Förordning (2013:69) om försöksverksamhet med ökad undervisningstid i svenska eller svenska som andraspråk för nyanlända elever i grundskolan

SFS nr
2013:69
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2013-02-21
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:104

Inledande bestämmelser

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om

1. försöksverksamhet med ökad undervisningstid för nyanlända
elever i grundskolan i syfte att stärka elevernas
kunskapsutveckling i svenska språket, och

2. statsbidrag till kostnader för sådan ökad
undervisningstid.

Förordningen gäller för utbildning från och med höstterminen
2013 till och med höstterminen 2016. Förordning (2014:36).

2 § Med nyanländ elev avses i denna förordning en elev som
har anlänt till Sverige en kort tid innan han eller hon
påbörjat sin utbildning i grundskolan. En elev anses nyanländ
under de fyra första terminerna. Förordning (2014:36).

Förutsättningar för deltagande i försöksverksamheten och för
statsbidrag

3 § Varje huvudman som har nyanlända elever i sin grundskola
får ansöka om att delta i försöksverksamheten.
Förordning (2014:36).

4 § En huvudman som deltar i försöksverksamheten ska för
nyanlända elever anordna minst 105 timmars undervisning i
ämnena svenska eller svenska som andraspråk per läsår utöver
den undervisning som huvudmannen anordnar enligt beslut som
avses i 9 kap. 4 § skolförordningen (2011:185).

Undervisningen ska bedrivas av lärare som är behöriga att
undervisa i aktuella årskurser i ämnena svenska eller svenska
som andraspråk enligt förordningen (2011:326) om behörighet
och legitimation för lärare och förskollärare.
Förordning (2014:36).

5 § Statsbidrag lämnas i mån av tillgång på medel till en
huvudman som deltar i försöksverksamheten.

Beslut om deltagande i försöksverksamhet och om statsbidrag

6 § Statens skolverk beslutar om deltagande i
försöksverksamheten och om statsbidrag.

Om antalet sökande överstiger vad tillgängliga medel räcker
till beslutar Skolverket om urval.

7 § Statsbidrag betalas ut med ett belopp om lägst 3 000
kronor och högst 7 000 kronor per termin och nyanländ elev
som deltar i undervisning enligt 4 §.

Bidrag för höstterminen lämnas för varje nyanländ elev som
går i huvudmannens grundskola den 15 september och som deltar
i undervisning enligt 4 §. Bidrag för vårterminen lämnas för
varje nyanländ elev som går i huvudmannens grundskola den 15
februari och som deltar i undervisning enligt 4 §.
Förordning (2014:104).

Uppföljning och utvärdering

8 § Statens skolverk ska följa upp hur statsbidraget har
använts och utvärdera försöksverksamheten.

9 § Den som har tagit emot statsbidrag enligt denna
förordning ska lämna sådan ekonomisk och annan redovisning
som Statens skolverk begär.

Återkrav av statsbidrag

10 § Den som har tagit emot statsbidrag enligt denna
förordning är återbetalningsskyldig, om

1. mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på
något annat sätt har förorsakat att bidraget har lämnats
felaktigt eller med för högt belopp,

2. bidraget av något annat skäl har lämnats felaktigt eller
med för högt belopp och mottagaren borde ha insett detta,

3. mottagaren inte lämnar sådan redovisning som avses i 9 §,
eller

4. bidraget inte har använts för det ändamål det har
beviljats för.

Statens skolverk ska besluta att helt eller delvis kräva
tillbaka ett bidrag om någon är återbetalningsskyldig enligt
första stycket.

Skolverket får efterge återkrav helt eller delvis, om det
finns särskilda skäl för det.

11 § På statsbidrag som krävs tillbaka ska ränta tas ut från
och med den dag som infaller en månad efter det att beslut om
återkrav har fattats och efter en räntesats som vid varje
tidpunkt överstiger statens utlåningsränta med två
procentenheter.

Statens skolverk får helt eller delvis efterge ett krav på
ränta, om det finns särskilda skäl för det.

Bemyndigande

12 § Statens skolverk får meddela föreskrifter om
verkställigheten av denna förordning.

Överklagandeförbud

13 § Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Övergångsbestämmelser

2014:36

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2014 och
tillämpas på utbildning från och med höstterminen 2014.

2014:104

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2014 och
tillämpas på utbildning från och med höstterminen 2014.