Förordning (2013:711) om ersättningar för vissa kostnader för gränsöverskridande hälso- och sjukvård

SFS nr
2013:711
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
2013-08-22
Ändring införd
t.o.m. SFS 2013:1156

Inledande bestämmelser

1 § I denna förordning finns bestämmelser om ersättningar för
vissa kostnader för gränsöverskridande hälso- och sjukvård.

2 § Det som i denna förordning sägs om ett landsting gäller
även en kommun som inte ingår i ett landsting.

3 § Ersättning lämnas med högst ett belopp som motsvarar de
faktiska kostnader som har uppkommit för ett landsting eller
för Försäkringskassan.

Ersättning till landsting

4 § Försäkringskassan ska ersätta ett landsting för kostnader
som avser hälso- och sjukvård, tandvård, sjukresor,
sjuktransporter och inköp av varor som omfattas av
bestämmelserna i lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.
om

1. kostnaderna har uppkommit till följd av rådets förordning
(EEG) nr 1408/71 av den 14 juni 1971 om tillämpningen av
systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare
eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen,

2. kostnaderna har uppkommit till följd av Europaparlamentets
och rådets förordning (EG) nr 883/2004 av den 29 april 2004
om samordning av de sociala trygghetssystemen, eller

3. det följer av en överenskommelse om social trygghet eller
sjukvårdsförmåner mellan Sverige och annan stat.

Första stycket gäller inte kostnader som ett landsting
ansvarar för enligt lagen (2013:514) om landstingens och
kommunernas kostnadsansvar för viss vård i utlandet.

5 § Ersättning för hälso- och sjukvård som har
tillhandahållits av ett landsting lämnas med ett belopp som
motsvarar det riksavtal för hälso- och sjukvård som gällde
vid tidpunkten för vården.

6 § Ersättning för hälso- och sjukvård som har
tillhandahållits av privatpraktiserande läkare eller
fysioterapeuter som är anslutna till det ersättningssystem
som landstinget finansierar lämnas med ett belopp som
motsvarar det riksavtal för hälso- och sjukvård som gällde
vid tidpunkten för vården. Förordning (2013:1156).

7 § Ersättning för tandvård lämnas enligt tandvårdslagen
(1985:125) och lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd.

8 § Ersättning för en sjukresa eller annan sjuktransport
lämnas med ett belopp som motsvarar den faktiska kostnad som
landstinget haft för resan. Detsamma gäller inköp av varor
som omfattas av bestämmelserna i lagen (2002:160) om
läkemedelsförmåner m.m.

9 § Ersättning lämnas under förutsättning att landstinget
inte tar ut högre avgifter

1. av patienter som får hälso- och sjukvård, tandvård,
sjukresor, sjuktransporter och varor som omfattas av
bestämmelserna i lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.
än den avgift som tas ut av patienter som är bosatta inom
landstingets område, och

2. lämnar Försäkringskassan ett specificerat underlag för
debitering utomlands om kostnaden avser en person som är
bosatt i Sverige men en behörig institution i ett annat land
ska svara för kostnaden.

10 § Ersättning som ett landsting är berättigat till för
inköp som omfattas av bestämmelserna i lagen (2002:160) om
läkemedelsförmåner m.m. får med landstingets medgivande
betalas ut till den som har tillstånd att bedriva
detaljhandel med läkemedel enligt 2 kap. 1 § lagen (2009:366)
om handel med läkemedel.

Samråd

11 § Försäkringskassan ska samråda med ett landsting inför
beslut om

1. tillstånd för planerad vård enligt Europaparlamentets och
rådets förordning (EG) nr 883/2004 om samordning av de
sociala trygghetssystemen, och

2. ersättning för kostnader som avses i artiklarna 26 b 7 och
26 c 8 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr
987/2009 av den 16 september 2009 om tillämpningsbestämmelser
för förordning EG nr 883/2004.

Betalning av ersättningar till landsting

12 § Ersättning som ett landsting är berättigat till ska
betalas senast inom 30 dagar från den dag då
Försäkringskassan fått en specificerad faktura från
landstinget.

Betalning av ersättningar till Försäkringskassan

13 § Ersättning som ett landsting enligt 3 § lagen (2013:514)
om landstingens och kommunernas kostnadsansvar för viss vård
i utlandet ska betala till Försäkringskassan, ska betalas
senast 30 dagar från den dag då landstinget från
Försäkringskassan fått en specificerad faktura över vad som
har betalats ut till följd av vården.

Ytterligare föreskrifter

14 § Försäkringskassan får, efter samråd med Sveriges
Kommuner och Landsting, meddela föreskrifter för
verkställigheten av denna förordning.

Övergångsbestämmelser

2013:711

1. Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2013.

2. Förordningen tillämpas inte för ersättningar som avser
kostnader som har uppkommit före ikraftträdandet.

2013:1156

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014.

2. Vid tillämpning av denna förordning ska sjukgymnast
jämställas med fysioterapeut.