Förordning (2013:715) om prisbasbelopp och förhöjt prisbasbelopp för år 2014

SFS nr
2013:715
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
2013-08-29

Regeringen fastställer prisbasbeloppet och det förhöjda
prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6–8 §§ socialförsäkringsbalken
till 44 400 kronor respektive 45 300 kronor för år 2014.