Lag (2013:644) om rätt till lön och annan ersättning för arbete utfört av en utlänning som inte har rätt att vistas i Sverige

SFS nr
2013:644
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L7
Utfärdad
2013-06-19

Inledande bestämmelser

1 § Denna lag gäller när en arbetsgivare som inte har
vidtagit sådana kontrollåtgärder som avses i 20 kap. 12 §
andra stycket utlänningslagen (2005:716) har en utlänning
anställd i Sverige som inte har rätt att vistas här. Lagen
gäller också när en sådan utlänning tillfälligt utför arbete
i ett annat land.

Lagen är inte tillämplig på medborgare i en EES-stat eller i
Schweiz, och inte heller på deras familjemedlemmar, om dessa
har rätt till fri rörlighet enligt de regler som gäller inom
Europeiska unionen.

2 § Ett avtalsvillkor som i jämförelse med denna lag är till
nackdel för utlänningen är utan verkan mot honom eller
henne.

3 § I denna lag avses med uppdragsgivare den som anlitar en
eller flera underentreprenörer för att genomföra ett huvud-
eller ett underentreprenadavtal.

Med uppdragsgivare i tidigare led avses i denna lag en
uppdragsgivare som inte har ett direkt avtalsförhållande med
den underentreprenör som är arbetsgivare för utlänningen.

Lagen är inte tillämplig på den som är beställande part i ett
huvudentreprenadavtal.

Lön och annan ersättning

4 § En utlänning som har utfört arbete under sådana
förhållanden som avses i 1 § första stycket har rätt till lön
och annan ersättning från sin arbetsgivare.

5 § Vid tvist mellan en arbetsgivare och en utlänning om lön
eller annan ersättning för utfört arbete ska, om inte någon
av dem visar annat,

1. lönen eller ersättningen anses motsvara den minimilön och
ersättning som följer av kollektivavtal eller praxis inom
yrket eller branschen, och

2. utlänningen anses ha utfört tre månaders heltidsarbete.

Kostnader för att sända lön och annan ersättning

6 § Om det uppstår kostnader för att sända sådan lön och
annan ersättning som avses i 4 § till en utlänning ska
arbetsgivaren betala dessa.

Uppdragsgivares ansvar

7 § Om en arbetsgivare som anlitas som underentreprenör för
att genomföra ett entreprenadavtal inte kan ersätta en
utlänning enligt 4–6 §§, ansvarar arbetsgivarens
uppdragsgivare och uppdragsgivare i tidigare led solidariskt
med varandra för den lön och annan ersättning samt de
eventuella kostnader för att sända lönen och ersättningen
till utlänningen som arbetsgivaren skulle ha betalat enligt
4–6 §§.

En uppdragsgivare som har vidtagit rimliga kontrollåtgärder
och som inte inser eller har skälig anledning att anta att
arbetsgivaren har en eller flera utlänningar anställda som
saknade rätt att vistas i Sverige, är inte ansvarig enligt
första stycket.

En uppdragsgivare i tidigare led är ansvarig enligt första
stycket endast om uppdragsgivaren inser eller har skälig
anledning att anta att arbetsgivaren har en eller flera
utlänningar anställda som saknade rätt att vistas här och som
arbetade inom underentreprenaden.

8 § Arbetsgivaren ska ersätta den som har betalat lön eller
annan ersättning enligt 7 § första stycket. Motsvarande
skyldighet gäller också för en sådan uppdragsgivare som är
ansvarig enligt 7 § i förhållande till uppdragsgivare i
tidigare led.

Rättegångsregler

9 § Mål om tillämpningen av denna lag ska, i den mån tvisten
avser förhållandet mellan en arbetsgivare och en utlänning,
handläggas enligt lagen (1974:371) om rättegången i
arbetstvister.