Lag (2013:849) om EU-miljömärket

SFS nr
2013:849
Departement/myndighet
Finansdepartementet KO
Utfärdad
2013-11-14

Tillämpningsområde

1 § Denna lag kompletterar Europaparlamentets och rådets
förordning (EG) nr 66/2010 av den 25 november 2009 om ett
EU-miljömärke.

Behörigt organ

2 § Regeringen får utse ett eller flera behöriga organ
(artikel 4.1) som prövar ansökningar om tilldelning av
EU-miljömärket och villkoren för att använda detta (artikel
9) samt utför marknadsövervakning och kontroll av
användningen av EU-miljömärket (artikel 10).

Kriterier för EU-miljömärket

3 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
får meddela föreskrifter om vilka kriterier som enligt
Europeiska kommissionens beslutade åtgärder ska vara
uppfyllda för att en produkt ska få märkas med
EU-miljömärket.

Tystnadsplikt

4 § Den som har befattat sig med ett ärende som gäller
ansökan om tilldelning av EU-miljömärket och villkoren för
att använda detta (artikel 9) eller marknadsövervakning och
kontroll av användningen av EU-miljömärket (artikel 10) får
inte obehörigen röja eller utnyttja vad han eller hon har
fått veta om någons affärs- eller driftförhållanden.

I det allmännas verksamhet tillämpas offentlighets- och
sekretesslagen (2009:400) i stället för första stycket.

Överklagande

5 § Ett behörigt organs beslut om tilldelning av
EU-miljömärket och förbud mot att använda EU-miljömärket på
en produkt som tilldelats märket får överklagas till allmän
förvaltningsdomstol. Andra beslut av ett behörigt organ får
inte överklagas.

Om ett enskilt behörigt organs beslut överklagas, ska det
behöriga organet vara den enskildes motpart.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.