Förordning (2013:666) om statsbidrag till landsting och vissa kommuner för insatser mot hivinfektion

SFS nr
2013:666
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
2013-06-27
Ändring införd
t.o.m. SFS 2013:918

Inledande bestämmelser

1 § I denna förordning finns föreskrifter om statsbidrag till
landsting och vissa kommuner för insatser mot hivinfektion.

2 § Syftet med statsbidraget är att förstärka och komplettera
sådana insatser som landstingen och vissa kommuner vidtar för
att uppnå följande mål:

1. begränsa spridningen av hivinfektion genom att
upprätthålla och utveckla ett effektivt förebyggande arbete
som utförs av kompetent personal, är grundat på vetenskap och
beprövad erfarenhet och främst är riktat och anpassat till
olika preventionsgruppers förutsättningar och behov,

2. förstärka och komplettera insatser mot andra sexuellt
överförbara och blodburna sjukdomar som kan antas bidra till
att uppfylla målen i 1, och 3–6,

3. begränsa konsekvenserna av hivinfektion för samhället och
enskilda,

4. skapa öppenhet om hivinfektion och aids samt motverka att
personer som lever med en sådan infektion eller sjukdom eller
deras anhöriga stigmatiseras och diskrimineras,

5. samverka med andra landsting och kommuner för
kunskapsuppbyggnad och kunskapsförmedling inom sådana
verksamheter som verkar för de mål som anges i 1–4,

6. samarbeta med eller stödja sådana ideella organisationer
som är juridiska personer och som verkar för de mål som anges
i 1–4.

3 § Bidrag enligt denna förordning får användas för att
stödja ideella organisationer som verkar för de mål som anges
i 2 § 1–4.

Definitioner

4 § I denna förordning avses med

1. preventionsgrupper: sådana grupper av människor som,
utifrån vad som är känt genom epidemiologiska data eller
annat vetenskapligt underlag, i särskilt hög utsträckning
riskerar att drabbas av hivinfektion eller överföra
hivinfektion till andra,

2. ansökningsår: det år en ansökan om bidrag lämnas till
Folkhälsomyndigheten,

3. bidragsår: det år som följer på ansökningsåret.
Förordning (2013:918).

5 § Det som i denna förordning sägs om ett landsting gäller
även en kommun som inte ingår i ett landsting.

Former av statsbidrag

6 § Statsbidrag lämnas i form av verksamhetsbidrag eller
projektbidrag.

Förutsättningar för statsbidrag

7 § Bidrag får endast lämnas för insatser som grundar sig på
vetenskap och beprövad erfarenhet eller vars resultat kan
följas upp och utvärderas genom vetenskapliga metoder och som
vidtas för att uppnå de mål som anges i 2 §.

Verksamhetsbidrag får endast lämnas till Stockholms läns
landsting, Skåne läns landsting och Västra Götalands läns
landsting samt till kommuner som ingår i nämnda landsting.

Projektbidrag får endast lämnas till landsting eller till en
kommun som ingår i Stockholms läns landsting, Skåne läns
landsting eller Västra Götalands landsting.

8 § Bidrag får endast lämnas till en sökande som kan redogöra
för

1. den aktuella epidemiologiska situationen avseende
hivinfektion inom sökandens geografiska ansvarsområde,

2. vilka insatser som sökande under ansökningsåret själv
utför för att uppnå de mål som anges i 2 §,

3. vilka insatser som andra aktörer under ansökningsåret
utför på uppdrag av eller med stöd från sökanden för att
uppnå de mål som anges i 2 §,

4. hur stor andel av kostnaderna för de insatser som
redovisas enligt punkterna 2 och 3 som har finansierats med
sökandens egna medel och hur stor andel som har finansierats
genom medel från andra aktörer,

5. vilka insatser, utöver sådana som omfattas av ansökan om
bidrag, som sökanden planerar att utföra under bidragsåret
för att uppnå de mål som anges i 2 §.

För samtliga insatser som redovisas enligt första stycket ska
det anges om de utförs tills vidare eller i projekt och vilka
preventionsgrupper som insatserna är riktade till. I det fall
något samarbete med eller stöd till ideella organisationer
inte förekommer, ska skälen för detta redovisas.

9 § För rätt till verksamhetsbidrag gäller även att den
verksamhet som bidragsansökan avser har bedrivits under minst
två år.

10 § Bidrag lämnas endast i mån av tillgång på medel.

Ansökan

11 § En ansökan om bidrag ska vara skriftlig och ha kommit in
till Folkhälsomyndigheten senast den 1 oktober
ansökningsåret.

Ansökan ska vara egenhändigt undertecknad av en behörig
företrädare för sökanden. Förordning (2013:918).

12 § Sökanden ska i ansökan ange vilka

1. av målen i 2 § som ansökan avser,

2. insatser som ska genomföras för att uppnå de angivna
målen,

3. preventionsgrupper som insatserna är riktade till samt på
vilket sätt insatserna har anpassats för att tillgodose dessa
gruppers särskilda förutsättningar och behov, och

4. resultat som förväntas av de angivna insatserna.

13 § Sökanden ska utöver vad som framgår av 11 och 12 §§
lämna de andra handlingar eller uppgifter som
Folkhälsomyndigheten behöver för att kunna pröva ansökan.
Förordning (2013:918).

14 § Om sökanden inte lämnar de handlingar eller uppgifter
som följer av 11, 12 eller 13 §, ska sökanden ges tillfälle
att inom viss tid komplettera ansökan.

Om sökanden inte följer en uppmaning att komplettera ansökan,
får ansökan prövas i befintligt skick.

Beslutande myndighet m.m.

15 § Folkhälsomyndigheten beslutar i ärenden om bidrag enligt
denna förordning. Förordning (2013:918).

16 § Ett bidragsår omfattar ett kalenderår. Beslut om bidrag
fattas vid endast ett tillfälle för varje bidragsår.

17 § Bedömningen av en ansökan om bidrag ska göras med
utgångspunkt i sökandens förmåga att uppfylla det eller de
mål som ansökan avser. Vid beslut om bidrag ska
Folkhälsomyndigheten, med utgångspunkt i den rådande
epidemiologiska situationen i landet, prioritera ansökningar
som

1. bedöms ha betydelse för smittskyddet i hela landet,

2. bedöms stödja det smittskyddsarbete som ett landsting
enligt författning är skyldigt att bedriva,

3. avser insatser som ska genomföras i samverkan mellan
landsting, mellan kommuner eller mellan landsting och
kommuner, eller

4. avser insatser som ska genomföras i samverkan med ideella
organisationer som företräder olika preventionsgrupper.
Förordning (2013:918).

18 § Folkhälsomyndigheten beslutar i det enskilda fallet om
de villkor som ska gälla för bidraget.

De villkor som gäller för ett bidrag ska framgå av
bidragsbeslutet. Förordning (2013:918).

Redovisning

19 § En bidragsmottagare är skyldig att senast den 1 mars
året efter bidragsåret lämna en redovisning till
Folkhälsomyndigheten. Redovisningen ska innehålla

1. en ekonomisk redovisning,

2. en redogörelse för vad medlen använts till, och

3. de resultat som har uppnåtts och hur dessa förhåller sig
till insatsernas förväntade resultat och till de mål som
gällt för bidraget. Förordning (2013:918).

Uppföljning

20 § Folkhälsomyndigheten ska senast den 31 maj varje år
lämna en samlad ekonomisk redovisning till regeringen. Av
redovisningen ska det framgå

1. vem som har fått bidrag,

2. hur stort bidrag som har betalats ut till varje
bidragsmottagare,

3. vilka villkor som har gällt för vart och ett av
bidragen,
4. exempel på vilka typer av insatser som vidtas
och på verksamheter som bedöms fungera särskilt väl, och

5. en sammanfattande redogörelse för statsbidragets
användning i förhållande till de mål som anges i 2 §.

Folkhälsomyndigheten ska vartannat år, med början 2014, vid
samma tid även lämna regeringen en bedömning av
statsbidragets effekter i förhållande till de mål som anges i
2 §. Förordning (2013:918).

Utbetalning

21 § Bidragen ska betalas ut i förskott med en fjärdedel
varje kvartal.

Återbetalning och återkrav

22 § En bidragsmottagare är återbetalningsskyldig om

1. bidraget helt eller delvis inte har utnyttjats,

2. bidraget inte har använts för det ändamål som det har
beviljats för,

3. mottagaren inte har lämnat sådan redovisning eller sådant
underlag som avses i 19 §, eller

4. villkor i beslutet om bidrag inte har följts.

23 § Om en bidragsmottagare är återbetalningsskyldig enligt
22 § 2–4, ska Folkhälsomyndigheten besluta att helt eller
delvis kräva tillbaka bidraget.

En bidragsmottagare ska utan särskild anmaning återbetala
bidragsmedel som inte har utnyttjats. Sådan återbetalning ska
ske senast den 1 mars året efter bidragsåret.
Förordning (2013:918).

Överklagande

24 § Folkhälsomyndighetens beslut enligt denna förordning får
inte överklagas. Förordning (2013:918).

Övergångsbestämmelser

2013:918

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014.

2. För ansökningar som har kommit in till
Smittskyddsinstitutet före ikraftträdandet gäller 4 § 2 och
11 § i sin äldre lydelse.