Förordning (2013:792) om fastställande av omräknade belopp för vägavgift för år 2014

SFS nr
2013:792
Departement/myndighet
Finansdepartementet S2
Utfärdad
2013-10-24

SFS 2013:792
Utkom från trycket
den 5 november 2013

Förordning
om fastställande av omräknade belopp för vägavgift för år
2014;

utfärdad den 24 oktober 2013.

Regeringen fastställer enligt 23 § tredje stycket lagen
(1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon avgiften till
följande belopp för år 2014.

Fordon som inte uppfyller de av Europeiska gemenskapen
fastställda kraven i rådets direktiv 88/77/EEG av den 3
december 1987 om tillnärmning av medlemsstaternas
lagstiftning om åtgärder mot utsläpp av gasformiga
föroreningar från dieselmotorer som används i fordon i dess
lydelse enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 96/1/EG
av den 22 januari 1996 om ändring av direktiv 88/77/EEG.

Antal axlar Avgift per år Avgift per Avgift per Avgift per
månad vecka dag

högst 3 axlar 8 134 kronor 813 kronor 220 kronor 67 kronor

4 eller fler 13 133 kronor 1 313 kronor 347 kronor 67 kronor
axlar

Fordon med de egenskaper som anges i rad A i tabellen i punkt
8.3.1.1 i bilaga I till direktiv 88/77/EEG i dess lydelse
enligt direktiv 96/1/EG.

Antal axlar Avgift per år Avgift per Avgift per Avgift per
månad vecka dag

högst 3 axlar 7 202 kronor 720 kronor 194 kronor 67 kronor

4 eller fler 11 862 kronor 1 186 kronor 313 kronor 67 kronor
axlar

Fordon med de egenskaper som anges i rad B i tabellen i punkt
8.3.1.1 i bilaga I till direktiv 88/77/EEG i dess lydelse
enligt direktiv 96/1/EG eller fordon som uppfyller högre
ställda krav i senare lydelse.

Antal axlar Avgift per år Avgift per Avgift per Avgift per
månad vecka dag

högst 3 axlar 6 354 kronor 635 kronor 169 kronor 67 kronor

4 eller fler 10 591 kronor 1 059 kronor 279 kronor 67 kronor
axlar

Avgift vid återbetalning av vägavgift tas ut med 211 kronor.