Bibliotekslag (2013:801)

SFS nr
2013:801
Departement/myndighet
Kulturdepartementet
Utfärdad
2013-10-31

Tillämpningsområde

1 § I denna lag finns bestämmelser om det allmänna
biblioteksväsendet. Det allmänna biblioteksväsendet består av
all offentligt finansierad biblioteksverksamhet och utgörs
av:

1. folkbibliotek,

2. skolbibliotek,

3. regional biblioteksverksamhet,

4. högskolebibliotek,

5. lånecentraler, och

6. övrig offentligt finansierad biblioteksverksamhet.

Ändamål

2 § Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska verka
för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra
till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning.

Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska främja
litteraturens ställning och intresset för bildning,
upplysning, utbildning och forskning samt kulturell
verksamhet i övrigt. Biblioteksverksamhet ska finnas
tillgänglig för alla.

Ansvarsfördelning

3 § Bibliotekshuvudmän är kommunerna, landstingen, staten
och, i fråga om vissa skolor, enskilda.

1. För folkbibliotek ansvarar kommunerna.

2. För skolbibliotek ansvarar kommuner, landsting, staten
eller enskilda huvudmän i enlighet med bestämmelserna i 2
kap. skollagen (2010:800).

3. För regional biblioteksverksamhet ansvarar landstingen och
de kommuner som inte ingår i ett landsting.

4. För högskolebibliotek vid universitet och högskolor som
omfattas av högskolelagen (1992:1434) ansvarar staten.

5. För lånecentraler ansvarar staten.

6. För övrig offentligt finansierad biblioteksverksamhet
ansvarar den som enligt särskilda bestämmelser är huvudman
för verksamheten.

Om ett kommunalt eller statligt bibliotek drivs av någon
annan än huvudmannen ansvarar huvudmannen för att den som
driver biblioteket följer bestämmelserna i denna lag.

Prioriterade grupper

4 § Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska ägna
särskild uppmärksamhet åt personer med funktionsnedsättning,
bland annat genom att utifrån deras olika behov och
förutsättningar erbjuda litteratur och tekniska hjälpmedel
för att kunna ta del av information.

5 § Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska ägna
särskild uppmärksamhet åt de nationella minoriteterna och
personer som har annat modersmål än svenska, bland annat
genom att erbjuda litteratur på

1. de nationella minoritetsspråken,

2. andra språk än de nationella minoritetsspråken och
svenska, och

3. lättläst svenska.

Folkbibliotek

6 § Varje kommun ska ha folkbibliotek. Folkbiblioteken ska
vara tillgängliga för alla och anpassade till användarnas
behov.

Folkbibliotekens utbud av medier och tjänster ska präglas av
allsidighet och kvalitet.

7 § Folkbiblioteken ska särskilt främja läsning och tillgång
till litteratur.

Folkbiblioteken ska verka för att öka kunskapen om hur
informationsteknik kan användas för kunskapsinhämtning,
lärande och delaktighet i kulturlivet.

8 § Folkbiblioteken ska ägna särskild uppmärksamhet åt barn
och ungdomar för att främja deras språkutveckling och
stimulera till läsning, bland annat genom att erbjuda
litteratur utifrån deras behov och förutsättningar.

9 § På folkbiblioteken ska allmänheten avgiftsfritt få låna
eller på annat sätt få tillgång till litteratur under en viss
tid oavsett publiceringsform.

Första stycket hindrar inte att folkbiblioteken tar ut

1. ersättning för kostnader för porto, fotokopiering och
andra liknande tjänster, och

2. avgift för de fall låntagare inte inom avtalad tid lämnar
tillbaka det som de har lånat.

Skolbibliotek

10 § Enligt 2 kap. 36 § skollagen (2010:800) ska eleverna i
grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan,
gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ha tillgång till
skolbibliotek.

Regional biblioteksverksamhet

11 § Varje landsting och de kommuner som inte ingår i ett
landsting ska bedriva regional biblioteksverksamhet med syfte
att främja samarbete, verksamhetsutveckling och kvalitet när
det gäller de folkbibliotek som är verksamma i länet.

Högskolebibliotek

12 § Det ska finnas tillgång till högskolebibliotek vid alla
universitet och högskolor som omfattas av högskolelagen
(1992:1434). Dessa bibliotek ska svara för
biblioteksverksamhet inom de områden som anknyter till
utbildning och forskning vid universitetet eller högskolan.

Lånecentraler

13 § För en kompletterande informations- och medieförsörjning
ska det finnas en eller flera lånecentraler.

Samverkan

14 § I syfte att ge alla tillgång till landets samlade
biblioteksresurser ska bibliotek och bibliotekshuvudmän inom
det allmänna biblioteksväsendet samverka.

15 § Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska
avgiftsfritt ställa litteratur ur de egna samlingarna till
varandras förfogande.

Skyldigheten att avgiftsfritt ställa litteratur till
förfogande gäller inte för folk- eller skolbibliotek.

16 § Bestämmelsen i 2 kap. 1 § kommunallagen (1991:900) om
anknytning till kommunens område eller dess medlemmar hindrar
inte att folk- eller skolbibliotek avgiftsfritt ställer
litteratur till förfogande för ett bibliotek i det allmänna
biblioteksväsendet som är beläget utanför kommungränsen.

Biblioteksplaner

17 § Kommuner och landsting ska anta biblioteksplaner för sin
verksamhet på biblioteksområdet.

Uppföljning

18 § Den myndighet som regeringen bestämmer ska ha en
nationell överblick över och främja samverkan inom det
allmänna biblioteksväsendet.

Myndigheten ska tillsammans med de regionala
biblioteksverksamheterna och kommunerna följa upp hur de
biblioteksplaner som antagits har utformats och hur de
används.