Förordning (2013:80) om bidrag till öppenvårdsapoteksservice av allmänt ekonomiskt intresse

SFS nr
2013:80
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
2013-02-28

Inledande bestämmelse

1 § I denna förordning finns föreskrifter om statsbidrag till
vissa inrättningar för detaljhandel med läkemedel som bedrivs
med tillstånd enligt 2 kap. 1 § lagen (2009:366) om handel
med läkemedel.

Målet med statsbidraget är att upprätthålla en god
läkemedelsförsörjning i hela landet.

Den som är berättigad till ersättning enligt denna förordning
ska anses ha fullgjort öppenvårdsapoteksservice av allmänt
ekonomiskt intresse.

Definitioner

2 § I denna förordning används följande beteckningar med
nedan angiven betydelse.

Öppenvårdsapotek Inrättning för detaljhandel med
läkemedel som bedrivs med tillstånd
enligt 2 kap. 1 § lagen (2009:366) om
handel med läkemedel.

Tillståndshavare Den som för ett visst öppenvårdsapotek
innehar tillstånd enligt 2 kap. 1 §
lagen (2009:366) om handel med
läkemedel.

Läkemedel Samtliga icke dosdispenserade läkemedel
för människor, som omfattas av
öppenvårdsapotekets tillstånd och som
har förskrivits på recept.

Distansförsäljning Ett öppenvårdsapoteks detaljhandel med
läkemedel till konsumenter som inte får
tillgång till läkemedlet i apotekets
lokaler.

Bidragsår Det år som närmast följer på det
kalenderår som en ansökan om bidrag
avser.

Förutsättningar för statsbidrag

3 § Bidrag lämnas i mån av tillgång på medel. En
tillståndshavare får ansöka om bidrag för det
öppenvårdsapotek tillståndet avser. Ansökan får inte avse
bidrag för tid då någon annan än sökanden var
tillståndshavare.

4 § Bidrag får endast lämnas till ett öppenvårdsapotek som
under det kalenderår som närmast föregår bidragsåret

1. var beläget mer än tjugo kilometer från ett annat
öppenvårdsapotek,

2. hade sina lokaler öppna så att konsumenter kunde få
tillgång till läkemedel under samtliga kalendermånader, och

3. hade försäljningsintäkter av läkemedel som uppgick till
minst en miljon kronor men inte mer än tio miljoner kronor.

5 § För ett öppenvårdsapotek som inte uppfyller kravet i 4 §
2 ska beloppen som anges i 4 § 3 i stället bestämmas i
förhållande till det antal kalendermånader som apoteket har
varit öppet.

Bidrag får lämnas till ett öppenvårdsapotek vars
försäljningsintäkter ligger inom det intervall som bestämts
på sätt som anges i första stycket om apoteket även uppfyller
övriga förutsättningar för bidrag.

6 § Bedömningen av om villkoret i 4 § 1 är uppfyllt ska göras
med utgångspunkt från den situation som gällde den 1 januari
det kalenderår som närmast föregår bidragsåret.

För ett öppenvårdsapotek som har nyetablerats under
kalenderåret gäller, i stället för det datum som anges i
första stycket, det datum då konsumenter för första gången
kunde få tillgång till läkemedel inne i öppenvårdsapotekets
lokaler.

Vid beräkning av försäljningsintäkter enligt denna förordning
ska distansförsäljning av läkemedel inte medräknas.

7 § För ett öppenvårdsapotek som uppfyller kraven i 4 § och
vars försäljningsintäkter av läkemedel inte översteg två
miljoner kronor gäller även, för rätt till bidrag, att
apotekets lokaler ska ha varit öppna för konsumenter under i
genomsnitt minst 14 timmar per vecka.

För ett öppenvårdsapotek som uppfyller kraven i 4 § och vars
försäljningsintäkter av läkemedel översteg två miljoner
kronor gäller även, för rätt till bidrag, att apotekets
lokaler ska ha varit öppna för konsumenter under i genomsnitt
minst 30 timmar per vecka.

Första och andra styckena ska också tillämpas på ett
öppenvårdsapotek som inte uppfyller kravet i 4 § 2, dock ska
de belopp som anges i första och andra styckena i stället
bestämmas i förhållande till det antal kalendermånader som
apoteket har varit öppet.

8 § Bidrag får inte lämnas till en tillståndshavare som har
skulder för svenska skatter eller avgifter hos
Kronofogdemyndigheten eller som är i likvidation eller
försatt i konkurs. Bidrag får inte heller lämnas om
tillståndet för det öppenvårdsapotek som ansökan avser har
återkallats vid tiden för beslutet om bidrag.

Beräkning av bidragets storlek

9 § Stöd enligt denna förordning ska ges i enlighet med
Europeiska kommissionens beslut 2012/21/EU av den 20 december
2011 om tillämpningen av artikel 106.2 i fördraget om
Europeiska unionens funktionssätt på statligt stöd i form av
ersättning för allmännyttiga tjänster som beviljas vissa
företag som fått i uppdrag att tillhandahålla tjänster av
allmänt ekonomiskt intresse.

10 § Bidragets storlek ska bestämmas i förhållande till hur
många kalendermånader av kalenderåret som det har bedrivits
försäljning av läkemedel till konsumenter i
öppenvårdsapotekets lokaler.

Ansökan

11 § En ansökan om bidrag ska göras skriftligen till
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket.

Ansökan ska vara egenhändigt undertecknad av
tillståndshavaren. Uppgifterna i ansökan ska lämnas på heder
och samvete.

12 § En ansökan om bidrag ska ha kommit in till Tandvårds-
och läkemedelsförmånsverket senast den 1 mars bidragsåret.

13 § En tillståndshavare som ansöker om bidrag enligt denna
förordning ska lämna Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket
de handlingar och uppgifter som myndigheten behöver för att
kunna pröva ansökan.

14 § Om en tillståndshavare inte lämnar de handlingar eller
uppgifter som följer av 13 §, ska denne ges tillfälle att
inom viss tid komplettera ansökan. Följer en tillståndshavare
inte en uppmaning att komplettera en ansökan, får denna
prövas i befintligt skick.

Beslutande myndighet m.m.

15 § Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket prövar bidrag
enligt denna förordning.

Beslut om bidrag ska fattas vid endast ett tillfälle varje
bidragsår.

Underlag och redovisning

16 § En bidragsmottagare är skyldig att på begäran av
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket lämna det underlag som
behövs för att Sverige ska kunna fullgöra sådana skyldigheter
som följer av kommissionens beslut 2012/21/EU.

17 § Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket ska senast den 1
mars varje år, med början 2015, lämna en samlad ekonomisk
redovisning av det föregående årets bidragsbeslut till
regeringen. Av redovisningen ska det framgå

1. vilka tillståndshavare som har fått bidrag och vilka
öppenvårdsapotek bidragen avser och hur många ansökningar om
bidrag som har avslagits,

2. vilka förändringar i öppethållandetider som skett för de
öppenvårdsapotek som fått bidrag även tidigare år, och

3. en prognos för det kommande bidragsårets bidragsgivning.

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket ska även senast den 1
mars vartannat år lämna en sammanfattande redogörelse för
statsbidragets användning och effekter i förhållande till det
mål som anges i 1 § andra stycket.

Återbetalning och återkrav

18 § En bidragsmottagare är återbetalningsskyldig om

1. mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på
annat sätt har förorsakat att bidrag har lämnats felaktigt
eller med för högt belopp,

2. bidraget av något annat skäl har lämnats felaktigt eller
med för högt belopp och mottagaren borde ha insett detta,
eller

3. mottagaren inte har lämnat sådant underlag som avses i 16
§.

19 § Om en bidragsmottagare är återbetalningsskyldig enligt
18 §, ska Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket besluta att
helt eller delvis kräva tillbaka bidraget. Om det finns
särskilda skäl, får Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket
efterge krav på återbetalning helt eller delvis.

Överklagande

20 § Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets beslut enligt
denna förordning får inte överklagas.

Bemyndigande

21 § Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket får meddela

1. ytterligare föreskrifter om hur statsbidragets storlek ska
beräknas, och

2. föreskrifter om verkställighet av denna förordning.

Övergångsbestämmelser

2013:80

1. Denna förordning träder i kraft den 1 april 2013 och ska
tillämpas från och med den 1 januari 2013 i fråga om bidrag
som avser det kalenderår som föregår bidragsåret 2014.

2. För bidragsåret 2014 gäller att bidrag som avser ett
öppenvårdsapotek inte får avse tid då tillståndshavaren på
grund av avtal med staten haft en skyldighet att driva
öppenvårdsapoteket.

3. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets första
sammanfattande redogörelse för statsbidragets användning och
effekter i förhållande till det mål som anges i 1 § andra
stycket ska lämnas till regeringen senast den 1 mars 2016.