Förordning (2013:707) om kontroll av vissa skjutvapen, delar till skjutvapen och ammunition

SFS nr
2013:707
Departement/myndighet
Utrikesdepartementet
Utfärdad
2013-08-29
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:1302

1 § I denna förordning finns föreskrifter om sådan kontroll
av skjutvapen, delar till skjutvapen och ammunition som anges
i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 258/2012
av den 14 mars 2012 om genomförande av artikel 10 i FN:s
protokoll om olaglig tillverkning av och handel med eldvapen,
delar till eldvapen och ammunition, bifogat till Förenta
nationernas konvention mot gränsöverskridande organiserad
brottslighet (FN:s protokoll om skjutvapen), och om införande
av exporttillstånd, import- och transiteringsåtgärder för
skjutvapen, delar till skjutvapen och ammunition.

2 § Termer och uttryck i denna förordning har samma betydelse
som i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr
258/2012.

3 § Inspektionen för strategiska produkter prövar frågor om
exporttillstånd enligt Europaparlamentets och rådets
förordning (EU) nr 258/2012.

Om tillstånd beviljas ska en kopia av tillståndsbeslutet
sändas till Polismyndigheten. Förordning (2014:1302).

4 § Avgift får tas ut för prövning av ansökan om tillstånd
enligt denna förordning.

För avgiftens storlek gäller bestämmelserna i 9–14 §§
avgiftsförordningen (1992:191) varvid avgiftsklass 2
tillämpas. Inspektionen för strategiska produkter får
disponera intäkterna i verksamheten.

5 § Ansökan om tillstånd enligt Europaparlamentets och rådets
förordning (EU) nr 258/2012 ska ges in till Inspektionen för
strategiska produkter.

Utöver vad som anges i artikel 7.3 och i förekommande fall
4.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr
258/2012 ska en ansökan om exporttillstånd innehålla uppgift
om

1. sökandens namn, personnummer eller organisationsnummer,
hemvist eller säte,

2. varubeskrivning, märkning, varukod, mängd och värde,

3. mottagare, slutanvändare och i förekommande fall köpare,

4. importland och i förekommande fall de tredjeländer som är
transitländer,

5. anledningen till exporten,

6. exportförfarande,

7. begärd giltighetstid för tillståndet, avsedd tidpunkt för
exporten och i förekommande fall kontraktsdatum, och

8. vilket slags tillstånd ansökan avser.

Om sökanden är en juridisk person ska ansökan dessutom
innehålla uppgift om namn, personnummer och hemvist för de
fysiska personer som har ett bestämmande inflytande över den
juridiska personen.

Vid ansökan som gäller temporär export enligt artikel 9.2 c
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 258/2012 ska
sökanden styrka sitt lagliga innehav av skjutvapnet.

Uppgifterna i ansökan ska lämnas på heder och samvete.

6 § I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser
om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol.