Förordning (2013:727) med instruktion för Folke Bernadotteakademin

SFS nr
2013:727
Departement/myndighet
Utrikesdepartementet
Utfärdad
2013-09-12

Uppgifter

1 § Folke Bernadotteakademin har i uppgift att stödja
internationell fredsfrämjande verksamhet.

Verksamheten ska bidra till att uppfylla regeringens
övergripande biståndspolitiska mål, som en del i
genomförandet av Sveriges politik för global utveckling, samt
bidra till internationell fred och säkerhet.

2 § Myndigheten ska samverka med nationella och
internationella aktörer för att uppnå effektivitet och
samordning i Sveriges bidrag till internationell
fredsfrämjande verksamhet.

3 § För att fullgöra sitt uppdrag ska myndigheten

1. rekrytera, förbereda, sända ut och stödja civil personal,

2. bedriva utbildning, samträning och övning, och

3. främja och bedriva erfarenhetshantering, doktrin- och
metodutveckling och forskning som syftar till ett effektivt
genomförande av internationella fredsinsatser.

4 § Myndighetens uppdrag omfattar insatser på följande
områden:

1. internationella konfliktförebyggande, fredsskapande,
fredsbevarande, fredsframtvingande, fredsbyggande och
säkerhetsfrämjande insatser,

2. statsbyggande inom ramen för internationella
fredsinsatser,

3. säkerhetssektorreform respektive avväpning, demobilisering
och återanpassning av före detta kombattanter,

4. stöd till rättsstatsuppbyggnad och respekt för mänskliga
rättigheter,

5. genomförande av FN:s säkerhetsråds resolution 1325 (2000)
om kvinnor, fred och säkerhet, och

6. multifunktionell och civil-militär samverkan.

5 § Myndigheten ska vidare

1. vara sammanhållande för det svenska civila
personalbidraget till internationella fredsinsatser där mer
än en myndighet berörs,

2. upprätthålla en sammanhållen överblick över de civila
kompetenser och personalkategorier som respektive myndighet
kan bidra med eller bidrar med till internationella
fredsinsatser,

3. förvalta och besluta om statligt stöd inom området
kvinnor, fred och säkerhet och stöd för information och
studier om säkerhetspolitik och fredsfrämjande utveckling,

4. förvalta det digitala forskningsarkivet Folke
Bernadottesamlingarna,

5. bidra till det internationella samarbetet inom sitt
verksamhetsområde, särskilt med EU, FN, OSSE, Europarådet,
Nato och Afrikanska unionen, och vara nationell kontaktpunkt
för detta ändamål,

6. samordna det internationella och nationella arbetet inom
International Forum for the Challenges of Peace
Operations,
7. vara nationell kontaktpunkt för civil och
multifunktionell utbildningsverksamhet inom EU,

8. efter beslut av regeringen kunna erbjuda stöd för medling
och dialog i konfliktlösning, och

9. samråda med andra berörda myndigheter inom ramen för rådet
för internationell fredsfrämjande verksamhet.

Ledning

6 § Myndigheten leds av en myndighetschef.

7 § Vid myndigheten ska det finnas ett insynsråd som består
av högst nio ledamöter.

Anställningar och uppdrag

8 § Generaldirektören är myndighetschef.

Personalansvarsnämnd

9 § Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

10 § Myndigheten ska tillämpa personalföreträdarförordningen
(1987:1101).

Avgifter

11 § Myndigheten får ta ut avgifter för
utbildningsverksamhet, konferenser och seminarier.
Myndigheten får bestämma avgifternas storlek och disponera
intäkterna i verksamheten.

Myndigheten får i lämplig omfattning och utan att uppnå full
kostnadstäckning ta ut avgifter för deltagande i myndighetens
kurser och utbildningar.

Tjänsteexport och uppdragsutbildning

12 § Myndigheten får bedriva tjänsteexport som är direkt
kopplad till myndighetens verksamhetsområde och ligger inom
ramen för de uppdrag som anges i denna instruktion eller i
någon annan förordning.

Myndigheten får på uppdrag med full kostnadstäckning utföra
utbildningsverksamhet som är direkt kopplad till myndighetens
verksamhetsområde. Intäkterna disponeras av myndigheten.

Undantag från personuppgiftslagen

13 § Myndigheten får behandla sådana känsliga personuppgifter
som avses i personuppgiftslagen (1998:204) i den utsträckning
som det fordras för att kunna föra ett digitalt
forskningsarkiv över svenskt deltagande i fredsinsatser.

Överklagande

14 § Myndighetens beslut i ärenden om fördelning av bidrag
eller annan finansiering till stöd för insatser får inte
överklagas.