Förordning (2013:752) om tillståndsgivning i fråga om transeuropeiska energiinfrastrukturer

SFS nr
2013:752
Departement/myndighet
Miljö- och energidepartementet
Utfärdad
2013-10-03
Ändring införd
t.o.m. SFS 2015:366

Inledande bestämmelse

1 § I denna förordning finns bestämmelser som kompletterar
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 347/2013 av
den 17 april 2013 om riktlinjer för transeuropeiska
energiinfrastrukturer och om upphävande av beslut nr
1364/2006/EG och om ändring av förordningarna (EG) nr
713/2009, (EG) nr 714/2009 och (EG) nr 715/2009.

Behörig nationell myndighet

2 § Regeringen är behörig nationell myndighet enligt artikel
8.1 i förordning (EU) nr 347/2013.

Delegation till Energimarknadsinspektionen

3 § Energimarknadsinspektionen ska fullgöra den behöriga
myndighetens uppgifter när det gäller sådana kategorier av
energiinfrastruktur som anges i bilaga II punkterna 1 och 2
till förordning (EU) nr 347/2013. Regeringen ska dock ha kvar
ansvaret för att fastställa tidsfrister.

Energimarknadsinspektionen ska fortlöpande hålla regeringen
underrättad om pågående förfaranden enligt artikel 10 i
förordning (EU) nr 347/2013.

Samarbetsschema

4 § Ett sådant övergripande beslut som anges i artikel 2.2 i
förordning (EU) nr 347/2013 ska utfärdas i enlighet med det
samarbetsschema som avses i artikel 8.3 i förordningen.

Handbok

5 § Energimarknadsinspektionen ska utarbeta och offentliggöra
en handbok i enlighet med artikel 9.1 i förordning (EU) nr
347/2013.

/Rubriken träder i kraft I:2015-08-01/
Dialog om föransökningsförfarandet

6 § /Träder i kraft I:2015-08-01/
När Energimarknadsinspektionen fullgör den behöriga
myndighetens uppgifter ska inspektionen, så snart det finns
en sådan projektansvarig som anges i artikel 2.6 i förordning
(EU) nr 347/2013, inleda en dialog med den projektansvarige
och med länsstyrelser som berörs av projektet om hur
föransökningsförfarandet enligt artikel 10 i förordningen ska
genomföras. Förordning (2015:366).

/Rubriken träder i kraft I:2015-08-01/
Underrättelse till Naturvårdsverket

7 § /Träder i kraft I:2015-08-01/
Enligt 11 § förordningen (1998:905) om
miljökonsekvensbeskrivningar ska statliga myndigheter som får
kännedom om en verksamhet eller åtgärd som kan antas medföra
en betydande miljöpåverkan i ett annat land underrätta
Naturvårdsverket om detta. Förordning (2015:366).