Förordning (2013:719) om inkomstbasbelopp för år 2014

SFS nr
2013:719
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
2013-08-29

Regeringen fastställer inkomstbasbeloppet enligt 58 kap. 26
och 27 §§ socialförsäkringsbalken till 56 900 kronor för år
2014.