Förordning (2013:833) om vissa register för forskning om vad arv och miljö betyder för människors hälsa

SFS nr
2013:833
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2013-11-07

Inledande bestämmelse

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser som kompletterar
lagen (2013:794) om vissa register för forskning om vad arv
och miljö betyder för människors hälsa.

Vilka får behandla personuppgifter och vilka register får
föras

2 § I bilagan till denna förordning anges

1. vilka statliga universitet eller högskolor som får
behandla personuppgifter enligt lagen (2013:794) om vissa
register för forskning om vad arv och miljö betyder för
människors hälsa, och

2. vilka register enligt lagen som får föras.

Uppgifter avseende genetiska undersökningar

3 § I ett register som förs enligt lagen (2013:794) om vissa
register för forskning om vad arv och miljö betyder för
människors hälsa får uppgifter avseende genetiska
undersökningar registreras om de avser individuella
variationer i arvsmassan.

Bilaga

I enlighet med 2 § lagen (2013:794) om vissa register för
forskning om vad arv och miljö betyder för människors hälsa
får de statliga universitet eller högskolor som anges nedan
som personuppgiftsansvariga behandla personuppgifter i de
angivna registren.

Universitet eller Register Ändamål
högskola

Karolinska
institutet LifeGene Att skapa underlag för
olika forskningsprojekt
om vad arv och miljö
betyder för uppkomsten
och utvecklingen av
olika sjukdomar och för
människors hälsa i
övrigt