Förordning (2013:70) om statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar karriärsteg för lärare

SFS nr
2013:70
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2013-02-21
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:122

Inledning

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag
till skolhuvudmän som i undervisningen använder särskilt
yrkesskickliga lärare.

Syftet med statsbidraget är att stimulera skolhuvudmän att
inrätta karriärsteg för särskilt yrkesskickliga lärare.

2 § Statsbidrag får efter ansökan lämnas till den som enligt
skollagen (2010:800) är huvudman för

– förskoleklass,

– grundskola,

– grundsärskola,

– specialskola,

– sameskola,

– gymnasieskola,

– gymnasiesärskola,

– kommunal vuxenutbildning,

– särskild utbildning för vuxna, och

– utbildning i svenska för invandrare.

Förstelärare

3 § Med förstelärare avses i denna förordning en lärare som

1. är legitimerad lärare enligt 2 kap. 16 § skollagen
(2010:800), enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av
2 kap. 16 b § andra stycket skollagen eller enligt 27 kap. 4 §
skollagen,

2. genom dokumentation kan redovisa minst fyra års väl
vitsordat arbete med undervisning inom ramen för en eller
flera anställningar inom skolväsendet,

3. har visat särskilt god förmåga att förbättra elevernas
studieresultat och ett starkt intresse för att utveckla
undervisningen, och

4. även i övrigt av huvudmannen bedöms som särskilt
kvalificerad för undervisning och uppgifter som hör till
undervisningen.

Med legitimerad lärare enligt första stycket 1 jämställs
lärare utan legitimation som bedriver undervisning med stöd
av 2 kap. 17 § första stycket 1 och andra stycket skollagen.
Förordning (2014:122).

Lektor

4 § Med lektor avses i denna förordning en lärare
som

1. är legitimerad enligt 2 kap. 16 § skollagen (2010:800),
enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 2 kap.
16 b § andra stycket skollagen eller enligt 27 kap. 4 §
skollagen,

2. har avlagt en sådan examen på forskarnivå enligt bilaga 2
till högskoleförordningen (1993:100) som avses i 5 § eller en
motsvarande utländsk examen, och

3. under minst fyra års tjänstgöring som lärare inom
skolväsendet har visat pedagogisk skicklighet.

Med legitimerad lärare enligt första stycket 1 jämställs
lärare utan legitimation som bedriver undervisning med stöd
av 2 kap. 17 § första stycket 1 och andra stycket
skollagen.

En lärare som har undervisat på universitet eller
högskola behöver inte uppfylla villkoret i första stycket 3.
Förordning (2014:122).

5 § Den forskarexamen som krävs enligt 4 § första stycket 2
ska avse ämnesdidaktik eller ett ämne som helt eller
huvudsakligen kan hänföras till ett undervisningsämne inom
skolväsendet.

En sådan examen som avses i första stycket kan även ha
utfärdats inom det specialpedagogiska ämnesområdet med nära
anknytning till undervisningen i den skolform som läraren är
verksam inom när det gäller

1. lärare som har en speciallärarexamen enligt bilaga 2 till
högskoleförordningen (1993:100), och

2. lärare som har en examen som enligt 1 kap. 5 §
förordningen (2011:326) om behörighet och legitimation för
lärare och förskollärare och utnämning till lektor.

Förutsättningar för statsbidrag

6 § För att statsbidrag ska lämnas för en lärare måste dennes
arbetsuppgifter huvudsakligen bestå av undervisning och
uppgifter som hör till undervisningen.

7 § Statsbidrag får betalas ut till en huvudman som vid
anställningen av en lärare har utsett denne till förstelärare
under förutsättning att läraren, när denne utsågs till
förstelärare, fick en lön som översteg medianlönen för samma
kategori lärare hos huvudmannen med minst 5 000 kronor per
månad.

För en lärare som sedan tidigare var anställd hos huvudmannen
när läraren utsågs till förstelärare gäller, i stället för
vad som följer av första stycket, att statsbidrag får betalas
ut till huvudmannen om den lön som läraren fick när läraren
utsågs till förstelärare innebar en löneökning om minst 5 000
kronor per månad. Förordning (2014:122).

8 § Statsbidrag får betalas ut till en huvudman som vid
anställningen av en lärare har utsett denne till lektor under
förutsättning att läraren, när denne utsågs till lektor, fick
en lön som översteg medianlönen för samma kategori lärare hos
huvudmannen med minst 10 000 kronor per månad.

För en lärare som sedan tidigare var anställd hos huvudmannen
när läraren utsågs till lektor gäller, i stället för vad som
följer av första stycket, att statsbidrag får betalas ut till
huvudmannen om den lön som läraren fick när läraren utsågs
till lektor innebar en löneökning om minst 10 000 kronor per
månad. Förordning (2014:122).

8 a § Om flera lärare som sedan tidigare var anställda hos
samma huvudman har utsetts till förstelärare eller lektorer
och huvudmannen har ansökt om statsbidrag för dessa, gäller i
stället för 7 § andra stycket och 8 § andra stycket, att
statsbidrag får betalas ut för dessa lärare under
förutsättning att den sammantagna löneökningen per månad för
dessa, när de utsågs till förstelärare eller lektorer, uppgår
till minst summan av beloppen 5 000 kronor per månad för
varje förstelärare och 10 000 kronor per månad för varje
lektor. Förordning (2014:122).

9 § De olika kategorier av lärare som avses i 7 § och 8 §
är

– lärare i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-6,

– lärare i grundskolans årskurs 7-9,

– lärare i andra ämnen än yrkesämnen i gymnasieskolan, och

– lärare i yrkesämnen i gymnasieskolan.

Lärare i övriga skolformer ska hänföras till någon av
kategorierna i första stycket med beaktande av deras
grundläggande lärarexamen.

10 § För en lärare som arbetar mindre än heltid ska beloppen
i 7 och 8 §§ reduceras i motsvarande grad.

Bidragsår

11 § Statsbidraget lämnas för ett år i sänder (bidragsår) i
den mån det finns tillgång på medel. Bidragsåret börjar den 1
juli. Förordning (2013:729).

Bidragsbelopp per lärare

12 § Statsbidrag för en förstelärare uppgår till
85 000 kronor per bidragsår.

13 § Statsbidraget för en lektor uppgår till 170 000 kronor
per bidragsår. Förordning (2013:531).

14 § För en lärare som utsetts till förstelärare eller lektor
och som arbetar mindre än heltid eller inte arbetat som
förstelärare eller lektor hela bidragsåret ska beloppen
enligt 12 och 13 §§ reduceras i motsvarande grad.
Förordning (2013:729).

Bidragspott och bidragsram

15 § Inför varje bidragsår ska Statens skolverk fastställa en
gemensam bidragspott för alla huvudmän som har färre än 75
elever och en bidragsram för varje huvudman som har minst 75
elever.

Bidragspott

16 § Bidragspotten ska fastställas så att den utgör den andel
av det totala statsbidraget som motsvaras av antalet elever
hos alla huvudmän med färre än 75 elever delat med det totala
antalet elever hos samtliga huvudmän.

Vid beräkning enligt första stycket ska i underlaget för
beräkningen ingå elever i förskoleklass, grundskola,
grundsärskola, specialskola, sameskola, gymnasieskola och
gymnasiesärskola.

Bidragsram

17 § Beräkningen av bidragsramar ska utgå från det belopp som
återstår av det totala statsbidraget sedan bidragspotten har
fastställts enligt 16 §.

Bidragsramen ska fastställas så att den för varje huvudman
utgör den andel av det belopp som avses i första stycket som
motsvaras av antalet elever hos huvudmannen delat med det
totala antalet elever hos samtliga huvudmän som har minst 75
elever. Beloppet ska avrundas till närmaste tal som är jämnt
delbart med 85 000.

Vid beräkning enligt andra stycket ska i underlaget för
beräkningen ingå elever i förskoleklass, grundskola,
grundsärskola, specialskola, sameskola, gymnasieskola och
gymnasiesärskola.

Beslut om statsbidrag till huvudmän som har färre än 75
elever

18 § Senast tre månader innan bidragsåret börjar ska Statens
skolverk fatta beslut om vilka huvudmän som ska tilldelas
statsbidrag ur bidragspotten. Statsbidrag får tilldelas
huvudmän som har färre än 75 elever och som har ansökt om
bidrag.

Bidragsbeloppet ska vara 85 000 kronor. För en lärare som
utsetts till förstelärare eller lektor och som arbetar mindre
än heltid eller inte arbetat som förstelärare eller lektor
hela bidragsåret ska beloppet reduceras i motsvarande grad.

Första gången bidrag ur bidragspotten ska fördelas ska
bidraget fördelas mellan sökandena så att en geografisk
spridning uppnås. Vid efterföljande bidragstillfällen ska
bidrag i första hand tilldelas huvudmän som har fått bidrag
föregående bidragsår och i andra hand tilldelas huvudmän så
att ytterligare geografisk spridning uppnås.
Förordning (2013:729).

Beslut om statsbidrag till huvudmän som har minst 75 elever

Bidragsbelopp per huvudman

19 § Senast tre månader innan bidragsåret börjar ska Statens
skolverk efter ansökan av en huvudman som har fått en
bidragsram fastställd fatta beslut om det högsta belopp som
enligt andra stycket kan lämnas till huvudmannen i
statsbidrag under bidragsåret.

Bidrag kan lämnas med belopp inom bidragsramen och med belopp
utom bidragsramen. Beloppet inom bidragsramen ska beräknas
enligt 20 §. Beloppet utom bidragsramen ska beräknas enligt
21–23 §§. Förordning (2013:729).

Belopp inom bidragsramen

20 § Beloppet inom bidragsramen ska utgå från huvudmannens
ansökan och beräknas enligt 12-14 §§.

Beloppet får inte överstiga den för huvudmannen fastställda
bidragsramen.

Belopp utom bidragsramen

21 § Om tillgängliga medel räcker till tilldelning utöver de
fastställda bidragsramarna ska ytterligare bidrag fastställas
för de huvudmän som har ansökt om bidrag utom sina
bidragsramar. Beloppen ska beräknas enligt 22 och 23 §§.

Bidragsbelopp enligt första stycket ska bara fastställas för
huvudmän som, utan avrundning enligt 17 § andra stycket, har
fått sin bidragsram fastställd till minst 85 000 kronor.

22 § Beloppet utom bidragsramen ska fastställas så att det
för varje huvudman utgör den andel av de medel som finns
tillgängliga för omfördelning och som motsvaras av antalet
elever hos huvudmannen delat med det totala antalet elever
hos de huvudmän som belopp utom bidragsramen ska fastställas
för, om inte annat följer av 23 §.

Vid beräkning enligt första stycket ska i underlaget för
beräkningen ingå elever i förskoleklass, grundskola,
grundsärskola, specialskola, sameskola, gymnasieskola och
gymnasiesärskola.

23 § Något belopp ska inte fastställas för en huvudman om
beräkningen enligt 22 § leder till ett belopp som understiger
85 000 kronor.

För övriga huvudmän ska det belopp som ska fastställas
avrundas till närmaste tal som är jämnt delbart med 85 000.

En huvudman får inte tilldelas högre sammanlagt statsbidrag
än vad som bedöms kunna lämnas till huvudmannen under
följande bidragsår med tilllämpning av det årets
bidragsram.
Utbetalning av statsbidrag

24 § Statsbidrag betalas ut av Statens skolverk efter
rekvisition två gånger per bidragsår. Rekvisitionen ska ha
kommit in till Skolverket senast den 1 november respektive
den 15 maj.

Vid rekvisitionen ska huvudmannen

– ange vilka lärare de har rekvirerat statsbidrag för, och

– intyga att villkoret i 6 § är uppfyllt.

När huvudmannen rekvirerar statsbidrag första gången för en
lärare, ska huvudmannen även intyga att villkoren i 7 eller
8 § är uppfyllda. Förordning (2013:729).

Återbetalning och återkrav

25 § En huvudman som har tagit emot statsbidrag enligt denna
förordning är återbetalningsskyldig om

1. huvudmannen har använt statsbidraget på annat sätt än som
följer av denna förordning,

2. huvudmannen genom att lämna oriktiga eller ofullständiga
uppgifter eller på något annat sätt har orsakat att
statsbidrag har lämnats felaktigt eller med för högt belopp,

3. statsbidraget av något annat skäl har lämnats felaktigt
eller med för högt belopp och huvudmannen borde ha insett
detta, eller

4. huvudmannen inte lämnar sådana uppgifter som avses i 27 §.

Om huvudmannen är återbetalningsskyldig enligt första stycket
ska Statens skolverk besluta att helt eller delvis kräva
tillbaka statsbidraget. Om det finns särskilda skäl för det,
får Skolverket efterge återkrav helt eller delvis.
Förordning (2014:122).

26 § På statsbidrag som krävs tillbaka ska ränta tas ut från
och med den dag som infaller en månad efter det att beslut om
återkrav har fattats och efter en räntesats som vid varje
tidpunkt överstiger statens utlåningsränta med två
procentenheter.

Om det finns särskilda skäl för det, får Statens skolverk
efterge krav på ränta helt eller delvis.

Uppföljning

27 § Statens skolverk ska följa upp hur statsbidraget har
använts. Huvudmän som har tagit emot statsbidrag är skyldiga
att medverka i den uppföljning och utvärdering av
verksamheten som bestäms av Skolverket. Huvudmannen ska också
lämna de uppgifter som Skolverket begär.

Bemyndigande

28 § Statens skolverk får meddela de föreskrifter som behövs
för verkställigheten av denna förordning.

Överklagande

29 § Statens skolverks beslut enligt denna förordning får
inte överklagas.

Övergångsbestämmelser

2013:70

1. Denna förordning träder i kraft den 20 mars 2013.

2. Det första bidragsåret ska omfatta perioden 1 juli
2013-31 december 2013. För denna period ska i stället för det
belopp som anges i 12, 17, 18, 21 och 23 §§ 42 500 kronor
gälla och i stället för det belopp som anges i 13 § 85 000
kronor gälla. Under detta bidragsår ska utbetalning av
statsbidrag enligt 24 § göras en gång.

3. Vid tillämpningen av 3 § 1 och 4 § första stycket 1 för
bidragsåret 2013 ska kravet att en lärare är legitimerad även
anses uppfyllt av den lärare som uppfyller villkoren för att
anställas som lärare utan tidsbegränsning enligt 2 kap. 20 §
första stycket skollagen (2010:800) i dess lydelse före den
1 juli 2011.

2013:729

1. Denna förordning träder i kraft den 15 november 2013.

2. Bestämmelserna i 14 och 18 §§ i sina nya lydelser
tillämpas från och med den 1 januari 2014. För tid
dessförinnan gäller dessa bestämmelser i deras äldre
lydelse.

3. Perioden 1 januari 2014–30 juni 2014 ska vara ett
bidragsår. För det bidragsåret ska

a) beloppet i 12, 17, 18, 21 och 23 §§ respektive 13 § vara
42 500 kronor respektive 85 000 kronor,

b) samma bidragsbelopp som Statens skolverk fastställt enligt
18 och 19 §§ för bidragsåret 1 juli 2013–31 december 2013
tillämpas, om inte annat följer av 4, och

c) en rekvisition enligt 24 § första stycket ha kommit in
senast den 15 maj.

4. För huvudmän som har minst 75 elever och för vilka det
inför bidragsåret 1 juli 2013–31 december 2013 antingen inte
har fastställts något bidragsbelopp eller har fastställts ett
bidragsbelopp enligt 19 § som är lägre än huvudmannens
bidragsram, ska Skolverket efter ansökan fastställa ett
bidragsbelopp för bidragsåret 1 januari 2014–30 juni 2014 med
tillämpning av den bidragsram som Skolverket enligt 17 §
fastställt för bidragsåret 1 juli 2013–31 december 2013.

2014:122

Denna förordning träder i kraft den 15 april 2014 och
tillämpas första gången i fråga om statsbidrag som avser
bidragsåret 2014/15.