Lag (2013:852) om registerkontroll av personer som ska arbeta med barn

SFS nr
2013:852
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L5
Utfärdad
2013-11-14

1 § Den som erbjuds en anställning i staten, en kommun, ett
landsting, ett företag eller en organisation ska, om arbetet
innebär direkt och regelbunden kontakt med barn, på begäran
av den som erbjuder anställningen visa upp ett utdrag ur det
register som förs enligt lagen (1998:620) om
belastningsregister.

2 § I denna lag avses med

– företag: en fysisk eller juridisk person som bedriver
näringsverksamhet, och

– organisation: en juridisk person som inte är företag.

3 § Ett utdrag ur belastningsregistret ska på begäran även
visas upp av den som erbjuds eller tilldelas uppgifter som
innebär direkt och regelbunden kontakt med barn inom sådan
verksamhet som avses i 1 § om det sker genom

1. uppdrag,

2. anställning hos någon som ingått avtal med den som
bedriver verksamheten, eller

3. praktiktjänstgöring.

Registerutdraget ska i fall som avses i första stycket visas
upp för den inom verksamheten som beslutar om att anlita
eller ta emot någon på ett sådant sätt som avses där.

4 § Registerutdrag som avses i denna lag får inte vara äldre
än ett år. I lagen (1998:620) om belastningsregister finns
bestämmelser om att regeringen får meddela föreskrifter om
vilka uppgifter ett sådant utdrag ska innehålla.

5 § En kontroll av ett registerutdrag får inte dokumenteras
på något annat sätt än genom en anteckning om att utdraget
har visats upp.

6 § Om det i en annan lag eller förordning finns bestämmelser
som reglerar registerkontroll för arbete som innebär direkt
och regelbunden kontakt med barn inom verksamhet som omfattas
av denna lag, ska de tillämpas i stället för bestämmelserna i
denna lag.

Övergångsbestämmelser

2013:852

1. Denna lag träder i kraft den 18 december 2013.

2. Den nya lagen ska inte tillämpas på den som erbjuds eller
tilldelas uppgifter genom en sådan anställning som avses i 3 §
första stycket 2 och som han eller hon hade redan före
ikraftträdandet.