Förordning (2013:850) om EU-miljömärket

SFS nr
2013:850
Departement/myndighet
Finansdepartementet KO
Utfärdad
2013-11-14

Tillämpningsområde

1 § Denna förordning kompletterar Europaparlamentets och
rådets förordning (EG) nr 66/2010 av den 25 november 2009 om
ett EU-miljömärke.

Behörigt organ

2 § Miljömärkning Sverige Aktiebolag är det behöriga organ
som prövar ansökningar om tilldelning av EU-miljömärket och
villkoren för att använda detta (artikel 9) samt utför
marknadsövervakning och kontroll av användningen av
EU-miljömärket (artikel 10).

Förvaltningslagens tillämpning

3 § När Miljömärkning Sverige Aktiebolag handlägger ärenden
som gäller ansökan om tilldelning av EU-miljömärket och
villkoren för att använda detta (artikel 9) eller
marknadsövervakning och kontroll av användningen av
EU-miljömärket (artikel 10) tillämpas förvaltningslagens
(1986:223) bestämmelser i

– 11 och 12 §§ om jäv,

– 16 och 17 §§ om parters rätt att få del av uppgifter,

– 20 § om motivering av beslut, och

– 21 § om underrättelse om beslut.

Bestämmelserna i 16 och 17 §§ förvaltningslagen ska inte
hindra att Miljömärkning Sverige Aktiebolag hemlighåller
identiteten hos den som enligt artikel 10.2 har framställt
ett klagomål som rör en produkt som är märkt med
EU-miljömärket.

Bestämmelserna i 16 och 17 §§ förvaltningslagen ska inte
heller hindra att Miljömärkning Sverige Aktiebolag
hemlighåller uppgifter som omfattas av sekretessavtal mellan
Miljömärkning Sverige Aktiebolag och någon annan.

Kriterier för EU-miljömärket

4 § Konsumentverket får meddela föreskrifter om vilka
kriterier som enligt Europeiska kommissionens beslutade
åtgärder ska vara uppfyllda för att en produkt ska få märkas
med EU-miljömärket.