderåret efter det
år då parallellhandelstillståndet gavs till och med det
kalenderår då tillståndet upphör att gälla.

3 § Årsavgiften enligt 1 eller 2 § ska betalas senast den 31
maj det år som avgiften avser och ska

1. för ett kemiskt bekämpningsmedel uppgå till 5,5 procent av
försäljningsvärdet av medlet beräknat på försäljningen under
kalenderåret före det år som avgiften avser, och

2. för ett eller flera biologiska bekämpningsmedel uppgå till
1,3 procent av det sammanlagda försäljningsvärdet av de
godkända produkterna beräknat på försäljningen under
kalenderåret före det år som avgiften avser.

Avgiften ska betalas med lägst 2 000 kronor och högst 400 000
kronor. Förordning (2015:47).

4 § Den som är skyldig att betala årsavgift enligt 1 eller 2 §
ska lämna de uppgifter till Kemikalieinspektionen som
behövs för att avgiftens storlek ska kunna bestämmas.

9 kap. Avgifternas betalning och slutliga bestämmande

1 § En ansökningsavgift enligt 2-7 kap. ska betalas när
ansökan ges in eller vid de senare tidpunkter som
Kemikalieinspektionen bestämmer i det enskilda fallet.

Kemikalieinspektionen får medge att en del av en årsavgift
enligt 8 kap. betalas vid en senare tidpunkt än det datum som
anges i 8 kap. 3 §.

För avgifter som ska betalas när ansökan ges in gäller 11 §
avgiftsförordningen (1992:191).

2 § När Kemikalieinspektionen har berett ärendet så långt att
inspektionen kan fatta ett sådant beslut som avses i någon av
bestämmelserna i 2 kap. 7 §, 3 kap. 3 §, 4 kap. 9 §, 6 kap.
eller 7 kap. ska Kemikalieinspektionen fastställa den
slutliga avgiften. Den slutliga avgiften ska motsvara
kostnaderna för den hantering och utvärdering som ansökan har
föranlett men får inte överstiga ansökningsavgiften i
ärendet. I sitt beslut om att fastställa prövningsavgiften
ska Kemikalieinspektionen redovisa kostnaderna och ange hur
de har beräknats. Om ansökningsavgiften är högre än
prövningsavgiften, ska Kemikalieinspektionen återbetala
mellanskillnaden till sökanden.

3 § Om en avgift enligt denna förordning har fördelats på två
eller flera betalningstillfällen, ska ränta enligt vad som
föreskrivs om statens utlåningsränta betalas på de delbelopp
för vilka betalningsuppskov har medgetts.

4 § Kemikalieinspektionen behöver inte fatta ett beslut om
godkännande som avses i denna förordning förrän den avgift
som gäller för ärendet har betalats.

5 § Kemikalieinspektionens beslut om betalning av avgifter
får verkställas enligt utsökningsbalken.

6 § Kemikalieinspektionen får bestämma att dess beslut om
avgift ska gälla omedelbart.

7 § En myndighet eller domstol får i det enskilda fallet, med
hänsyn till prövningens omfattning eller någon annan särskild
omständighet, minska eller efterskänka en avgift som gäller
enligt denna förordning.

10 kap. Överklagande och bemyndiganden

1 § Bestämmelser om överklagande av beslut enligt denna
förordning finns i 19 kap. 1 § tredje stycket miljöbalken.

2 § Kemikalieinspektionen får meddela föreskrifter om

1. vilka uppgifter som den som har ett godkännande eller
tillstånd enligt 8 kap. 1 eller 2 § ska lämna till
inspektionen för beräkning av årsavgiften,

2. vid vilken tidpunkt de uppgifter som avses i 1 ska lämnas,
och

3. när ansökningsavgifter enligt denna förordning ska
betalas.

3 § Skogsstyrelsen får meddela föreskrifter om en avgift för
prövning av ansökningar om dispens enligt 14 kap. 9 §
miljöbalken.

4 § Arbetsmiljöverket, Statens jordbruksverk och
Folkhälsomyndigheten får inom sina ansvarsområden enligt
miljötillsynsförordningen (2011:13) meddela föreskrifter om
avgifter för prövning av ärenden enligt förordningen
(2000:338) om biocidprodukter och förordningen (2006:1010) om
växtskyddsmedel. Förordning (2013:917).

Övergångsbestämmelser

2013:63

1. Denna förordning träder i kraft den 26 mars 2013.

2. Bestämmelserna i 2 och 3 kap. tillämpas första gången för
ansökningar som ges in till Kemikalieinspektionen efter
ikraftträdandet.

3. Bestämmelserna i 4 kap. tillämpas första gången för
ansökningar som ges in till Kemikalieinspektionen efter den
31 augusti 2013.

4. En avgift som enligt 8 kap. 3 § ska betalas den 31 maj
2013 ska i stället för det som sägs i den paragrafen betalas
senast den 31 oktober 2013.

5. I fråga om årsavgift som avser 2013 ska avgiften i stället
för det som sägs i 8 kap. 3 §

a) för ett kemiskt bekämpningsmedel uppgå till 2,6 procent av
försäljningsvärdet av medlet under 2012, dock lägst 2 000
kronor och högst 200 000 kronor, och

b) för ett eller flera biologiska bekämpningsmedel uppgå till
1,3 procent av försäljningsvärdet under 2012, dock lägst
2 000 kronor och högst 200 000 kronor. Förordning (2013:296).

6. I fråga om årsavgift som avser 2014 ska avgiften i stället
för det som sägs i 8 kap. 3 § för ett kemiskt
bekämpningsmedel uppgå till

a) 2,6 procent av försäljningsvärdet av medlet under 2013
multiplicerat med 84 och dividerat med 365, dock lägst 460
kronor och högst 46 027 kronor, och

b) 4 procent av försäljningsvärdet av medlet under 2013
multiplicerat med 281 och dividerat med 365, dock lägst 1 539
kronor och högst 269 452 kronor. Förordning (2013:296).

7. I fråga om årsavgift som avser 2014 för ett eller flera
biologiska bekämpningsmedel ska avgiften i stället för det
som sägs i 8 kap. 3 § uppgå till

a) 1,3 procent av det sammanlagda försäljningsvärdet av de
godkända produkterna under 2013 multiplicerat med 84 och
dividerat med 365, dock lägst 460 kronor och högst 46
027 kronor, och

b) 1,3 procent av det sammanlagda försäljningsvärdet av de
godkända produkterna under 2013 multiplicerat med 281 och
dividerat med 365, dock lägst 1 539 kronor och högst
269 452 kronor. Förordning (2013:296).

2015:47

1. Denna förordning träder i kraft den 24 mars 2015.

2. Bestämmelserna i 8 kap. 3 § i den nya lydelsen tillämpas
första gången i fråga om årsavgift som avser 2016.

3. En årsavgift enligt 8 kap. 3 § första stycket 1 som avser
2016 ska betalas med ett belopp som motsvarar summan av

a) 4 procent av försäljningsvärdet av medlet under 2015
multiplicerat med 83 och dividerat med 365, dock lägst 455
kronor och högst 79 589 kronor, och

b) 5,5 procent av försäljningsvärdet av medlet under 2015
multiplicerat med 282 och dividerat med 365, dock lägst 1 545
kronor och högst 309 051 kronor.