Förordning (2013:71) med instruktion för Statens centrum för arkitektur och design

SFS nr
2013:71
Departement/myndighet
Kulturdepartementet
Utfärdad
2013-02-28
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:184

Uppgifter

1 § Statens centrum för arkitektur och design ska stärka
kunskapen om och främja intresset för arkitekturens, formens
och designens värden och betydelse för individen och för
samhällsutvecklingen.

Myndigheten ska vara en nationell mötesplats för aktörer inom
sitt område. Myndigheten ska driva och stödja
utställningsverksamhet och annan pedagogisk och debatterande
verksamhet för att stärka arkitekturens, formens och
designens ställning i samhället.

Myndigheten ska verka för att de mål som riksdagen har
fastställt för arkitektur, formgivning och design uppnås.
Myndigheten ska också följa upp politikens genomslag på
området och vid behov föreslå åtgärder för att stärka
måluppfyllelsen.

2 § Myndigheten ska särskilt

1. samverka på nationell, regional och lokal nivå med andra
berörda myndigheter, museer och enskilda aktörer, däribland
det civila samhällets organisationer,

2. bidra till kunskapen om en hållbar samhällsutveckling,

3. följa utvecklingen av arkitektur, form och design och
verka för ökad kunskap grundad på forskning och samverkan med
andra, exempelvis universitet och högskolor, och

4. förmedla kunskap inom sitt verksamhetsområde.
Förordning (2014:184).

3 § Myndigheten ska vårda, förteckna, vetenskapligt bearbeta
och genom nyförvärv berika de samlingar som har anförtrotts
myndigheten och hålla samlingarna tillgängliga för
allmänheten.

Samlingsområdet omfattar de föremål som har samband med
myndighetens uppgifter inom arkitekturområdet.

4 § Myndigheten ska integrera ett jämställdhets-, mångfalds-
och barn- och ungdomsperspektiv samt även främja ett
internationellt och interkulturellt utbyte och samarbete i
sin verksamhet.

4 a § Myndigheten ska rapportera uppgifter om sin
besöksutveckling till Myndigheten för kulturanalys.
Myndigheterna ska samråda om vilken rapportering som
behövs. Förordning (2014:184).

4 b § Myndigheten ska följa upp det regionala utfallet av sin
verksamhet och rapportera det till Statens kulturråd.
Myndigheterna ska samråda om vilken rapportering som
behövs. Förordning (2014:184).

5 § Utöver de uppgifter som myndigheten har enligt 1–3 §§ får
den tillhandahålla varor samt åta sig att utföra
undersökningar, utredningar och andra tjänster inom sitt
verksamhetsområde.

Samverkan med Moderna museet

6 § Myndigheten ska samarbeta med Moderna museet om
gemensamma funktioner.

Ledning

7 § Myndigheten leds av en myndighetschef.

Insynsråd

8 § Vid myndigheten ska det finnas ett insynsråd som består
av högst sex ledamöter.

Myndighetschef

9 § Överintendenten är myndighetschef.

Avgifter

10 § När myndigheten utför de uppgifter som anges i 3 §, får
den ta ut avgifter för verksamheten inom ramen för full
kostnadstäckning. Myndigheten ska besluta om avgifternas
storlek, utom i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen
(1992:191), och ska disponera intäkterna i verksamheten.

För barn och unga upp till 19 år ska myndigheten ha fri entré
till alla utställningar.

11 § För verksamhet som anges i 5 § ska myndigheten ta ut
avgifter motsvarande full kostnadstäckning. Myndigheten ska
besluta om avgifternas storlek, utom i de fall som avses i 15 §
avgiftsförordningen (1992:191), och ska disponera
intäkterna i verksamheten.

Undantag från myndighetsförordningen

12 § Bestämmelsen om ärendeförteckning i 29 §
myndighetsförordningen (2007:515) ska inte tillämpas på
myndigheten.